Zebi24 Games Apps

Loading...
Drži - Ne Drži? Kviz Slovenija 1.16
Zebi24 Games
Drži - Ne Drži? je slovenski kviz, v katerem je igralec soočen sštevilnimi zanimivimi in zabavnimi trditvami. Cilj igre je, daugotovi, ali so trditve pravilne ali napačne. Kviz je narejen povzoru svetovne uspešnice True or False, v kateri lahko sedaj tudiSlovenci uživamo v domačem jeziku. Igra vsebuje preko 1800vprašanj, razvrščenih v 10 različnih kategorij iz področjaSlovenije in sveta. Kviz ima dva načina za igranje. Igra za enegaigralca ima 3 stopnje težavnosti, ki bodo vsakemu v izziv. Zadodatno zabavo pa je tu še igra za dva igralca, ki omogočaneskončne ure druženja s celotno družino ali prijatelji. Novo! Vkvizu je sedaj na voljo tudi 100 posebnih izzivov, ki bodo šedodatno razmigali vaše možgane! Preizkusite se v igrah, kot so:napad na čas, maraton, hitra smrt, šifrirane črke, hitri prsti...Veliko zanimivega se boste naučili in se ob tem neizmerno zabavali!Igra vsebuje: - več kot 1800 zanimivih in zabavnih vprašanj, - 10kategorij: naš svet, naše telo, živali, zgodovina, zastave, šport,prestolnice, države, umetnost ter znanost, - 100 izzivov z 12različnimi načini igranja, - številna vprašanja na temo Slovenije,- možnost igre za enega ali več igralcev, - 3 različne stopnjetežavnosti, - preprost in privlačen videz, - posodobitve z novimivprašanji in kategorijami. Vse predloge za vprašanja, kategorije inizboljšave bomo z veseljem sprejeli na naslovu:zebi24games@gmail.com . Hold - Do not Hold? is a Slovenian quiz inwhich the player is confronted with many interesting andentertaining claims. The goal of the game is to determine whetherthe claims are correct or false. The quiz is made according to themodel of the world bestseller True or False, in which Slovenianscan now enjoy their native language. The game contains over 1800questions, classified in 10 different categories from Slovenia andthe world. Quiz has two ways to play. The game for one player has 3levels of difficulty, which will be challenging for everyone. Foradditional entertainment, there is a two-player game that allowsendless hours of socializing with the whole family or friends. New!There are now 100 special challenges in the quiz, which willfurther enhance your brain! Test yourself in games such as: TimeAttack, Marathon, Rapid Death, Encrypted Letters, Quick Fingers ...You will learn a lot of interesting things and have fun! The gamecontains: - over 1800 interesting and entertaining issues, - 10categories: our world, our body, animals, history, flags, sports,capitals, countries, art and science, - 100 challenges with 12different game modes, - numerous issues on the topic of Slovenia, -the possibility of playing for one or more players, - 3 differentlevels of difficulty, - simple and attractive appearance, - updateswith new questions and categories. All suggestions for questions,categories and improvements will be welcomed at:zebi24games@gmail.com.
True or False? Trivia Quiz 1.16
Zebi24 Games
True or False? is a trivia quiz game, where you are faced with manyfun and interesting facts. Your goal is to determine whether theyare true or false! In the app there are more than 1800 questions,sorted in ten different categories. Single player mode has 3levels, which will be a challenge for anyone. For extra fun, thereis also a two player mode, that provides endless hours ofsocializing with the whole family and friends. New! Introducing anew gameplay mode available with 100 challenges that will keep yourbrain busy for days! Test your knowledge with games such as: timeattack, marathon, sudden death, encrypted letters, quick fingers... So is it true or false? Get ready to learn while having lots offun! Features: - More than 1800 interesting and entertaining facts,- 10 categories: our world, our body, animals, history, flags,sports, capitals, countries, art and science, - 100 challenges with12 different types of play, - Single or two player game modes, - 3different levels of difficulty, - A simple and attractiveappearance, - Monthly adding new questions and categories.
zebi24.ugani_5 1.32
Zebi24 Games
Ugani 5 je slovenski kviz, v katerem je potrebno ugotoviti petnajpogostejših odgovorov na zastavljeno vprašanje, glede naodgovore 100 ljudi. Kaj vam najprej pade na pamet ob vprašanjih,kot so: "Stvari, ki jih ne bi v nobenem primeru posodili?", "Kaj sezgodi samo enkrat na leto?" ali "Plačljive stvari, ki so bilevčasih zastonj?". Aplikacija vsebuje 500 zanimivih stopenj, zraznolikimi vprašanji v tekstovni in slikovni obliki. Nove stopnjese bodo dodajale redno, tako da vam nikoli ne bo dolgčas! Igra vasbo spodbudila k inovativnemu razmišljanju pri iskanju odgovorov napreprosta vprašanja. Za nekatere odgovore bo dovolj splošno znanje,za druge pa boste morali biti iznajdljivi, pomisliti širše. Vendarbrez skrbi, če se vam pri kateri stopnji zatakne, na voljo sonamigi, ki vam bodo pomagali do zmage! Kviz bo še bolje igratiskupaj s prijatelji ali družino! Ure in ure zabave v slovenskemjeziku so zagotovljene! Vsa vprašanja in predloge bomo z veseljemsprejeli na naslovu: zebi24games@gmail.com Guess 5 is a Slovenianquiz, in which it is necessary to find the five most common answersto the question asked, according to the answers of 100 people. Whatcomes to your mind first on issues such as: "Things you would notlend in any way?", "What happens once a year?" or "Payable thingsthat were sometimes free?".   The app contains 500 interestinglevels, with varied issues in text and image formats. New rateswill be added regularly so you will never be bored! The game willencourage you to innovate in finding answers to simple questions.For some answers there will be enough general knowledge, and forothers you will have to be resourceful, think broader. But do notworry, if at any stage you get stuck, there are tips to help youwin! Quiz will be even better to play with your friends or family!Hours and hours of entertainment in the Slovenian language areguaranteed! All questions and suggestions will be welcomed at:zebi24games@gmail.com
zebi24.guess_5 1.33
Zebi24 Games
Guess 5 is a quiz game in which you will have to identify the fivemost common answers to questions, depending on the answers of 100people. What do you first think of when hearing the questions, suchas: "Things you would never lend to anyone?", "What happens onlyonce a year?" or "Payable things that were once free?". There are400 exciting levels in this trivia app, with a variety of questionswith text and images. The updates with new levels will be addedregularly, so you will never get bored! The game will encourageinnovative thinking to find the answers to simple questions. Somemight be a general knowledge, but for others you will have to beresourceful and think "out of the box". But do not worry if you getstuck, there are tips that will help you find the right answers!Choose your local language: currently available are English,German, Polish, French, Italian, Spanish, Portuguese, Czech,Croatian, Hungarian, Slovak and Romanian. More languages will beadded soon! You will enjoy this trivia quiz game even more if youplay together with family and friends! Hours and hours of fun areguaranteed! All questions and suggestions will be gladly acceptedat the following address: zebi24games@gmail.com
Ugani Besedo - Kviz Slovenija 1.17
Zebi24 Games
Ugani Besedo je slovenski kviz, narejen iz strani istegarazvijalca, kot uspešnica Ugani 5. Čaka vas še več razburljiveganapenjanja možganov in obilo nove zabave! V kvizu sta na voljo dvanačina igranja. Pri prvemu imate za vsako stopnjo na voljo 5asociacij oziroma namigov v obliki besed, pri drugem pa so namigipodani v obliki slik. Vaša naloga je, da poiščete rešitev, kizdružuje vse te besede oziroma slike. Manj namigov kot uporabite,večja bo končna nagrada. Če se vam na kateri izmed stopenj zatakne,lahko uporabite eno izmed treh vrst pomoči. Igra bo preizkušalavaše možgane, iznajdljivost ter vaše besedišče. Vsebuje 455stopenj, s katerimi so ure in ure zabave v slovenskem jezikuzagotovljene! Nove stopnje se bodo še naprej dodajale vposodobitvah. Kviz bo še bolje igrati skupaj s prijatelji alidružino! Vsa vprašanja in predloge bomo z veseljem sprejeli nanaslovu: zebi24games@gmail.com Ugani Word is a Slovene quiz, madeby the same developer, as the best guess of Uganda 5. You are evenmore exciting to brainstorm and have lots of new fun! There are twoways of playing in the quiz. For the first, you have 5 associationsor hints in the form of words for each level, while for the other,the tips are given in the form of pictures. Your job is to find asolution that combines all these words or pictures. The fewer tipsyou use, the greater the final reward. If you get stuck at one ofthe levels, you can use one of the three types of help. The gamewill test your brain, inventiveness and your vocabulary. Itcontains 455 levels, with which the hours and hours ofentertainment are guaranteed in the Slovenian language! New rateswill continue to be added in the updates. Quiz will be even betterto play with your friends or family! All questions and suggestionswill be welcomed at: zebi24games@gmail.com
Word Guess - Pics and Words 1.09
Zebi24 Games
Take up the challenge and join the fun! Word Guess - Pics and Wordsis the first trivia quiz to combine clues with pictures and words.215 unique and exciting levels are waiting for you! There are twogame play modes in the game. In the first, for each level you willhave 5 associations in the form of words, while in the other, thetips are given in the form of pictures. Your goal is to find asolution that combines all these words or images. The fewer cluesyou use, the greater is the final reward. If you get stuck at oneof the levels, you can use one of the three types of help. The appwill test your brain, ingenuity and vocabulary. Hours and hours offun are guaranteed with this simple and addictive trivia game! Alot more levels will be added soon in the updates. Quiz will beeven better to play with friends and family! Choose your locallanguage: currently available are English, Polish and Croatian.More languages will be added soon! All questions and suggestionswill be gladly accepted at the following address:zebi24games@gmail.com
Cowboy Standoff Duel - PvP Arcade Shooter 1.03
Zebi24 Games
Desert at the sunset. You can feel the tension in the air.Twocowboys, face to face. Only one can survive. Challengeyouropponent in an intense standoff duel. Test your skillsandreflexes. Dodge the bullets. Outwit your opponent and celebratethevictory! Cowboy Standoff Duel is a tactical action shooterwithunique cowboy gun fights. The game includes survival modeandonline PvP multiplayer. The Wild West awaits you! FEATURES:★Simple, addictive and innovative gameplay ★ Endless game modewithintense battles ★ Offline 2 player mode - play with friends★Online PvP - play against the world ★ Real time onlinemultiplayerduels ★ Online leaderboards - become the #1 ★ Customizeyour cowboywith hundreds of items ★ Pixel art and music for realwesternfeeling
Sestavi Križanko - Kviz Slovenija 1.06
Zebi24 Games
Sestavi Križanko je nov slovenski kviz, narejen iz strani istegarazvijalca, kot uspešnica Ugani 5. Ste pripravljeni na nove izzive?Sestavljanka, iskanje besed in križanka v eni aplikaciji? V igri jenamreč treba iz danih koščkov sestaviti besede in tako rešitikrižanko. Preprosta in zabavna ideja, ki vas bo hitro zasvojila!Teme križank so iz različnih področij, tako da se boste mednapenjanjem možganov tudi veliko novega naučili. Kviz je primerenza celotno družino in vam bo ponudil veliko veselja v slovenskemjeziku! Vsa vprašanja in predloge bomo z veseljem sprejeli nanaslovu: zebi24games@gmail.com Composition Križanko is a newSlovene quiz made from the same developer's side as the Ugani 5bestseller. Are you ready for new challenges? A composer, wordsearch and a crossword in one application? In the game, it isnecessary to draw words from the given pieces and thus to solve thecrossword. A simple and fun idea that will fasten you up! Thecrosses are from different areas, so you will learn a lot new whenbrainwashing. The quiz is suitable for the whole family and willoffer you a lot of joy in the Slovenian language! All questions andsuggestions will be welcomed at: zebi24games@gmail.com