yang tuyan Apps

Loading...
Bulgarian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Bulgarian English translate provides translations service betweenEnglish and Bulgarian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Bulgarian andEnglish by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Bulgarian and English dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Polish English Translate 1.0.1
yang tuyan
Polish English translate provides translations service betweenEnglish and Polish. You can translate words and sentences, helps tolearn languages. Features • Translate between Polish and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents. • Highquality translation results with phonetic, which can be used like aPolish and English dictionary. • Share translations with otherpeople. • Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review. • Simple and easy to use interface.
Russian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Russian English translate provides translations service betweenEnglish and Russian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Russian and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Russian and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Amharic English Translate 1.0.1
yang tuyan
Amharic English translate provides translations service betweenEnglish and Amharic. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Amharic and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Amharic and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Kyrgyz English Translate 1.0.2
yang tuyan
Kyrgyz English translate provides translations service betweenEnglish and Kyrgyz. You can translate words and sentences, helps tolearn languages. Features • Translate between Kyrgyz and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents. • Highquality translation results with phonetic, which can be used like aKyrgyz and English dictionary. • Share translations with otherpeople. • Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review. • Simple and easy to use interface.
Czech English Translate 1.0.1
yang tuyan
Czech English translate provides translations service betweenEnglish and Czech. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Czech and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aCzech and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Chinese French Translate 1.0.2
yang tuyan
Chinese French translate provides translations service betweenFrench and Chinese. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Chinese and French byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aChinese and French dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Portuguese English Translate 1.0.1
yang tuyan
Portuguese English translate provides translations service betweenEnglish and Portuguese. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Portuguese andEnglish by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Portuguese and English dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Vietnamese English Translate 1.0.1
yang tuyan
Vietnamese English translate provides translations service betweenEnglish and Vietnamese. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Vietnamese andEnglish by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Vietnamese and English dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Kazakh Russian Translate 1.0.1
yang tuyan
Kazakh Russian translate provides translations service betweenRussian and Kazakh. You can translate words and sentences, helps tolearn languages. Features • Translate between Kazakh and Russian byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents. • Highquality translation results with phonetic, which can be used like aKazakh and Russian dictionary. • Share translations with otherpeople. • Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review. • Simple and easy to use interface.============================== Қазақ орыс Аудару Қазақ және орысарасындағы Тегін аудару App Қазақ, орыс аудару орыс және қазақарасындағы аудармалар қызметін ұсынады. Сіз сөздер мен сөйлемдердіаударуға болады, тілдерді үйренуге көмектеседі. Мүмкіндіктер •тіркесін және үкiмнiң, не паста алыңған мазмұнын енгізіңіз арқылықазақ және орыс арасындағы Аудару. • қазақ және орыс сөздіктесияқты пайдалануға болады фонетикалық, жоғары сапалы аударманәтижелері. • басқа адамдармен бөлісу аудару. • Мәтінді сөзгетүрлендіру: дауыстап аударуға нәтижелерін айтылуын оқыды. Дауысдыбыстық айтылуын желілік байланысын қажет етеді. • нәтижелері оданәрі қарау үшін өз тілашар қосуға болады Аудару. • Қарапайым жәнеыңғайлы интерфейс.
Myanmar English Translate 1.0.1
yang tuyan
Myanmar English translate provides translations service betweenEnglish and Myanmar. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Myanmar and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Myanmar and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Lao English Translate 1.0.2
yang tuyan
Lao English translate provides translations service between Englishand Lao. You can translate words and sentences, helps to learnlanguages.Features• Translate between Lao and English by enter thephrase and sentence, or paste clipboard contents.• High qualitytranslation results with phonetic, which can be used like a Lao andEnglish dictionary.• Share translations with other people.• Text tospeech: read aloud the pronunciation of the translate results.Voice audio pronunciation requires network connection. • Translateresults can be added to your phrasebook for further review.• Simpleand easy to use interface.
Vietnamese Chinese Translate 1.0.1
yang tuyan
Vietnamese Chinese translate provides translations service betweenChinese and Vietnamese. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Vietnamese andChinese by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Vietnamese and Chinese dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Uzbek English Translate 1.0.3
yang tuyan
Uzbek English translate provides translations service betweenEnglish and Uzbek. You can translate words and sentences, helps tolearn languages. Features • Translate between Uzbek and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents. • Highquality translation results with phonetic, which can be used like aUzbek and English dictionary. • Share translations with otherpeople. • Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results . Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review. • Simple and easy to use interface.================= O‘zbek Ingliz Tarjimon bepul o'zbek va inglizo'rtasidagi ilovasini tarjima. O‘zbek Ingliz Tarjimon ingliz vao'zbek o'rtasida tarjima xizmatini taqdim etadi. Siz so'zlarni vajazo tarjima mumkin, tillarni o'rganish yordam beradi.Xususiyatlari • O'zbek va ingliz o'rtasidagi Tarjima tomonidaniborani va jazoni, yoki pasta ishlash mazmunini kiriting. • biro'zbek va ingliz lug'atda kabi foydalanish mumkin ovozi, yuqorisifatli tarjima natijalari. • boshqa odamlar bilan bahamtarjimalari. • nutqini Matn: tarjima natijalarini talaffuz aloundo'qing. Ovoz audio talaffuz tarmoq ulanishini talab qiladi. •Tarjima natijalar yanada ko'rib chiqish uchun sizning phrasebookqo'shilgan bo'lishi mumkin. • oddiy va ishlatish oson interfeysi.
Uzbek Russian Translate 1.0.3
yang tuyan
Uzbek Russian translate provides translations service betweenRussian and Uzbek. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Uzbek and Russian byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aUzbek and Russian dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read alound the pronunciation of thetranslate results . Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Japanese Thai Translate 1.0.1
yang tuyan
Japanese Thai translate provides translations service between Thaiand Japanese. You can translate words and sentences, helps to learnlanguages.Features• Translate between Japanese and Thai by enterthe phrase and sentence, or paste clipboard contents.• High qualitytranslation results with phonetic, which can be used like aJapanese and Thai dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Kazakh English Translate 1.0.1
yang tuyan
Kazakh English translate provides translations service betweenEnglish and Kazakh. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Kazakh and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aKazakh and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to useinterface.======================================================ҚазақАғылшын АударуҚазақ және ағылшын арасындағы Тегін аударуғаAppҚазақ, ағылшын аудару ағылшын және қазақ арасындағы аудармаларқызметін ұсынады. Сіз сөздер мен сөйлемдерді аударуға болады,тілдерді үйренуге көмектеседі.Мүмкіндіктер• тіркесін және үкiмнiң,не паста алыңған мазмұнын енгізіңіз қазақ және ағылшын арасындағыАудару.• қазақ және ағылшын сөздікте сияқты пайдалануға боладыфонетикалық, жоғары сапалы аударма нәтижелері.• басқа адамдарменбөлісу аудару.• Мәтінді сөзге түрлендіру: дауыстап аударуғанәтижелерін айтылуын оқыды. Дауыс дыбыстық айтылуын желілікбайланысын қажет етеді.• нәтижелері одан әрі қарау үшін өз тілашарқосуға болады Аудару.• Қарапайым және ыңғайлы интерфейс.
Vietnamese Korean Translate 1.0.1
yang tuyan
Vietnamese Korean translate provides translations service betweenKorean and Vietnamese. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Vietnamese andKorean by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Vietnamese and Korean dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Tajik English Translate 1.0.1
yang tuyan
Tajik English translate provides translations service betweenEnglish and Tajik. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Tajik and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aTajik and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to useinterface.=============================Тоҷикӣ ИнглисӣТарҷумонбарнома тарҷума Озод миёни забони тоҷикӣ ваанглисӣТоҷикистон англисӣ тарҷума таъмин тарҷумаҳо хизмати байнианглисӣ ва тоҷикӣ. Шумо метавонед калимаҳои ва ҳукмҳои тарҷума,кӯмак ба омӯзиши забонҳои.Вижагиҳо• Тарҷума миёни забони тоҷикӣ ваанглисӣ аз ҷониби ибора ва ҳукми ё мазмуни силули хамираи воридкунед.• натиљањои тарҷума сифати баланди бо овои, ки мумкин аст,мисли як луғати тоҷикӣ ва англисӣ истифода бурда мешавад.• њиссаитарҷума бо одамони дигар.• Матн ба суханашон: бо овози баланд хонедталаффузи натиҷаҳои тарҷума кунед. Voice аудио талаффузи талабпайвасти шабакавиро.• натиљањои Тарҷума метавонад ба сӯҳбатномахудро барои баррасии минбаъда, илова шуда.• Содда ва осон баистифода интерфейси.
Somali English Translate 1.0.2
yang tuyan
Somali English translate provides translations service betweenEnglish and Somali. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Somali and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aSomali and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to useinterface.====================================Soomaali IngiriisiTarjumturjumi app Free u dhexeeya Soomaaliya iyo IngiriisiSoomaaliIngiriisi turjumo waxay bixisaa adeeg turjumaadaha dhexeeyaIngiriisi iyo Soomaali. Waxaad turjumi kartaa erayo iyo weedho,waxay ka caawisaa in ay bartaan luqadaha.Features• Translate udhexeeya Soomaaliya iyo Ingiriisi by gala weedha iyo xukun, amawaxyaabaha sabuurad, Jinka.• Natiijooyinka turjumidda tayada sareleh guun ah, taas oo loo isticmaali karaa sida a dictionarySoomaali iyo Ingiriisi.• Share turjumaadaha dadka kale.• Texthadalka: kor loogu akhriyo ku dhawaaqida natiijadda turjumo. Voicedhawaaq audio u baahan yahay xidhiidh network.• Translate natiijadalagu dari karaa in aad buug weero dib u eegis dheeraad ah.• Simpleiyo interface fududahay in la isticmaalo.
Russian German Translate 1.0.2
yang tuyan
Russian German translate provides translations service betweenGerman and Russian. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Russian and German byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aRussian and German dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Thai English Translate 1.0.1
yang tuyan
Thai English translate provides translations service betweenEnglish and Thai. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Thai and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aThai and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Chinese Thai Translate 1.0.2
yang tuyan
Chinese Thai translate provides translations service between Thaiand Chinese. You can translate words and sentences, helps to learnlanguages.Features• Translate between Chinese and Thai by enter thephrase and sentence, or paste clipboard contents.• High qualitytranslation results with phonetic, which can be used like a Chineseand Thai dictionary.• Share translations with other people.• Textto speech: read aloud the pronunciation of the translate results.Voice audio pronunciation requires network connection. • Translateresults can be added to your phrasebook for further review.• Simpleand easy to use interface.
Albanian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Albanian English translate provides translations service betweenEnglish and Albanian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages. Features • Translate between Albanian andEnglish by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents. • High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Albanian and English dictionary. • Sharetranslations with other people. • Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review. • Simple and easy to useinterface. ============================= Shqip Anglisht PërktheShqip Anglisht përkthyer ofron përkthime të shërbimit midisanglisht dhe shqip. Ju mund të përkthehet fjalë dhe fjali, ndihmonpër të mësuar gjuhë. karakteristika • Translate mes shqip dheanglisht duke hyrë në fraza dhe fjali, ose përmbajtjen e pasteclipboard. • Rezultatet e cilësisë së lartë e përkthimit mefonetik, e cila mund të përdoret si një fjalor shqipe dhe angleze.• përkthimet Share me njerëzit e tjerë. • Tekst të fjalës: lexonime zë të lartë shqiptimin e përkthejnë rezultateve. Voice shqiptimaudio kërkon lidhjen e rrjetit. • Translate rezultatet mund tështohet në bisedimesh tuaj për shqyrtim të mëtejshëm. • Thjeshtëdhe e lehtë për t'u përdorur interface.
Tajik Russian Translate 1.0.1
yang tuyan
Tajik Russian translate provides translations service betweenRussian and Tajik. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Tajik and Russian byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aTajik and Russian dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Georgian English Translate 1.0.2
yang tuyan
Georgian English translate provides translations service betweenEnglish and Georgian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Georgian and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Georgian and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Polish German Translate 1.0.2
yang tuyan
Polish German translate provides translations service betweenGerman and Polish. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Polish and German byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aPolish and German dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Azerbaijani English Translate 1.0.1
yang tuyan
Azerbaijani English translate provides translations service betweenEnglish and Azerbaijani. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Azerbaijaniand English by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Azerbaijani and English dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Pashto English Translate 1.0.1
yang tuyan
Pashto English translate provides translations service betweenEnglish and Pashto. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Pashto and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aPashto and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Kyrgyz Russian Translate 1.0.1
yang tuyan
Kyrgyz Russian translate provides translations service betweenRussian and Kyrgyz. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Kyrgyz and Russian byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aKyrgyz and Russian dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Croatian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Croatian English translate provides translations service betweenEnglish and Croatian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Croatian and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Croatian and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read alound the pronunciation of thetranslate results . Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Japanese Vietnamese Translate 1.0.3
yang tuyan
Japanese Vietnamese translate provides translations service betweenVietnamese and Japanese. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Japanese andVietnamese by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Japanese and Vietnamese dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Turkish German Translate 1.0.1
yang tuyan
Turkish German translate provides translations service betweenGerman and Turkish. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Turkish and German byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aTurkish and German dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Italian English Translate 1.0.2
yang tuyan
Italian English translate provides translations service betweenEnglish and Italian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Italian and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Italian and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Khmer Vietnamese Translate 1.0.1
yang tuyan
Khmer Vietnamese translate provides translations service betweenVietnamese and Khmer. You can translate words and sentences, helpsto learn languages. Features • Translate between Khmer andVietnamese by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents. • High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Khmer and Vietnamese dictionary. • Sharetranslations with other people. • Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review. • Simple and easy to useinterface.
Azerbaijani Russian Translate 1.0.1
yang tuyan
Azerbaijani Russian translate provides translations service betweenRussian and Azerbaijani. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Azerbaijaniand Russian by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Azerbaijani and Russian dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Japanese English Translate 1.0.1
yang tuyan
Japanese English Translate provides translations service betweenEnglish and Japanese. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Japanese and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Japanese and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Armenian Russian Translate 1.0.1
yang tuyan
Armenian Russian translate provides translations service betweenRussian and Armenian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Armenian and Russianby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Armenian and Russian dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Ukrainian Russian Translate 1.0.3
yang tuyan
Ukrainian Russian translate provides translations service betweenRussian and Ukrainian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Ukrainian andRussian by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Ukrainian and Russian dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
German French Translate 1.0.2
yang tuyan
German French translate provides translations service betweenFrench and German. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between German and French byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aGerman and French dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Japanese Korean Translate 1.0.2
yang tuyan
Japanese Korean Translate provides translations service betweenKorean and Japanese. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Japanese and Koreanby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Japanese and Korean dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Chinese Japanese Translate 1.0.3
yang tuyan
Chinese Japanese translate provides translations service betweenJapanese and Chinese. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Chinese and Japaneseby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Chinese and Japanese dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Chinese Korean Translate 1.0.1
yang tuyan
Chinese Korean translate provides translations service betweenKorean and Chinese. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Chinese and Korean byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aChinese and Korean dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Georgian Russian Translate 1.0.2
yang tuyan
Georgian Russian translate provides translations service betweenRussian and Georgian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Georgian and Russianby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Georgian and Russian dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Armenian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Armenian English translate provides translations service betweenEnglish and Armenian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Armenian and Englishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Armenian and English dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Khmer English Translate 1.0.2
yang tuyan
Khmer English translate provides translations service betweenEnglish and Khmer. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Khmer and English byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aKhmer and English dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Lithuanian English Translate 1.0.1
yang tuyan
Lithuanian English translate provides translations service betweenEnglish and Lithuanian. You can translate words and sentences,helps to learn languages.Features• Translate between Lithuanian andEnglish by enter the phrase and sentence, or paste clipboardcontents.• High quality translation results with phonetic, whichcan be used like a Lithuanian and English dictionary.• Sharetranslations with other people.• Text to speech: read aloud thepronunciation of the translate results. Voice audio pronunciationrequires network connection. • Translate results can be added toyour phrasebook for further review.• Simple and easy to useinterface.
Italian Spanish Translate 1.0.1
yang tuyan
Italian Spanish translate provides translations service betweenSpanish and Italian. You can translate words and sentences, helpsto learn languages.Features• Translate between Italian and Spanishby enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.•High quality translation results with phonetic, which can be usedlike a Italian and Spanish dictionary.• Share translations withother people.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Italian French Translate 1.0.1
yang tuyan
Italian French translate provides translations service betweenFrench and Italian. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Italian and French byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aItalian and French dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.
Malay Chinese Translate 1.0.2
yang tuyan
Malay Chinese translate provides translations service betweenChinese and Malay. You can translate words and sentences, helps tolearn languages.Features• Translate between Malay and Chinese byenter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.• Highquality translation results with phonetic, which can be used like aMalay and Chinese dictionary.• Share translations with otherpeople.• Text to speech: read aloud the pronunciation of thetranslate results. Voice audio pronunciation requires networkconnection. • Translate results can be added to your phrasebook forfurther review.• Simple and easy to use interface.