Ziya Erkoç Apps

Loading...
IMEI Numaram 1.0
Ziya Erkoç
"*#06#" tuşlayınca IMEI numaranız görünmüyorsabu program sizin derdinize çare olabilir"* # 06 #" your IMEInumber does not appear when you click on this program may worryabout your choice
Tuttum 1.0
Ziya Erkoç
Oyun HakkındaTuttum, bir veya iki kişi ile oynanan sayı tahmin oyunudurm oyuncuyazılım tarafından belirlenen veya diğer oyuncunun belirlediğisayıyı belirli bir süre ve hak sayısını aşmadan bulmayaçalışır.Tuttum, iki moddan oluşmaktadır:Tek Oyunculu Mod:Bu modda yazılım, süreyi ve hak sayısını ayarlar, rastgele bir sayıoluşturur. Oyuncu ise yazılımın süreyi ve hak sayısını doldurmadanyazılımın tahmin ettiği sayıyı bulmaya çalışırNot:Bu sürümde yazılım 0 ile 100 arasında sayılarüretmektedir.İki Oyunculu Mod:Bu modda ilk oyuncu, süreyi ve hak sayısını ayarlar, bir sayıbelirler. İkinci oyuncu ise süreyi ve hak sayısının limitiniaşmadan ilk oyuncunun belirlediği sayıyı bulmaya çalışır.Bu sürümde ilk oyuncu 0 ile 100 arasında sayı belirlemelidir.Sürüm HakkındaBu sürüm oyunun ilk sürümüdür.Sorunların ve önerilerin tarafıma bildirilmesi rica olunur.İyi Eğlenceler!About the GameI've got one or two people is played by number or other estimatesdetermined by oyunudurm player software that determines the numberof players and deserve a certain period without exceeding thenumber of attempts to locate.I kept, consists of two modes:Single Player Mode:In this mode, software, time and sets the number of rights,generates a random number. Player of the software without fillingtime and the number of eligible predict that the number of thesoftware tries to findNote: This version is the software generates numbers between 0 and100.Two player mode:In this mode the first player sets the time and the number ofrights, determines a number. If the second player does not exceedthe limits of time and the number of rights that determine thefirst player tries to find the number.This version is the first player in number between 0 and 100 shoulddetermine.About VersionThis version is the first release of the game.Problems and suggestions are kindly requested to inform myside.Good Luck!
Çevrimdışı Konum Göndericisi 1.0
Ziya Erkoç
Bazı popüler uygulamalar ile konum gönderme hizmeti sunuldu, ancakbunlar internet bağlantısı istemektedir.Bu uygulama ile konumbilgileriniz internet bağlantısına gerek duymadan konumbilgilerinizi tespit ediyor sonrasinda Maps Google üzerinden açmaküzere kullanıcıya link SMS yolu ile gönderiyor.*SMS gönderme işlemiherhangi bir mesaj paketiniz varsa ücretsiz gerçekleştirilir; yoksaoperatörün sağladığı tarife uygulanır.*Bu telefon harici bir ücrettalep etmez.*Konum gönderirken en iyi sonucu almak için sapmamiktarının düşmesini bekleyiniz. Bulunduğunuz mekanın kapalı olmadurumu GPS'i büyük ölçüde etkilemektedir. Konumunuzu gönderirken buriski göz önüne alınız.*Bu uygulama sizden konum bilgilerini eldeetmek ve SMS göndermek için izin talep etmektedir.*Siz uygulamayıMulti-Tasking alanından kapatmadığınız sürece uygulama konum almayadevam edecektir.Some popular applications were sending presentedwith location services, but they would like an internetconnection.This app sends your location information with SMS userlink road to open the post on Google Maps detects your locationwithout internet connection.* SMS sending is performed free ofcharge if you have any message packet; If applied tariffs providedby the operator.* This phone does not charge external costs.*Please wait for the reduction of the amount of deviation to get thebest results by sending location. GPS status is closed space whereyou are greatly influenced. Do you consider this risk when sendingyour location.* This application is to obtain the locationinformation from you and to request permission to send SMS.* Youpractice unless you turn off the Multi-Tasking field position willcontinue to receive applications.
Zero2One 1.0
Ziya Erkoç
Hedefine en kısa ve etkili yoldan ulaşmak isteyenler içintasarlanmıştır.*Hem alanında uzman kişiler hem de daha öncedenkendine bir yol çizip başarıya ulaşmış kişilerin rotalarını takipedebilirsiniz.*Kullanıcıyı internetin bilgi yığınından kurtarmak veen kısa zamanda en hızlı ilerlemeyi sağlamak vizyonuylahazırlanmıştır.*Kullanıcılar birbirleriyle, bir konuyu öğrenmekiçin hangi kaynakların takip edilmesi gerektiğini paylaşabilir vebaşka kişilerin programlarını uygulayabilir.*Bilgi, internetteyeterince bulunmaktadır, lakin gereksiz ve gerekli kısımlarıbirleşik haldedir, programın amacı kullanıcıya sadece gereklibölümü sunmaktır.*Kullanıcıların birbirlerini oylama sistemiylegüvenilir kullanıcılar ve güvenilir rotalar ön planaçıkmaktadır.*Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, bilgisayarbilimlerinden sanata dair birçok konuyla ilgili optimum rotanınpaylaşılması hedeflenmektedir. *Ne yapmak istediğini bilen amanereden başlayacağını bilemeyen, uygun eğitimi alma fırsatınaerişemeyen, yani herhangi bir 0'ı 1 yapmak isteyen herkes içinuygundur.Target is designed for those who want to achieve theshortest and efficient way.* Both the experts in person can followboth routes of people who have already achieved success and drawits own way.* User to recover from the mass of information and theInternet as soon as possible to ensure the most rapid progress hasbeen prepared with a vision.* Users with each other, shareresources which should be followed to learn a subject and can applyother people's programs.* Information is available on the internetenough, yet it is still unnecessary and necessary parts combined,the aim of the program is to provide only the necessary part of theuser.* With each other trusted users and users voting system isreliable routes to the fore.* The science of social sciences,computer science aims of sharing the optimal route for the manysubject to art.* Knowing what you want to do but do not know whereto start, take the opportunity to have access to proper education,so any 0 is suitable for anyone who wants to make one.