1.1 / June 8, 2013
(4.7/5) ()
Loading...

Description

De officiële Digitaal Delen app. Gebruik de app om op uw DigitaalDelen account in te loggen en bestanden te beheren, te uploaden ente downloaden. Volledige integratie met de website stelt u in staatom zorgeloos bestanden te delen.The official Digital Sharing app.Use the app on your Digital Line account to log in and manage,upload and download files. Full integration with the website allowsyou to share. Carefree files

App Information Digitaal Delen

 • App Name
  Digitaal Delen
 • Package Name
  nl.moonlightmultimedia.digitaaldelen
 • Updated
  June 8, 2013
 • File Size
  923k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Moonlight Multimedia
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Moonlight Multimedia Show More...

112Twente - News from the region 3.01 APK
With the 112Twente App you will receive the latest news from theregion 24 hours a day. We will keep you informed of incidents thatoccur in your area every moment of the day. Receive the lastestarticles with images and videos and the latest P2000 alerts. Caraccident, fire, vandalism or theft? Let us know what you see andsend us a tip!
Ik Waak 1.023 APK
Ik Waak is het digitale burgerwacht platformwaarmee buurtbewoners verslag kunnen doen van het laatste nieuwsuit de buurt. Gebruikers kunnen via het platform anderenwaarschuwen voor verdachte of gevaarlijke situaties. Samen maken wede buurt veilig en vertrouwd.Het platform koppelt buurtbewoners automatisch aan elkaar op basisvan hun thuislocatie. Het is hierdoor mogelijk om op eenvoudigewijze je buurtbewoners te waarschuwen of te informeren. Handmatigburgerwacht groepen organiseren en onderhouden is met dezeapplicatie verleden tijd!De voorpagina van de applicatie geeft alle meldingen uit debuurt weer. Door het instellen van je thuislocatie en thuislocatieradius kun je aangeven uit welke buurt je meldingen wenst teontvangen. Wanneer er nog geen meldingen bij je in de buurt zijndan wordt de lijst aangevuld met uitgelichte meldingen uit alleregio's van het land.De applicatie ondersteunt push en pull notificaties waardoormeldingen direct worden verspreid onder de gebruikers, wel zohandig wanneer elke seconde telt. Je kunt plaatsen toevoegen aan jefavorieten om relevante meldingen te ontvangen. Daarnaast kun jeeen thuislocatie en een thuislocatie radius instellen om op dehoogte te blijven van het nieuws uit de buurt.Met de foto knop kun je gemakkelijk en snel een foto maken diebijgevoegd kan worden bij een nieuwe melding. Daarnaast kun je eenlocatie bijvoegen die automatisch wordt opgezocht. Het waarschuwenvan buurtbewoners is met een klein aantal stappen snel gedaan. Hebje geen foto? Gebruik dan de menu optie 'melding zonder foto'.Ga de dialoog aan met buurtbewoners door op meldingen tereageren of door reacties te beantwoorden waarbij het tevensmogelijk is om een afbeelding bij te voegen. Ook reacties wordendirect onder gebruikers verspreid.I Awake is the vigilantedigital platform that allows residents to report on the latest newsfrom the neighborhood. Users can warn others through the platformfor suspicious or dangerous situations. Together we make theneighborhood safe and secure.The platform automatically connects residents to each other basedon their home location. This makes it possible to warn yourneighbors easily or inquire. Manually organize vigilante groups andmaintained with this application in the past!The front page of the application displays all messages from theneighborhood again. By setting your home location and home locationradius you can indicate in which area you wish to receivenotifications. If there are no messages when you are nearby thenthe list is filled with highlighted alerts from all regions of thecountry.The application supports push and pull notifications whichnotices are distributed directly among users, very handy when everysecond counts. You can add sites to your favorites to receiverelevant notifications. Additionally, you can set a home locationand a home location radius to keep abreast of the news from theneighborhood.With the Photo button, you can easily and quickly create a photothat can be attached to a new report. Additionally, you can add alocation that is retrieved automatically. Warning residents with asmall number of steps done quickly. Do not you have a picture? Usethe menu option 'report without pictures.Enter into dialogue by responding to reports by local residentsor by replying reactions it is also possible to attach an image.Reactions are directly distributed to users.
What is my IP 1.3 APK
The New What Is My IP app gives users a complete overview ofinformation on their Internet network, Android firmware, battery,GPS location and more.The app allows users to easily and quicklyobtain the right information and copy them to other applications.So the app is ideal for IT professionals, software developers andhobbyists.The app includes support for obtaining the followinginformation: Remote IP address Remote Host Name, Local IP address(IPv4), Local IP address (IPv6), Mac address, gateway address,subnet mask, Wi-Fi status, Wi-Fi SSID, Wi-Fi BSSID, Wi-Fi signal,Wi-Fi frequency, Wi-Fi network ID, Hotspot status, associatedhotspot devices, Bluetooth status, Android firmware, Androidfirmware version, Android firmware build number, Android firmwarefingerprint, Android firmware identifier, Android firmware securitypatch, battery status, battery health, battery voltage, batterytemperature, network status, network operator, SIM operator,location, status, location X coordinate, location Y coordinates,location accuracy, seal ping, connection traceroute and link hops.
ZeroLives.com Video Games News 2.42 APK
ZeroLives.com aims to bring true gaming journalism by combiningbeautiful web concepts with snappy writing. The official appdelivers the latest video game news, media and reviews to users 24hours a day, 7 days a week. Our team works daily to bring thelatest video games news, previews and reviews written byindependent journalists. The app features several news categoriesthat allows readers to view news related to a specific platform,including PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, VirtualReality, and Indie.
Digitaal Delen 1.1 APK
De officiële Digitaal Delen app. Gebruik de app om op uw DigitaalDelen account in te loggen en bestanden te beheren, te uploaden ente downloaden. Volledige integratie met de website stelt u in staatom zorgeloos bestanden te delen.The official Digital Sharing app.Use the app on your Digital Line account to log in and manage,upload and download files. Full integration with the website allowsyou to share. Carefree files
Loading...