Tweeba Apps

Loading...
Angielski - Ucz się języka 9.0.137
Tweeba
Język angielski za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka angielskiego jest prosta i przyjemna! Bezpłatny kurs językaangielskiego w 100% bezpłatnie! "Angielski - Ucz się języka" tobezpłatna aplikacja mobilna pozwalająca poznawać: - słówka i zwrotyw języku angielskim (fiszki angielskie) - gramatyka angielska, wtym czasy angielskie, stopniowanie przymiotników, zdania warunkowe(conditionals) - testy z języka angielskiego - angielski słownik,tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Teraz także twórzwłasne słówka i lekcje po angielsku! To prawdopodobnie najlepszaaplikacja do angielskiego w Polsce. Sprawdź całkowicie za free inie płać za edukację. Aplikacja do angielskiego na smartfon,tablet, smartwatch (Android Wear) zawiera takie tematy jak:Podstawy języka angielskiego - powitania, pozdrowienia, pożegnania,telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, kolory Angielskipotoczny - rozmówki angielskie, schematy zdań, pytania o zdrowie,rozrywka, zabawa, gry, testy Angielski do szkoły - klasa,przedmioty, nauka, matura, studia Angielski do pracy - zawody,praca, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Angielski biznesowy -pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Językangielski dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie,życie za granicą Angielski tematyczny - geologia, fizyka, chemia,biologia i wiele więcej Angielski zaawansowany - nauka języka dlatych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępnesą też dwa widgety do nauki angielskiego: - widżet Słówko dnia poangielsku - widżet Słownik angielski Wyrażenia posegregowane są wlekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcjawstępnego ukrywania znaczenia słów angielskich po polsku pomaga wzapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowaniesłówek. Słówka angielskie mogą być odczytywane przez lektora.Program może służyć za mobilne fiszki angielskie, a także poręcznypodręcznik do języka angielskiego. Kurs angielskiego dlapoczątkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką. Apka odpolskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak ioffline. Pliki danych głosowych (angielski lektor) najlepiejinstalować z użyciem wifi. Aplikacja może być używana zarówno przezosoby fizyczne (czyli przez Ciebie), jak i instytucje, organizacje,firmy czy przedsiębiorstwa. Niech język angielski będzie z Wami! :)Szczegółowa pomoc dostępna jest na stronie internetowej Ucz sięjęzyka oraz pod naszym e-mailem. Przesyłając swoje uwagi doaplikacji "Angielski" prosimy zawrzyj informację o wersjiaplikacji, modelu swojego smartfona lub tableta, a także wersjiAndroid. Przyspieszy to odpowiedź na Twoje pytania. Polecamy takżeinne kursy językowe na Android oraz nasze popularne Rozmówkijęzykowe. Dostępne są m.in. Rozmówki Angielskie. English for freewith the application http://www.uczsiejezyka.pl Learning English issimple and fun! Free English course 100% free! " English - Learnthe language" is a free mobile application allows you to know: -Words and phrases in the English language (English flashcards) -English grammar, this time English, adjectives, conditionalsentences (Conditionals) - Tests in English - English Dictionary ,tables and pulls the most important topics Now also create your ownvocabulary and lessons in English! This is probably the bestapplication to English in Poland. Check out completely for free andnot pay for education. Application to the English for smartphone,tablet, SmartWatch (Android Wear) includes topics such as:Fundamentals of English - greetings, greetings, farewells, phonenumbers, days, months, seasons, colors English colloquial - Englishphrase book, diagrams sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests English school - class, objects,science, baccalaureate, graduate English to work - occupations,work, conversation recruitment, personal data English business -money, vocabulary banking, insurance, investment English fortourists and expatriates - directions, location, location, lifeabroad English theme - geology, physics, chemistry, biology andmore Advanced English - language learning for those who want adaily basis to improve their skills There are also two widgets tolearn English: - Word of the day widget in English - WidgetDictionary English Phrases are categorized in classes and tests,which allow you to learn progressively. The option to hide theimportance of the initial English words in Polish helps inremembering. In addition to learning by the lessons it is possibleto draw words. Words English can be read by the teacher. Theprogram can serve as a mobile fiche English , as well as a handyguide to the English language. English course for beginners andexperts alike now have at hand. Apka of Polish start-drop Tweebaworks both online and offline. Voice data files (English teacher)is best installed using wifi. The application can be used both byindividuals (or by you), as well as institutions, organizations,companies or businesses. Let English be with you! :) Detailed helpis available on the website Learn a language and at our e-mail. Bysubmitting observations to the application 'English' please Empirewith information about the version of the application, the model ofyour smartphone or tablet, and Android version. This will speed upthe answer to your questions. We also recommend other languagecourses on Android as well as our common language phrasebook. Thereare, among others, English phrasebook.
Włoski - Ucz się języka 9.0.51
Tweeba
Język Włoski za darmo z aplikacją mobilnąhttp://www.uczsiejezyka.pl Nauka włoskiego jest prosta i przyjemna!Pobierz teraz bezpłatny kurs języka włoskiego! Bezpłatna aplikacjamobilna do włoskiego pozwala poznawać na Twoim smartfonie itablecie: - słówka i zwroty w języku włoskim (fiszki włoskie) -gramatyka włoska - testy z języka włoskiego - włoski słownik,tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Darmowa aplikacja dowłoskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka włoskiego -powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Włoski potoczny - rozmówki włoskie,schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testyWłoski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia Włoskido pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Włoskibiznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe,inwestycyjne Język włoski dla turystów i emigrantów - kierunki,miejsca, położenie, życie za granicą Włoski zaawansowany - naukajęzyka dla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swojeumiejętności Dostępne są też dwa widgety do nauki włoskiego: -Słówko dnia po włosku na pulpicie Twojego smartfona i tableta -Słownik włoski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów włoskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócznauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka włoskiemogą być odczytywane przez lektora. Program może służyć za mobilnefiszki, a także poręczny podręcznik do języka włoskiego. Darmowykurs włoskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz maszzawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działazarówno w trybie online jak i offline. Pliki danych głosowych(włoski lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi. Język włoskiza darmo w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet - pobierz apkęteraz i zacznij mówić po włosku. Życzymy przyjemnej nauki! Jeślidobrze Ci się uczy z naszego programu, proszę dodaj miły komentarz- abyśmy mogli dalej utrzymywać aplikację w pełnej wersji za darmoi byli lepiej zmotywowani do szybkiego rozwoju :) Language Italianfree mobile application http://www.uczsiejezyka.pl Learning Italianis simple and fun! Download now free Italian language course! Afree mobile application to the Italian allows you to explore onyour smartphone and tablet: - Words and phrases in Italian (Italianfiche) - Italian grammar - Tests in Italian - Italian Dictionary,boards and pulls the most important topics Free application to theItalian covers topics such as: The basics of the Italian language -greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months,seasons, colors Italian colloquial - Italian phrasebooks, schemessentences, questions about health, entertainment, fun, games, testsItalian school - class, objects, science, baccalaureate, graduateItalian for work - games, conversation recruitment, personal dataItalian business - money, vocabulary banking, insurance, investmentItalian tourists and expatriates - directions, location, location,life abroad Advanced Italian - language learning for those who wanta daily basis to improve their skills There are also two widgets tolearn Italian: - Word of the day in Italian on the desktop of yoursmartphone and tablet - Dictionary Italian Phrases are categorizedin classes and tests, which allow you to learn progressively. Theoption to hide the initial meaning of the words of the Italianafter the Polish helps in remembering. In addition to learning bythe lessons it is possible to draw words. Italian words can be readby the teacher. The program can serve as a mobile notepad, as wellas a handy guide to Italian. Free Italian language course forbeginners and professionals now have at hand. The application ofPolish start-drop Tweeba works both online and offline. Files voicedata (Italian teacher) is best installed using wifi. Italian freemobile app on a smartphone and a tablet - download Apke now andspeak Italian. We hope you enjoy learning! If you learn well fromour program, please add a nice comment - we can continue tomaintain the application in the full version for free and they werebetter motivated to rapid development :)
Francuski - Ucz się języka 5.5
Tweeba
Język Francuski za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka francuskiego jest prosta i przyjemna! Pobierz teraz bezpłatnykurs języka francuskiego i naucz się języka z naszą pomocą :)Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoim smartfonie itablecie: - słówka i zwroty w języku francuskim (fiszki francuskie)- gramatyka francuska - testy z języka francuskiego - francuskisłownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Kursfrancuskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka francuskiego- powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Francuski potoczny - rozmówkifrancuskie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa,gry, testy Francuski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura,studia Francuski do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, daneosobowe Francuski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe,ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język francuski dla turystów iemigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicąFrancuski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki francuskiego: - Słówko dnia po francusku - Słownikpolsko-francuski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów francuskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkafrancuskie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językafrancuskiego. Kurs francuskiego dla początkujących i zaawansowanychteraz masz zawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweebadziała zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danychgłosowych (francuski lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.Language French for free with the applicationhttp://www.uczsiejezyka.pl Learning French is easy and enjoyable!Download now free French language course and learn a language withour help :) A free mobile application allows you to explore on yoursmartphone and tablet: - Words and phrases in French (French fiche)- Grammar French - Tests of French - French Dictionary, boards andpulls the most important topics French course covers topics suchas: The basics of the French language - greetings, greetings,farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors Frenchcolloquial - French phrasebook, diagrams sentences, questions abouthealth, entertainment, fun, games, tests French school - class,objects, science, baccalaureate, graduate French to work - games,conversation recruitment, personal data French business - money,vocabulary banking, insurance, investment French tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedFrench - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets for learningFrench: - Word of the day in French - Dictionary Polish-FrenchPhrases are categorized in classes and tests, which allow you tolearn progressively. The option to hide the importance of thepre-French words after the Polish helps in remembering. In additionto learning by the lessons it is possible to draw words. Frenchwords can be read by the teacher. The program can serve as a mobilenotepad, as well as a handy guide to the French language. Frenchcourse for beginners and professionals now have at hand. Theapplication of Polish start-drop Tweeba works both online andoffline. Files voice data (French teacher) is best installed usingwifi.
Rozmówki Polsko-Włoskie 2.4
Tweeba
Język włoski dla turystów i uczących się języka. Rozmówki Włoskieod http://www.mojerozmowki.pl zawierają wiele przydanych słów izwrotów włoskich.Rozmówki Polsko-Włoskie pogrupowane są wedługtematyki i zawierają po kilka-kilkadziesiąt pozycji ułatwiającychporozumiewanie się z mieszkańcami Włoch. Aplikacja wyświetlapolskie znaczenie, a pod nim włoskie - możliwe jest też odwróceniekolejności wyświetlania zdań. Wszystkie pozycje mogą byćodczytywane przez lektora systemowego, a więc poznasz dokładnąwymowę. Jeśli nie masz czasu na kurs językowy po włosku, pobierznaszą apkę i poczuj się pewniej za granicą.Rozmówki Włoskie mogądziałać jak słownik polsko-włoski. Doskonale uzupełniają inneaplikacje mobilne - na przykład fiszki czy karteczki ze słowamiwłoskimi. Program jest całkowicie darmowy i prosty, tak aby każdy,kto odwiedza Włochy, mógł szybko i bez problemu dogadać się zludźmi zamieszkującymi Półwysep Apeniński.Rozmówki Polsko-Włoskiezawierają m.in. takie tematy jak:- powitania po włosku- pytania oosobę- pytania o drogę, środki transportu- rezerwacja noclegów,hotelu i lotu- zamawianie posiłku i napojów- praca, zajęcia, hobby-liczbyDla wszystkich pragnących stale rozwijać swoją umiejętnośćposługiwania się językami obcymi, polecamy pozostałe naszeaplikacje z testami i losowaniem słówek.W niektórych modelachsmartfonów i tabletów instalacja danych głosowych lektora możesprawiać kłopot niezależny od nas. Jeśli nie słyszysz głosu,sprawdź głośność telefonu, a także zainstaluj w Ustawieniachswojego urządzenia Dane głosowe (czasem w menu pod pozycją Mowa)dla wszystkich dostępnych języków.Rozmówki Włoskie po pobraniu iprzy używaniu za granicą nie wymagają połączenia z Internetem,dlatego nie musisz ponosić żadnych opłat za roaming zagranicą.Jeżeli podoba Ci się nasza aplikacja i chcesz, aby byłanadal szybko rozwijana i pozostała bezpłatna, zachęcamy do dobregokomentarza! Dziękujemy!Italian tourists and learners. ItalianPhrasebook from http://www.mojerozmowki.pl contain a lot of usefulwords and phrases Italian.Polish-Italian phrase book are grouped bysubject and contain several-tens position to facilitatecommunication with the inhabitants of Italy. The applicationdisplays the Polish meaning, and under the Italian - it is alsopossible reversal of the display order of sentences. All items canbe read by a lector system, and therefore know the exactpronunciation. If you do not have time for a language course inItalian, download our Apke and feel more confident abroad.ItalianPhrasebook can act as a Polish-Italian dictionary. Perfectlycomplement other mobile applications - such as index cards orsticky notes with words of Italian. The program is completely freeand simple, so that everyone who visits Italy, can quickly andeasily get along with people living in the ApenninePeninsula.Polish-Italian phrase book include, among others, topicssuch as:- Greeting in Italian- Questions about the person- Askingfor directions, means of transport- Reservation of accommodation,hotel and flight- Ordering a meal and drinks- Work, activities,hobbies- NumberFor all who want to continually develop theirskills, foreign languages, we rest our applications with the testsand draw words.In some models of smartphones and tablets installvoice data reader can feel overwhelming independent of us. If youdo not hear the voice, check the phone volume, as well as installin your device settings Voice data (sometimes on the menu under theheading Speech) for all available languages.Italian Phrasebookafter downloading and when used abroad does not require an Internetconnection, so you do not have to pay any roaming charges abroad.Ifyou like our app and want it to continue rapidly developed and hasremained free, feel free to good comment! Thank you!
Rosyjski - Ucz się języka 9.0.14
Tweeba
Język Rosyjski za darmo od http://www.uczsiejezyka.pl Naukarosyjskiego jest prosta i przyjemna :) Pobierz bezpłatnie kursrosyjskiego! Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku rosyjskim (fiszkirosyjskie) - gramatyka rosyjska - testy z języka rosyjskiego -rosyjski słownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Kursrosyjskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka rosyjskiego -powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Rosyjski potoczny - rozmówki rosyjskie,schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testyRosyjski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studiaRosyjski do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osoboweRosyjski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe,ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język rosyjski dla turystów iemigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicąRosyjski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki rosyjskiego: - Słówko dnia po rosyjsku - Słownikrosyjski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów rosyjskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócznauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka rosyjskiemogą być odczytywane przez lektora. Program może służyć za mobilnefiszki, a także poręczny podręcznik do języka rosyjskiego. Darmowykurs rosyjskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz maszzawsze pod ręką. Język rosyjski za darmo w aplikacji mobilnej - toesencja tego programu. Ściągnij go teraz i zacznij mówić porosyjsku. Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno wtrybie online jak i offline. Pliki danych głosowych pobierają sięrównocześnie z aplikacją, dlatego nie trzeba ich osobnodoinstalowywać. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc wpublikacji tej apki, a Was prosimy o dobrą ocenę i pozytywnykomentarz, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze szybciej rozwijaćoprogramowanie oraz utrzymać je bez opłat. Language Russian freefrom http://www.uczsiejezyka.pl Learning Russian is simple and fun:) Download the free exchange of Russian! A free mobile applicationallows you to explore on your smartphone and tablet: - Words andphrases in Russian (Russian fiche) - Russian grammar - Tests ofRussian language - Russian Dictionary, boards and pulls the mostimportant topics Currency Russian contains such topics as:Fundamentals of Russian language - greetings, greetings, farewells,phone numbers, days, months, seasons, colors The Russian current -Russian phrasebooks, schemes sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests Russian school - class, objects,science, baccalaureate, graduate Russian to work - games,conversation recruitment, personal data Russian business - money,vocabulary banking, insurance, investment Russian tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedRussian - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets to learn Russian: -Word of the day in Russian - Russian dictionary Phrases arecategorized in classes and tests, which allow you to learnprogressively. The option to hide the initial meaning of the wordsof Russian in Polish helps in remembering. In addition to learningby the lessons it is possible to draw words. Russian words can beread by the teacher. The program can serve as a mobile notepad, aswell as a handy guide to the Russian language. Russian free coursefor beginners and professionals now have at hand. The Russianlanguage free mobile app - is the essence of this program. Downloadit now and speak Russian. The application of Polish start-dropTweeba works both online and offline. Files collect voice datasimultaneously with the application, so you do not need themseparately doinstalowywać. Thank you all for your help inpublishing this trap, as you please a good score and positivecomments, so that we can more quickly develop software and maintainit without charge.
Niemiecki - Ucz się języka 9.0.52
Tweeba
Język Niemiecki za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka niemieckiego jest prosta i przyjemna! Pobierz terazbezpłatnie kurs języka niemieckiego i naucz się języka z nasząpomocą :) Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku niemieckim(fiszki niemieckie) - gramatyka niemiecka - testy z językaniemieckiego - niemiecki słownik, tablice i ściąga znajważniejszymi tematami Kurs niemieckiego zawiera takie tematyjak: Podstawy języka niemieckiego - powitania, pozdrowienia,pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, koloryNiemiecki potoczny - rozmówki niemieckie, schematy zdań, pytania ozdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy Niemiecki do szkoły - klasa,przedmioty, nauka, matura, studia Niemiecki do pracy - zawody,rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Niemiecki biznesowy - pieniądze,słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język niemieckidla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie zagranicą Niemiecki zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki niemieckiego: - Słówko dnia po niemiecku - Słownikniemiecki Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów niemieckich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkaniemieckie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językaniemieckiego. Kurs niemieckiego dla początkujących i zaawansowanychteraz masz zawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweebadziała zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danychgłosowych (niemiecki lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.Nie czekaj - aplikacja jest lekka, szybko się instaluje i naprawdępomaga w edukacji! Odkryj język niemiecki już dziś! German Languagefor free with the application http://www.uczsiejezyka.pl LearningGerman is simple and fun! Download now for free German course andlearn a language with our help :) A free mobile application allowsyou to explore on your smartphone and tablet: - Words and phrasesin German (fiche German) - Grammar German - Tests from German -German Dictionary, boards and pulls the most important topicsGerman course includes topics such as: The basics of the Germanlanguage - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days,months, seasons, colors German colloquial - German phrasebooks,schemes sentences, questions about health, entertainment, fun,games, tests German school - class, objects, science,baccalaureate, graduate German for work - games, conversationrecruitment, personal data German business - money, vocabularybanking, insurance, investment German tourists and expatriates -directions, location, location, life abroad Advanced German -language learning for those who want a daily basis to improve theirskills There are also two widgets to learn German: - Word of theday in German - German Dictionary Phrases are categorized inclasses and tests, which allow you to learn progressively. Theoption to hide the importance of the pre-German words in Polishhelps in remembering. In addition to learning by the lessons it ispossible to draw words. German words can be read by the teacher.The program can serve as a mobile notepad, as well as a handy guideto the German language. German course for beginners andprofessionals now have at hand. The application of Polishstart-drop Tweeba works both online and offline. Files voice data(German teacher) is best installed using wifi. Do not wait - theapplication is light, fast to install and really helps ineducation! Discover the German language today!
Rozmówki Polsko-Angielskie 3.8
Tweeba
Bezpłatne praktyczne Rozmówki Polsko-Angielskie na smartfon itablet od http://www.mojerozmowki.pl To także nauka angielskiego natelefon za darmo! Rozmówki Angielskie pogrupowane są wedługtematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarkii znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Aplikacja mobilnazawiera przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyrażenia, idiomy i słowaużywane na co dzień w języku angielskim. Apka na urządzenie mobilnewyświetla słówka angielskie i polskie znaczenie. Możesz wykorzystaćrozmówki jako słownik angielski, podręcznik do nauki językaangielskiego lub po prostu pomocny program do użycia w podróżybiznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje. Rozmówki Angielskiezawierają takie tematy jak: - podstawowe zwroty i słówka angielskie- idiomy angielskie - powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi,rodzina - praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowarekrutacyjna - niezbędnik języka angielskiego (liczby, czas,państwa, pytania o godzinę...) - angielskie pytania o drogę,transport - pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcjeturystyczne po angielsku - restauracja, bar: zamawianie posiłków,napojów, deserów - rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty,prom - wakacje i podróże, zwiedzanie, komunikacja miejska - czaswolny, rozrywka - sport - pieniądze, zakupy, usługi - lekarz,przychodnia, choroby ...oraz wiele innych! Wciąż dodajemy nowetematy i czekamy na Twoje propozycje! Rozmówki Polsko-Angielskie popobraniu i przy używaniu za granicą nie wymagają połączenia zInternetem, dlatego nie musisz ponosić żadnych opłat za roaming zagranicą. Aplikacja zajmuje mało miejsca w pamięci smartfona lubtableta, więc ściągnij nasz program do angielskiego i użyj, gdyprzyjdzie potrzeba. Zobaczysz, że się przyda! Jeżeli maszpropozycje tematów, które mogłyby wzbogacić rozmówki angielskie,prześlij do nas maila. Możesz też sugerować zwroty i słowa dododania. Rozwijajmy tę aplikację mobilną razem! Tworzymy kursyjęzykowe do angielskiego, aby pomagać nam komunikować się zagranicą, łatwiej zwiedzać świat podczas podróży i wydajniejpracować. Polecamy Wam także nasz mobilny kurs do naukiangielskiego na telefon o nazwie "Ucz się języka Angielskiego"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.englishFree hands- Phrasebook Polish-English in the smartphone and tabletfrom http://www.mojerozmowki.pl It also learning English on thephone for free! Phrasebook English are grouped according to themes- select any category or use the search engines and quickly findthe needed phrase or word. The mobile application provides usefuldialogues, phrases, phrases, expressions, idioms and words usedevery day in English. Apka to the mobile device displays theEnglish and Polish word meaning. You can use the phrase as theEnglish dictionary, a manual to learn English or just a helpfulprogram to use on a business trip or as part of going on holiday.English phrasebook include topics such as: - Basic English wordsand phrases - English idioms - Greetings, small talk, chat withfriends, family - Work and career, occupations, job search andinterview recruitment - Must English (numbers, time, country,questions about an hour ...) - English asking for directions,transportation - Questions about people, objects, events andattractions in English - Restaurant, bar: ordering meals,beverages, desserts - Reservations and transportation:accommodations, hotels, flights, ferry - Holidays and travel,sightseeing, public transport - Leisure, entertainment - sport -Money, shopping, services - A doctor, clinic, disease ... and muchmore! Constantly adding new topics and look forward to yoursuggestions! Polish-English Phrasebook after downloading and whenused abroad does not require an Internet connection, so you do nothave to pay any roaming charges abroad. The application occupieslittle space in the memory of your smartphone or tablet, sodownload our program for English and use, when it's needed. Youwill see that come in handy! If you have suggestions of topics thatcould enrich the English phrase book, please send us an email. Youcan also suggest phrases and words to add. We spread this mobileapp together! We create for English language courses to help uscommunicate abroad, easier to see the world while traveling andwork more efficiently. We recommend you also our mobile course tolearn English on the phone called "Learn English"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english
Learn Spanish for Free 9.0.23
Tweeba
Learning Spanish is simple with this application. Learn Spanish forFree allows you to browse lessons, check the meaning of many wordsand statements as well as to listen to the lector. You can alsosolve tests and see the progress of your knowledge. There isgrammar part and tables with most useful words. Application willhelp you to talk Spanish during holidays as well as businessmeetings. Start right now and speak Spanish! Lessons are gatheredinto levels. Example of topics: - friends and family - travel,summer holidays and leisure - work, job, money - finance,investments, bank - numbers, date, time - health, body - animals -food, kitchen, shopping - useful words Learn Spanish app may beyour dictionary, help in travelling or everyday help in learning offoreign language. Learn more about our educational applications onhttp://www.edumobi.org
Cheap flights 3.5
Tweeba
Cheap flights is the application for those who want to know firstabout discounts in low-cost airlines. Find the latest offers forcheap flights in UK, Europe and intercontinental. Follow theinformation from the best flight blogs and save money. Makereservation for your low cost flight and fly the world!Let us knowif there should be added any other news source or blog!Pleaseunderstand that this app there is not a booking engine.. It's asource of information that delivers you the cheapest routes andfares.
Rozmówki Polsko-Hiszpańskie 3.3
Tweeba
Rozmówki Hiszpańskie na smartfon i tablet odhttp://www.mojerozmowki.pl wspierająca naukę hiszpańskiego. Zawieraprzydatne słowa, zdania po hiszpańsku oraz idiomy. Rozmówkihiszpańskie pogrupowane są według tematyki i łatwo jest znaleźćposzukiwaną frazę. Program wyświetla polskie znaczenie, a pod nimhiszpańskie, możliwe jest odwrócenie kolejności. Przydatną funkcjąaplikacji jest wyszukiwarka słów, dzięki której masz podręcznysłownik języka hiszpańskiego. Rozmówki Polsko-Hiszpańskie zawierająm.in. takie tematy jak: - powitania - pytania o osobę - pytania odrogę, środki transportu - rezerwacja noclegów, hotelu i lotu -zamawianie posiłku i napojów - praca, zajęcia, hobby - liczby -idiomy hiszpańskie (ciało człowieka, pieniądze, zwierzęta i inne)Rozmówki Hiszpańskie po pobraniu i przy używaniu za granicą niewymagają połączenia z Internetem, dlatego nie musisz ponosićżadnych opłat za roaming za granicą. Spanish Phrasebook in thesmartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl supportinglearning Spanish. It includes useful words, phrases and idioms inSpanish. Spanish phrasebook are grouped by subject and easy to finda search term. The program displays a Polish importance, and underit the Spanish, it is possible to reverse the order. A usefulfunction of the application is a search word, which gives you ahandy glossary of Spanish. Polish-Spanish phrasebook include, amongothers, topics such as: - Welcome - Questions about the person -Asking for directions, means of transport - Reservation ofaccommodation, hotel and flight - Ordering a meal and drinks -Work, activities, hobbies - Number - Spanish idioms (the humanbody, money, animals, etc.) Spanish Phrasebook after downloadingand when used abroad does not require an Internet connection, soyou do not have to pay any roaming charges abroad.
Hiszpański - Ucz się języka 9.0.28
Tweeba
Język hiszpański za darmo i szybko! Nauka hiszpańskiego z bezpłatnąaplikacją http://www.uczsiejezyka.pl pozwala na poznawanie słówek izwrotów, a także gramatyki. To kompletny kurs języka hiszpańskiegona urządzenia mobilne - otrzymaliśmy nagrodę AppAward za najlepszyprogram edukacyjny na Android! Ta bezpłatna aplikacja mobilnapozwala poznawać na Twoim smartfonie i tablecie: - słówka i zwrotyw języku hiszpańskim (fiszki hiszpańskie) - gramatyka hiszpańska -testy z języka hiszpańskiego - hiszpański słownik, tablice i ściągaz najważniejszymi tematami Kurs hiszpańskiego zawiera takie tematyjak: Podstawy języka hiszpańskiego - powitania, pozdrowienia,pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, koloryHiszpański potoczny - rozmówki hiszpańskie, schematy zdań, pytaniao zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy Hiszpański do szkoły -klasa, przedmioty, nauka, matura, studia Hiszpański do pracy -zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Hiszpański biznesowy -pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Językhiszpański dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca,położenie, życie za granicą Hiszpański zaawansowany - nauka językadla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętnościDostępne są też dwa widgety do nauki hiszpańskiego: - Słówko dniapo hiszpańsku - Słownik polsko-hiszpański Wyrażenia posegregowanesą w lekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcjawstępnego ukrywania znaczenia słów hiszpańskich po polsku pomaga wzapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowaniesłówek. Słówka hiszpańskie mogą być odczytywane przez lektora.Program może służyć za mobilne fiszki, a także poręczny podręcznikdo języka hiszpańskiego. Bezpłatny kurs hiszpańskiego dlapoczątkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką.Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybieonline jak i offline. Pliki danych głosowych (hiszpański lektor)najlepiej instalować z użyciem wifi. Gdy ukończysz kurs językowy,Hiszpania nie będzie miała dla Ciebie tajemnic. Życzymy miłej naukii prosimy o dobry komentarz - to motywuje nas do szybszej pracyoraz pozwala utrzymać aplikacje bezpłatnymi. Spanish language forfree and fast! Learning Spanish with a free applicationhttp://www.uczsiejezyka.pl allows for learning words and phrasesand grammar. It's a complete Spanish course on mobile devices -AppAward were awarded for the best educational program on Android!This free mobile app allows you to explore on your smartphone andtablet: - Words and phrases in Spanish (Spanish flashcards) -Spanish grammar - Tests from Spanish - Spanish Dictionary, boardsand pulls the most important topics Spanish course contains suchtopics as: Basics of Spanish - greetings, greetings, farewells,phone numbers, days, months, seasons, colors Spanish colloquial -Spanish phrase book, diagrams sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests Spanish school - class, objects,science, baccalaureate, graduate Spanish to work - games,conversation recruitment, personal data Spanish business - money,vocabulary banking, insurance, investment Spanish for tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedSpanish - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets for learningSpanish: - Word of the day in Spanish - Dictionary Polish-SpanishPhrases are categorized in classes and tests, which allow you tolearn progressively. Optional pre hiding the meaning of wordsSpanish to Polish helps in remembering. In addition to learning bythe lessons it is possible to draw words. Spanish words can be readby the teacher. The program can serve as a mobile notepad, as wellas a handy guide to Spanish. Free Spanish course for beginners andprofessionals now have at hand. The application of Polishstart-drop Tweeba works both online and offline. Voice data files(Spanish teacher) is best installed using wifi. When you completethe language course, Spain will have no secrets for you. We hopeyou enjoy learning and good comment, please - it motivates us towork faster and helps keep apps free.
Learn Polish for Free 1.3
Tweeba
Learn Polish FREE allows you to know that language quick and easy.English-Polish Conversations is an application that helps you totravel to Poland and to speak with locals. You will find here mostuseful words and statements. Topics covered in the app areavailable to see on screenshots. It will help you talk with shopassistant, other employees, workers, hotel & restaurant staffas well as with your Polish friends. Topics covered in the app areavailable on screenshots. Check it now and have fun usingPolish!Your download enables us to continue our work on developinguseful apps for travellers and students. Thank you.Want a nativespeaker of Polish language as a lector? Buy the premium version ofthis app:https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.conversation.engplLearnmore about our applications on http://www.tweeba.eu
Польська мова безкоштовно 9.0.9
Tweeba
Польська мова з аплікаціею http://www.edumobi.org - Вивченняпольської мови може бути простим і приємним! Скачай безкоштовнийкурс польскої вже зараз! «Польська - вивчай мову» це безкоштовнааплікація, що дозволяє вивчати на твоєму телефоні, смартфоні іпланшеті: - слова та фрази польскою мовою - граматику - тести -польський словник, таблиці з правилами та топіки на найбільшпопулярні теми Програма «Польська - вивчай мову» містить такі темияк: Польська для початківців - привітання, телефон, цифри, дні,місяці, пори року і кольору. Польська в побуті - діалоги, схемиречень, питання про здоров'я, захоплення, інтереси, тести Польськав школі - система освіти, предмети, іспити, наука, університетПольська в бізнесі - гроші, банківський словник, страхування,інвестиції. Польська для туристів і емігрантів - країни, міста,розташування, життя за кордоном Польська для просунутих - вивченнямови для тих, хто хоче поліпшити свої навички в польській мові Єтакож два віджети для вивчення польської мови: «Слово дня»польською Словник польського Нові вирази, слова які ти зустрінеш влекції розділені на теорію і практику, що дозволяє краще закрепетьданий матеріал. Можливість спочатку приховати переклад польськихслів , допомагає в запам'ятовуванні. Крім вивчення словника в данійлекції, є можливість жеребкування. Слова можуть бути відтворені задопомогою лектора. Аплікацація одночасно служить як мобільнисловник, так і зручною книгою у вивченні мови. Курс польської дляпочатківців і просунутих завжди маєш під рукою. Програма відпольського старт-апа Tweeba працює як в режимі онлайн, так іоффлайн. Файли з аудіо дикторами краще встановлювати звикористанням інтернету. Аплікацація може використовуватися якокремими особами (тобто тебе), так і організаціями, компаніями.Нехай польська завжди буде під рукою! Polish with applicationshttp://www.edumobi.org - Learning Polish can be easy and enjoyable!Download free course of Polish now! "Polish - Learn Language" is afree application that allows you to study on your phone, tablet andsmartphone: - The words and phrases in Polish language - Grammar -Tests - Polish Dictionary, rules and table tops on the most populartopics The "Polish - Learn Language" includes topics such as:Polish for beginners - greetings, phone numbers, days, months,seasons and colors. Polish at home - dialogues, charts sentences,questions about health, hobbies, interests, tests Polish school -education system, subjects, exams, science, university Polishbusiness - money, Dictionary banking, insurance, investments.Polish for tourists and immigrants - country, city, location, lifeabroad Advanced Polish - language learning for those who want toimprove their skills in Polish There are also two widgets to studyPolish language: "Word of the Day" in Polish Polish dictionary Newexpressions, words that you see in lectures divided into theory andpractice, to better zakrepet this material. Ability to hide thefirst Polish translation of words, helps in remembering. Inaddition to studying vocabulary in this lecture, you can draw.Words can be played using the speaker. Aplikatsatsiya also servesas a mobile dictionary and convenient book in language learning.Polish course for beginners and advanced always have on hand. Theprogram of the Polish start-apa Tweeba works in both online andoffline. Files with better audio narrators install using theInternet. Aplikatsatsiya can be used by individuals (ie you) andorganizations, companies. Let the polish will always be at hand!
Польский язык бесплатно 9.0.10
Tweeba
Польский язык с приложением http://www.edumobi.org - Изучениепольского языка может быть простым и приятным! Скачай бесплатныйкурс польского уже сейчас :) «Польский - изучай язык» этобесплатное приложение, которое позволяет изучать на твоем телефоне,смартфоне и планшете: - слова и фразы в польский языке - грамматику- тесты - английский словарь, таблицы с правилами и топики на самыепопулярные темы Приложение «Польский - изучай язык» содержит такиетемы как: Польский для начинающих - приветствие, телефон, цифры,дни, месяца, времена года и цвета. Польский в быту - диалоги, схемыпредложений, вопросы о здоровье, увлечениях, интересах, тестыПольский в школе - система образования, предметы, экзамены, наука,университет Польский в бизнесе - деньги, банковский словарь,страхование, нвестиции. Польский для туристов и эмигрантов -страны, города, расположение, жизнь за границой Продвинутыйпольский - изучения языка для тех, кто хочет улучшить свои навыки впольском языке Есть также два виджеты для изучения польского языка:«Слово дня» на польском Словарь польского Новые выражения, словакоторые ты встретишь в лекции разделены на теорию и практику, чтопозволяет лучше закрепеть данный материал. Возможностьпервоночально скрыть перевод польских слов , помогает взапоминании. Кроме изучения словаря в данной лекции, естьвозможность жеребьёвки. Слова могут быть воспроизведены с помощьюлектора. Приложение одновременно служит как мобильным словарем, таки удобной книгой в изучении языка. Курс польского для начинающих ипродвинутых всегда имеешь под рукой. Программа от польскогостарт-апа Tweeba работает как в режиме онлайн, так и в оффлайн.Файлы с аудио дикторами лучше устанавливать с использованиеминтернета. Приложение может использоваться как отдельными лицами(то есть тебя), так и учреждениями, организациями, компаниями.Пусть польский всегда будет под рукой! Polish with the applicationhttp://www.edumobi.org - A study of the Polish language can be easyand fun! Download free course Poland now :) "Polish - languagelearners" is a free application that allows you to study on yourphone, smart phones and tablets: - Words and phrases in Polish -Grammar - Tests - English Dictionary, tables with the rules andtopics for the most popular topics Annex "in Polish - languagelearners" includes topics such as: Polish for Beginners -greetings, phone numbers, days, months, seasons and colors. Polishin everyday life - the dialogue, the scheme offers, questions abouthealth, hobbies, interests, tests Polish school - education system,subjects, exams, science, university Polish business - money, bankDictionary, insurance, nvestitsii. Polish tourists and emigrants -country, city, location, life abroad Advanced Polish - languagelearning for those who want to improve their skills in Polish Thereare also two widgets for the study of the Polish language: "Theword of the day" in Polish Polish dictionary New expressions, wordsthat you meet in a lecture divided into theory and practice, tobetter zakrepet this material. The ability to make the initialtranslation of Polish words to hide, helps in memorizing. Inaddition to studying vocabulary in this chapter, it is possible todraw. Words can be played with the lecturer. The application alsoserves as a mobile dictionary and easy book to learn the language.Polish course for beginners and advanced always have on hand. Theprogram of the Polish start-up Tweeba works both online andoffline. Files with audio speakers better install using theInternet. The application can be used by individuals (ie, you), aswell as institutions, organizations and companies. Let the polishwill always be at your fingertips!
Rozmówki Polsko-Niemieckie 3.5
Tweeba
Nauka niemieckiego na telefon i praktyczne rozmówkipolsko-niemieckie na smartfon i tablet odhttp://www.mojerozmowki.pl Rozmówki Niemieckie zawierają przydatnedialogi, frazy, zwroty, wyrażenia i słowa używane na co dzień wjęzyku niemieckim. Rozmówki niemieckie pogrupowane są wedługtematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarkii znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Apka na urządzeniemobilne wyświetla niemieckie i polskie znaczenie. Możeszwykorzystać rozmówki jako słownik niemiecki, podręcznik do naukijęzyka niemieckiego lub po prostu pomocny program do użycia wpodróży biznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje. RozmówkiNiemieckie zawierają takie tematy jak: - podstawowe zwroty i słówkaniemieckie - powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi, rodzina -praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowa rekrutacyjna- niezbędnik języka niemieckiego (liczby, czas, państwa, pytania ogodzinę...) - niemieckie pytania o drogę, transport - pytania oosoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcje turystyczne po niemiecku -restauracja, bar: zamawianie posiłków, napojów, deserów -rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty, prom - wakacje ipodróże, zwiedzanie, komunikacja miejska - czas wolny, rozrywka -sport - pieniądze, zakupy, usługi - lekarz, przychodnia, choroby...oraz wiele innych! Wciąż dodajemy nowe tematy i czekamy na Twojepropozycje! Rozmówki Polsko-Niemieckie po pobraniu i przy używaniuza granicą nie wymagają połączenia z Internetem, dlatego nie musiszponosić żadnych opłat za roaming za granicą. Aplikacja zajmuje małomiejsca w pamięci smartfona lub tableta, więc ściągnij nasz programdo niemieckiego i użyj, gdy przyjdzie potrzeba. Zobaczysz, że sięprzyda! Jeżeli masz propozycje tematów, które mogłyby wzbogacićrozmówki niemieckie, prześlij do nas maila. Możesz też sugerowaćzwroty i słowa do dodania. Rozwijajmy tę aplikację mobilną razem!Tworzymy apki, aby pomagać nam komunikować się za granicą, łatwiejzwiedzać świat podczas podróży i wydajniej pracować. Polecamy Wamtakże nasz mobilny kurs do nauki niemieckiego na telefon o nazwie"Ucz się języka Niemieckiego"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.germanLearning German on the phone and practical phrasebook Polish-Germansmartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl GermanPhrasebook contain useful dialogues, phrases, phrases, expressionsand words used every day in the German language. German phrase bookare grouped according to themes - select any category or use thesearch engines and quickly find the needed phrase or word. Apka tothe mobile device displays German and Polish importance. You canuse the phrase as a German dictionary, textbook to learn German orsimply help program for use on a business trip or as part of goingon holiday. German Phrasebook include topics such as: - BasicGerman words and phrases - Greetings, small talk, chat withfriends, family - Work and career, occupations, job search andinterview recruitment - Must German (number, time, country,questions about an hour ...) - German asking for directions,transportation - Questions about people, objects, events andattractions in German - Restaurant, bar: ordering meals, beverages,desserts - Reservations and transportation: accommodations, hotels,flights, ferry - Holidays and travel, sightseeing, public transport- Leisure, entertainment - sport - Money, shopping, services - Adoctor, clinic, disease ... and much more! Constantly adding newtopics and look forward to your suggestions! Polish-GermanPhrasebook after downloading and when used abroad does not requirean Internet connection, so you do not have to pay any roamingcharges abroad. The application occupies little space in the memoryof your smartphone or tablet, so download our program to the Germanand use, when it's needed. You will see that come in handy! If youhave suggestions of topics that could enrich the German phrasebook, please send us an email. You can also suggest phrases andwords to add. We spread this mobile app together! We create amousetrap to help us communicate abroad, easier to see the worldwhile traveling and work more efficiently. We recommend you alsoour mobile course to learn German on the phone called "Learn thelanguage of the German"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.german
Angielski Biznesowy 2.5
Tweeba
Business English, czyli Angielski Biznesowy. Nauka językabiznesowego angielskiego jest prosta i przyjemna! Kurs BiznesowyAngielski za darmo od http://www.uczsiejezyka.pl - bezpłatnie i zlektorem! Aplikacja oferuje ponad 2200 słówek oraz zwrotówbiznesowych, które przydadzą się w takich sytuacjach jak praca poangielsku, podróż służbowa do Wielkiej Brytanii lub po prostuzagraniczna, a także wakacje za granicą. Bezpłatna aplikacjamobilna do angielskiego biznesowego pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku angielskim -gramatyka angielska - testy z języka angielskiego biznesowego -słownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami BusinessEnglish Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów angielskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkaangielskie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do nauki językabiznesowego. Jeśli macie pomysły na to, jak usprawnić aplikację,prosimy o przesłanie wiadomości na nasz e-mail. Biznes po angielskuto wiele różnych tematów, dlatego z przyjemnością poznamy też Twojepropozycje na nowe tematy i słownictwo. Aplikacja do językabiznesowego angielskiego działa w trybie online i offline. Plikidanych głosowych (angielski lektor) najlepiej instalować z użyciemwifi. Polecamy także naszą aplikację Rozmówki Angielskiehttps://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.englishconversationBusiness English, or English Business. Learning English businesslanguage is simple and fun! Business English course for free fromhttp://www.uczsiejezyka.pl - free of charge and with a teacher! Theapplication offers over 2,200 words and business phrases that willbe useful in situations such as working in English, a business tripto Great Britain or just abroad, as well as holidays abroad. Thefree mobile business application for English lets you get to knowon your smartphone and tablet: - words and phrases in English -English grammar - business English tests - dictionary, tables anddownloads of the most important Business English topics Expressionsare sorted into lessons and tests that allow you to learnsuccessively. The option of pre-concealing the meaning of Englishwords in Polish helps in memorizing. In addition to learningaccording to the lesson, it is possible to draw words. Englishwords can be read by the reader. The program can be used for mobilecards, as well as a handy textbook for learning a businesslanguage. If you have ideas on how to improve the application,please send a message to our e-mail. Business in English is a lotof different topics, so we'll be happy to hear your suggestions onnew topics and vocabulary. The English business languageapplication works online and offline. Voice data files (Englishvoice) are best installed with the use of wifi. We also recommendour English phrasebook apphttps://play.google.com/store/apps/details?id=en.tweeba.englishconversation
Pierwsze słowa - Nauka dzieci 1.1
Tweeba
Pierwsze słowa – Nauka dzieci to aplikacja mobilna do nauki językapolskiego stworzona z myślą o dzieciach - najmłodszychużytkownikach. Dzięki aplikacji nauka nowych słówek w językupolskim może stać się sposobem na wprowadzenie nowego słownictwadla naszych dzieci, ale równocześnie prawdziwą zabawą. Jest toalternatywa dla tradycyjnych książeczek do poznawania pierwszychsłówek. Ułatwia naukę w każdym dogodnym dla nas miejscu. Możeokazać się przydatna zarówno w domu, ale również w niecodziennychmiejscach - w trakcie podróży, w kolejce do lekarza - gdy naszemudziecku nudzi się, a my chcemy, żeby zajęło się czymś pożytecznym iwciągającym. Całą aplikację zupełnie za darmo możemy pobrać zmarketu Google Play (Android). Co ważne działa zarówno w trybieonline jak i offline.Aplikacja zawiera interesujące obrazki iteksty, które pomogą rozpocząć naukę Twojemu dziecku. Dziękiregularnym aktualizacjom dodawane są nowe kategorie, któreposzerzają zakres słownictwa i pomogą rozwinąć mowędziecka.Aplikacja do nauki polskiego została stworzona w sposóbatrakcyjny dla małych dzieci, zawiera kolorowe ilustracje, którezachęcają do odkrywania nowych słówek. Łatwy interfejs ułatwiaprzeglądanie konkretnych tablic słówek nawet początkującymużytkownikom.Wśród kategorii tematów do nauki znajdują się:-liczby- litery- zwierzęta- człowiek – części ciała- ubrania-kolory- owoce i warzywa- szkoła- sport- kształty- transport-jedzenie- zima- podstawowe przedmioty codziennego użytkuW trakcienauki Twoja pociecha może nie tylko obejrzeć kolorowe ilustracje,ale również posłuchać wymowy słów i zwrotów, dzięki funkcjilektora. Po przyswojeniu każdego z działu możliwe jest sprawdzenieswojej wiedzy, poprzez testy, które sprawdzają poziom opanowanegomateriału.Jeżeli chcecie by Wasze dziecko poznawało od najmłodszychlat drugi język polecamy naszą aplikację “Angielski dla DzieciFree”, która w sposób analogiczny pozwala na przyjemne rozpoczęcienauki języka. Ta apka do nauki języków obcych oraz inne dostępne nastronie: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tweeba Thefirst words - Science Children is a mobile application for learningthe Polish language designed to appeal to children - the youngestusers. With this application, learning new words in Polish can be away to introduce new vocabulary for our children, but also realfun. It is an alternative to traditional books to learn firstwords. It facilitates learning in any convenient place for us. Itmay be useful at home, but also in unusual places - when travelingin a queue to see a doctor - when our child is bored, and we wantthat it took something useful and engaging. The entire applicationtotally free can be downloaded from the Market Google Play(Android). What important works both online and offline.Theapplication contains interesting images and texts that will helpyour child start learning. Regular updates are added new categoriesto expand your vocabulary and help develop a child's speech.Theapplication for learning Polish was created in an attractive wayfor young children, contains colorful illustrations that invite youto discover new words. Easy interface makes it easy to browsespecific arrays of words even novice users.Among the categories oftopics for study are:- Number- Letters- Animals- Man - body parts-Clothes- Colors- fruits and vegetables- school- sport- Shapes-transport- food- winter- Basic everyday itemsIn the course oflearning your child can not only see the colorful illustrations,but also listen to the pronunciation of words and phrases, thanksto the reader. After mastering each department can check theirknowledge through tests, which test-possessed material.If you wantto your child from an early age to get acquainted with a secondlanguage we recommend our application, "English for Children Free",which in the same way allows for a pleasant start learning thelanguage. This apka to learn foreign languages ​​and otheravailable at:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tweeba
pl.tweeba.mobile.learning.englisharabic 1.0
Tweeba
التطبيق النقال لتعليم اللغة الإنجليزية. التطبيق المجاني ذو كلماتعديدة و متنوعة. تطبيقنا يحتوي على القواعد الإنجليزية, الإختباراتالمتنوعة, القاموس, القائمات المتنوعة (مثل مدن أو دول) و أخرى.هناكامكانية تعليم أون لاين و بلا اتصال بالشبكة كما يمكنك تركيب بياناتصوتية لتسمع لفظ كلمات إنجليزيةأدرس الإنجليزية بسهولة عبر هاتفكالنقال – في أي وقت و في كل مكانMobile application to teach English.The free app with many words and variety. Our application containsthe rules of English, various tests, dictionary, listsmiscellaneous (such as cities or countries) and other.There is thepossibility of teaching online and without a network connection,you can also install audio data to hear the word English wordsIstudy English easily via your mobile phone - anytime and everywhere
Polski dla Dzieci - bez reklam 1.0
Tweeba
Język polski dla dzieci. Łatwa i popularna aplikacja mobilna donauki pierwszych słów dla dzieci. "Pierwsze słowa - Nauka dzieci" wwersji Bez Reklam zawiera wiele ilustracji i słów, które sądoskonałą propozycją do nauki mówienia dla Waszych pociech. Apka towspaniała alternatywa dla drukowanych książeczek. Twoje dzieckobędzie mogło teraz nie tylko popatrzeć na kolorowe obrazki, alerównież od razu słuchać wymowy słów i zwrotów.Przykładowe tematytablic dla dzieci to:- litery- liczby- kolory- kształty- podstawoweprzedmioty codziennego użytku- zwierzęta domowe- części ciała-ubrania- owoce i warzywa- przedmioty szkolne- transport- sport irekreacja- dania, jedzenie- zabawy zimowePobierz tę aplikację terazi ucz swoje dziecko od najmłodszych lat! Language Polish children .Easy and popular mobile application to learning first words forkids. "The first words - Learning kids' version No Advertisementcontains many illustrations and words, which are an excellentchoice for studying and talking to your children. Apka is a greatalternative to printed books. Your child can now not only watch thecolorful pictures, but also immediately listen to the pronunciationof words and phrases.Sample topics arrays for children are:-Letters- Number- Colors- Shapes- Basic everyday items- pets- bodyparts- Clothes- fruits and vegetables- school subjects- transport-Sports and Recreation- Dishes, food- Winter funDownload this appnow and learn your child from an early age!
Praktyczny Przewodnik 1.2
Tweeba
Praktyczny Przewodnik Turystyczny to aplikacja mobilna jednego znajbardziej popularnych blogów podróżniczychhttp://praktycznyprzewodnik.blogspot.comJuż teraz dzięki aplikacjimożesz mieć na swoim smartfonie i tablecie najnowsze porady orazinformacje z branży turystycznej, planować interesujące wycieczki itanie wakacje. Wyszukuj atrakcyjne kierunki na podróżowanie ipoznawaj ciekawostki na temat miejsc, do których chcesz się wybrać.Dla tych, którzy nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać swój czaswolny, Praktyczny Przewodnik stanowi nieskończone źródłoinspiracji. Informacje zawarte w aplikacji podróżniczej pozwalająna odkrycie nowych miejsc lub powrót do tych, które darzymyszczególną sympatią. Codziennie pojawiają się w niej nowe ciekawerelacje, przewodniki i pomysły na wakacje. Śledząc aplikacje maszdostęp do zdjęć, relacji z podróży i porad (praktyczne wskazówki),które możesz wykorzystać w swojej podróży. W trakcie podróży możeszskorzystać z poradników i przewodników po Polsce, Europie orazzagranicy! Nie musisz nosić ze sobą tradycyjnego przewodnika,ponieważ wszystkie niezbędne informacje są zawsze łatwo dostępne wTwoim telefonie.W aplikacji mobilnej do planowania podróżyznajdziesz:- CZYTAJ BLOGA - szybki i łatwy dostęp do najnowszychdoniesień w blogu podróżniczym- DŁUGIE WEEKENDY - pomysły naciekawe spędzanie wolnych dni- POMYSŁY NA WAKACJE - wskazówki,gdzie warto pojechać na urlop i wakacje- PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE -przewodniki mobilne po miastach i atrakcjach turystycznych świata-TANIE HOTELE - baza atrakcyjnych cenowo miejsc noclegowych, wktórych warto się zatrzymaćŚciągnij ten program teraz i miejprzydatne informacje o turystyce pod ręką w każdej chwili.Aplikację można pobrać z marketu Google Play (Android) całkowicieza darmo. Apka dostępna na stronie:https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.blogPractical Travel Guide is a mobile application one of the mostpopular travel blogshttp://praktycznyprzewodnik.blogspot.comAlready, thanks to theapplication you have on your smartphone and tablet latest tips andinformation from the tourist industry, plan interesting trips andcheap holidays. Search for attractive destinations to travel andmeet interesting facts about places where you want to go.For thosewho do not know how to use their free time, Practical Guide is anendless source of inspiration. The information contained in travelapplications allow you to discover new places or return to thosewhom we have a special fondness. Every day appear in the newinteresting relationship, guides and ideas for the holidays.Following applications have access to images, relationships withtravel advice (practical tips) that you can use in yourjourney.During the trip, you can use the handbooks and guidesPoland, Europe and abroad! You do not have to carry around atraditional guide, because all the necessary information is alwaysreadily available in your phone.The mobile application for travelplanning, you can find:- READ BLOG - fast and easy access to thelatest reports in a travel blog- LONG WEEKENDS - interesting ideasfor spending free days- IDEAS FOR HOLIDAYS - tips, where to go onvacation and holidays- Travel guides - Guides Mobile in the citiesand sights of the world- CHEAP HOTELS - base attractively pricedplaces to stay, where is worth a stopDownload this program now andhave useful information about tourism on hand at any time. Theapplication can be downloaded from the supermarket Google Play(Android) absolutely free. Apka available at:https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.blog
Portugalski - Ucz się języka 9.0.12
Tweeba
Język portugalski za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka portugalskiego jest prosta i przyjemna! Pobierz terazbezpłatny kurs języka portugalskiego i naucz się języka z nasząpomocą :) Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku portugalskim(fiszki portugalskie) - gramatyka portugalska - testy z językaportugalskiego - portugalski słownik, tablice i ściąga znajważniejszymi tematami Kurs portugalskiego zawiera takie tematyjak: Podstawy języka portugalskiego - powitania, pozdrowienia,pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, koloryPortugalski potoczny - rozmówki portugalskie, schematy zdań,pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy Portugalski doszkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia Portugalski dopracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Portugalskibiznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe,inwestycyjne Język portugalski dla turystów i emigrantów -kierunki, miejsca, położenie, życie za granicą Portugalskizaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcą codzienniedoskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwa widgety do naukiportugalskiego: - Słówko dnia po portugalsku - Słownikpolsko-portugalski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy,które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów portugalskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkaportugalskie mogą być odczytywane przez lektora. Program możesłużyć za mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językaportugalskiego. Kurs portugalskiego dla początkujących izaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką. Aplikacja od polskiegostart-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak i offline.Pliki danych głosowych (portugalski lektor) najlepiej instalować zużyciem wifi. Language Portuguese for free with the applicationhttp://www.uczsiejezyka.pl Learning Portuguese is simple and fun!Download now free Portuguese language course and learn a languagewith our help :) A free mobile application allows you to explore onyour smartphone and tablet: - Words and phrases in Portuguese(Portuguese flashcards) - Grammar Portuguese - Tests in Portuguese- Portuguese Dictionary, boards and pulls the most important topicsPortuguese course contains such topics as: Basics Portuguese -greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months,seasons, colors Colloquial Portuguese - Portuguese phrase book,diagrams sentences, questions about health, entertainment, fun,games, tests Portuguese to school - class, objects, science,baccalaureate, graduate Portuguese to work - games, conversationrecruitment, personal data Portuguese business - money, vocabularybanking, insurance, investment Portuguese tourists and expatriates- directions, location, location, life abroad Advanced Portuguese -language learning for those who want a daily basis to improve theirskills There are also two widgets to learn Portuguese: - Word ofthe day in Portuguese - Dictionary Polish-Portuguese Phrases arecategorized in classes and tests, which allow you to learnprogressively. The option to hide the initial meaning of the wordsof Portuguese after the Polish helps in remembering. In addition tolearning by the lessons it is possible to draw words. Portuguesewords can be read by the teacher. The program can serve as a mobilenotepad, and a handy manual to the Portuguese language. Portuguesecourse for beginners and professionals now have at hand. Theapplication of Polish start-drop Tweeba works both online andoffline. Files voice data (Portuguese teacher) is best installedusing wifi.
English for Kids ads-free 1.9
Tweeba
English for Kids ADS-FREE is a new application for learning Englishdedicated for children. It is without any ads and doesn't needconnection with the Internet.Easy to use interface and interestinggraphics make the studying of English fun for can each child.Parents can learn with they kids too! There are several lessonsthat bring various topics - suchas:ColoursFruitsVegetablesBodyClothesAnimalsSchoolSportShapesTransportFoodWinterKitchenBathroomLivingRoomAt the parkWeatherLandscapeInsectsVillage lifeAt theseasideGames and sportsIn a cityCircusAll words may be read by thedefault lector. Tests give you the chance for the consolidation ofknowledge and checking out your skills.Learn more about ourapplications on http://www.tweeba.eu
Learn Polish Conversations PRO 1.2
Tweeba
Learn Polish with our new mobile app. English-Polish conversationsmay help you in travelling to Poland and speaking with locals.Download this application and talk with your Polish friends easily.You will find here a lot of useful words and statements which canbe presented by lector (native speaker of Polish language).LearnPolish Conversations PRO allows you to know that language quick andeasy. Having this app with you enables you to speak with shopassistant, other employees, workers, hotel & restaurant staffas well as with your Polish friends. Topics covered in the app areavailable on screenshots. Click on any of them to zoom it.Check itnow and have fun using the complete Polish language course!Yourdownload enables us to continue our work on developing useful appsfor travellers and students. Thank you.Learn more about ourapplications on http://www.tweeba.eu
Aprende Inglés Free 5.5
Tweeba
Aprende Inglés gratuito - sin pagar. Es la aplicación para aprenderinglés gratuita! Descárgalo ahora - aprende inglés fácilmente!Tiene muchas opciones para cada estudiante y puede ser utilizado entodos tipos del aprendizaje. Aprenda Inglés con estasposibilidades: Diccionario de inglés Lecciones - puedes ver laspalabras en la lengua inglesa i y aprender Azar - puedes ver laspalabras al azar Prueba - puedes adivinar el significado de laspalabras inglesas Conjugación de los verbos Gramática y Consejos -puedes ver las palabras más populares, ayudas útiles en la escuelay en la universidad Algunos temas en la aplicación 'Aprende Inglés'son: - amigos, familia - viajes y descanso - dinero, banco -números, fechas, tiempo - salud, cuerpo - animales - comida,cocina, compras - muchas palabras muy útil Más nuestrasaplicaciones para la educación y el aprendizaje de lenguasextranjeras en http://www.edumobi.org ¿Te gusta esta app? ¡Dale unabuena nota en este mercado de apps! Free English Learning - withoutpaying. It is the free app to learn English! Download it now -learn English easily! It has many options for each student and canbe used in all types of learning. Learn English with thesepossibilities: English Dictionary Lessons - you can see the wordsin the English language i learn Azar - you can see random wordsProof - you can guess the meaning of English words Conjugation ofverbs Tips and grammar - you can see the most popular words, usefulaids in school and college Some topics in the 'Learn English'application are: - Friends, family - Travel & Leisure - Money,bank - Number, date, time - Health, body - Animals - Food, cooking,shopping - Many useful words More our applications for educationand learning foreign languages ​​in http://www.edumobi.org Likethis app? Give a good grade in this market apps!
English for Kids 2.0
Tweeba
English for Kids is a new free application for learning Englishdedicated for children. Easy to use interface and interestinggraphics make the studying of English fun for can each child.Parents can learn with they kids too! There are several lessonsthat bring various topics - such as animals, body, clothes, colors,fruits andvegetables:ColoursFruitsVegetablesBodyClothesAnimalsSchoolSportShapesTransportFoodWinterKitchenBathroomLivingRoomAt the parkWeatherLandscapeInsectsVillage lifeAt theseasideGames and sportsIn a cityCircusAll words may be read by thedefault lector. Tests give you the chance for the consolidation ofknowledge and checking out your skills.Learn more about ourapplications on http://www.tweeba.eu
Rozmówki Polsko-Francuskie 1.8
Tweeba
Rozmówki Francuskie na smartfon i tablet odhttp://www.mojerozmowki.pl, która zawiera rozmówkipolsko-francuskie. Znajdziesz w niej wiele przydanych zwrotów, słówi całych zdań po francusku. Rozmówki francuskie pogrupowane sąwedług tematyki. Program wyświetla polskie znaczenie, a pod nimfrancuskie, możliwe jest odwrócenie kolejności. Integralną częśćapki stanowi wyszukiwarka słów, dzięki której zamienia się w dobryi szybki podręczny słownik francuskiego.Rozmówki Polsko-Francuskiezawierają m.in. takie tematy jak:- powitania- pytania o osobę-pytania o drogę, środki transportu- rezerwacja noclegów, hotelu ilotu- zamawianie posiłku i napojów- praca, zajęcia, hobby-liczbyRozmówki Polsko-Francuskie po pobraniu i przy używaniu zagranicą nie wymagają połączenia z Internetem, dlatego nie musiszponosić żadnych opłat za roaming za granicą. Phrasebook French inthe smartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl, whichincludes Polish-French phrasebook. You will find in it a lot ofuseful phrases, words and sentences in French. French phrase bookare grouped according to subject matter. The program displays aPolish importance, and under it the French, it is possible toreverse the order. An integral part of the trap is the search word,through which turns into a good and quick concise dictionary ofFrench.Polish-French phrasebook include, among others, topics suchas:- Welcome- Questions about the person- Asking for directions,means of transport- Reservation of accommodation, hotel and flight-Ordering a meal and drinks- Work, activities, hobbies-NumberPolish-French Phrasebook after downloading and when usedabroad does not require an Internet connection, so you do not haveto pay any roaming charges abroad.
Tanie hotele 1.1
Tweeba
Tanie hotele HotGO! to aplikacja mobilna jednej z najbardziejpopularnych porównywarek cen hoteli - http://www.hotgo.plTerazmożesz na swoim smartfonie lub tablecie sprawdzić ceny hoteli wróżnych serwisach rezerwacyjnych jednym kliknięciem. Korzystaj zHotGO! i znajdź zawsze najniższą cenę noclegu. Instalacja tejaplikacji pozwoli Ci oszczędzić czas i pieniądze! Cheap HotelsHotGO! is a mobile application one of the most popular pricecomparison sites - http://www.hotgo.plNow you can on yoursmartphone or tablet rates of hotels in different booking siteswith one click. Use HotGO! and always find the lowest price.Installation of this application will let you save time and money!
Ukraiński - Ucz się języka 9.0.19
Tweeba
Język Ukraiński poznasz za darmo z aplikacją serwisuhttp://www.uczsiejezyka.pl Nauka ukraińskiego jest prosta iprzyjemna! Pobierz teraz i naucz się języka z naszą pomocą :)Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoim smartfonie itablecie: - słówka i zwroty w języku ukraińskim (fiszki ukraińskie)- gramatyka ukraińska - testy z języka ukraińskiego - ukraińskisłownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Kursukraińskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka ukraińskiego- powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Ukraiński potoczny - rozmówkiukraińskie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa,gry, testy Ukraiński do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura,studia Ukraiński do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, daneosobowe Ukraiński biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe,ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język ukraiński dla turystów iemigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicąUkraiński zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki ukraińskiego: - Słówko dnia po ukraińsku - Słownikukraiński Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów ukraińskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkaukraińskie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językaukraińskiego. Darmowy kurs ukraińskiego dla początkujących izaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką. Język ukraiński za darmow aplikacji mobilnej - to esencja tego programu. Ściągnij go terazi zacznij mówić po ukraińsku. Aplikacja od polskiego start-upuTweeba działa zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danychgłosowych (czyli wymowa lektora) pobierają się równocześnie zaplikacją, dlatego nie trzeba ich osobno doinstalowywać. Serdeczniedziękujemy wszystkim za pomoc w publikacji tej apki, a Was prosimyo dobrą ocenę i pozytywny komentarz, dzięki czemu będziemy moglijeszcze szybciej rozwijać oprogramowanie oraz utrzymać je bezopłat. Ukrainian Language know for free with an application serviceof the Ukrainian Science http://www.uczsiejezyka.pl is simple andfun! Download now and learn a language with our help :) A freemobile application allows you to explore on your smartphone andtablet: - Words and phrases in Ukrainian (Ukrainian fiche) -Ukrainian grammar - Tests of the Ukrainian language - UkrainianDictionary, boards and pulls the most important topics The courseof the Ukrainian contains such topics as: Fundamentals of theUkrainian language - greetings, greetings, farewells, phonenumbers, days, months, seasons, colors Ukrainian colloquial -Ukrainian phrasebook, diagrams sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests Ukrainian school - class, objects,science, baccalaureate, graduate Ukrainian to work - games,conversation recruitment, personal data Ukrainian business - money,vocabulary banking, insurance, investment The Ukrainian languagefor tourists and expatriates - directions, location, location, lifeabroad Ukrainian advanced - learning the language for those whowant a daily basis to improve their skills There are also twowidgets to learn Ukrainian: - Word of the day in Ukrainian -Ukrainian Dictionary Phrases are categorized in classes and tests,which allow you to learn progressively. Optional pre hiding themeaning of words in Polish Ukrainian helps in remembering. Inaddition to learning by the lessons it is possible to draw words.Ukrainian words can be read by the teacher. The program can serveas a mobile notepad, and a handy manual for the Ukrainian language.Ukrainian Free course for beginners and professionals now have athand. The Ukrainian language free mobile app - is the essence ofthis program. Download it now and speak Ukrainian. The applicationof Polish start-drop Tweeba works both online and offline. Filesvoice data (ie pronunciation teacher) take place simultaneouslywith the application, so you do not need them separatelydoinstalowywać. Thank you all for your help in publishing thistrap, as you please a good score and positive comments, so that wecan more quickly develop software and maintain it without charge.
Habla Polaco 1.4
Tweeba
Habla Polaco son conversaciones en la lengua polaca. ¡Aprendepolaco más fácil! Si viajas a Polonia o tienes amigos polacos yquieres hablar polaco, descárgate nuestra app Habla Polaco. Tienemuchas opciones para cada estudiante y puede ser utilizado en todostipos del aprendizaje. Habla Polaco puede ser tu diccionario depolaco y ayuda durante charlas durante viajes a Polonia. Algunostemas son: - amigos, familia - viajes y descanso - dinero, banco -números, fechas, tiempo - salud, cuerpo - comida, cocina, compras -muchas palabras muy útil y necesarias en polaco Más nuestrasaplicaciones para la educación y el aprendizaje de lenguasextranjeras en http://www.edumobi.org ¿Te gusta esta app? ¡Dale unabuena nota en este mercado de apps! Polish talks are talks in thePolish language. Learn Polish easier! If you travel to Poland orhave Polish friends and want to speak Polish, download our appspeaks Polish. It has many options for each student and can be usedin all types of learning. Speaks Polish can be your dictionaryPolish and help during talks during trips to Poland. Some topicsare: - Friends, family - Travel & Leisure - Money, bank -Numbers, dates, time - Health, body - Food, cooking, shopping -Many very useful and necessary words in Polish More ourapplications for education and learning of foreign languages ​​inhttp://www.edumobi.org Like this app? Give him a good grade in thismarket apps!