islam4all Apps

Pustaka Ilmu 1.0
islam4all
Pustaka Ilmu merupakan himpunan pautan aplikasi islam dimana denganadanyaaplikasi seperti ini pengguna lebih mudah membuat pencarianaplikasi berkaitan ilmu islam.Demi kepuasan pengguna, aplikasi ini akan sentiasa dikemas kinidengan penambahanaplikasi ilmu yang terbaru..Semoga kita semua mendapat manfaat dariaplikasi ini danmendapat keberkatan dari ALLAH S.W.T...Insyaallah..
Surah Yasin & Terjemahan 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Hukum Sihir & Perdukunan 1.0
islam4all
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal danmenanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama40 hari". (HR Muslim).
Keunggulan Sahsiah Rasulullah 1.0
islam4all
Nabi Muhammad SAW ialah nabi dan rasulterakhirdiutuskan kepada umat manusia hinggalah manusia yangterakhir sebelum berlakunya kiamat. Kerasulan merupakanberita yang mengemparkan dan peristwa yang agung dalamkeedaan yang sungguh luar biasa. Hari perlantikkanyasebagai rasul merupakan berita yang sungguh mengemparkanberbanding berita-berita lain. Oleh itu, sejarah manusiatelah menyaksikan kebangkitan insan bernama Muhammaddalam sebuah masyarakat yang tidak bertamadun menjadiseorang yang teristimewa dan terkenal mempin dunia. Nama‘Muhammad’ sudah cukup untuk menggambarkan bahawaBaginda adalah seorang tokoh agung. Beginda dihiasi denganpelbagai kemuliaan dan budi perketi yang luhur oleh TuhannyaYang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad SAW adalahseorang yang terpuji dan terhebat di sisi Allah SWT. Bagindamerupakan kekasihNya di antara sekian jenis makhluk yangwujud di permukaan bumi ini.
Kisah Sahih Dalam Al-Quran 1.0
islam4all
Kisah Sahih Dalam Al-Quran & Sunnah adalahaplikasi limu yang manaia menceritakan kisah-kisah sahih menurut al-quran dansunnah..Firman Allah,"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu sebagiankisah umat yang telah lalu." (QS. Thaha: 99)"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yangtelah dibinasakan) yang kami ceritakan kepadamu(Muhammad), di antara negeri-negeri itu ada yangmasih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Huud: 100)"Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakankepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu." (QS. Huud: 120)"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."(QS. Yusuf: 3)
Doa Harian 1.0
islam4all
Doa harian merupakan aplikasi yang cukup bermanfaatkhusus buat umatislam juga sebagai panduan sehariandimana dengan doa yang dipohonkepada ALLAH swtsecara tidak langsung kita dapat mendekatkandiridengan-NYA..Semoga dengan adanya aplikasi ini,kita sama-samamendapat manfaat dan mendapatkeredhaan dari-NYA..Insyaallah..
Tanda Hari Qiamat 1.0
islam4all
TANDA-TANDA KIAMATAsyrath as-Sa’ah (tanda-tanda Kiamat) adalahindikasi-indikasiKiamat yang mendahuluinya dan menunjukkankedekatan(waktu)nya.Sementara Kiamat (as-Sa’ah) dapat dipisahkan menjadi 3(tiga)makna,yaitu :Pertama, Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitukematianmanusia.Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadiKiamatpadanya,karena ia masuk ke dalam alam akhirat.Kedua, Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitumeninggalnyagenerasisatu abad tertentu.Ketiga, Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitudibangkitkannyamanusiadari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas(al-jaza’)amalanamalannyadi dunia.
Panduan&Tatacara Solat Lengkap 1.0
islam4all
Aplikasi ini adalah sebagai panduansertabimbingankepada mereka bagi mempelajari solat yang sempurna.Insyaallah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudahuntuk kita memperkukuhkan amal ibadat kita.
Panduan Ibadah Umat Islam 1.0
islam4all
Panduan Ibadah Islam adalah aplikasiyangmemberi panduan serta bimbingan kepada umat islamdimana ianya merangkumi dari pelbagai sudut dan aspekmengikutsyariat islam. Selain kita berguru,panduan mudah ini sedikit sebanyak dapat digunakansebagairujukan..Terdapat berbagai panduan didalamaplikasi ini seperti :--solat fardhu dan sunat-puasa-zakat-panduan bermusafir-adab-adab berwuduk-khutbah rasulullah-haji dan umrah-syafaat alquran-hadis-hadis rasulullah-sedekah-zikir-iman-dan berbagai lagi...Semoga panduan mudah dan lengkap ini dapat memberi manfaatkepadasesiapa yang membacanya..Insyaallah..