Yasemin ALTIPARMAK Apps

Loading...
Tavşan ile Eşek Sesli Masal 1.0.1
Çocuğunuz aynı uygulamada masal dinlesin,çizgifilm izlesin hem de kendini geliştirecek oyunlaroynasınistermisiniz! Çizgi film tadında; animasyonlu,Türkçeseslendirmeli, eğlenceli 1 masal ve 7 farklı eğitici oyun;hepsiTavşan ile Eşek’te bir arada.Temel amacı okul öncesi dönemdeki çocuklara masal dinlemesevgive alışkanlığı kazandırmak olan Tavşan ile Eşek, okumabecerisinehenüz sahip olmayan 3 ve üzeri yaş grubundaki çocuklarımasaladahil ederek, merak duygularını arttırmakta, dolayısıilebaşladıkları işi bitirme yeteneklerini desteklemektedir.Ayrıcamasalın farklı yerlerinde kahramanlarımızın ilerleyebilmesiiçinönüne çıkan bir takım engelleri oyunlar oynayarak çözmekte,busayede problem çözme yeteneğini geliştirebilmektedir.Uygulamamız masal içeriği ile çocuklara, okul öncesindeoldukçaönemli olan YAŞAYAN DEĞERLER’e, SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM’eveBİLİŞSEL GELİŞİM’e dair birçok kazanım sağlamaktadır.Duygusal Kazanımlar:Nezaket söcüklerini doğru yerde kullanmaKendini tehlikelerden korumaHatalardan ders çıkarmaBilişsel Kazanımlar:Yönerge takibiEl-göz koordinasyonuNeden-sonuç ilişkisiProblem çözmeDikkat-odaklanmaGörsel dikkatGörsel hafızaYaşayan Değerler:DürüstlükYardımlaşmaİşbirliğiHoşgörüSabırGüvenÖzgüvenTavşan ile Eşek toplam 7 bölümden oluşmaktadır.1. Bölüm – Tarla Sulama ve Havuç Toplama: Tavşan çocuktanyardımister, havuçlar büyüsün ister, bu yüzden tarlanınsulanmasıgerekmektedir. Burada çocuk hem havuç gibi sebzelerintarladayetiştiğini hem de büyümeleri için suyun gerekliolduğunugözlemlemiş olur. Bu tür gözlemler çocuğun neden-sonuçilişkisikurma yeteneğini geliştirecektir. Ayrıca cihazı yançevirereksulama kabının da eğildiğini görmesi el-gözkoordinasyonunungelişmesine yardımcı olacaktır.2. Bölüm – Eşeği Kurtarma: Eşek yardım ister, ağacabağlıdır.Çocuk bu konuda yönlendirilir ve ipi kesmesi istenir.Fakat bunundışında bir bilgi verilmez bu sayede içgüdüsel olarakparmağıylaipin üzerinden geçmesi beklenir. Eşek kurtarıldıktansonra teşekküreder, bu sayede çocuk birinden iyilik gördüğündeteşekkür etmesigerektiğini gözlemlemiş olur.3. Bölüm – Köprüyü Geçme: Tavşan ile Eşek artık birlikteyolculuketmektedir. Bu noktadan sonra çocuk ormana gitme yani yeniyerlerkeşfetme heyecanını hissetmeye başlayacaktır. Bu keşfetmesürecindeönlerine çıkan engel bir ırmak olacak ve ırmağınüzerindeki yıkıkköprünün tamir edilmesi gerekecektir. Bu bölümdeköprülerin işlevinigözlemleme, tamir etme/faydalı olma olguları,problem çözme gibikazanımlar söz konusudur. Ayrıca 1. Bölümdeolduğu gibi her birparçanın yerleştirilmesinin ardından Eşeğinsayması ve çocuğunsayılar konusunda desteklenmesi sözkonusudur.4. Bölüm – Boyama: Tavşan ile Eşek artık ormandadırlar.Renksizağaçlarla karşılaşırlar ve Eşek gördüğü bu manzarakarşısında hayalkırıklığına uğramıştır. Çocuk bu renksiz ağaçlarıekranda üzerindengeçerek boyayacak böylece hem el-gözkoordinasyonunu geliştirecekhem de masaldaki eksik kısmıtamamlayarak devam edebilecektir.5. Bölüm – Hafıza Oyunu: Tavşan tarafından terk edildiktensonraEşeğin başından geçenleri düşünme fırsatı doğmuştur. Masalınbudüşünme kısmı bir hafıza oyunu ile renklendirilmiştir. Busayedeçocuk masal boyunca karşılaştığı nesneleri kullanarak buoyunutamamlayacak ve Eşeğe eve dönüş yolunda yardımedebilecektir.6. Bölüm – Resmi Tamamlama: Eşek bir kaya ile karşılaşır,kayanınüzerinde Tavşan ile Eşeğin resmi vardır fakat aralarınaaldıklarıkişinin resmi eksiktir. Bunu fark eden çocuk resmetıklayacak vekullanmakta olduğu cihazın kamerası açılacak.7. Bölüm – Balon Patlatma: Eşek balonların yardımıylauçarakçiftliğe yani evine dönmüştür fakat hala havadadır. Onuyereindirmek için çocuğun mavi balonu patlatması gerekecektir.Bukısımda çocuğa renk ayrımı yaptırarak görsel dikkatgelişimidesteklenecektir. Eşek yere inecek ve yaşadıklarındançıkardığıdersleri çocuğa aktaracaktır.Listen talesameapplication, your child, do you like to watch cartoons andplaygames as well as to improve yourself! Cartoon taste; animated,withTurkish voice, funny tale 1 and 7 different educational games;allin one in the ass with a rabbit.The main purpose of the donkey and the rabbit is to givechildrenthe tale listening love and habit of pre-school, byincluding taleschildren in reading skills yet having no 3 and overage group,increases curiosity emotions, because support jobfinishingcapabilities they start with. In addition, some obstaclesin frontof the tale of the hero in different places in our resolveto moveforward by playing games, so you can developproblem-solvingskills.Applications for children with tales of our content, whichisquite important in preschool LIVING value, provides many winsonthe social-emotional development and cognitive development.Emotional Benefits:Using the right place courtesy söcükProtect itself from dangerDraw lessons from mistakesCognitive Outcomes:Follow the instructionsHand-eye coordinationCause-and-effect relationshipProblem solvingAttention-focusingVisual attentionVisual memoryLiving Values:HonestyAssistanceCooperationTolerancePatienceConfidenceSelf-relianceDonkey Rabbit consists of 7 sections.Chapter 1 - Field Irrigation and Carrot Collection: Rabbitasksfor help from children, whether carrots grow, so it isnecessary toirrigate the fields. Here the child would grow in thatfield aswell as vegetables such as carrots have observed the needfor waterfor their growth. Such observations will improve thechild'sability to establish the cause-and-effect relationship.Inaddition, by turning the device as watering it will helpthedevelopment of hand-eye coordination to see that theincline.Part 2 - Donkey Rescue: Donkey asks for help, depending onthetree. Children are guided in this regard and the rope cutisrequested. However, no information other than it is expectedtopass through the rope so that the fingers instinctively. Thankyouonce rescued donkey, so that would have observed that thechildshould thank goodness when he saw one.Chapter 3 - Pass Bridge: Donkey Rabbit is now to traveltogether.Discover new places to go after this point that the childwill startto feel the thrill of the forest. This will be a processofexploring the river and the obstacles will be necessary torepairthe ruined bridge over the river. This chapter bridges thefunctionof monitoring, repair / utility that case, problemsolving, such asacquisitions are concerned. 1. In addition, theplacement of eachpiece counting after the donkey as the Departmentand the numbers inchild support is concerned.Chapter 4 - Painting: Rabbit donkeys are no longer forests.Theyface colorless trees and frustrated in the face of thelandscape hesees Donkey. Children this colorless trees to improvethe hand-eyecoordination so as to paint passing through the screenwill be ableto continue by completing the missing part of the taleas well.Chapter 5 - Memory Game: Rabbit after being abandoned bytheopportunity to think of the beginning of the donkey wasborn.Tables section of this thinking are colored by a memory game.Inthis way, using objects encountered during children's fairytaleand will help to complete this game Donkey way home.Chapter 6 - Official Completion: Donkey face with a rock, isapicture of a donkey with a rabbit on a rock, but the callwasincomplete picture of the person they receive. Click on picturetothis child who noticed that the camera is turned on and thedevicewill be in use.Chapter 7 - Bubble Shooter: A farm with the help ofDonkeyballoon flying back home but that is still in the air. Bluebubblechild will need to download it on the ground and blasting.Thedevelopment will be supported by building children'svisualattention to the color separation in this section. Donkeywill bein place and remove the lesson that they live will betransferredto the child.