Toan Phan Apps

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.5
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử chocác em học sinh phổ thông theo phương pháp thăng bằng electron(phản ứng trao đổi không cân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứngtừ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thườngtrong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phikim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biếtchất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận baonhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính số oxi hóa của tấtcả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay có rất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trườngnhưng các ứng dụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không chobiết các thông tin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chấtcho e, nhận e...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tácdụng gì cả vì xem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứngkhác, chẳng biết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉcần dùng phương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substances involved and the nature of theresponse form from the list of substances is available (as usualchemicals program in high school) were divided into groups of likemetals, non-metals, salts, Basic ... then the app will balancereaction and said substances are reducing agents, substances areantioxidants, give or receive as many electrons and the applicationalso shows how to calculate the oxidation number of all theelements before and after the reaction.Currently there are many applications equilibrium reaction in themarket but these applications only know the factors of balance, notto know important information such as how to calculate the numberof oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.