/ July 22, 2016
(4.5/5) (47)
Loading...

Description

Vyluštěte všechny šifry profesora Chaose a pusťte si videa z jehodeníku. Je tu všechno, na co profesor kdy přišel. Možná i tajnéplány k jeho robotům. Aplikace rozvíjí hru DIV: Zastavteroboty!Vyluštěte all ciphers Professor Chaos and drop videos fromhis diary. It's all he ever came to the professor. Maybe evensecret plans to his robots. Applications developed DIV game: Stopthe Robots!

App Information DIV: Chaosův deník

 • App Name
  DIV: Chaosův deník
 • Package Name
  cz.decko.divdiary
 • Updated
  July 22, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Česká televize
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Česká televize Kavčí Hory 140 70 Praha Česká republika
 • Google Play Link

Česká televize Show More...

iVysílání České televize 1.8.6 APK
Archiv odvysílaných pořadů ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČTart, který obsahuje více než 4 roky videoobsahu si můžete užítpřímo ve svém telefonu. ---------------------- Upozornění: - Odverze 1.8 není aplikace podporována na verzích systému Android 4.xa starších. ---------------------- Výběry - Doporučená videa kezhlédnutí, budete mít vždy po ruce. Připravili jsme pro vás výběrynejsledovanějších videí dne a aktuálního týdne, to nejlepší znašeho archivu a také pořady, které právě sledují ostatní. MojeiVysílání - Sestavte si svůj vlastní program z pořadů Českételevize. Stačí přidat oblíbené části do vlastního playlistu.Pořady A-Z - Hledáte konkrétní pořad? Abecední rozcestník vám budedobrým pomocníkem. Vyhledávat můžete také podle žánrů. Pořady podledata - Pohodlně můžete archiv prohledávat také pomocí televizníchprogramů jednotlivých kanálů České televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČTsport, ČT :D a ČT art). Stačí jen tušit, kdy přibližně se pořadkterý hledáte vysílal. Tato aplikace obsahuje proprietární měřicísoftware, jenž monitoruje používání videopřehrávače. Uživatelům takumožní přispívat k měření sledovanosti. Chcete-li se dozvědět víceo informacích, které může měřící software shromažďovat nebo o Vašímožnosti měření deaktivovat, přečtěte si zásady ochrany osobníchúdajů poskytnutých výrobcem tohoto software, které naleznete nastránce http://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/. Archive ofbroadcast programs CT1, CT2, CT24, CT sport, CT: D and CT art,which contains more than 4 years of video content you can enjoydirectly in your phone. ---------------------- Notice: - As ofversion 1.8, the app is not supported on versions of Android 4.xand earlier. ---------------------- Withdrawals - Featured videosto watch are always at your fingertips. We have prepared aselection of the most watched videos of the day and the currentweek, the best of our archive, as well as shows that others arewatching. My iVys Broadcast - Build your own program from CzechTelevision. Just add your favorite parts to your own playlist.Shows A-Z - Looking for a specific show? The alphabetical signpostwill help you. You can also search by genre. Programs by date - Youcan also search the archive conveniently using TV programs of CzechTelevision channels (CT1, CT2, CT24, CT sport, CT: D and CT art).You just have to guess when the program you are looking for aired.This application includes proprietary measurement software thatmonitors the use of the video player. This allows users tocontribute to audience measurement. To learn more about theinformation that measurement software may collect or to disableyour measurement capability, read the privacy policy provided bythe software manufacturer athttp://www.ceskatelevize.com/privacy-privacy/ .
ČT sport 1.7.15 APK
NOTE: Application is localized and news are in Czech language only.Most of the sport live stream content is blocked outside of Czechrepublic due to limited broadcast rights. Highlights: - Live videostream of the channel ČT sport - Immediately scan through a brieflist of articles - Browse latest articles in various categories -Email articles to friends or share articles on social networks -Save chosen articles for reading later - Customize font size Thenews content is served from http://www.ceskatelevize.cz/ct4/
Dračí kuchyně 1.0.0 APK
Nakrmte hladové draky! Vyberte si z lednice potraviny, uvařte je,jak vás napadne, a pak je naservírujte dvěma drakům. Za odměnu váspřekvapí svojí reakcí. Můžete krájet, mixovat, vařit, péct adochucovat - v naší hře je zkrátka hraní s jídlem povoleno. DračíKuchyně doplňuje pořad České televize Draci v hrnci.Feed the hungrydragons! Choose foods from the fridge, boil it, as you can imagine,and then the two mA Serve dragons. As a reward, you will besurprised by their reactions. You can chop, mix, cook, bake andenhance flavor - our game is simply playing with food allowed.Dragon Kitchen complements the Czech TV program Dragons in the pot.
ČT 24 2.0.4 APK
Note: Application is localized and news are in Czech languageonly.Highlights:- Live video stream of the channel ČT24-Immediately scan through a brief list of articles- Browse latestarticles in various categories- Email articles to friends or sharearticles on social networks- Save chosen articles for readinglaterThe news content is served fromhttp://www.ceskatelevize.cz/ct24/App requires access to yourdevice's ID due to receiving news and updates notifications. Thenews content is served from http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
Karaoke doktora Notičky 1.3 APK
Zazpívejte si spolu se svými dětmi známé i neznámé písničky.„Doktoři“ ze skupiny Chinaski vás naučí mnoho lidových a nověpřezpívaných skladeb. Zaposlouchejte se do písniček nebo si vypnětehlas a zpívejte s doprovodem kapely Chinaski.Hra Karaoke doktoraNotičky doplňuje pořad České televize Písničky doktora Notičky.Singalong with your children known and unknown songs. "Doctors" fromChinaski will teach you a lot of folk songs and newly přezpívaných.Listen to songs or turn off voice and sing with a bandChinaski.Game Karaoke doctor Notička program complements the CzechTelevision Songs doctor Notička.
Kouzelný výtah 1.1.0 APK
Kouzelný výtah naučí vaše děti hravou formou počítat. Spolu s ním aMichalem Nesvadbou budou prozkoumávat Kouzelný dům a v každém patřekrmit hladová zvířata. Na Kouzelné půdě se pak naučí sčítat aodčítat od jedné do deseti. Hra Kouzelný výtah doplňuje pořad Českételevize Jedna dvě, Michal jde.Wonderful elevator teach yourchildren playfully count. Together with him and Michal NESVADBAwill explore Wonderful house and each floor to feed hungry animals.The Magic soil then learn to add and subtract from one to ten.GameMagic elevator complements Czech TV show One, Michal goes.
Lichožraní 1.5.0 APK
Hra k novému animovanému filmu o stvořeních, která mohou za to, želidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá.Zahraj si za jednoho z nich, hlavního hrdinu Hihlíka. Chop seponožkohledu a najdi všechny schované ponožky. Bude to chtít bystréoko, rychlý postřeh a skvělého pamatováka. A cti hlavní pravidlovšech dobrých lichožroutů: Nikdy nevezmeš celý pár!Game for the newanimated movie about creatures that can consider that the humanityof each pair of socks will always remain the only one - odd. Playas one of them, the hero Hihlíka. Chop the ponožkohledu and findall hidden socks. It will take a keen eye, quick reflexes andexquisite pamatováka. And honor a main rule of all goodLichožrouti: Do not take the whole pair!
Music memory game 1.0.0 APK
A memory game with pictures and sounds of most significant musicalinstruments Popular memory game with pictures of musicalinstruments will teach your children how significant musicalinstruments look like, as well as how they sound. Will yourecognize French horn, saxophone or harp? Try the Musical MemoryGame, which is based on Czech TV show Philharmonics on the Street.
Loading...