WU QIUPING Apps

Loading...
Metro Tokyo Subway 5.2
WU QIUPING
This is Tokyo's best metro app.1. Fully up-to-date for 2016Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerA really easyroute-planner. Get route, time and fare information.3. WorkofflineInternet connection is not required.4. 11 LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, ItalianoEnglish Name : Tokyo metro, Tokyo subway,metroman
Metro Shanghai Subway 9.5.0
WU QIUPING
This is Shanghai's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Shanghai metro, Shanghai subway,metroman
Metro Guangzhou Subway 9.5.0
WU QIUPING
This is Guangzhou's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Guangzhou metro, Guangzhousubway, metroman
Metro Osaka Subway 5.2
WU QIUPING
This is Osaka's best metro app.1. Fully up-to-date for 2016Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerA really easyroute-planner. Get route, time and fare information.3. WorkofflineInternet connection is not required.4. 11 LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, ItalianoEnglish Name : Osaka metro, Osaka subway,metroman
香港地鐵 Hong Kong Metro (MTR) 10.1
WU QIUPING
This is Hong Kong's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Hong Kong metro, Hong Kongsubway, metroman
Metro China Subway 10.0
WU QIUPING
This is China's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano 5. 34 City Beijing, Shanghai, Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing, Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou, Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo, Wuxi,Zhengzhou, Nanchang, Qingdao, Dongguan, Nanning, Fuzhou, Hefei,Urumqi
Metro Moscow Subway 3.1
WU QIUPING
This is Moscow's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Moscow metro, Moscowsubway, metroman
Metro Seoul Subway 5.2
WU QIUPING
This is Seoul's best metro app.1. Fully up-to-date for 2016Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerA really easyroute-planner. Get route, time and fare information.3. WorkofflineInternet connection is not required.4. 11 LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, ItalianoEnglish Name : Seoul metro, Seoul subway,metroman
Metro Shenzhen Subway 9.5.0
WU QIUPING
This is Shenzhen's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Shenzhen metro, Shenzhen subway,metroman
com.xinlukou.metromantb 9.5.0
WU QIUPING
This is Taipei's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Taipei metro, Taipei subway,metroman
Metro Busan Subway 5.2
WU QIUPING
This is Busan's best metro app.1. Fully up-to-date for 2016Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerA really easyroute-planner. Get route, time and fare information.3. WorkofflineInternet connection is not required.4. 11 LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, ItalianoEnglish Name : Busan metro, Busan subway,metroman
Metro Beijing Subway 9.5.0
WU QIUPING
This is Beijing's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano English Name : Beijing metro, Beijing subway,metroman
Metro Nanjing Subway 10.1
WU QIUPING
This is Nanjing's best metro app. 1. Fully up-to-date for 2019Accurate metro map and metro information. 2. Route-planner A reallyeasy route-planner. Get route, time and fare information. 3. Workoffline Internet connection is not required. 4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, Italiano 5. 35 City Beijing, Shanghai, Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing, Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou, Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo, Wuxi,Zhengzhou English Name : Nanjing metro, Nanjing subway, Nanjing,metroman
Metro Madrid Subway 3.1
WU QIUPING
This is Madrid's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Madrid metro, Madridsubway, metroman
Metro Nagoya Subway 5.2
WU QIUPING
This is Nagoya's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Nagoya metro, Nagoyasubway, metroman
Metro Delhi Subway 3.1
WU QIUPING
This is Delhi's best metro app.1. Fully up-to-date for 2016Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerA really easyroute-planner. Get route, time and fare information.3. WorkofflineInternet connection is not required.4. 11 LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch,Português, ItalianoEnglish Name : Delhi metro, Delhi subway,metroman
Metro London Subway 4.0
WU QIUPING
This is London's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : London Tube, LondonUnderground, MetroMan
Metro Singapore Subway 4.0
WU QIUPING
This is Singapore's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Singapore metro,Singapore subway, metroman
Metro KaoHsiung Subway 5.2
WU QIUPING
This is Kaohsiung's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Kaohsiung metro,Kaohsiung subway, metroman
Metro Mexico City Subway 3.1
WU QIUPING
This is Mexico City's best metro app.1. Fully up-to-date for2016Accurate metro map and metro information.2. Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fare information.3.Work offlineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch, Português, ItalianoEnglish Name : Mexico City metro,Mexico City subway, metroman
Metro Wuhan Subway 7.0.4
WU QIUPING
This is Wuhan's best metro app.1. Fully up-to-date for2018Accuratemetro map and metro information.2. Route-plannerAreally easyroute-planner. Get route, time and fare information.3.WorkofflineInternet connection is not required.4. 11LanguageEnglish,简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español,Deutsch,Português, Italiano5. 33 CityBeijing, Shanghai,Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing,Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou,Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo,Wuxi,ZhengzhouEnglish Name : Wuhan metro, Wuhan subway, Wuhan,metroman
Metro Hangzhou Subway 7.0.4
WU QIUPING
This is Hangzhou's best metro app.1. Fully up-to-datefor2018Accurate metro map and metro information.2.Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fareinformation.3.Work offlineInternet connection is not required.4.11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français,Español,Deutsch, Português, Italiano5. 33 CityBeijing, Shanghai,Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing,Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou,Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo,Wuxi,ZhengzhouEnglish Name : Hangzhou metro, Hangzhou subway,Hangzhou,metroman
Metro Chengdu Subway 7.0.4
WU QIUPING
1. Fully up-to-date for 2018Accurate metro map andmetroinformation.2. Route-plannerA really easy route-planner. Getroute,time and fare information.3. Work offlineInternet connectionis notrequired.4. 11 LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어,Русский,Français, Español, Deutsch, Português, Italiano5. 33CityBeijing,Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Taipei,Kaohsiung,Nanjing, Tianjin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou,Xi'an,Suzhou, Shenyang, Changchun, Harbin, Dalian, Kunming,Changsha,Ningbo, Wuxi, ZhengzhouEnglish Name : Chengdu metro,Chengdusubway, Chengdu, metroman
Metro Chongqing Subway 7.0.4
WU QIUPING
This is Chongqing's best metro app.1. Fully up-to-datefor2018Accurate metro map and metro information.2.Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fareinformation.3.Work offlineInternet connection is not required.4.11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français,Español,Deutsch, Português, Italiano5. 33 CityBeijing, Shanghai,Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing,Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou,Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo,Wuxi,ZhengzhouEnglish Name : Chongqing metro, Chongqingsubway,Chongqing, metroman
Metro Tianjin Subway 7.0.4
WU QIUPING
This is Tianjin's best metro app.1. Fully up-to-datefor2018Accurate metro map and metro information.2.Route-plannerAreally easy route-planner. Get route, time and fareinformation.3.Work offlineInternet connection is not required.4.11LanguageEnglish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français,Español,Deutsch, Português, Italiano5. 33 CityBeijing, Shanghai,Guangzhou,Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing,Tianjin,Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou,Shenyang,Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo,Wuxi,ZhengzhouEnglish Name : Tianjin metro, Tianjin subway,Tianjin,metroman
高铁通 0.7.0
WU QIUPING
可能是史上最独一无二的中国高铁App。 1. 高铁图为移动平台量身打造的全国高速铁道线路图,支持手势交互、车站选择、列车运行路线展示等。 2. 高铁雷达地图上掌控全体列车的运行状况,当前运行位置等信息。 3. 列车查询支持站站查询、城市查询、列车搜索等,结果包含:列车信息、时刻表、票价、运行路线等,没有网络也能完美运行。 4. 地铁图提供全国34个地铁城市的地铁线路图,高铁地铁完美换乘。(地铁数据由 地铁通-MetroMan 提供) 高铁通QQ群:689828518微信公众号:MetroManApp 邮箱: metromancn@gmail.com 全国地铁App:地铁通-MetroManProbably the most unique Chinese high-speed rail app in history.High-speed rail map The national high-speed railway circuit maptailored for mobile platforms supports gesture interaction, stationselection, and train route display. 2. High-speed rail radar Themap controls the running status of the entire train, the currentoperating position and other information. 3. Train inquiry Supportstation station query, city query, train search, etc. The resultsinclude: train information, timetable, fare, running route, etc.,without network can also run perfectly. 4. Subway map It providessubway maps of 34 metro cities across the country, and thehigh-speed rail subway is a perfect transfer. (Metro data isprovided by Metro-MetroMan) High-speed rail QQ group: 689828518WeChat public number: MetroManApp Email: metromancn@gmail.comNational Subway App: Subway Link - MetroMan