lasotuvi Apps

Loading...
Công án 1.5
lasotuvi
Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ, một câuchuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc phápchiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến thể tính của vạnvật. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lí, "nằm ngoàiphạm vi của lí luận". Công án không phải là "câu đố" thông thườngvì nó không hề được giải đáp bằng lí luận, muốn hiểu nó phải nhảyqua một cấp độ khác của nhận thức.Thiền tông bắt đầu dùng công ánnhư phương tiện để giáo hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đốitượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải của công án thườngnằm ngoài lí luận, nên thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bịbuộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một bước nhảy của trực giác,nhảy qua khỏi sự mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm thứcnày, thiền sinh có một kinh nghiệm trực tiếp về thể tính.Koan canbe a passage, an enlightenment experience, a story about a monk, aconversation, oral or a legal battle. But they share one thing tomention is the nature of things. Features of the project is oftenparadoxical, "outside the scope of the theory." A koan is not a"puzzle" because it does not usually be answered in theory, wouldlike to get it to jump to another level of awareness.Zen koanstarted to use as a means of teaching and the students use them asobjects of meditation visualization. Because of the solution oftenlies outside the court argued, the students clearly see the limitsof thinking and being forced to transform the mind with a leap ofintuition, jumping past the contradiction of duality theory. Withthis mind, students have a firsthand experience can count on.
Tử vi 3 1.1
lasotuvi
Lấy lá số tử vi truyền thống gồm 12 cung, rút gọn lá số chỉcònnhững sao quan trọng, lưu dữ liệu vào danh sách.Gethoroscopes traditional supply 12, stripped the leaves of justhowimportant data stored on the list.
An sao tử vi 1.2
lasotuvi
An sao tử vi, lưu các lá số với số lượng tùy ý. Có thể thêm,xóa,sửa lá số đã lưu. Lịch phần mềm từ năm 5000 trước công nguyênđến20000 sau công nguyên. Năm 0 là năm 1 trước công nguyên, vậynếulấy lá số cho người sinh trước công nguyên thì phải trừ đi 1năm.Ví dụ người sinh năm 8 TCN thì nhập năm sinh là -7.Anastrology star, save the leaves of arbitrary numbers. Canadd,delete, edit the saved card. Calendar software from the year5000BC to 20000 BC. Year 0 is year 1 BC, so if the student leavestheBC must subtract 1 year. For example, people born in 8 BC, theyearof birth is entered -7.
Tổng hợp 1.0
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình, hà lạc, quẻ lưuniênthái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tất cả chỉ trong một file càiđặt. Cóthể lưu dữ liệu vào danh sách với số lượng tùy ý. Lịch phầnmềm từnăm 5000 trước công nguyên đến năm 20000 sau công nguyên. Nếuđươngsố sinh trước công nguyên thì phải thêm dấu - vào trước nămsinh vàgiảm đi 1 năm, ví dụ sinh năm 8 TCN thì nhập là -7.Synthesisof some 5 software includes horoscopes, electroniccomment, Galaxypeanuts, perennial state hexagram Land and clausecup full. All inone file to install. Can save data to a list ofarbitrary numbers.Calendar software from the year 5000 BC until theyear 20000 BC. Ifthe number of BC students must add mark - in frontof birth anddecreased 1 year, for example, born in 8 BC, the entryis -7.
Tử vi 2 1.2
lasotuvi
Lá số tử vi truyền thống có hơn 100 sao, nhưng thực ra những saoquyết định cát hung của lá số lại không nhiều đến như vậy. Chúngchỉ bao gồm 14 chính tinh, lục cát, lục sát, tứ hóa, các sao Lộctồn, Thiên mã. Nếu chỉ an sao theo cách truyền thống bạn sẽ dễ bịrối mắt trước quá nhiều sao phụ không có tính chất quyết định. Phầnmềm này sẽ an ra lá số có đủ 110 sao và thêm chức năng rút gọn chỉcòn hiển thị các sao quan trọng cho dễ xem, dễ đánh giá.Ngoài ra các cung cũng sẽ có can cung đi kèm để thuận tiện hơn chonhững ai dùng cách xem theo Tứ hóa của Bắc phái.Lịch phần mềm vẫn từ năm 5000 trước công nguyên đến 20000 sau côngnguyên, có sửa một số lỗi đổi lịch của phần mềm an sao tử vi đãpost trước đó.
Khai thị 1.0
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyệnSong Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức MãnChâu). Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lậpVạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháptại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạotăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tuhành. Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại vànên dung hợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam ĐànĐại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đạithừa và Tiểu thừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹxuất gia vì những động cơ không chính đáng. Vì thế, Sư lập ra giaphong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, khônghóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổitùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vìPhật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơilý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào HòaThượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi ngườitheo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh,không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nóidối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật ThánhThành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu,không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là cănbản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánhquyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáuđại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tôngchỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thànhThanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếuthực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụnghết được!"Venerable Hsuan name to Bach Ngoc Thu, born March 16Horse Mau year (ie April 26, 1918), in the province of Lam Kiet,Song Thanh District, Songjiang Province, northeastern China(Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university studythe legal world, the establishment of Ten Thousand Buddhas, baseplatform to propagate the Dharma in the United States. In the City,Master mode built forestry parts, training and nuns learn them,creating an affinity wins for the genuine practice. Division heldthat all Buddhists should unite and become fused South, Northcardboard. So many occasions ordination Three Great World Forumheld in CTTB is increased by high monks Mahayana and Theravadachaired forces.Master does not want to see monk ordained in theUnited States because of improper motives. Therefore, the Divisionestablished feng disciples:"Cold die, not phan coastDying ofhunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinityconstant, not depending coastWe decided the only practicalbatonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasingtheNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know theplaceAlways best practice patriarchs circuit television center."Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas ofthe target practice: No competition, no desire, no expectation, notselfish, not self-interest, do not lie. These are fundamental, isthe background religious foundation, and government standards. SixGreat is six light path. If the memory is only six contemporarytone, you can become a Buddha. I offer this only six great tone forthe want to become a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van,Arhat. These are only the most important concrete. If the practiceis, you can use for a lifetime, but still not taking fulladvantage! "
48 đại nguyện 1.4
lasotuvi
Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, tha thiết, quyết tâm về cõi Tịnhđộ, từ đó buông xả, không tham luyến bất kỳ điều gì khác. Dù đểthành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giải thoát khỏi khổ áchtrong sinh tử luân hồi, người theo pháp tu này cũng đều có phátnguyện mạnh mẽ, nhất quyết về cõi Tịnh độ của đức Phật A DiĐà.Prayer is a mighty vow, earnest, determined on the Pure Land,then let go of our attachment anything else. Although the Buddha tosave beings or just to liberation from the yoke of suffering insamsara, who follow this practice are also vows strong, determinedon the Pure Land of Amitabha Buddha.
Thơ Tú Xương 1.7
lasotuvi
Tập thơ Tú Xương, nhà thơ cận đại tiêu biểu của Việt NamTu Xuongcollection of poems, the poet's typical modern Vietnam
Thơ Nguyễn Khuyến 1.8
lasotuvi
Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, nhà thơ xuất sắc của làng quê ViệtNamNatural Tam Nguyen Yen Pour Extension, outstanding poet ofvillages in Vietnam
Thơ Nguyễn Công Trứ 1.7
lasotuvi
Tập thơ Nguyễn Công Trứ, nhà thơ độc đáo của Việt Nam thời cậnđạiEpisode poet Nguyen Cong Tru, unique poet of early modernVietnam
2016 Predict Horoscope 1.3
lasotuvi
Want to know something about your life in thisyear ?If a computer can defeat a man in chess, it can predict somethingabout your life in future. This horoscope base on 110 stars fromEastern mystery.If there are two conflict information, it's nomal, no one have allgood or bad news.You can save data for any one you like, or hate, and easy to loadpredict information, change or delete data.Here are some information about this horoscope:Chinese astrology is based on the traditionalastronomy andcalendars. The development of Chinese astrology is tied to that ofastronomy, which came to flourish during the Han Dynasty(2ndcentury BC to 2nd century AD).Chinese astrology has a close relation withChinese philosophy(theory of the three harmony, heaven, earth and water) and uses theprinciples of yin and yang and concepts that are not found inWestern astrology, such as the wu xing teachings, the 10 Celestialstems, the 12 Earthly Branches, the lunisolar calendar (mooncalendar and sun calendar), and the time calculation after year,month, day and shichen (時辰).According to Chinese astrology, a person's destiny can bedetermined by the position of the major planets at the person'sbirth along with the positions of the Sun, Moon, comets, theperson's time of birth, and zodiac Sign. The system of thetwelve-year cycle of animal signs was built from observations ofthe orbit of Jupiter (the Year Star; simplified Chinese:岁星;traditional Chinese: 歳星; pinyin: Suìxīng). Following the orbitof Jupiter around the sun, Chinese astronomers divided thecelestial circle into 12 sections, and rounded it to 12 years (from11.86). Jupiter is associated with the constellation Sheti(simplified Chinese: 摄提; traditional Chinese: 攝提- Boötes) and issometimes called Sheti.A system of computing one's fate and destiny based on one'sbirthday, birth season, and birth hours, known as Zi Wei Dou Shu(simplified Chinese: 紫微斗数; traditional Chinese: 紫微斗數;pinyin:zǐwēidǒushù), or Purple Star Astrology, is still used regularly inmodern-day Chinese astrology to divine one's fortune. The 28Chinese constellations, Xiu (Chinese: 宿; pinyin: xìu), are quitedifferent from Western constellations. For example, the Big Bear(Ursa Major) is known as Dou (Chinese: 斗; pinyin: dǒu); the belt ofOrion is known as Shen (simplified Chinese: 参; traditional Chinese:參; pinyin: shēn), or the "Happiness, Fortune, Longevity" trio ofdemigods. The seven northern constellations are referred to as XuanWu (Chinese: 玄武;pinyin: xúanwǔ). Xuan Wu is also known as thespirit of the northern sky or the spirit of Water inTaoismbelief.In addition to astrological readings of the heavenly bodies, thestars in the sky form the basis of many fairy tales. For example,the Summer Triangle is the trio of the cowherd (Altair), theweaving maiden fairy (Vega), and the "tai bai" fairy (Deneb). Thetwo forbidden lovers were separated by the silvery river (the MilkyWay). Each year on the seventh day of the seventh month in theChinese calendar, the birds form a bridge across the Milky Way. Thecowherd carries their two sons (the two stars on each side ofAltair) across the bridge to reunite with their fairy mother. Thetai bai fairy acts as the chaperone of these two immortallovers.
igNobel Comic Ideas 1.4
lasotuvi
You can easy win an IgNobel if you try someresearch from this app. This is a parody of ig Nobel prize, justfor fun.
Orchid pic 1.4
lasotuvi
Orchidaceae is a diverse and widespread familyof flowering plants, with blooms that are often colourful and oftenfragrant,commonly known as the orchid family. Along withtheAsteraceae, they are one of the two largest families offlowering plants. Orchidaceae has about 27,800 currently acceptedspecies, distributed in about 880 genera.[2][3] The determinationof which family is larger is still under debate, because verifieddata on the members of such enormous families are continually influx. Regardless, the number of orchid species nearly equals thenumber of bony fishes and is more than twice the number of birdspecies, and about four times the number of mammal species. Thefamily also encompasses about 6–11% of all seed plants.[4] Thelargest genera are Bulbophyllum (2,000 species), Epidendrum (1,500species), Dendrobium (1,400 species) and Pleurothallis(1,000species).The family also includes Vanilla (the genus of the vanillaplant),Orchis (type genus), and many commonly cultivated plantssuch as Phalaenopsis and Cattleya. Moreover, since the introductionof tropical species into cultivation in the 19th century,horticulturists have produced more than 100,000hybrids andcultivars.Orchidaceae are well known for the many structural variations intheir flowers.Some orchids have single flowers, but most have aracemoseinflorescence, sometimes with a large number of flowers.The flowering stem can be basal, that is, produced from the base ofthe tuber, like in Cymbidium, apical, meaning it grows from theapex of the main stem, like in Cattleya, or axillary, from the leafaxil, as in Vanda.As an apomorphy of the clade, orchid flowers are primitivelyzygomorphic (bilaterally symmetrical), although in some genera likeMormodes, Ludisia and Macodes, this kind of symmetry may bedifficult to notice.This app show some pictures of this beautiful flower.
Referee whistle 1.1
lasotuvi
Referee whistle to use in football match, andthe dog whistle call.
Sneeze sound prank 1.4
lasotuvi
Make a prank that you are sneezing. Easy tomake sneeze one time, two time or hattrick!Have fun!
Telephone ring 1.0
lasotuvi
If your door ring wrong, this app make yourmobile ring instead.
Bình giải Tử vi 2.2
lasotuvi
Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự độngđể tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạnđến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bàithập dụ, các cách số. Đây là phần mềm tử vi đầy đủ tính năng nhấtcho điện thoại đi động.Software retrievehoroscopes, with automatic commentary to consult, assist save listwith arbitrary number. Taking due to monthly, annual backup andextensive additional documentation about astrology, all gatherexample, the digital divide. This software is full featuredhoroscope for mobile phones.
Tinh bàn huyền không 2.4
lasotuvi
Huyền không từng được coi là bí truyền, nhưnghiện nay nó đã được phổ biến và là phái phong thủy rất được coitrọng. Phần mềm này an tinh bàn huyền không và thêm các luận giảitinh quyết về các cặp sao sơn hướng để tham khảo.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, an tinh bàn, sửa, xóa dữliệu.Để sử dụng được la bàn, điện thoại của bạn cần có cảm biến từ vàkết nối internet.Huyen not once consideredesoteric, but now it has been common and is seconded feng shui arehighly valued. This security software is not mystical crystal tableand more refined interpretation of the pair decided to paint guidefor reference.Can save data to the list, crystal desk Security, edit, deletedata.To use the compass, your phone needs to have magnetic sensors andan internet connection.
Tổng_hợp 1.8
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình,hà lạc, quẻ lưu niên thái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tử vi có thểphóng to từng cung cho dễ xem, có sao lưu niên, tính hạn đến tháng.Tử bình có biểu đồ tỷ lệ phần trăm ngũ hành. Hà lạc có quẻ tùychọn, thêm nạp giáp để tính vượng suy hào chủ, xem động tĩnh thếứng. Quẻ lưu niên thái ất có thể xem đến hạn ngày. Quỷ cốc có thểchọn cặp can năm, can ngày tùy ý. Tuy gộp 5 loại ứng dụng vào nhưngphần mềm rất nhẹ, chạy nhanh và chính xác.Synthesis 5 softwareconsists of the horoscope, prisoner, Galaxy peanuts, perennialhexagram Land Status and clause cup. Horoscopes can enlarge eachprovide for easy viewing, older backups, as due to month. Meanelectronic chart percentages Five Elements. Ha communicate withhexagram optional extra armor for calculating load loss prosperoushome, see how the application statically. Land Status Que perennialcan see their maturity date. Devils mugs can select five pairscourage, courage arbitrary date. Although gross 5 types ofapplications on the software but very light, fast andaccurate.
Tổng hợp 3 1.1
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình,hà lạc, quẻ lưu niên thái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tử vi có thểphóng to từng cung cho dễ xem, có sao lưu niên. Tử bình có biểu đồtỷ lệ phần trăm ngũ hành. Hà lạc có quẻ tùy chọn, tính hạn đến từngtháng, thêm nạp giáp để tính vượng suy hào chủ, xem động tĩnh thếứng. Quẻ lưu niên thái ất có thể xem đến hạn ngày. Quỷ cốc có thểchọn cặp can năm, can ngày tùy ý.Synthesis 5 softwareconsists of the horoscope, prisoner, Galaxy peanuts, perennialhexagram Land Status and clause cup. Horoscopes can enlarge eachprovide for easy viewing, older backups. Mean electronic chartpercentages Five Elements. Ha communicate with hexagram options,calculated each month term, additional armor for calculating loadloss prosperous home, see how the application statically. LandStatus Que perennial can see their maturity date. Devils mugs canselect five pairs courage, courage arbitrary date.
Sudoku Classic 1.1
lasotuvi
A simple soduko game
Boomerang style 1.2
lasotuvi
A boomerang is a thrown tool,typicallyconstructed as a flat airfoil, that is designed to spinabout anaxis perpendicular to the direction of its flight. Areturningboomerang is designed to return to the thrower. It is wellknown asa weapon used by Indigenous Australians for hunting.Boomerangs have been historically used for hunting, as well asasport, and entertainment. They are commonly thought of asanAustralian icon.This app show some popular picture of boomerang
Top April fool 1.0
lasotuvi
April Fools' Day (sometimes called AllFools'Day) is celebrated every year on 1 April by playing practicaljokesand spreading hoaxes. The jokes and their victims are calledAprilfools. People playing April Fool jokes expose their prankbyshouting April Fool. Some newspapers, magazines, andotherpublished media report fake stories, which are usuallyexplainedthe next day or below the news section in small letters.Althoughpopular since the 19th century, the day is not a publicholiday inany country.Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales(1392) contains thefirstrecorded association between 1 April and foolishness.As well as people playing pranks on one another on April Fools'Day,elaborate practical jokes have appeared on radio and TVstations,newspapers, web sites, and have been performed bylargecorporations. In one famous prank from 1957, the BBC broadcastafilm in their Panorama current affairs series purporting toshowSwiss farmers picking freshly-grown spaghetti, in what theycalledthe Swiss Spaghetti Harvest. The BBC were later floodedwithrequests to purchase a spaghetti plant, forcing them to declarethefilm a hoax on the news the next day.With the advent of the Internet and readily available globalnewsservices, April Fools' pranks can catch and embarrass awideraudience than ever before.This app tell you some big lie or big true, it depend ontime.
Kamikaze Aircraft 1.2
lasotuvi
Kamikaze (神風 )"divine wind" or"spiritwind"),officially Tokubetsu Kōgekitai (特別攻撃隊 "Special AttackUnit"),abbreviated as Tokkō Tai (特攻隊), and used as a verb asTokkō(特攻"special attack"), were suicide attacks by military aviatorsfromthe Empire of Japan against Allied naval vessels in theclosingstages of the Pacific campaign of World War II, designed todestroywarships more effectively than was possible withconventionalattacks.In this app, player control aircraft up or down by touchingscreento avoid bullets shooting.
Flying Stars Feng Shui Chart 2.5
lasotuvi
Xuan Kong Flying Star feng shui or Xuan Kong Fei Xing is one ofdisciplines in Feng Shui, and is an integration of the principlesof Yin Yang, the interactions between the five elements, the eighttrigrams, the Lo Shu numbers, and the 24 Mountains, by using time,space and objects to create an astrological chart to analyzepositive auras and negative auras of a building. This app hascompass to measure house's degree, draws the flying stars charts inperiods 1- 9 for all degrees. You can choose period, facingdegrees, and show or not show yearly, monthly stars. Replacementstars add automatically if needed.You can save chart for any houseyou want, load chart easy to view, change or delete data.1.Adigital compass.2.Flying stars chart.3.Yearly, monthly stars.4.Goodgate position (A Xuankong fengshui notion).5.Replace stars addedautomatic.6. Save, edit profiles.Your phone will need magneticsensor and internet connection to use compass.If your phone doesn’thas magnetic sensor, a notice will show below buttons. You willneed to use a real compass.If you don't like ads, buy cost versionwith 3$.
Flying Stars Chart 2.5
lasotuvi
Xuan Kong Flying Star feng shui or Xuan Kong Fei Xing is one ofdisciplines in Feng Shui, and is an integration of the principlesof Yin Yang, the interactions between the five elements, the eighttrigrams, the Lo Shu numbers, and the 24 Mountains, by using time,space and objects to create an astrological chart to analyzepositive auras and negative auras of a building. This app havecompass to measure house' s degree, draws the flying stars chartsin periods 1-9 for all degrees. You can choose period, facingdegrees, and show or not show yearly, monthly stars. Replacementstars add automatically if needed.You can save chart for any houseyou want, load chart easy to view, change or delete data.1.Adigital compass.2.Flying stars chart.3.Yearly, monthly stars.4.Goodgate position (A Xuankong fengshui notion).5.Replace stars addedautomatic.6. Save, edit profiles.Your phone will need magneticsensor and internet connection to use compass.If your phone doesn’thas magnetic sensor, a notice will show below buttons. You willneed to use a real compass.This app is an essential useful tool forProfessionals Feng Shui Practitioners, also for the beginners.
Fun Stories 1.1
lasotuvi
A comic life is our dream, but it's not easy. Our life are full ofthings make us angry. Smile is something really hard. But, forgetall that, just read some small stories from this app and you willget some really fun.Also, these fun stories are compose to give yousome way to crack a joke.This app contain 20 short fun stories.These stories are unique, you can’t find them any where.If youthink it' s not fun, Ok, may be your taste doesn't like me. If youreally feel fun, vote it 5 star.
Fun Scan 1.0
lasotuvi
Make a prank to your friends that yourmobilephone have a fun radar can scan everything around. It canscanpeople moving, animals like dog, cat, scan ufo or bird flying,athief or robber.Use sensors to mimic military radar, you can detect moving of agirlor boy. See some jokes when boy try to give girl his heart.See dogangry because can’t catch the cat.Even ghost and monster can’t hide their face. Radar analyzesnearbyenergy and shows it in the screen.Fun scan radar will work like a detector to analyzesnearbyenvironment and attempts to detect paranormal activity.The application will show color dots on the radar in case thereisnearby a source of moving.The detection range varies between 0 and 100 feetapproximately,depending on the mobile device used.This app is for fun purposes only.
Boomerang Hunter 1.2
lasotuvi
In this game, you try to be an Australianhunter by using a boomerang to hunt animals. You will throw theboomerang to the bird flying on the sky.Touch the kid to throw the boomerang. It will return the kid handafter turn one round.If it hit, the bird will fall down, you get one score. If the birdfly through five times and you can’t hit, game over.It will be easy if you choose right time to throw.It will be difficult if you are hasty and you will miss the birdbefore the eyes of the Koala.Try this game to save your high score as record.
Digital Compass 1.0
lasotuvi
A compass is an instrument used for navigation and orientation thatshows direction relative to the geographic "cardinal directions",or "points". Usually, a diagram called a compass rose, shows thedirections north, south, east, andwest as abbreviated initialsmarked on the compass. When the compass is used, the rose can bealigned with the corresponding geographic directions, so, forexample, the "N" mark on the rose really points to the north.Frequently, in addition to the rose or sometimes instead of it,angle markings in degrees are shown on the compass. Northcorresponds to zero degrees, and the angles increase clockwise, soeast is 90 degrees, south is 180, and west is 270. These numbersallow the compass to show azimuths or bearings, which are commonlystated in this notation.The magnetic compass is the most familiarcompass type. It functions as a pointer to "magnetic north", thelocal magnetic meridian, because the magnetized needle at its heartaligns itself with the horizontal component of the Earth's magneticfield.This digital compass show degree automatic in number andnorth, south, east and west. Your phone will need a magneticsensor. To see latitude and longtitude you need internet connectionand enable GPS location service in setting of your phone.Compass iseasy to use . When you travel , or on a camping trips, compass ismost important thing you need. To measure your house to take degreefor fengshui, this compass is also exactly.Large iron and steelobjects can influence the magnetic sensor in your Android device,causing it to point in the wrong direction. This is calleddeviation. If you suspect this is happening, simply move away fromthe object several feet and the problem should correct itself.
My Ruler 1.0
lasotuvi
There are some ruler apps on Google Play but usually they are notaccurately. This ruler app can show exactly like a true ruler, incm and inch. You choose your screen size one time and done. Nexttime when you open app, it remember your choice and you don’t needto choose again.And it auto hide the choose button, change cm toinch button. Just show the ruler. If need to show, you click on theword show at the left corner of the app.The ruler can also measurearea of small thing if you put it on phone screen.This is the mostaccurately ruler app, so vote it 5 star if you like.Have a ruler onyour pocket, anywhere.
Height Measure 1.2
lasotuvi
Can you measure your height by using your mobile phone? Yes, justput your index finger on your phone screen to get the long size,our program will calculate your height. Your height and your indexfinger long have relative with each other, if you have a longfinger, you ‘ll have good height. And it ‘s easy to calculate.Ofcourse it ‘s not 100% accurate, the real height may have someerrors about 1-2 inch, or 1-5 cm.This app contain a ruler in cm andinch. To accurate, you need to choose your phone screen size. Thedefault screen size is 5 inch.
Paul Predict Euro 2016 1.3
lasotuvi
Paul the Octopus (26 January 2008[1] –26October 2010) was a common octopus who supposedly predictedtheresults of association football matches. He made manyaccuratepredictions in the 2010 World Cup which brought himworldwideattention as an animal oracle.During divinations, Paul's keepers would present him with twoboxescontaining food. Each box was identical except for the factthatthey were decorated with the different team flags ofthecompetitors of an upcoming football match. Whichever box Paulatefrom first would be considered his prediction for which teamwouldwin the match.This app is a parody of Paul, just for fun.Official result will be update online.You can compare rank by Paul and official rank.
Gậy kim cang hét 1.4
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa là người sáng lập đại học học phật giáo phápgiới, thành lập Vạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằngdương Phật Pháp tại Hoa Kỳ. Phần lớn đệ tử xuất gia hoặc tại giacủa Hòa Thượng cũng vì cảm mộ pháp giải của Ngài mà quy y Phật.Quyển vấn đáp này góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong cácchuyến hoằng pháp của Hòa Thượng, hy vọng cũng không ngoài mục đíchtrên, là dẫn dắt người có duyên vào đạo hầu tự sửa đổi lỗi lầm màgiảm trừ tội nghiệp.Chúng ta sẽ tìm thấy các câu trả lời tuy đơngiản thẳng thắn, không khách sáo nhưng rất vi diệu, và không vì thếmà thiếu sự vui nhộn pha chút khôi hài chứa đầy hương vị Phật pháp.Chúng ta cũng không khỏi cười thầm khi đọc các lời giải đáp có tínhcách sáng tạo pha trò với vần điệu hẳn hoi, như: Kỳ tích của tôithì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết, đó có phải là Thiên LongBát Bộ, hay là Địa Long Cửu Bộ, hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì khôngnữa!Nhiều câu giải đáp cần phải có sự phản tỉnh suy ngẫm vì xúctích ý đạo sâu xa. Như hỏi: Trong chú Lăng Nghiêm, câu chú nào làchú khai trí huệ? Ngài đáp: Tôi chỉ biết câu chú Ngu Si là: Lườibiếng, lười biếng Ta Bà Ha!Có lúc chúng ta cũng cảm thấy không khínghiêm trang khi Hòa Thượng trịnh trọng tuyên bố những lời cứng rắnnhư gậy Kim Cang nhát bổ xuống khiến cho mọi người tỉnhthức.Venerable Hsuan Hua University is the founder of the DharmaRealm Buddhist learning, establishment of Ten Thousand Buddhas,base platform to propagate the Dharma in the United States. Mostmonastic disciples of the Master or in part also because he feltthat his tomb solution refuge in the Buddha. Book this oralcollected from the preaching of the visit of the Master, hopefullynot beyond purpose, is predestined to lead the most self-directedmodification mistake deduction poor.We will find the answer issimple straightforward, polite but not very wonderful, and not sothat lack of fun with a little humor filled essence of Buddhism. Wealso could not help but chuckle when I read the answers withcreative personality with rhyming jokes but really, as my Miraclevery much but I do not know if it was Demi-Gods and Semi-Devils,The Cuu Long or address, or the Department of Human Long Crossanything anymore!Many answers reflect the need for concise ponderthe deeper direction. As asked: In Surangama pay, pay out mantra iswisdom? He replied: I know the mantra is foolish: Lazy, lazy Ta BaHa!Sometimes we feel sedate atmosphere when Abbot solemnly declaretough words like sticks Vajra additional blows to make peopleconscious.
Khai thị 2 1.0
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyệnSong Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức MãnChâu). Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lậpVạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháptại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạotăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tuhành. Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại vànên dung hợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam ĐànĐại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đạithừa và Tiểu thừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹxuất gia vì những động cơ không chính đáng. Vì thế, Sư lập ra giaphong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, khônghóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổitùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vìPhật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơilý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào HòaThượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi ngườitheo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh,không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nóidối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật ThánhThành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu,không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là cănbản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánhquyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáuđại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tôngchỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thànhThanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếuthực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụnghết được!"Venerable Hsuan name to Bach Ngoc Thu, born March 16Horse Mau year (ie April 26, 1918), in the province of Lam Kiet,Song Thanh District, Songjiang Province, northeastern China(Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university studythe legal world, the establishment of Ten Thousand Buddhas, baseplatform to propagate the Dharma in the United States. In the City,Master mode built forestry parts, training and nuns learn them,creating an affinity wins for the genuine practice. Division heldthat all Buddhists should unite and become fused South, Northcardboard. So many occasions ordination Three Great World Forumheld in CTTB is increased by high monks Mahayana and Theravadachaired forces.Master does not want to see monk ordained in theUnited States because of improper motives. Therefore, the Divisionestablished feng disciples:"Cold die, not phan coastDying ofhunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinityconstant, not depending coastWe decided the only practicalbatonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasingtheNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know theplaceAlways best practice patriarchs circuit television center."Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas ofthe target practice: No competition, no desire, no expectation, notselfish, not self-interest, do not lie. These are fundamental, isthe background religious foundation, and government standards. SixGreat is six light path. If the memory is only six contemporarytone, you can become a Buddha. I offer this only six great tone forthe want to become a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van,Arhat. These are only the most important concrete. If the practiceis, you can use for a lifetime, but still not taking fulladvantage! "
Khai thị 3 1.0
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư, sinh ngày 16 tháng 3năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tại tỉnh Kiết Lâm, huyệnSong Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông Bắc Trung Hoa (tức MãnChâu). Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lậpVạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháptại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạotăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tuhành. Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại vànên dung hợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam ĐànĐại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đạithừa và Tiểu thừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹxuất gia vì những động cơ không chính đáng. Vì thế, Sư lập ra giaphong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, khônghóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổitùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vìPhật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơilý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào HòaThượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luôn khuyên bảo mọi ngườitheo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh,không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nóidối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật ThánhThành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu,không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là cănbản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánhquyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáuđại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tôngchỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thànhThanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếuthực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụnghết được!"Venerable Hsuan name to Bach Ngoc Thu, born March 16Horse Mau year (ie April 26, 1918), in the province of Lam Kiet,Song Thanh District, Songjiang Province, northeastern China(Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university studythe legal world, the establishment of Ten Thousand Buddhas, baseplatform to propagate the Dharma in the United States. In the City,Master mode built forestry parts, training and nuns learn them,creating an affinity wins for the genuine practice. Division heldthat all Buddhists should unite and become fused South, Northcardboard. So many occasions ordination Three Great World Forumheld in CTTB is increased by high monks Mahayana and Theravadachaired forces.Master does not want to see monk ordained in theUnited States because of improper motives. Therefore, the Divisionestablished feng disciples:"Cold die, not phan coastDying ofhunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinityconstant, not depending coastWe decided the only practicalbatonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasingtheNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know theplaceAlways best practice patriarchs circuit television center."Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas ofthe target practice: No competition, no desire, no expectation, notselfish, not self-interest, do not lie. These are fundamental, isthe background religious foundation, and government standards. SixGreat is six light path. If the memory is only six contemporarytone, you can become a Buddha. I offer this only six great tone forthe want to become a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van,Arhat. These are only the most important concrete. If the practiceis, you can use for a lifetime, but still not taking fulladvantage! "
Kinh pháp bảo đàn 1.4
lasotuvi
Kinh pháp bảo đàn ghi lại cuộc đời cũng như những lời giảng phápcủa lục tổ Huệ Năng. Một người được trao truyền y bát từ khi cònrất trẻ, phải trải qua nhiều gian nan, có khi bị đồng đạo đuổi theođòi lại y bát, bị cướp phá chùa, đốt rừng làm hại, nhưng hòa thượngđều vượt qua được. Đây là tác phẩm duy nhất của phật giáo Trung Hoađược gọi là kinh.Có thể đọc kinh hoặc nghe kinh.Economic securitymeasures recorded herd life and teachings of the continental legalorganization Hui Neng. A bowl y is transmitted from a very youngage, through many hardships, which was co-directed the chase toreclaim the bowl y, looted the temple, forest fire damage, but themonks were overcome. This is the only work of Chinese Buddhism iscalled menstruation.Can recite or listen to business.
Nhân quả 1.4
lasotuvi
Anan ghi lời đức Phật giảng về nhân quả.Anan write word Buddhapreached about causality.
Hungry Frog 1.2
lasotuvi
In this game, the hungry frog will jump uptocatch the grasshopper fly on the pond. The frog need to avoidtoeat the bee, he can’t eat the bee, because the beehaspoison.You will touch the screen to make the frog jump up, if you offyourfinger, he will fall down.With each grasshopper the frog eat, you will get one point. Ifhitbee three times, the frog will die.
Singing bird 1.4
lasotuvi
14 popular bird sounds, take a virtual bird in your hand. You canuse this sounds for your entertainment and teach children aboutbirds around. You will see image of each bird. Touch the bird ‘simages to hear singing sound.These birds are canary, finch,skylark, nightingale,flycatcher, mockingbird, meadowlark,chaffinch, wren, blackbird, blackcap, chickadee and sparrow.To calla real bird, just turn a sound and put mobile phone near windowhome.I try to find the best bird sound as I can. So if you likethese singing birds, vote app with 5 star.
Bazi Calculate 1.9
lasotuvi
The Four Pillars of Destiny is an important component of Chinesefortune telling. The four pillars' refers to the year, month, dayand hour pillars of a birthday in Chinese solar calendar. It isalso known as the 'eight characters of birth time', the translationof Chinese phrase, Sheng Chen Ba Zi, shortly as Ba Zi. Ba Zi (EightCharacters) is represented by four pairs of characters respectivelysaying the year, month, day and hour of a birth time. Twocharacters in each pair are made up of one character from theHeavenly Stems and one from the Earthly Branches.This is a app withFour Pillars Calculator. Contains four pillars in Chinese andEnglish, nine columns of ten luck pillars, year pillars. Ten Godsshow for both four pillars and ten luck, year luck. The 10 Gods arethe key to opening the door of the Four Pillars of Destiny. Numberof ten luck pillars is calculated exactly to one date. You can savedata for any one, load chart easy to view, change or delete data.Our chart can calculate for time from 1600 to 3000, enough forstudy. Also contain solar terms table for all timezones.1.Your bazichart2.Your Ten year luck3.Your Ten Gods.4.Your Year luck withGods.5.Save, edit, load your profiles.6. Ratio chart of fiveelements.7.Strength state of 10 Heavenly Stems.8.Solar termstable.The ratio chart of five elements help you easy to estimatestreng of each elements.If you see an element color that you thinkdon’t have in your bazi, it’ s still true, because the earthlybranch may hidden many heavenly stem. The color ratio’ s calculatedby estimate strength of month earthly branch, for example, inMonkey month the element of Metal will have 10% strength plus, andthe element of Wood will be minus 10% strength ratio.Your years oldwill greater than your real years old 1 year, because that’ s theway chinese horoscope calculate your year old.If you don't likeads, buy cost version with 3$.If you love feng shui, you can findflying star chart of xuankong fengshui in my store.
Bazi Calculator 1.9
lasotuvi
The Four Pillars of Destiny is an important component of Chinesefortune telling. The four pillars' refers to the year, month, dayand hour pillars of a birthday in Chinese solar calendar. It isalso known as the 'eight characters of birth time', the translationof Chinese phrase, Sheng Chen Ba Zi, shortly as Ba Zi. Ba Zi (EightCharacters) is represented by four pairs of characters respectivelysaying the year, month, day and hour of a birth time. Twocharacters in each pair are made up of one character from theHeavenly Stems and one from the Earthly Branches.This is a app withFour Pillars Calculator. To make you study about four pillars likea pro, we made this pro chart. Unlike other simple chart, whichshow only four pillars, our chart show every thing about fourpillars destiny. Contain four pillars in Chinese and English, ninecolumn of ten luck pillars, year pillars. Ten Gods show for bothfour pillars and ten luck, year luck. The 10 Gods are the key toopening the door of the Four Pillars of Destiny. Number of ten luckpillars is calculated exactly to one date. You can save data forany one, load chart easy to view, change or delete data. Our chartcan calculate for time from 1600 to 3000, enough for study.Alsocontain solar terms table for all timezones.1. Your bazi chart2.Your Ten year luck3. Your Ten Gods.4. Your Year luck with Gods.5.Save, edit, load your profiles.6. Ratio chart of fiveelements.7.Strength state of 10 Heavenly Stems.8.Solar termstable.If you see an element color that you think don’t have in yourbazi, it’ s still true, because the earthly branch may hidden manyheavenly stem. The color ratio’ s calculated by estimate strengthof month earthly branch, for example, in Monkey month the elementof Metal will have 10% strength plus, and the element of Wood willbe minus 10% strength ratio.Your years old will greater than yourreal years old 1 year, because that’ s the way chinese horoscopecalculate your year old.If you love fengshui, you can find flyingstar chart of Xuankong fengshui in my store. Xuankong fengshui isthe top secret of fengshui in the past.
Magic square rule 1.0
lasotuvi
To make a magic square is very simple if you know the rule.Likerubic, it just difficult if you don't know the rule, when you know,you can close your eyes and solve it easy.It is the same with magicsquare
Princess Quiz 1.0
lasotuvi
Once upon a time, there was a princesslookingfor a husband. She set a condition, any man who can askquestionthat make her can not answer will become her husband.Many mans tried but all failure. Because the princess wasveryintelligent, she know everything.But one day, there was a prince come, and he became thewinnerman.Do you know what question the prince ask the princess ?Try this game to find the answer.
Tử Vi 1.8
lasotuvi
Phần mềm lập lá số tử vi, có bình giải tự động để tham khảo. Để xemluận giải lá số bạn an sao xong rồi chạm vào từng cung để phóng tocác sao. Bên dưới sẽ có phần bình giải lá số tự động cho từng cungchọn. Có an các sao lưu niên, bạn chọn năm rồi ấn nút sao lưu bêndưới lá số để mở ra phần an sao lưu niên.Có thể lưu dữ liệu vàodanh sách, thêm, sửa, xóa dữ liệu. Phần mềm dùng được trên mọi kíchthước màn hình. Phần tài liệu có phú tử vi thông thư của Lê QuýĐôn. Đây là công cụ tử vi hoàn thiện, đầy đủ tính năng sửdụng.Software up horoscopes, with automatic commentary forreference. To view an interpretation leaves the star you finishedtouching each provision to enlarge the stars. Beneath the leaveswill have commentary for each supply automatic selection.Having anolder backup, you select the year then press back up underneath theleaves to open up part of an older backup.Can save the data tolist, add, edit, delete data. Software used on any size screen.Part documents through a horoscope varies Ðôn. This tool is perfecthoroscope, fully functional use.
Luck Detector 1.1
lasotuvi
Can we find our luck ? Yes we can, bycalculatethe years of good and bad luck, we can predict some thingabout ourlife.This horoscope base on knowledge from ancient civilizationofOriental. From your date of birth, they calculate 100 starsthatshine for your life, and find out what the good or badtimes.They make a future tell for all the times of your life.Like a detector, this app will show you all the good and badtimesin your life, in the past and future.Some years bring good chance to make money, have good job.Some years you can lose your job, stuck in problems.Some years you have a special lucky like God take care ofyou.All have in this app, this is a serious horoscope detector, notjustfor fun.If you have both good and bad predict in one year, that’snormal.The programme try to show all information it can see, like arealfortune teller.If you feel it ‘s all not true, try to change your hour of birthtoprevious or next hour and see another horoscope prediction.
Lịch-Tử vi 1.1
lasotuvi
Đối với người châu Á, lịch âm dương là ứng dụng thiết yếu cho cuộcsống hàng ngày. Không chỉ xem ngày đẹp, ngày lễ tết mà còn là cáctiết khí, ngày rằm, giờ hoàng đạo. Phần mềm này tính lịch âm dươngtừ năm 1600 đến 3000. Có đủ tiết khí đến từng giờ, phút trong ngàyvà giờ hoàng đạo. Có thể tiến lui để xem ngày, tháng, hoặc năm. Đểxem tiết khí, giờ hoàng đạo bạn ấn vào một ô lịch bất kỳ. Ứng dụngnày có hợp nhất luôn phần mềm lấy lá số tử vi, khi bạn ấn nút tử vithì lịch tự thoát. Tử vi có đủ sao lưu niên, hạn tháng, can từngcung. Có thể phóng to từng cung cho dễ xem, chọn năm lưu niên, lưudữ liệu và sửa danh sách. Ngoài ra có phú tử vi thông thư của LêQuý Đôn để tham khảo.For Asians, lunisolar calendar is theapplication essential to everyday life. Not only look beautifulday, holidays, but also the more air, the full moon day, hourszodiac. This software features lunisolar calendar from 1600 to3000. Having full year more gas to the hours, minutes and hours ofthe day zodiac. Can go back to see the day, month, or year. To seemore gas, hours zodiac calendar you press any one box. Thisconsolidated application software always get horoscopes, when youpress the button, the calendar horoscope escape. Horoscopes haveenough annual backups, term month, can each supply. Can enlargeeach provide for easy viewing, selecting five perennial, save dataand edit lists. In addition there is extensive informationhoroscope Ðôn a reference.
Tử bình 1.2
lasotuvi
Dùng thiên can địa chi ngày tháng năm sinh để đoán vận mệnh được LýHư Trung đời Đường phát minh. Từ Tử Bình đời Tống thêm can chi giờsinh vào thành bát tự hay còn gọi là tứ trụ. Tử bình sử dụng đặctính âm dương ngũ hành của can chi để suy đoán vận mệnh, ngoài racòn dùng thần sát tức các sao để tham khảo. Phần mềm này lập lá sốtử bình, có đủ thần sát an dưới mỗi trụ. Có 9 đại vận và tiểu vậngồm cả thần sát từng đại vận, lưu niên. Có thể lưu dữ liệu vào danhsách, thêm, sửa, xóa dữ liệu. Có đồ thị tính tỷ lệ phần trăm ngũhành để dễ ước lượng. Ngoài ra có thêm bảng sinh vượng tử tuyệt của10 thiên can để tra sự vượng suy. Có bảng tiết khí của các thángtrong năm tùy chọn thuộc múi giờ GMT+7. Vì tử bình tính tháng theotiết khi nên nếu giờ sinh gần với thời điềm giao tiết khí như trướchoặc sau 15, 20 phút thì cần xem cả 2 tháng để tìm ra tháng sinhđúng.Natural user address is needed to predict the date of birth isdestiny Middle Tang Li Hsu invented. From Binh Tu Song Dynasty canspend hours more students into the bowl itself also called fourpillars. Electronic properties are used for the five elements ofyin and yang can spend fortunes to speculate, and also use the stargod to watch instant reference. This software nativity establishpeace, security police have enough spirit under each pillar. 9modern transport and transport sub god watching each universityincluding transport, perennial. Can save the data to list, add,edit, delete data. Graphs calculated percentage to easily estimatethe five elements. Also additional table top prince born of thestems 10 to investigate the failure prosperity. There's more gastable in months option of GMT + 7.Because the average calculatedmonthly death under the weather when and if the birth time close tothe time of delivery as more gas before or after 15, 20 minutes tosee the whole 2 months to find the right birth month.
Kinh Dịch 1.1
lasotuvi
Kinh dịch là cuốn sách cổ có tuổi hàng ngàn năm. Bạn không thể họcDịch bằng cách mở sách Kinh Dịch ra đọc, điều đó khiến bạn không cóthực tế để hiểu các lời thoán, hào từ vốn rất khó hiểu. Hãy dùngứng dụng này nhập ngày tháng năm sinh vào để xem hàng năm, hàngtháng, hàng ngày được quẻ gì rồi chiêm nghiệm thực tế đã xảy ra sẽtự nhiên hiểu ra thế nào là Dịch. Có nhiều cách dùng kinh dịch đểdự đoán vận mệnh cá nhân dựa trên ngày tháng năm sinh. Có thể dùngbát tự hà lạc hoặc quẻ lưu niên thái ất. Phần mềm này lập quẻ lưuniên thái ất dựa trên ngày tháng năm sinh, an tự động các quẻ năm,tháng, ngày theo lịch thời gian trong điện thoại. Bên dưới có thêmquẻ hà lạc để tham khảo, khi bạn chọn xem cho năm nào thì quẻ hàlạc ở dưới sẽ tự hiện ra. Muốn xem quẻ khác có thể tùy chọn, cả quẻdịch và quẻ hà lạc. Các quẻ dịch có đủ tượng quẻ minh họa, nạpgiáp, thoán từ, hào từ. Có thêm phần ý nghĩa cơ bản 64 quẻ để thamkhảo. Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, sửa, xóa dữ liệu. Sau khinhập dữ liệu an quẻ xong bạn có thể đọc thoán từ, hào từ, nên cuộnxuống dưới đến phần hà lạc để xem vì quẻ hà lạc có thông tin cụ thểhơn. The I Ching is an ancient book that is thousands of years old.You cannot learn Translations by opening a book of Kinh Dich toread, which makes you unrealistic to understand the words that aredifficult to understand. Use this application to enter your date ofbirth to see what every year, every month, every day you have beencasted and contemplating the reality that happened will naturallyunderstand what is Translation. There are many ways to use thetranslation to predict personal destiny based on birth date. Canuse bowls of self-pity or elders. This software establishes theelders of elders based on the date of birth, and automaticallyassigns the year, month and day according to the time schedule inthe phone. Below there are more hexagrams for reference, when youchoose to watch for the year, the hexagram below will show itself.Want to see other hexagrams can be optional, both hexagrams and thehexagrams. The hexagram has enough hexagrams to illustrate, loadarmor, spread the word and moat. There is a 64-part basic meaningsection for reference. Can save data to the list, edit, or deletedata. After you enter the data safely, you can read the words,words and words, so scroll down to the restless part to see becausethe hexagram has more specific information.
Huyền Không 1.0
lasotuvi
Phong thủy huyền không do Thẩm Trúc Nhưng đời Thanh công bốtrongcuốn Thẩm thị huyền không học. Phần mềm này an tinh bàn huyềnkhôngphong thủy cho tất cả các vận từ 1-9, có đủ chính hướng, kiêmhướngvà vị trí thành môn.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, sửa, xóadữliệu.Ngoài ra có phần tài liệu luận giải các cặp sơn hướng đểthamkhảo.1.An tinh bàn huyền không2.Có lưu phi tinh tháng năm.3.Vịtríthành môn.4.Tài liệu huyền không tinh quyết.5.La bàn đohướng.6.Lưudữ liệu.Để sử dụng la bàn điện thoại cần có cảm biến từ,nếu khôngbạn cần một cái la bàn thật.Feng shui is not so magicalBeautyThanh Truc But published in his lifetime whispered legends donotlearn. This security software is not mystical feng shuicrystaltable for all the runners from 1-9, have the main direction,thedirection and position of part-time courses.Can save the datatothe list, edit, and delete data.Also have the documentcommentariespairs paint reference guide.1.An not refineddistrictAmorphous May2. There saved.3.Vi the subject location.4.Taidecide whethersuspension is not refined.5.La compass direction.6.Save thedata.To use the phone's compass sensor required from, ifnot youneed a real compass.