TomApp Apps

Loading...
Powerpoint 2013 Tutorials 1.3.2
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Powerpoint2013.This app will guide you through the new features of MSPowerpoint 2013 to help you easily learn Ms Powerpoint and Practiceany time.Features:✓ Includes 33 lessons with informational graphicsand 32 tutorial videos.✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn MS Powerpoint 2013, MS Powerpoint 2013Tutorial,Free MS Powerpoint 2013, How to Learn Powerpoint, FreePowerpoint 2013 Tutorial
Học Hàm Excel 2.1
TomApp
Hàm là cốt lõi của bảng tính Ms Excel, là cốtlõi và tinh túy của Ms Excel, nếu không có các công thức thì bảngtính cũng giống như trình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng côngthức để tính toán từ các dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữliệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi vàtính ra kết quả mới giúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiềulần.Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng MsExcel.Ứng dụng học Học Hàm Excel giúp các bạn có thể tra cứu vàthực hành các hàm trong excel. Ứng dụng được thiết kế giúp các bạnhọc một cách dễ hiểu nhất.Ứng dụng gồm tất các hàm trong excel được sử dụng phổ biến nhất baogồm:+ Hàm luận lý: AND, FALSE,TRUE,IF,IFERROR, NOT…+ Hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX+ Hàm văn bản: LOWER, UPPER,RIGHT, LEFT, MID,TRIM, LEN,SUBSTITUTE+ Hàm toán học: MOD, ABS, …+ Hàm thống kê: SUM, SUMIF, DSUM,COUNT,…+ Hàm về ngày tháng: DAY, YEAR, TODAY, MONTH,WEEKDAY…+ Hàm về thơi gian: TIME, HOUR, SECOND, MINUTE, NOW…Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong Excel, video hướng dẫnthực hành các hàm trong Excel.Is the core function ofMS Excel spreadsheets, is the core and essence of Ms Excel, withoutthe spreadsheet formulas like text editor. We use a formula tocalculate from the data stored in spreadsheets, data when changingthe formula will automatically update changes and new results helpus to help take the effort recalculated many times.To help you in learning more convenient and user applicationsExcel.Ung Learning Ms Excel function can help you practice lookupand functions in Excel. The app is designed to help you learn a waythey can understand.The app includes all functions in Excel is the most popular usesinclude:+ Function logic: AND, FALSE, TRUE, IF, IFERROR, NOT ...+ Search function: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX+ Text functions: LOWER, UPPER, RIGHT, LEFT, MID, TRIM, LEN,SUBSTITUTE+ Mathematical function: MOD, ABS, ...+ Statistical Functions: SUM, SUMIF, DSUM, COUNT, ...+ Function of dates: DAY, YEAR, TODAY, MONTH, WEEKDAY ...+ Function of Time: TIME, HOUR, SECOND, MINUTE, NOW ...There are also shortcuts supported in Excel, practical tutorials inExcel functions.
Giáo Trình Tự học Excel 2013 2.8.1
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng MSexcel 2013.Ứng dụng học Giáo Trình Tự Học excel 2013 - Learn MSexcel 2013 giúp các bạn có thể học và tra cứu. Ứng dụng được thiếtkế đơn giản giúp các bạn học một cách dễ hiểu nhất. Ứng dụng giáotrình bao gồm 6 bài :+ Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện+ Bài 2– Thao tác với bảng tính+ Bài 3 – Làm việc với dữ liệu+ Bài 4 –Công thức và hàm+ Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản+ Bài 6 – InấnNgoài ra còn có các phím tắt cơ bản hỗ trợ trong MS excel 2013,video hướng dẫn học bằng video chi tiết.Tag: Tự Học excel 2013,giáotrình excel 2013, Learn Excel 2016,Excel 2016 Tutorial, EASY ExcelTutorial,How to Learn Excel,Excel Tutorial,Learn Excel OnlineTohelp you in learning more convenient and MS Excel applications2013.Ung School Curriculum Study using excel 2013 - Learn MS Excel2013 helps you learn and lookup. The app is designed to help youlearn simple a way they can understand.Applications curriculumincludes 6 items:+ Lesson 1 - Launch acquainted interface+ Lesson 2- Working with spreadsheets+ Lesson 3 - Working with data+ Lesson 4- Formulas and Functions+ Lesson 5 - Learn some basic functions+Lesson 6 - PrintingThere are also basic shortcuts in MS Excel 2013support, video tutorials to learn the details.Tag: Study Excel2013, Excel 2013 curriculum, Learn Excel 2016, Excel 2016 Tutorial,EASY Excel Tutorial, How to Learn Excel, Excel Tutorial, LearnExcel Online
Giáo Trình Tự Học Word 2013 3.3
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việchọc và ứng dụng MS word 2013.Ứng dụng học Giáo Trình Tự Học Word2013 - Learn MS Word 2013 giúp các bạn có thể học và tra cứu. Ứngdụng được thiết kế đơn giản giúp các bạn học một cách dễ hiểunhất.Ứng dụng giáo trình bao gồm 6 bài :+ Bài 1 – Làm quen với MS Word 2013+ Bài 2 – Soạn thảo văn bản+ Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản+ Bài 4 – Làm việc với bảng biểu+ Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản+ Bài 6 – In ấnNgoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong MS Word 2013, video hướngdẫn...To help you in learningmore convenient and user applications 2013.Ung MS Word Study WordStudy Curriculum 2013 - Learn MS Word 2013 help you learn andlookup. The app is designed to help you learn simple a way they canunderstand.Applications curriculum includes 6 items:+ Lesson 1 - Be familiar with MS Word 2013+ Lesson 2 - Text editor+ Lesson 3 - Adjust text+ Lesson 4 - Working with tables+ Lesson 5 - Insert the object into text+ Lesson 6 - PrintingThere are also shortcuts supported in MS Word 2013 tutorial videos...
Free Word 2013 Tutorial 1.2.3
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Word 2013.Thisapp will guide you through the new features of MS Word 2013 to helpyou easily learn Ms Word and Practice any time.Features:✓ Includes38 lessons with informational graphics and 29 tutorial videos.✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn MS Word 2013, MS Word2013 Tutorial,Free MS Word 2013, How to Learn Word, Free Word 2013Tutorial
Learn Word 2016 1.2.2
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Word 2016.Thisapp will guide you through the new features of MS Word 2016 to helpyou easily learn Ms Word and Practice any time.Features:✓ Includes38 lessons with informational graphics and 29 tutorial videos.✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn MS Word 2016, MS Word2016 Tutorial,Free, How to Learn Word 2016, MS Word 2016, TutorialMS Word 2016
Giáo Trình Tự Học Word 2010 1.3.2
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng MS word2010.Ứng dụng học Giáo Trình Tự Học Word 2010 - Learn MS Word 2010giúp các bạn có thể học và tra cứu. Ứng dụng được thiết kế đơn giảngiúp các bạn học một cách dễ hiểu nhất. Ứng dụng giáo trình bao gồm6 bài :+ Bài 1 – Thao tác căn bản trên Word 2010+ Bài 2 – Thực hiệnđịnh dạng văn bản+ Bài 3 – Thực hiện chèn các đối tượng+ Bài 4 –Thao tác với bảng biểu+ Bài 5 – Hỗ trợ xử lý trong Word 2010+ Bài 6– Những điểm mới trong Microsoft Word 2010+ Bài 7 – Một số mẹo haytrên Word 2010Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong MS Word2010, video hướng dẫn...To help you in learning more convenient anduser applications 2010.Ung MS Word Study Word Study Curriculum 2010- Learn MS Word 2010 help you learn and lookup. The app is designedto help you learn simple a way they can understand.Applicationscurriculum includes 6 items:+ Lesson 1 - Actions based on Word2010+ Lesson 2 - Perform text formatting+ Lesson 3 - Make Object+Lesson 4 - Work with tables+ Lesson 5 - Support for processing inWord 2010+ Lesson 6 - What's new in Microsoft Word 2010+ Lesson 7 -Some tips on Word 2010There are also shortcuts supported in MS Word2010 tutorial videos ...
Excel 2013 Tutorials 2.3.1
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Excel 2013.Thisapp will guide you through the new features of MS Excel 2013 tohelp you easily learn Ms Excel and Practice any time.Features:✓Includes 30 lessons with informational graphics and 27 tutorialvideos.✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn MS Excel 2013,MS Excel 2013 Tutorial,Free MS Excel 2013, How to Learn Excel, FreeExcel 2013 Tutorial
Learn Excel 2016 1.9.5
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Excel 2016.Thisapp will guide you through the new features of MS Excel 2016 tohelp you easily learn Ms Excel and Practice any time.Features:✓Includes 31 lessons with informational graphics and 26 tutorialvideos.✓ Learn Data Analysis: Sort,Filter,ConditionalFormatting,Charts,Pivot Tables,Tables,What-If Analysis,Solver..✓learn VBA :Create a Macro,Workbook and Worksheet Object,RangeObject,Variables,If Then Statement,Loop,Macro Errors,StringManipulation,Date and Time,...✓ learn basic functions:Count andSum,Logical,Cell References,Date & Time,Text,Lookup &Reference,Financial,Statistical,Round,Formula Errors,ArrayFormulas✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn MS Excel 2016,MS Excel 2016 Tutorial Free, How to Learn Excel 2016, MS Excel2016, Tutorial MS Excel 2016
Giáo Trình Tự Học CorelDraw X7 2.7.3
TomApp
Ứng dụng giáo trình tự học CorelDRAW X7 giúp các bạn hiểu thêm vềmôn đồ họa này, góp phần tạo thêm cơ hội việc làm cho tất cả mọingười đang có nhu cầu. Bộ giáo trình được xây dựng với mục đíchgiúp người học hình dung được những điều cốt lõi nhất trong quátrình học tập CorelDRAW để xây dựng các sản phẩm phù hợp với côngviệc của mình.Nội dung bài học gồm các bài sau:Bài 1: Làm quen vớiđồ họa vecto và CorelDRAW Bài 2: Giới thiệu sơ bộ về thanh công cụToolbox 19 Bài 3: Kỹ thuật về màu sắc Bài 4: Text Bài 5: Kỹ thuậtvẽ hình Bài 6: Shapping & Lens Bài 7: EffectsBài 8: Xử lýBitmap trên Corel Bài 9: Kỹ thuật thiết kế sản phẩm đồ họa thôngdụng Ngoài ra ứng dụng giáo trình tự học còn có 28 video hướng dẫnchi tiết về Coreldraw x7, và những phím tắt thông dụng sẽ rất hữuích cho các bạn!Tag: giáo trình học coreldraw x7,giao trinh tự học,giao trinh tu hoc corel draw, learn to corel draw, learn online,learn tutorial corel x7
Learn Access 2016 1.4.2
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Access 2016.Thisapp will guide you through the new features of MS Access 2016 tohelp you easily learn Ms Access and Practice any time.Features:✓Includes 20 lessons with informational graphics and 29 tutorialvideos.✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn MS Access 2016,MS Access 2016 Tutorial,Free, How to Learn MS Access 2016, MSAccess l 2016, Tutorial MS Access 2016
Learn Powerpoint 2016 1.5.2
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Powerpoint2016.This app will guide you through the new features of MSPowerpoint 2016 to help you easily learn Ms Powerpoint and Practiceany time.Features:✓ Includes 33 lessons with informational graphicsand 32 tutorial videos.✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn MS Powerpoint 2016, MS Powerpoint 2016Tutorial,Free MS Powerpoint 2016, How to Learn Powerpoint, FreePowerpoint 2016 Tutorial
Giáo Trình Powerpoint 2016 1.3
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việchọcvà ứng dụng MS powerpoint 2016.Ứng dụng học Giáo Trình TựHọcpowerpoint 2016 - Learn MS powerpoint 2016 giúp các bạn có thểhọcvà video hướng dẫn học tập . Ứng dụng được thiết kế đơn giảngiúpcác bạn học một cách dễ hiểu nhất.Ứng dụng giáo trình bao gồm 6 bài :+ Bài 1 – Giới thiệu và những thiết lập cơ bản+ Bài 2 – Thêm Slide mới, chèn hình ảnh, video, audio,...+ Bài 3 – Vẽ hình với công cụ Shape+ Bài 4 – Slide Master,Hiệu ứng chuyển Slide+ Bài 5 – Thiết lập liên kết và Sử dụng Trigger+ Bài 6 – Một số thao tác trình chiếu PowerPointNgoài ra còn có các phím tắt cơ bản hỗ trợ trong MS powerpoint2016,video hướng dẫn học bằng video chi tiết.Tag: Tự Học powerpoint 2016 ,giáo trình powerpoint 2016,Learnpowerpoint 2016, powerpoint 2016 Tutorial, EASY powerpoint2016Tutorial,How to Learn powerpoint 2016, powerpoint2016Tutorial,Learn powerpoint Online
Learn Word 2010 1.2.1
TomApp
This App is a full and free computer course for MS Word 2010.Thisapp will guide you through the new features of MS Word 2010 to helpyou easily learn Ms Word and Practice any time.Features:✓ Includes23 lessons with informational graphics and 28 tutorial videos.✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn MS Word 2010, MS Word2010 Tutorial,Free, How to Learn Word 2010, MS Word 2010, TutorialMS Word 2010
Learn Excel 2010 1.2.1
TomApp
This app will guide you through the new features of MS Excel 2010to help you easily learn Ms Word and Practice any time.Features:✓Includes 22 lessons with informational graphics and 30 tutorialvideos.✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn MS Excel 2010,MS Excel 2010 Tutorial,Free, How to Learn Excel 2010, MS Excel2010, Tutorial MS Excel 2010
Learn Kotlin 1.1
TomApp
Kotlin is morden programming languagefordeveloping Android applications, bringing all the advantagesofmorden programming language..*Features1. Overview.2. Getting Started3. Basics4. Classes and Objects5. Functions and Lambdas6. learn basics of Kotlin7. Reference8. JavaScript9. Tools10. Question/answer11. Video TutorialTag:Kotlin Tutorials, kotlin tutorial, kotlin android,kotlinandroid tutorial, kotlin examples, learn kotlin, learnkotlinprograms, kotlin programs, kotlin vs java, kotlin vs scala,kotlinlike swift.
Học Hàm Excel - Excel Function 1.2.4
TomApp
Hàm là cốt lõi của bảng tính Ms Excel, là cốt lõi và tinh túy củaMs Excel, nếu không có các công thức thì bảng tính cũng giống nhưtrình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng công thức để tính toán từcác dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữ liệu thay đổi các côngthức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi và tính ra kết quả mớigiúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiều lần. Nhằm giúp các bạnthuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng Ms Excel.Ứng dụng học HọcHàm Excel giúp các bạn có thể tra cứu và thực hành các hàm trongexcel. Ứng dụng được thiết kế giúp các bạn học một cách dễ hiểunhất. Ứng dụng gồm tất các hàm trong excel được sử dụng phổ biếnnhất bao gồm: + Hàm luận lý: AND, FALSE,TRUE,IF,IFERROR, NOT… + Hàmtìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX + Hàm văn bản: LOWER,UPPER,RIGHT, LEFT, MID,TRIM, LEN, SUBSTITUTE + Hàm toán học: MOD,ABS, … + Hàm thống kê: SUM, SUMIF, DSUM,COUNT,… + Hàm về ngàytháng: DAY, YEAR, TODAY, MONTH,WEEKDAY… + Hàm về thơi gian: TIME,HOUR, SECOND, MINUTE, NOW… Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợtrong Excel, video hướng dẫn thực hành các hàm trong Excel.
Giáo Trình Tự Học Access 2010 1.3.4
TomApp
Access là 1 trong những công cụ trong bộ phần mềm tin học văn phòngOffice của MS được sử dụng nhiều tại Việt Nam. Tuy hiện tại accesskhông còn được phổ biến như xưa nhưng vẫn còn nhiều người sử dụngvà được học trong tin học văn phòng trình độ B. Đây là bộ giáotrình Ms access 2010 tiếng Việt do chính MS hướng dẫn bằng tiếngViệt với hình ảnh hướng dẫn giải thích chi tiết giúp bạn có thể dễdàng làm quen và nắm bắt các tính năng của phần mềm này. Giáo trìnhsẽ gồm có 9 bài và mỗi bài sẽ có những nội dung chi tiết + Bài 1 –TỔNG QUAN VỀ ACCESS 2010 + Bài 2 – XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU + Bài 3 –TOÁN TỬ - HÀM - BIỂU THỨC + Bài 4 – QUERY-TRUY VẤN DỮ LIỆU + Bài 5– FORM-BIỂU MẪU + Bài 6 – REPORT - BÁO CÁO + Bài 7 – MACRO – TẬPLỆNH + Bài 8 – MODULE Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong MSaccess 2010, video hướng dẫn... Access is one of the tools in thesuite office computerization of MS Office is used more in Vietnam.But the current access is no longer popular as before but stillmany people use and learn in office computerization level B. Thisis textbook MS Access 2010 MS Vietnamese by the Vietnameseinstructions with pictures guide explains in detail that you caneasily get acquainted and understand the features of this software.Curriculum will include 9 posts and each post will contain thedetails + Lesson 1 - OVERVIEW OF ACCESS 2010 + Lesson 2 - BUILDINGDATABASE + Lesson 3 - OPERATORS - HAM - expression + Lesson 4 -QUERY-query the data + Lesson 5 - FORM-FORM + Lesson 6 - REPORT -REPORT + Lesson 7 - MACRO - SCRIPT + Lesson 8 - MODULE There arealso keyboard shortcuts support for MS Access 2010 tutorial videos...
Learn Powerpoint 2010 1.2.1
TomApp
This app will guide you through the new features of MS Powerpoint2010 to help you easily learn Ms Powerpoint and Practice anytime.Features:✓ Includes 27 lessons with informational graphics and37 tutorial videos.✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn MS Powerpoint 2010, MS Powerpoint 2010Tutorial,Free MS Powerpoint 2010, How to Learn Powerpoint, FreePowerpoint 2010 Tutorial
Tips and Tricks Win 10 1.1.3
TomApp
Window 10 is the last operating system from Microsoft. The newoperating system has a lot to offer including some great newfeatures. From this app, you will able to learn many Window 10 tipsand tricks that will help you get the best out of it. Features:✓Window 10 Basics ✓Customize Window 10 ✓Fix Annoyances and Problems✓Cortana Tips ✓Edge Browser Tips ✓Performance and Productivity✓Performance and Productivity ✓Security and Networking ✓Storage andBackup Tag: Learn win 10, tips and tricks windows,Free Learnwindows, How to Learn win 10, Free window 10 Tutorial
KN Channel Barbie Dolls 1.1
TomApp
My son is a fan of kn channel. he like Navoicevery much.Then i develop this app to help my son to watchvideo.This App is all video from KN Channel - English. KN Channel-English creates fun and entertaining videos that are kid -friendlyfor toddlers, pre-schoolers, small children and teenagers.Ourcontents are including but not limit to Kids Toys, Barbiedoll,Dolls Stories, Unboxes, Stop motion, Play-doh, Suprise Eggs,Kidslearnings, Legos, WinX Club. popin cookin. ...and muchmuchymore!Kids around the world love to follow KN Channel in itsinterestingstories and movies of Barbie family, Baby Doll'sadventures, Classtime, drawn battles between Winx Club and IcyWitch, folktales,...AND enjoying in fun and educated kidToys,...Remember SUBSCRIBE the kn channel, it's FREE and you will know anewmovie!Tag:Learn barbie kinds, barbie kinds funny,Free barbie kinds, whatknchannel, Free barbie kinds Tutorial
Excel Fomulas and Tips 1.0.4
TomApp
A formula is basically a simple mathematical calculation similarthat you want to be evaluated. All formulas must start with anequal sign (=) .The simple formulas contain mathematical operatorswhich are just symbols to denote the mathematical operations. Thisapplication is suitable both for beginners, advanced, as well asfor schools and businesses. Here are some of the features in thisapp that will help you learn ms excel:Formula and Function BasicsSimple Formulas Complex Formulas Relative and Absolute CellReferences FunctionsFormula Tips:Double-Check YourFormulasUnderstanding Number FormatsManually enter ExcelformulasAuto functions under the AutoSum buttonHow to Use Excel'sVLOOKUP FunctionUse SUMPRODUCT to Calculate Weighted Averages5 Tipsfor Printing Excel SpreadsheetsHow to Use Fractions in ExcelUse thePROPER Function to Capitalize Names in ExcelHow to Count Cells withCOUNTACONCATENATE: Excel's Duct TapeHow to Add Line Breaks inExcelUnderstanding Regional Differences in ExcelExample:Over-BudgetItemsPercent-Off SaleBasketball Team: Player StatisticsMovieTicketsUsing the IF FunctionUsing CONCATENATE to CombineNamesBuying a Printer: Cost ComparisonInvoice, Part 1: FreeShippingInvoice, Part 2: Using VLOOKUPInvoice, Part 3: Fix BrokenVLOOKUPInvoice, Part 4: More Shipping OptionsInvoice, Part 5: DataValidation
Vui Học Cùng Bé Na -Kn Channel 1.1
TomApp
Bé yêu đang tuổi tập nói, đang tuổi tìm hiểuthế giới xung quanh nhưng video giải trí toàn tiếng nước ngoài. Bésẽ không hiểu gì, cũng không học được kỹ năng giao tiếp, nóichuyện. ở Kênh KN Channel, bằng chuẩn tiếng việt, qua các món đồchơi trẻ em, các trò chơi với hình ảnh vui nhộn, sinh động, Kênh sẽdạy bé kiến thức thường thức, bé vừa học vừa chơi. Bé sẽ vui thíchvì vừa xem vừa hiểu được nội dung nhờ cách nói chuyện rất dễ thươngcủa Bé Na trong video, lúc này Bé yêu sẽ tiếp thu và phát triển IQmột cách nhanh nhất.Ứng dụng vui học cùng bé Na nhằm giúp các con bạn tiếp cận kênh Knchannel nỗi tiếng của Bé Na, giúp bé học tập giải trí...Rất mong rằng kênh KN Channel sẽ được nhiều Quý Phụ Huynh và cácbạn nhỏ yêu thích !Các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh kn channel nhé, hãy ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN(SUBCRIBE), THÍCH (LIKE), & CHIA SẼ (SHARE).Tag:Learn barbie kinds, barbie kinds funny,Free barbie kinds, what knchannel, Free barbie kinds Tutorial, vui học cùng bé na, kn channelbé naOld baby is learning totalk, is the age of understanding the world around them but theentire entertainment videos in foreign languages. What kid wouldnot understand, nor learned communication skills, talk. Channel KNChannel, by Vietnamese standards, through the children's toys,games and photo fun, lively, Channels will teach him common-senseknowledge, learning by playing baby. Baby will delight because bothview and understand the content by talking very cute baby Na in thevideo, this time Baby will acquire and develop IQ quickly.Fun little app to school with your child Na to help reach thefamous channel of channel Kn Na Baby, help kids learn leisure...We wish that would be more channels Channel KN Parents and smallyou love!You remember kn channel support channel for you, please REGISTER(SUBCRIBE), LIKE (LIKE), & shared (SHARE).Tag:Learn kinds barbie, Barbie kinds funny, Free barbie kinds, whatchannel kn, Free barbie kinds Tutorial, please learn the baby na,na baby kn channel
Learn Wordpress 1.1.4
TomApp
WordPress is an open source Content Management System (CMS), whichallows the users to build dynamic websites and blogs. WordPress isthe most popular blogging system on the web and allows updating,customizing and managing the website from its back-end CMS andcomponents.*Features•User Management.•Media •Theme System •Extendwith •Search Engine Optimization •Multilingual •Importers * Video:-Video WordPress Woocommerce shop- video tutorial WordPressTag:Learn Learn WordPress, Learn WordPress Tutorial,Free LearnWordPress, How to Learn WordPress, Free WordPress 2017 Tutorial
Learn Photoshop CS6 Step By Step 1.4.2
TomApp
Learn Photoshop CS6 Step By Step can be used to to learn so manytips and tricks as well as learn how to use available tools in thispowerful photo editing software, such as crop images, add bluereffects and photo effects.. This app will guide you through the newfeatures of Learn photoshop to help you easily learn photoshop cs6and Practice any time. Features: ✓ Includes a lot of tutorial videotutorials. ✓Includes a lot of topic tutorials: photoshop basic,photoshop editing, text effect , photoshop effect. ✓ Ability tolearn on your own time from anywhere when you access the internet.✓Easy to follow instructions and step-by-step guide ✓ Wide range ofPhotoshop Tips and Tricks ✓ Useful for both beginners and advanceddesigners ✓Learn how to apply cool styles to your texts ✓ Optimizedfor most Android supported devices with enhanced graphics anddesign ✓ Free with no in-app purchase items Tag: Learn LearnPhotoshop cs6, Learn Photoshop Tutorial,Free Learn Photoshop, Howto Learn Photoshop, Free Photoshop Cs6 Tutorial
Tutorial Corel Draw 1.3.1
TomApp
CorelDRAW tutorials and PHOTO PAINT tutorials, tips andtechniques.This tutorial covers paths, file format support, layout,typography and many design techniques. In addition you will learnabout integration with AdobeIllustrator and PhotoPaint. Thistraining gets you up and running quickly with this incrediblyuseful and newly updated software from Corel.This app will guideyou through the new features of Learn coreldraw to help you easilylearn coreldraw and Practice any time.Tag:Learn Learn corel-draw ,Learn draw Tutorial,Free Learn coreldraw, How to Learn corel-draw,Free corel draw 2017 Tutorial
Learn Arduino 1.4.2
TomApp
Arduino is an open source, computer hardware and software company,project, and user community that designs and manufacturessingle-board microcontrollers and microcontroller kits for buildingdigital devices and interactive objects that can sense and controlobjects in the physical world.This is FREE app will teach you thathow to use a Arduino. This application is for beginners andintermediate users .This app is useful for those who are startingto learn ArduinoFeatures.* Arduino Tutorial: BoardDescription,Installation,Program Structure,Data Types,Variables& Constants,Operators,ControlStatements,Loops,Functions,Strings,String Object,Time,Arrays*Arduino Function Libraries: I/O Functions,Advanced I/OFunction,Character Functions,Math Library,Trigonometric Functions*Arduino Advanced: Due & Zero,Pulse Width Modulation,RandomNumbers,Interrupts,Communication,Inter Integrated Circuit,SerialPeripheral Interface* Arduino Projects: Blinking LED,FadingLED,Reading Analog Voltage,LED Bar Graph,Keyboard Logout,KeyboardMessage,Mouse Button Control,Keyboard Serial* Arduino Sensor:Humidity Sensor,Temperature Sensor,Water Detector / Sensor,PIRSensor,Ultrasonic Sensor,Connecting Switch*Motor Control: DCMotor,Servo Motor,Stepper Motor* Arduino And Sound: ToneLibrary,Wireless Communication,Network Communication* Videotutorial, shortcutsTag:Learn Arduino, Learn Arduino Tutorial,FreeLearn Arduino, How to Learn Arduino, Free Arduino 2017 Tutorial
Study magento 1.0.3
TomApp
Learn magento App is a full and free course for magento . This appis an easy-to-use, user-friendly platform to learn magento , bothat the fundamental and advanced level. Features:✓magento Basics✓magento Store Setup✓magento Order Processing✓magento SystemSetup✓magento Optimization✓ Includes 90 tutorial videos ✓ Abilityto learn on your own time from anywhere when you can’t access theinternet.✓ Optimized for most Android supported devices withenhanced graphics and designTag:Learn magento, Learn magento,Tutorial,Free Learn magento, How to Learn magento, Free magento2017 Tutorial
Learn Access 2010 1.0.3
TomApp
Learn Access 2010 App is a full and free computer course for MSAccess 2010.This app will guide you through the new features of MSAccess 2010 to help you easily learn Ms Word and Practice anytime.Features:✓ Includes 15 lessons with informational graphics and21 tutorial videos.✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn MS Access 2010, MS Access 2010 Tutorial,Free, Howto Learn MS Access 2010, MS Access l 2010, Tutorial MS Access 2010
Win Server 2012 Guide 1.2.3
TomApp
This App is a full and free course for Learn Win Server 2012. Thisapp is an easy-to-use, easy to learn Win ServerFeatures:✓Installation,Server Roles,PowerShell,RemoteManagement,Windows Firewall,Remote Desktop Management,ResourceMonitor... ✓ Includes 20 video tutorials✓ Ability to learn on yourown time from anywhere when you can’t access the internet.✓Optimized for most Android supported devices with enhanced graphicsand designTag:Win Server 2012 Tutorial, Win Server 2012 Guide,Tutorial Free Learn Server, How to Learn WinServer 2012, FreeServer 2012 Tutorial
Learn Ubuntu 1.0.3
TomApp
Ubuntu is a Linux-based operating system. It is designed forcomputers, smartphones, and network servers. The system isdeveloped by a UK based company called Canonical Ltd. All theprinciples used to develop the Ubuntu software are based on theprinciples of Open Source software development.This App is a fulland free course for Learn Ubuntu. This app is an easy-to-use, easyto learn Ubuntu.Features:✓ Includes 26 lesson and 23 videotutorials✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn Ubuntu, LearnUbuntu, Tutorial,Free Ubuntu, How to Learn Ubuntu, Free ServerUbuntu
Learn computer 1.3.7
TomApp
This is FREE app will teach you that how to use a computerssoftwares and hardwares. This application is for beginners andintermediate users .This app is useful for those who are startingto learn computer basics like what is Software, What is hardwareetc. Mainly Focused Topics on this Learn Computer app are below :Computer Fundamentals, Operating System Tutorial, Basics ofComputers Tutorial: - What is a Computer? - HardWare - Email Basics- Internet Basics - Basic Parts of a Desktop Computer - Buttons andPorts on a Desktop Computer - Inside a Desktop Computer - Gettingto Know Laptop Computers - Understanding Operating Systems -Understanding Applications - Setting Up a Desktop Computer -Windows Basics: Getting Started with the Desktop - Mac OS X Basics:Getting Started with the Desktop - Connecting to the Internet -What is the Cloud? - Cleaning Your Computer - Protecting YourComputer - Creating a Safe Workspace - Video tutorial, shortcutswin 10,… Tag: Learn Learn window, Learn Computer Tutorial,FreeLearn Computer, How to Learn Computer, Free Computer 2017 Tutorial
Learn Drupal 1.0.4
TomApp
Learn Drupal App is a full and free course for Drupal. This app isan easy-to-use, user-friendly platform to learn Drupal, both at thefundamental and advanced level. Features:✓Drupal BasicsInstallation,Architecture,Main Menu,Blocks & Regions,Themes& Layouts,Front Page,Static Pages,Create Blog,Create Articles,etc.✓Drupal Advanced: URL Alias,Site Search,ErrorHandling,Multilingual Content,Triggers & Actions,SocialNetworking,Internationalization, etc.✓Drupal E-Commerce: SetupShopping Cart,Create Products,Create Categories,Setup Taxes,SetupDiscounts,Receive Donations,Setup Shipping,Setup Payments, etc.✓Includes 63 tutorial videos and 28 video about Drupal 8 theme.✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn Drupal, Learn Drupal 8,Tutorial,Drupal Tutorial,Free Learn Drupal, How to Learn Drupal,Free Drupal 8 2017 Tutorial
Tự Học Photoshop 1.0
TomApp
Photoshop là phần mềm đồ họa chuyên dụng nói một cách dễ hiểu nódùng để chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng trong thiết kế trang web, hỗtrợ vẽ tranh… Hiện tại, có rất nhiều phần mềm liên quan trên thịtrường nhưng đang dẫn đầu thị phần là công cụ hỗ trợ của hãngphotoshop. Để dể dàng sử dụng Photoshop hơn các bạn hãy tham khảoứng dụng hướng dẫn "tự học photoshop" để hiểu rõ hơn về cách sửdụng phần mềm Photoshop từng bước.Trong toàn bộ video của DươngTrung Hiếu hướng dẫn tự học photoshop sẽ hướng dẫn mọi người cáchsử dụng chương trình Photoshop CS5,Cs6 từ cơ bản đến nâng cao.Nộidung :- Photoshop căn bản- Photoshop CC 2015- Photoshop CC 2016-Ghép ảnh nghệ thuật- Lightroom 7 CC- Thiết kế ảnh cưới- Nhiếp ảnhchuyên nghiệp- Dạy nghề photoshopTag:tự học Photoshop, nhiếp ảnh,giáo trình photoshop, ảnh nghệ thuật, xữ lý ảnh chuyên nghiệp.Note:Tất cả video được lấy từ channel Dương Trung Hiếu, xin chân thànhcảm ơn tác giả. Các bạn yêu thích video thì hãy subscribe kênh anhấy nhéPhotoshop is the software dedicated graphics speak acomprehensible way it used to edit images, use in website design,support painting ... Currently, there are many related softwares onthe market but is leading top market share of its support toolphotoshop.To easily use Photoshop than you refer to the applicationinstructions "photoshop study" to better understand how to usePhotoshop software step by step.During the entire video Duong TrungHieu photoshop study guide will teach people how to use the programPhotoshop CS5, CS6 from basic to advanced.Say right :- Photoshopbasics- Photoshop CC 2015- Photoshop CC 2016- Pairing artwork-Lightroom 7 CC- Design Wedding- Professional Photography-Vocational photoshopTag:study with Photoshop, photography, teachingphotoshop, artwork, professional image processing.Note: All videosare taken from channel Duong Trung Hieu, sincerely thank theauthor. Your favorite video, please subscribe his channel nhé
Learn Dynamic CRM 1.0.3
TomApp
This App is targeted for Dynamics CRM developers beginning to learnDynamics CRM or developers who are looking for a specificfunctionality of the product. This App will bring you to theintermediate level of knowledge in Dynamics CRM covering all theimportant aspects with complete hands-on experience.This App is afree course and easy to use.Features:✓ Includes 15 lesson and morevideo tutorials✓ Ability to learn on your own time from anywherewhen you can’t access the internet.✓ Optimized for most Androidsupported devices with enhanced graphics and designTag:Learn CRM,Learn CRM, Tutorial Free CRM, How to Learn Dynamics CRM, FreeDynamics CRM
Edmodo Tutorial 1.2
TomApp
Edmodo is an educational technology company offering acommunication, collaboration, and coaching platform to K-12 schoolsand teachers. The Edmodo network enables teachers to share content,distribute quizzes, assignments, and manage communication withstudents, colleagues, and parents. Edmodo is very teacher-centricin their design and philosophy: students and parents can only joinEdmodo if invited to do so by a teacher. Teachers and studentsspend large amounts of time on the platform, both in and out of theclassroom. This free Edmodo tutorial for complete beginners willhelp you learn Edmodo .Features:✓ Includes 22 lesson and more videotutorials✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn Edmodo , LearnEdmodo Tutorial,Free Edmodo video tutorial, How to Learn Edmodo,ebook Edmodo tutorial
Learn Excel Advanced 1.0.3
TomApp
This App is a full and free computer course for MS excel advance.This application is suitable both for beginners, advanced, as wellas for schools. This app will guide you through the new advancefeatures of MS excel 2016 to help you easily learn Ms excel &excel function and Practice any time..Here are some of the featuresin this app that will help you learn excel advance App:Features:✓VBA Tutorial✓ Excel Pivot Tables Tutorial✓ Excel DashboardsTutorial✓ Excel Data Analysis Tutorial✓ There are a lot of videotutorials in this app.✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn MS excel advance 2016, MS excel advance 2016Tutorial,Free MS excel advance 2016, How to Learn excel advance,Free excel advance 2016 Tutorial, Excel function,excel advanceformula
Learn CentOS 1.0.3
TomApp
CentOS Linux is a community-supported distribution derived fromsources freely provided to the public by Red Hat for Red HatEnterprise Linux (RHEL). As such, CentOS Linux aims to befunctionally compatible with RHEL. The CentOS Project mainlychanges packages to remove upstream vendor branding and artwork.CentOS Linux is no-cost and free to redistribute. This App is afree course to Learn CentOS. This app is an easy-to-use, easy tolearn CentOS.Features:✓ Includes 28 lesson and 12 video tutorials✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn CentOS, Learn CentOS,Tutorial,Free CentOS, How to Learn CentOS, Free Server CentOS
Final Cut Pro Tutorial 1.1.2
TomApp
Final Cut Pro is a series of non-linear video editing softwareprograms first developed by Macromedia Inc. and later Apple Inc.The most recent version, Final Cut Pro X 10.3, runs on Intel-basedMac computers powered by OS X El Capitan or later . Final Cut ProTutorial app will guide you through the new features of Final CutPro to help you easily learn. And practice Features:✓ Includes 15lessons with informational graphics and 90 tutorial videos.✓Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet.✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and designTag:Learn Final Cut Pro, Final CutPro Tutorial,Free, How to learn Final Cut Pro, Final Cut Provideos, effect final cut pro
Data Structures and Algorithms 1.0.3
TomApp
This App is a full and free course for Learn Data Structures andAlgorithms. This app is an easy-to-use, easy to learn DataStructures and Algorithms.Features:✓Algorithm tutorials :Algorithms Basics,Asymptotic Analysis,Greedy Algorithms,Divide andConquer,Dynamic Programming...✓Data Structures tutorials: DataStructure Basics,Array Data Structure, Graph Data Structure,DepthFirst Traversal,Breadth First Traversal , Tree Data Structure,TreeTraversal,Binary Search Tree ,etc.✓Stack & Queue Tutorial:Stack.Expression Parsing.Queue,Searching Techniques,LinearSearch,Binary Search,Interpolation Search,Hash Table,..✓ SortingTechniques: Sorting Algorithms.Bubble Sort.Insertion Sort.SelectionSort.Merge Sort.Shell Sort.Quick Sort…✓ Includes 60 videotutorials.✓ Ability to learn on your own time from anywhere whenyou can’t access the internet.✓ Optimized for most Androidsupported devices with enhanced graphics and designTag:Learn DataStructures and Algorithms, Data Structures and AlgorithmsTutorial,Free Learn Data Structures and Algorithms, How to LearnData Structures and Algorithms, Free Data Structures and Algorithms2017 Tutorial
Learn AutoCAD 2017 1.0.3
TomApp
This is FREE app will teach you how to Draw a 2D & 3D Drawingdesign. This Guide to AutoCAD Basics—your guide to the basiccommands that you need to create 2D drawings using AutoCAD orAutoCAD LT.This guide is a great place to get started if you justcompleted your initial training, or to refresh your memory if youuse AutoCAD only occasionally. .Features:✓ Includes 12 lesson andmore video tutorials✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn AutoCAD Tutorial 2D, Learn AutoCAD 3D tutorial,Tutorial,Free AutoCAD, How to Learn AutoCAD
Learn Matlab 1.1.3
TomApp
Matlab Tutorial App is a full and free Matlab course .It startedout as a matrix programming language where linear algebraprogramming was simple. It can be run both under interactivesessions and as a batch job. This App is suitable for beginner tolearn about matlab programming software.In this application youwill learn what is matlab and also many type of matlab programmingcodes.Features:✓ Matlab Basic: Overview,EnvironmentSetup,Syntax,Variables,Commands,M-Files,DataTypes,Operators,Decisions,Loops,Vectors,Matrix,Arrays,ColonNotation …✓ MATLAB Advanced:Plotting,Graphics,Algebra,Calculus,Differential,Integration,Polynomials,Transforms,GNUOctave,Simulink ✓ Includes more tutorial videos.✓ Ability to learnon your own time from anywhere when you can’t access the internet.✓Optimized for most Android supported devices with enhanced graphicsand designTag:Learn MATLAB, MATLAB Free, How to learn MATLAB, VideoMATLAB tutorials
Learn Meteor 1.0.3
TomApp
Meteor is full-stack JavaScript platform for building web andmobile apps. It makes it easier to create real time apps sinceMeteor alone offers full ecosystem to work with instead ofcombining couple of different tools and framework to get the sameeffect. This App will help any JavaScript developer who wants tolearn Meteor framework. Features:✓ Includes 29 lesson and morevideo tutorials✓ Ability to learn on your own time from anywherewhen you can’t access the internet.✓ Optimized for most Androidsupported devices with enhanced graphics and designTag:Learn Meteor,video meteor Tutorial,Free Meteor , How to Learn Meteor , FreeMeteor
Learn Xamarin 1.0.3
TomApp
Xamarin is a software company based in San Francisco. It providescommercial software development tools that allow a user to developapplications for Android, iOS and Windows using C# language and the.NET framework. Xamarin is built on the .NET Framework. It allowsone to create apps that easily run across multiple platforms. Inthis tutorial, we will explain how you can use Xamarin to delivernative iOS, Android, and Windows Apps.Features:✓ Includes 15 basiclesson and 45 video tutorials✓ Ability to learn on your own timefrom anywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized formost Android supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn Xamarin, Learn Xamarin, Tutorial,Free Xamarin, Howto Learn Xamarin, Free Xamarin tutorial
Learn Csharp 1.0.4
TomApp
Csharp Tutorials App is a full and free course for Learn Csharp.This app is an easy-to-use, easy to learn Csharp Features: ✓C#Basics: Basic Syntax,Data Types,TypeConversion,Variables,Constants,Operators,DecisionMaking,Loops,Encapsulation,Methods,Nullables,Arrays,Strings,Structure,Enums,Classes,etc. ✓ C# Advanced:Attributes,Reflection,Properties,Indexers,Delegates,Events,Collections,Generics,AnonymousMethods,Unsafe Code,etc. ✓ Includes 200 C# tutorial videos and moreVideo Tutorials, Framework unity Video Tutorials ✓ Ability to learnon your own time from anywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for most Android supported devices with enhancedgraphics and design Tag: Learn Csharp, Learn C# Tutorial,Free LearnC#, How to Learn C#, Free C# 2017 Tutorial, Unity 5 & Unity2017 Tutorial
Learn Operating System 1.0.3
TomApp
An operating system (OS) is a collection of software that managescomputer hardware resources and provides common services forcomputer programs. The operating system is a vital component of thesystem software in a computer system.This App will take you throughstep by step approach while learning Operating System conceptsFeatures: ✓ Includes 15 lesson and more video tutorials ✓ Abilityto learn on your own time from anywhere when you can’t access theinternet. ✓ Optimized for most Android supported devices withenhanced graphics and design Tag: Learn operating system , Learnoperating system Tutorial Free, How to Learn operating system
Learn Compiler Design 1.0.3
TomApp
A compiler translates the code written in one language to someother language without changing the meaning of the program. It isalso expected that a compiler should make the target code efficientand optimized in terms of time and space. This App is designed forpeople interested in learning the basic principles ofcompilers.This App is a free course and easy to use.Features:✓Includes 17 lesson: Architecture,Phases of Compiler,LexicalAnalysis,Compiler - Regular Expressions,Finite Automata,SyntaxAnalysis,Types of Parsing,Top-Down Parser,Bottom-Up Parser,ErrorRecovery,Semantic Analysis,Compiler - Run-time Environment,SymbolTable,Compiler - Intermediate Code,Code Generation,CodeOptimization.And more video tutorials✓ Ability to learn on your owntime from anywhere when you can’t access the internet.✓ Optimizedfor most Android supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn compiler, Learn compiler, Tutorial Free compiler,How to Learn compiler
Learn MS Project 1.1.3
TomApp
MS Project, the project management software program by Microsoft,is a very handy tool for project managers that helps them develop aschedule, assign resources to tasks, track the progress, manage thebudget, and analyze workloads for an ongoing project. This App is afree MS Project course.This app will guide you through the newfeatures of MS Project to help you easily learn MS Project andPractice any time. Features:✓ Includes 10 lesson and more videotutorials✓ Ability to learn on your own time from anywhere when youcan’t access the internet.✓ Optimized for most Android supporteddevices with enhanced graphics and designTag:Learn MS Project,Learn MS Project Tutorial Free,How to Learn MS Project 2013, MSProject 2016 Tutorial
Learn Virtualization 1.0.4
TomApp
Virtualization 2.0 is a technology that helps users to installdifferent Operating Systems on a hardware. Virtualization hides thephysical characteristics of computing resources from their users,their applications, or end users. In this app,which covers thebasics of Virtualization 2.0 and explains how to deal with itsvarious components and sub-components.Features:✓ Includes 11 lessonand more video tutorials✓ Ability to learn on your own time fromanywhere when you can’t access the internet.✓ Optimized for mostAndroid supported devices with enhanced graphics anddesignTag:Learn Virtualization, Learn Virtualization, Tutorial FreeVirtualization, How to Learn Virtualization
Learn Lua Programming 1.0.3
TomApp
Lua is an open source language built on top of C programminglanguage. Lua has its value across multiple platforms ranging fromlarge server systems to small mobile applications. This App coversvarious topics ranging from the basics of Lua to its scope invarious applications.This app will guide you through the featuresof Lua language to help you easily learn Lua Features: ✓ Lua BasicsTutorial: Environment,Basic Syntax,Variables,DataTypes,Operators,Loops,DecisionMaking,Functions,Strings,Arrays,Iterators,Tables,Modules,Metatables,Coroutines,FileI/O,Error Handling ✓ Lua Advanced: Debugging,GarbageCollection,Object Oriented,Web Programming,Database Access,GamePrograming ✓ Includes more tutorial video about Lua and Corona SDK✓ Ability to learn on your own time from anywhere when you can’taccess the internet. ✓ Optimized for most Android supported deviceswith enhanced graphics and design Tag: Learn Lua Tutorial Free, Howto learn Lua and Corona SDK