Uitgeverij VAN IN Apps

Loading...
Zomerbingel 2016 leerjaar 6 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 6kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua en Frans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel 2016 voor leerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welke soort vragen uit leerjaar 6 er vooral aan bodmoeten komen of het niveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 6 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor your child to grade 6 during the summer repeat the learningcontent of the previous school year in a fun and educational way.It can practice on language and spelling, mathematics,environmental studies and current affairs and French. To log inusing your credentials Zomerbingel 2016 grade 6. You can as parentsthemselves indicate what kind of questions from grade 6 areespecially to be addressed or the level tuning with the click of aBingel results from 2015 to 2016 your child.The app for grade 6 includes asking a wide range of that year,but also a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 6 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 2 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 2kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorleerjaar 2. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 2 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 2 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 2 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor your child to grade 2 during the summer repeat the learningcontent of the previous school year in a fun and educational way.It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies. To log in using your credentials Zomerbingel2016 grade 2. You as a parent himself indicate what kind ofquestions from grade 2 above all have to be addressed or the leveltuning with the click of a Bingel results from 2015 to 2016 yourchild.The app for grade 2 features require a wide range of that year,but also a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 2 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 1 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 1kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorleerjaar 1. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 1 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 1 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 1 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app in 2016 for one year your child during the summerholidays learning content from the past school year in a fun andeducational way. It can practice on language and spelling,mathematics and environmental studies. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 1. You as parents themselvesindicate which type of question from one grade above all have to beaddressed or the level with one click tune the Bingel results from2015 to 2016 your child.The app for grade 1 contains questions a comprehensive rangethat year, but also a lot questions for the other grades and foradults. Your child can practice independently but also togetherwith one or more family members or friends playing a game. So theapp can be used as a family game. Playfully driving funguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app in 2016 for grade 1 contains a total of more than2500 questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 kleuters 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor kleuters kanje kind tijdens de zomervakantie op een leuke én leerrijke manierherhalen wat het in de 3e kleuterklas geleerd heeft. Het kanoefenen op taal, wiskundige initiatie en wereldoriëntatie. Devragen en mogelijke antwoorden worden automatisch voorgelezen. Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2016 voorkleuters. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragener vooral aan bod moeten komen.De Zomerbingel-app 2016 voor kleuters bevat een uitgebreidereeks vragen toegespitst op het eind van de kleuterschool, maar ookeen pak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen. Jekind oefent alleen of samen met een volwassene of broer of zus ofspeelt een spel met familieleden of vrienden. Zo kan de app alsfamiliespel gebruikt worden. Spelenderwijs oefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor kleuters bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2016 appfor preschoolers your child during the summer holidays in a fun andeducational way to repeat what it has learned in the 3rdkindergarten. It can practice on language, introduction toenvironmental studies. The questions and possible answers areautomatically read. To log in using your credentials Zomerbingel2016 for toddlers. You can as a parent also indicate themselveswhat kind of questions are especially to be addressed.The Zomerbingel 2016 app for preschoolers includes an extensiveset of questions focused on the end of kindergarten, but also a lotquestions for the other grades and for adults. Your child practicealone or with an adult or sibling or playing a game with familymembers or friends. So the app can be used as a family game.Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app for toddlers 2016 contains a total of more than2500 questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 5 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 5kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua en Frans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel 2016 voor leerjaar 5. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welke soort vragen uit leerjaar 5 er vooral aan bodmoeten komen of het niveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2015-2016 van je kind.De app voor leerjaar 5 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 5 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 5 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics,environmental studies and current affairs and French. To log in youcan use the credentials Zomerbingel 2016 for grade 5. You asparents themselves indicate what kind of questions from grade 5 isespecially to be addressed or the level tuning with the click of aBingel results from 2015 to 2016 your child.The app contains questions for grade 5 an extensive range ofthat year, but also a lot questions for the other grades and foradults. Your child can practice independently but also togetherwith one or more family members or friends playing a game. So theapp can be used as a family game. Playfully driving funguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 5 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 4 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 4kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2016 voor leerjaar 4. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 4 er vooral aan bod moeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 vanje kind.De app voor leerjaar 4 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 4 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 4 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies and current affairs. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 4. You as a parent himselfindicate what kind of questions from grade 4 are especially to beaddressed or the level tuning with the click of a Bingel resultsfrom 2015 to 2016 your child.The app contains questions for grade 4 a wide range of thatyear, but also a lot questions for the other grades and for adults.Your child can practice independently but also together with one ormore family members or friends playing a game. So the app can beused as a family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. Theapp Zomerbingel 2016 grade 4 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2016 leerjaar 3 1.2
Met de Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 3kan je kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbije schooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkan oefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2016 voor leerjaar 3. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 3 er vooral aan bod moeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2015-2016 vanje kind.De app voor leerjaar 3 bevat een uitgebreide reeks vragen voordat leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoor volwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samenmet één of meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zokan de app als familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezier verzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2016 voor leerjaar 3 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvind je op www.zomerbingel.be.Repeat with theZomerbingel app 2016 year 3 your child during the summer holidayslearning content from the past school year in a fun and educationalway. It can practice on language and spelling, mathematics andenvironmental studies and current affairs. To log in using yourcredentials Zomerbingel 2016 for grade 3. You as a parent himselfindicate what kind of questions from grade 3 above all have to beaddressed or the level tuning with the click of a Bingel resultsfrom 2015 to 2016 your child.The app for grade 3 contains ask a wide range of that year, butalso a lot questions for the other grades and for adults. Yourchild can practice independently but also together with one or morefamily members or friends playing a game. So the app can be used asa family game. Playfully driving fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolder children, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6. For adults there is demand a separate set of features. TheZomerbingel app 2016 year 3 contains a total of more than 2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing can befound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 1 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 1kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin teloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2017voorleerjaar 1. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragenuit leerjaar 1 er vooral aan bod moeten komen of het niveaumet éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2016-2017 van jekind.De app voor leerjaar 1 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 1 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.Repeat withZomerbingelapp in 2017 for one year your child during the summerthe learningcontent of the previous school year in a fun andeducational way.It can practice on language and spelling,mathematics andenvironmental studies. To log in using yourcredentials Zomerbingel2017 for grade 1. You as parents themselvesindicate which type ofquestion from one grade above all must beaddressed or the levelwith one click tune the Bingel results from2016 to 2017 yourchild.The app for grade 1 contains questions a comprehensive rangethatyear, but also a lot questions for the other grades and foradults.Your child can practice independently or together with oneor morefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2017 for grade 1 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 3 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 3kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua.Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2017voor leerjaar 3. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoortvragen uit leerjaar 3 er vooral aan bod moeten komen of hetniveaumet één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2016-2017 vanjekind.De app voor leerjaar 3 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 3 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.Repeat withZomerbingelapp 2017 year 3 your child during the summer thelearning contentof the previous school year in a fun andeducational way. It canpractice on language and spelling,mathematics and environmentalstudies and current affairs. To log inusing your credentialsZomerbingel 2017 for grade 3. You as parentsthemselves indicatewhat kind of questions from grade 3 above allmust be addressed ifthe level of tune with the click of Bingelresults from 2016 to2017 your child.The app contains questions for grade 3 a comprehensive rangethatyear, but also a lot questions for the other grades and foradults.Your child can practice independently or together with oneor morefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2017 for grade 3 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 2 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 2kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Omin teloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2017voorleerjaar 2. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragenuit leerjaar 2 er vooral aan bod moeten komen of het niveaumet éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2016-2017 van jekind.De app voor leerjaar 2 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 2 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2017appfor your child to grade 2 during the summer repeat thelearningcontent of the previous school year in a fun andeducational way.It can practice on language and spelling,mathematics andenvironmental studies. To log in using yourcredentials Zomerbingel2017 grade 2. You as parents themselvesindicate what kind ofquestions from grade 2 above all must beaddressed if the level oftune with the click of Bingel results from2016 to 2017 yourchild.The app includes two grade require a wide range of that year,butalso a lot questions for the other grades and for adults.Yourchild can practice independently or together with one ormorefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2017 for grade 2 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 4 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 4kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde en wereldoriëntatie enactua.Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel2017voor leerjaar 4. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welkesoortvragen uit leerjaar 4 er vooral aan bod moeten komen of hetniveaumet één klik afstemmen op de bingel-resultaten 2016-2017 vanjekind.De app voor leerjaar 4 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 4 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.Repeat with theappZomerbingel 2017 fourth grade your child during the summerthelearning content of the previous school year in a funandeducational way. It can practice on language andspelling,mathematics and environmental studies and current affairs.To login using your credentials Zomerbingel 2017 for grade 4. Youasparents themselves indicate what kind of questions from grade 4areespecially to be addressed or the level of tune with the clickofBingel results from 2016 to 2017 your child.The app includes four grade asking a wide range for the year,butalso a lot questions for the other grades and for adults.Yourchild can practice independently or together with one ormorefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2017 for grade 4 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 5 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 5kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua enFrans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel2017 voor leerjaar 5. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 5 er vooral aan bodmoeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2016-2017 vanje kind.De app voor leerjaar 5 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 5 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.Repeat withZomerbingelapp 2017 year 5 your child during the summer thelearning contentof the previous school year in a fun andeducational way. It canpractice on language and spelling,mathematics, world and currentaffairs and French. To log in you canuse the credentialsZomerbingel 2017 for grade 5. You as parentsthemselves indicatewhat kind of questions from grade 5 isespecially to be addressedor the level of tune with the click ofBingel results from 2016 to2017 your child.The app contains questions for grade 5 an extensive range thatyear,but also a lot questions for the other grades and for adults.Yourchild can practice independently or together with one or morefamilymembers or friends playing a game. For example, theapplication canbe used as a family game. Playfully practice funguaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2017 for grade 5 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 leerjaar 6 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 6kanje kind tijdens de zomervakantie de leerinhouden van hetvoorbijeschooljaar op een leuke én leerrijke manier herhalen. Hetkanoefenen op taal en spelling, wiskunde, wereldoriëntatie enactua enFrans. Om in te loggen gebruik je de inloggegevens voorZomerbingel2017 voor leerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelfaanduiden welkesoort vragen uit leerjaar 6 er vooral aan bodmoeten komen of hetniveau met één klik afstemmen op debingel-resultaten 2016-2017 vanje kind.De app voor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor leerjaar 6 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2017appfor your child to grade 6 during the summer repeat thelearningcontent of the previous school year in a fun andeducational way.It can practice on language and spelling,mathematics, world andcurrent affairs and French. To log in usingyour credentialsZomerbingel 2017 for grade 6. You as parentsthemselves indicatewhat kind of questions from grade 6 areespecially to be addressedor the level of tune with the click ofBingel results from 2016 to2017 your child.The app includes 6 grade ask a wide range that year, but also alotquestions for the other grades and for adults. Your childcanpractice independently or together with one or more familymembersor friends playing a game. For example, the application canbe usedas a family game. Playfully practice fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features.TheZomerbingel app 2017 for grade 6 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2017 kleuters 1.2
Met de Zomerbingel-app 2017 voor kleuterskanje kind tijdens de zomervakantie op een leuke én leerrijkemanierherhalen wat het in de 3e kleuterklas geleerd heeft. Hetkanoefenen op taal, wiskundige initiatie en wereldoriëntatie.Devragen en mogelijke antwoorden worden automatisch voorgelezen.Omin te loggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2017voorkleuters. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragener vooral aan bod moeten komen.De Zomerbingel-app 2017 voor kleuters bevat een uitgebreidereeksvragen toegespitst op het eind van de kleuterschool, maar ookeenpak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen. Jekindoefent alleen of samen met een volwassene of broer of zus ofspeelteen spel met familieleden of vrienden. Zo kan de appalsfamiliespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voor deoudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2017 voor kleuters bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VAN INvindje op www.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2017appfor preschoolers your child during the summer in a funandeducational way to repeat what it has learned in the3rdkindergarten. It can practice on language, introductiontoenvironmental studies. The questions and possible answersareautomatically read. To log in using your credentialsZomerbingel2017 for preschoolers. You can also designate themselvesas aparent what kind of questions are especially to beaddressed.The Zomerbingel 2017 app for preschoolers includes an extensivesetof questions focused on the end of kindergarten, but also alotquestions for the other grades and for adults. Your childexercisesalone or with an adult or sibling or playing a game withfamilymembers or friends. For example, the application can be usedas afamily game. Playfully practice fun guaranteed!Each player chooses his own level. There are questions for theolderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, andgrade 6.For adults there is demand a separate set of features.TheZomerbingel app for toddlers 2017 contains a total of morethan2500 questions.More information about the Zomerbingel apps of publishing canbefound on www.zomerbingel.be.
Bingel Raket leerling 1.0.1
Met de Bingel Raket leerlingen-app ga je vliegensvlug naar debingel-oefeningen die bij je schrift horen. Om Bingel Raket tegebruiken, heb je een bingel-account nodig.Inloggen doe je met jeschoolcode, klas, klasnummer en wachtwoord.Nadat je ingelogd hebt,kom je meteen op het scanscherm terecht. Breng een pagina van jeschrift goed in beeld en druk links of rechts op de scan-knop. Eeningevulde oefening, een pagina op zijn kop ...? Geen probleem,Bingel Raket herkent het allemaal!Wanneer de raket is opgestegenzie je meteen welke bingel-oefeningen bij de oefeningen in jeschrift horen. Oefeningen die je al eens gemaakt hebt, kun jeopnieuw maken. De kleur van de raket toont je hoe goed je hetdeed.Bingel helpt je tijdens het oefenen en leren. Maak je eenfoutje? Geen probleem, je krijgt automatisch hulp en een tweedekans. Je verdient ook 'pingping'.In je takenscherm vind je allebingel-taken die je juf of meester gegeven heeft. Je kunt deoefeningen meteen starten. Wil je weten hoe goed je oefent en leertop bingel? Tik dan op de knop met de ronde pijl. Je ziet dan alleoefeningen die je op Bingel en met Bingel Raket gemaakt hebt.Gebruik de raketjes bovenaan om te filteren. De kleur toont je hoegoed je het deed. Je kunt elke oefening herbekijken en opnieuwmaken.Door op de knop Pagina's te tikken, zie je alle pagina's dieje al gescand hebt. Tik op een pagina. Door je vinger naar links ofnaar rechts te bewegen, blader je door het volledigewerkschrift.Tik op de knop met het eiland om naar het bingel-eilandte gaan. Wil je spelletjes spelen of je avatar veranderen? Dat kanniet met Bingel Raket, maar wel op www.bingel.be.Gebruik je eentablet samen met anderen? Log dan na het oefenen uit doorrechtsboven op je avatar te tikken.The Bingel Rocket pupils app, goto the lightning Bingel exercises that go with your notebook. Touse Bingel Rocket, you need a Bingel account.Log done with yourschool code, class, class number and password.After you've loggedin, you will immediately scan the screen correctly. Take a pagefrom your notebook good image and press left or right on the scanbutton. A completed exercise, a page on its head ...? No problem,Bingel Rocket recognizes all!When the rocket has taken off youimmediately see what Bingel exercises are part of the exercises inyour writing. Exercises that you've already created, you can makeagain. Rocket color shows you how well you did.Bingel helps youduring practice and learning. Do you make a mistake? No problem,you will automatically receive help and a second chance. You alsodeserve ping ping.In your Tasks screen you can find all Bingeltasks you have given teacher or master. You can immediately startthe exercises.Want to know how well you practice and learn onBingel? then tap the button with the circular arrow. You will seeall the exercises you have created on Bingel and Bingel Rocket. Usethe rockets at the top to filter. The color shows you how well youdid. You can re-watch every exercise and recreate.Pressing thebutton tapping Pages, you see all the pages you've already scanned.Tap a page. Through your finger left or right to move, you perusethe entire workbook.Tap the button with the island to go to theBingel island. Want to play games or change your avatar? That cannot Bingel Rocket, but in www.bingel.be.Use your tablet withothers? Sign after exercise right by tapping on your avatar.
Zomerbingel 2018 leerjaar 6 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 6 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde, wereldoriëntatie en actua en Frans. Om inteloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2018voorleerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragenuit leerjaar 6 er vooral aan bod moeten komen of het niveaumet éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2017-2018 van jekind.De appvoor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar6 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2018 app for your child tograde6 during the summer repeat the learning content of thepreviousschool year in a fun and educational way. It can practiceonlanguage and spelling, mathematics, world and current affairsandFrench. To log in using your credentials Zomerbingel 2018 forgrade6. You as parents themselves indicate what kind of questionsfromgrade 6 are especially to be addressed or the level of tunewiththe click of Bingel results from 2017 to 2018 your child.Theappincludes 6 grade ask a wide range that year, but also alotquestions for the other grades and for adults. Your childcanpractice independently or together with one or more familymembersor friends playing a game. For example, the application canbe usedas a family game. Playfully practice fun guaranteed!Eachplayerchooses his own level. There are questions for the olderchildren,grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, and grade 6.Foradults there is demand a separate set of features. TheZomerbingelapp 2018 grade 6 contains a total of more than 2500questions.Moreinformation about the Zomerbingel apps of publishingcan be foundon www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 leerjaar 2 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 2 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Om in te loggen gebruikjede inloggegevens voor Zomerbingel 2018 voor leerjaar 2. Je kuntalsouder ook zelf aanduiden welke soort vragen uit leerjaar 2ervooral aan bod moeten komen of het niveau met één klik afstemmenopde bingel-resultaten 2017-2018 van je kind.De app voor leerjaar2bevat een uitgebreide reeks vragen voor dat leerjaar, maar ookeenpak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen. Jekindkan zelfstandig oefenen maar ook samen met één ofmeerderefamilieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appalsfamiliespel gebruikt worden. Spelenderwijs oefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 2 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over deZomerbingel-apps vanuitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be.The Zomerbingel2018 app for your child to grade2 during the summer repeat thelearning content of the previousschool year in a fun andeducational way. It can practice onlanguage and spelling,mathematics and environmental studies. To login using yourcredentials Zomerbingel 2018 grade 2. You as parentsthemselvesindicate what kind of questions from grade 2 above allmust beaddressed if the level of tune with the click of Bingelresultsfrom 2017 to 2018 your child.The app includes two graderequire awide range of that year, but also a lot questions for theothergrades and for adults. Your child can practice independentlyortogether with one or more family members or friends playing agame.For example, the application can be used as a familygame.Playfully practice fun guaranteed!Each player chooses hisownlevel. There are questions for the older children, grade 1,grade2, grade 3, 4 grade, grade 5, and grade 6. For adults thereisdemand a separate set of features. The app Zomerbingel 2018forgrade 2 contains a total of more than 2500questions.Moreinformation about the Zomerbingel apps of publishingcan be foundon www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 leerjaar 4 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 4 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en actua. Om in teloggengebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2018 voorleerjaar 4.Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuitleerjaar 4 er vooral aan bod moeten komen of het niveau metéénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2017-2018 van je kind.Deappvoor leerjaar 4 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar4 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be.Repeat with the app Zomerbingel 2018fourthgrade your child during the summer the learning content oftheprevious school year in a fun and educational way. It canpracticeon language and spelling, mathematics and environmentalstudies andcurrent affairs. To log in using your credentialsZomerbingel 2018for grade 4. You as parents themselves indicatewhat kind ofquestions from grade 4 are especially to be addressedor the levelof tune with the click of Bingel results from 2017 to2018 yourchild.The app includes four grade asking a wide range forthe year,but also a lot questions for the other grades and foradults. Yourchild can practice independently or together with oneor morefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There arequestionsfor the older children, grade 1, grade 2, grade 3, 4grade, grade5, and grade 6. For adults there is demand a separateset offeatures. The app Zomerbingel 2018 grade 4 contains a totalof morethan 2500 questions.More information about the Zomerbingelapps ofpublishing can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 leerjaar 3 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 3 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en actua. Om in teloggengebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2018 voorleerjaar 3.Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuitleerjaar 3 er vooral aan bod moeten komen of het niveau metéénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2017-2018 van je kind.Deappvoor leerjaar 3 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar3 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be.Repeat with Zomerbingel app 2018 year 3yourchild during the summer the learning content of the previousschoolyear in a fun and educational way. It can practice onlanguage andspelling, mathematics and environmental studies andcurrentaffairs. To log in using your credentials Zomerbingel 2018forgrade 3. You as parents themselves indicate what kind ofquestionsfrom grade 3 above all must be addressed if the level oftune withthe click of Bingel results from 2017 to 2018 yourchild.The appcontains questions for grade 3 a comprehensive rangethat year, butalso a lot questions for the other grades and foradults. Yourchild can practice independently or together with oneor morefamily members or friends playing a game. For example,theapplication can be used as a family game. Playfully practicefunguaranteed!Each player chooses his own level. There arequestionsfor the older children, grade 1, grade 2, grade 3, 4grade, grade5, and grade 6. For adults there is demand a separateset offeatures. The app Zomerbingel 2018 for grade 3 contains atotal ofmore than 2500 questions.More information about theZomerbingelapps of publishing can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 leerjaar 1 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 1 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde en wereldoriëntatie. Om in te loggen gebruikjede inloggegevens voor Zomerbingel 2018 voor leerjaar 1. Je kuntalsouder ook zelf aanduiden welke soort vragen uit leerjaar 1ervooral aan bod moeten komen of het niveau met één klik afstemmenopde bingel-resultaten 2017-2018 van je kind.De app voor leerjaar1bevat een uitgebreide reeks vragen voor dat leerjaar, maar ookeenpak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen. Jekindkan zelfstandig oefenen maar ook samen met één ofmeerderefamilieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appalsfamiliespel gebruikt worden. Spelenderwijs oefenplezierverzekerd!Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudstekleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragenvoorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 1 bevat intotaalmeer dan 2 500 vragen.Meer informatie over deZomerbingel-apps vanuitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be.Repeat withZomerbingel app in 2018 for one yearyour child during the summerthe learning content of the previousschool year in a fun andeducational way. It can practice onlanguage and spelling,mathematics and environmental studies. To login using yourcredentials Zomerbingel 2018 for grade 1. You asparents themselvesindicate which type of question from one gradeabove all must beaddressed or the level with one click tune theBingel results from2017 to 2018 your child.The app for grade 1contains questions acomprehensive range that year, but also a lotquestions for theother grades and for adults. Your child canpractice independentlyor together with one or more family membersor friends playing agame. For example, the application can be usedas a family game.Playfully practice fun guaranteed!Each playerchooses his ownlevel. There are questions for the older children,grade 1, grade2, grade 3, 4 grade, grade 5, and grade 6. For adultsthere isdemand a separate set of features. The app Zomerbingel 2018forgrade 1 contains a total of more than 2500questions.Moreinformation about the Zomerbingel apps of publishingcan be foundon www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 leerjaar 5 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar 5 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde, wereldoriëntatie en actua en Frans. Om inteloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2018voorleerjaar 5. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soortvragenuit leerjaar 5 er vooral aan bod moeten komen of het niveaumet éénklik afstemmen op de bingel-resultaten 2017-2018 van jekind.De appvoor leerjaar 5 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2018 voor leerjaar5 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen.Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be.Repeat with Zomerbingel app 2018 year 5yourchild during the summer the learning content of the previousschoolyear in a fun and educational way. It can practice onlanguage andspelling, mathematics, world and current affairs andFrench. To login you can use the credentials Zomerbingel 2018 forgrade 5. You asparents themselves indicate what kind of questionsfrom grade 5 isespecially to be addressed or the level of tune withthe click ofBingel results from 2017 to 2018 your child.The appcontainsquestions for grade 5 an extensive range that year, butalso a lotquestions for the other grades and for adults. Your childcanpractice independently or together with one or more familymembersor friends playing a game. For example, the application canbe usedas a family game. Playfully practice fun guaranteed!Eachplayerchooses his own level. There are questions for the olderchildren,grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5, and grade 6.Foradults there is demand a separate set of features. TheappZomerbingel 2018 for grade 5 contains a total of more than2500questions.More information about the Zomerbingel apps ofpublishingcan be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2018 kleuters 1.8
Met de Zomerbingel-app 2018 voor kleuters kan je kind tijdensdezomervakantie op een leuke én leerrijke manier herhalen wat hetinde 3e kleuterklas geleerd heeft. Het kan oefenen optaal,wiskundige initiatie en wereldoriëntatie. De vragen enmogelijkeantwoorden worden automatisch voorgelezen. Om in te loggengebruikje de inloggegevens voor Zomerbingel 2018 voor kleuters. Jekuntals ouder ook zelf aanduiden welke soort vragen er vooral aanbodmoeten komen.De Zomerbingel-app 2018 voor kleuters bevateenuitgebreide reeks vragen toegespitst op het eind vandekleuterschool, maar ook een pak vragen voor de andere leerjarenénvoor volwassenen. Je kind oefent alleen of samen met eenvolwasseneof broer of zus of speelt een spel met familieleden ofvrienden. Zokan de app als familiespel gebruikt worden.Spelenderwijsoefenplezier verzekerd! Elke speler kiest zijn eigenniveau. Erzijn vragen voor de oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar2,leerjaar 3, leerjaar 4, leerjaar 5 en leerjaar 6. Voorvolwassenenis er een aparte reeks vragen voorzien. DeZomerbingel-app 2018voor kleuters bevat in totaal meer dan 2 500vragen.Meer informatieover de Zomerbingel-apps van uitgeverij VANIN vind je opwww.zomerbingel.be.The Zomerbingel 2018 app forpreschoolers yourchild during the summer in a fun and educationalway to repeat whatit has learned in the 3rd kindergarten. It canpractice onlanguage, introduction to environmental studies. Thequestions andpossible answers are automatically read. To log inusing yourcredentials Zomerbingel 2018 for toddlers. You can alsodesignatethemselves as a parent what kind of questions areespecially to beaddressed.The Zomerbingel 2018 app for preschoolersincludes anextensive set of questions focused on the end ofkindergarten, butalso a lot questions for the other grades and foradults. Yourchild exercises alone or with an adult or sibling orplaying a gamewith family members or friends. For example, theapplication can beused as a family game. Playfully practice funguaranteed!Eachplayer chooses his own level. There are questionsfor the olderchildren, grade 1, grade 2, grade 3, 4 grade, grade 5,and grade 6.For adults there is demand a separate set of features.TheZomerbingel app for toddlers 2018 contains a total of morethan2500 questions.More information about the Zomerbingel appsofpublishing can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2019 leerjaar 2 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 2 kan je kind tijdensdezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar opeenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taalenspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en weetjes. Om in teloggengebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voorleerjaar 2.Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuitleerjaar 2 er vooral aan bod moeten komen of het niveau metéénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind.Deapp voor leerjaar 2 bevat een uitgebreide reeks vragen voordatleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren énvoorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen metéénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan deappals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen degewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijsoefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijnvragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3,leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er eenaparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar2 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie overdeZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind jeopwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade2,your child can repeat the learning contents of the previousschoolyear in a fun and educational way during the summer vacation.Itcan practice language and spelling, mathematics and worldstudiesand facts. To log in, use the login data for Zomerbingel2019 forgrade 2. As a parent you can also indicate yourself whichtype ofquestions from grade 2 should be addressed in particular, oradjustthe level to the Bingel results 2018-2019 of your child. Theappfor grade 2 contains an extensive set of questions for thatgrade,but also a lot of questions for the other grade and foradults.Your child can practice independently but also play a gametogetherwith one or more family members or friends. This way theapp can beused as a family game. You have the choice between normaland ARmode ('augmented reality'). Play practice fun guaranteed!Eachplayer chooses his own level. There are questions for theoldesttoddlers, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 andgrade 6.For adults, a separate set of questions is provided. TheSummerBlingel app 2019 for grade 2 contains more than 2,500questions intotal. More information about the Zomerbingel apps frompublisherVAN IN can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2019 leerjaar 6 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 6 kan je kind tijdens dezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar op eenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taal enspelling, wiskunde, wereldoriëntatie en actua en Frans. Om in teloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voorleerjaar 6. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 6 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind. Deapp voor leerjaar 6 bevat een uitgebreide reeks vragen voor datleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen met éénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen de gewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijs oefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 6 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie over deZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade 6,your child can repeat the learning contents of the previous schoolyear in a fun and educational way during the summer holidays. Itcan practice language and spelling, mathematics, world orientationand current affairs and French. To log in, use the login data forZomerbingel 2019 for grade 6. As a parent, you can also indicatewhich types of questions from grade 6 should be addressed inparticular or adjust the level to the Bingel results 2018-2019 ofyour child. The app for grade 6 contains an extensive set ofquestions for that grade, but also a lot of questions for the othergrade and for adults. Your child can practice independently butalso play a game together with one or more family members orfriends. This way the app can be used as a family game. You havethe choice between normal and AR mode ('augmented reality'). Playpractice fun guaranteed! Each player chooses his own level. Thereare questions for the oldest toddlers, grade 1, grade 2, grade 3,grade 4, grade 5 and grade 6. For adults, a separate set ofquestions is provided. The Summer Blingel app 2019 for grade 6contains more than 2,500 questions in total. More information aboutthe Zomerbingel apps from publisher VAN IN can be found onwww.zomerbingel.be.
be.vanin.zomerbingel32019 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 3 kan je kind tijdens dezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar op eenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taal enspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en actua. Om in te loggengebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voor leerjaar 3.Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragen uitleerjaar 3 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind. Deapp voor leerjaar 3 bevat een uitgebreide reeks vragen voor datleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen met éénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen de gewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijs oefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 3 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie over deZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade 3,your child can repeat the learning contents of the previous schoolyear in a fun and educational way during the summer holidays. Itcan practice language and spelling, math and world orientation andcurrent affairs. To log in, use the login data for Zomerbingel 2019for grade 3. As a parent, you can also indicate which types ofquestions from grade 3 should be addressed in particular, or adjustthe level to the Bingel results 2018-2019 of your child. The appfor grade 3 contains an extensive set of questions for that grade,but also a lot of questions for the other grade and for adults.Your child can practice independently but also play a game togetherwith one or more family members or friends. This way the app can beused as a family game. You have the choice between normal and ARmode ('augmented reality'). Play practice fun guaranteed! Eachplayer chooses his own level. There are questions for the oldesttoddlers, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 and grade 6.For adults, a separate set of questions is provided. The SummerBlingel app 2019 for grade 3 contains more than 2,500 questions intotal. More information about the Zomerbingel apps from publisherVAN IN can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2019 leerjaar 4 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 4 kan je kind tijdens dezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar op eenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taal enspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en actua. Om in te loggengebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voor leerjaar 4.Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragen uitleerjaar 4 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind. Deapp voor leerjaar 4 bevat een uitgebreide reeks vragen voor datleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen met éénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen de gewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijs oefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 4 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie over deZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade 4,your child can repeat the learning contents of the previous schoolyear in a fun and educational way during the summer holidays. Itcan practice language and spelling, math and world orientation andcurrent affairs. To log in, use the login data for Zomerbingel 2019for grade 4. You can also indicate as a parent yourself which typeof questions from grade 4 should be addressed or adjust the levelwith the Bingel results 2018-2019 of your child. The app for grade4 contains an extensive set of questions for that grade, but also alot of questions for the other grade and for adults. Your child canpractice independently but also play a game together with one ormore family members or friends. This way the app can be used as afamily game. You have the choice between normal and AR mode('augmented reality'). Play practice fun guaranteed! Each playerchooses his own level. There are questions for the oldest toddlers,grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 and grade 6. Foradults, a separate set of questions is provided. The Zomerbingelapp 2019 for grade 4 contains a total of more than 2,500 questions.More information about the Zomerbingel apps from publisher VAN INcan be found on www.zomerbingel.be.
be.vanin.zomerbingel52019 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 5 kan je kind tijdens dezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar op eenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taal enspelling, wiskunde, wereldoriëntatie en actua en Frans. Om in teloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voorleerjaar 5. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 5 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind. Deapp voor leerjaar 5 bevat een uitgebreide reeks vragen voor datleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen met éénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen de gewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijs oefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 5 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie over deZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade 5,your child can repeat the learning contents of the previous schoolyear in a fun and educational way during the summer vacation. Itcan practice language and spelling, mathematics, world orientationand current affairs and French. To log in, use the login data forZomerbingel 2019 for grade 5. As a parent, you can also indicateyourself which type of questions from grade 5 should be addressedin particular or adjust the level to the Bingel results 2018-2019of your child. The app for grade 5 contains an extensive set ofquestions for that grade, but also a lot of questions for the othergrade and for adults. Your child can practice independently butalso play a game together with one or more family members orfriends. This way the app can be used as a family game. You havethe choice between normal and AR mode ('augmented reality'). Playpractice fun guaranteed! Each player chooses his own level. Thereare questions for the oldest toddlers, grade 1, grade 2, grade 3,grade 4, grade 5 and grade 6. For adults, a separate set ofquestions is provided. The Summer Blingel app 2019 for grade 5contains a total of more than 2,500 questions. More informationabout the Zomerbingel apps from publisher VAN IN can be found onwww.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2019 kleuters 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor kleuters herhaal je samen metjekind op een leuke én leerrijke manier wat het in de 3ekleuterklasgeleerd heeft. Je oefent samen op taal, wiskundigeinitiatie,wereldoriëntatie en weetjes. De vragen en mogelijkeantwoordenworden automatisch voorgelezen. Om in te loggen gebruikje deinloggegevens voor Zomerbingel 2019 voor kleuters. Je kuntalsouder ook zelf aanduiden welke soort vragen er vooral aanbodmoeten komen. De Zomerbingel-app 2019 voor kleuters bevateenuitgebreide reeks vragen toegespitst op het eind vandekleuterschool, maar ook een pak vragen voor de andere leerjarenénvoor volwassenen. Je kind oefent samen met een volwassene ofbroerof zus of speelt een spel met familieleden of vrienden. Zo kandeapp als familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussendegewone en de AR-modus ('augmented reality').Spelenderwijsoefenplezier verzekerd! Elke speler kiest zijn eigenniveau. Erzijn vragen voor de oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar2,leerjaar 3, leerjaar 4, leerjaar 5 en leerjaar 6. Voorvolwassenenis er een aparte reeks vragen voorzien. DeZomerbingel-app 2019voor kleuters bevat in totaal meer dan 2 500vragen. Meerinformatie over de Zomerbingel-apps van uitgeverij VANIN vind jeop www.zomerbingel.be. With the Zomerbingel app 2019 fortoddlers,you and your child repeat in a fun and educational waywhat theylearned in the 3rd kindergarten class. You practicetogether onlanguage, mathematical initiation, world orientation andfacts. Thequestions and possible answers are read outautomatically. To login, use the login data for Zomerbingel 2019for toddlers. As aparent, you can also indicate for yourself whichtypes of questionsshould be addressed. The Zomerbingel app 2019 fortoddlers containsan extensive set of questions focused at the endof kindergarten,but also a lot of questions for the other years andfor adults.Your child will practice together with an adult orbrother orsister or play a game with family members or friends.This way theapp can be used as a family game. You have the choicebetweennormal and AR mode ('augmented reality'). Play practicefunguaranteed! Each player chooses his own level. There arequestionsfor the oldest toddlers, grade 1, grade 2, grade 3, grade4, grade5 and grade 6. For adults, a separate set of questions isprovided.The Zomerbingel app 2019 for toddlers contains a total ofmore than2,500 questions. More information about the Zomerbingelapps frompublisher VAN IN can be found on www.zomerbingel.be.
Zomerbingel 2019 leerjaar 1 1
Met de Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 1 kan je kind tijdens dezomervakantie de leerinhouden van het voorbije schooljaar op eenleuke én leerrijke manier herhalen. Het kan oefenen op taal enspelling, wiskunde en wereldoriëntatie en weetjes. De vragen enmogelijke antwoorden worden automatisch voorgelezen. Om in teloggen gebruik je de inloggegevens voor Zomerbingel 2019 voorleerjaar 1. Je kunt als ouder ook zelf aanduiden welke soort vragenuit leerjaar 1 er vooral aan bod moeten komen of het niveau met éénklik afstemmen op de Bingel-resultaten 2018-2019 van je kind. Deapp voor leerjaar 1 bevat een uitgebreide reeks vragen voor datleerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voorvolwassenen. Je kind kan zelfstandig oefenen maar ook samen met éénof meerdere familieleden of vrienden een spel spelen. Zo kan de appals familiespel gebruikt worden. Je hebt de keuze tussen de gewoneen de AR-modus ('augmented reality'). Spelenderwijs oefenplezierverzekerd! Elke speler kiest zijn eigen niveau. Er zijn vragen voorde oudste kleuters, leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4,leerjaar 5 en leerjaar 6. Voor volwassenen is er een aparte reeksvragen voorzien. De Zomerbingel-app 2019 voor leerjaar 1 bevat intotaal meer dan 2 500 vragen. Meer informatie over deZomerbingel-apps van uitgeverij VAN IN vind je opwww.zomerbingel.be. With the Summer Blingel app 2019 for grade 1,your child can repeat the learning contents of the previous schoolyear in a fun and educational way during the summer holidays. Itcan practice language and spelling, mathematics and world studiesand facts. The questions and possible answers are read outautomatically. To log in, use the login data for Zomerbingel 2019for grade 1. As a parent, you can also indicate which types ofquestions from grade 1 should be addressed in particular or adjustthe level to the Bingel results 2018-2019 of your child. The appfor grade 1 contains an extensive set of questions for that grade,but also a lot of questions for the other grade and for adults.Your child can practice independently but also play a game togetherwith one or more family members or friends. This way the app can beused as a family game. You have the choice between normal and ARmode ('augmented reality'). Play practice fun guaranteed! Eachplayer chooses his own level. There are questions for the oldesttoddlers, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 and grade 6.For adults, a separate set of questions is provided. The SummerBlingel app 2019 for grade 1 contains more than 2,500 questions intotal. You can find more information about the Zomerbingel appsfrom publisher VAN IN on www.zomerbingel.be.