eTutor Apps

Loading...
pl.diki 5.1.17
eTutor
Diki is a free of charge, multimedia English dictionary. Apart froma general dictionary of English, Diki offers a range of specialistdictionaries, including medical, law, marketing, IT or businessdictionaries. Moreover, Diki includes: * over 400 000 entries -general and specialized English vocabulary * words and phrasesrecorded by native speakers * over 2 900 000 example sentences *supports autocomplete for entering words quickly on your mobiledevice * phrasal verbs, idioms, popular expressions Requires activeinternet connection.
eTutor - angielski na komórkę 3.1.5
eTutor
Aplikacja mobilna eTutor służy do efektywnejnauki języka angielskiego, jak również do nauki językaniemieckiego. Dostępna jest całkowicie za darmo - wymagamy jednakabyś miał zarejestrowane konto użytkownika na platformieeTutor.pl.Znajdziesz tutaj kilka przydatnych narzędzi do nauki: modułpowtórek, dialogów oraz słownik.Aplikacja daje możliwość nauki słówek metodą eTutor, w trybiezarówno offline (po pobraniu partii słówek do nauki na Twojeurządzenie) jak i online (będąc cały czas połączonym z internetem).Umożliwia również odsłuchiwanie dialogów, wykonywanie niektórychćwiczeń oraz korzystanie z multimedialnego słownika Diki.Z aplikacją mobilną eTutor nauka języka angielskiego będzie jeszczeszybsza i przyjemniejsza.Mobile eTutor used foreffective learning English, as well as to learn German. There isabsolutely free of charge - but we require you to have a registereduser account on the platform eTutor.pl.Here you will find some useful tools for learning: repetitionmodule, dialogues and vocabulary.The application gives you the opportunity to learn vocabulary byeTutor, both offline mode (after downloading lots of words to learnon your machine) and online (while still connected to theInternet). It also allows you to listen to the dialogues, performsome exercises and the use of multimedia dictionary Diki.The mobile application eTutor learning English will be even fasterand more enjoyable.
eTutor 5.1.19
eTutor
With the eTutor mobile app you can learn English or German fasterand enjoy it! It only takes 15 minutes a day and an Internetconnection to learn useful vocabulary and grammar! The app includesall language learning features of eTutor platform, such as: •Lessons, in which you will learn vocabulary and grammar •Repetitions module which will help you remember the words youalready know and learn new ones • Language games in which you willpractice your knowledge • Vocabulary lists including the mostuseful words divided into thematic categories You need to be aregistered user of eTutor.pl to use this app and subscribe to oneof our courses. Downloading the app is free. Requires Android 5.0or higher.
pl.diki.de 5.1.17
eTutor
Diki to w pełni darmowy, multimedialny słownik niemiecko-polski ipolsko-niemiecki. Oprócz ogólnego słownika języka niemieckiegozawiera słowniki specjalistyczne, w tym medyczny, prawniczy,finansowy, informatyczny czy ekonomiczny. Słownik niemieckiego Dikioferuje: * ponad 100 000 haseł i 7000 przykładowych zdań * nagraniasłów i fraz wykonane przez rodowitych Niemców * autouzupełnianiewpisywanych fraz * idiomy, popularne wyrażenia i phrasal verbsSłownik niemiecko-polski zawiera przyciski ułatwiające wpisywanieznaków ä, ö, ü, ß, ale zamiast nich można też wpisywać a, o, u, ss.Aplikacja Słownik niemieckiego Diki wymaga połączenia z internetem.Dzięki temu korzystasz ze stale aktualizowanej bazy haseł oraz maszdostęp do nagrań i obrazków ilustrujących słowa. Diki is a fullyfree, Multimedia Dictionary German-Polish and Polish-German. Apartfrom the general dictionary of the German language includesspecialized dictionaries, including medical, legal, financial, oreconomic information technology. German Dictionary Diki offers: *More than 100 000 entries and 7000 example sentences * Words andphrases recorded by native Germans made * AutoComplete typedphrases * Idioms, common expressions and phrasal verbsGerman-Polish dictionary contains buttons for easy typingcharacters ä, ö, ü, ß, but instead you can also enter a, o, u, ss.Diki German Dictionary application requires an internet connection.As a result, using a constantly updated database of passwords andhave access to the recordings and images to illustrate words.