1.6 / June 1, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

En målemetode, som du let og enkelt selv kan foretage dig hjemme.Uanset størrelsen på din opsats, så er det altid interessant at se,hvor på skalaen ens opsats ligger. Opmåling er også et rigtig godtværktøj for jagtkonsortier, når man gerne vil måle effekten affodring eller/og den afskydningspolitik, man måtte have.

App Information dk.netnatur.trophy

Peter Thisted Show More...

FugleApp 3.7 APK
Peter Thisted
Her har du alle Danmarks fugle lige ved hånden, så du let kan findeud af, hvilke fugl du har i haven eller ser på skovturen. Du kantillige høre, hvordan fuglens stemme lyder. I App'en finder du kunen kort information om fuglen - vil du vide mere, så må du søge demi fuglebøger etc. - men til gengæld er app'en gratis. Med tidenhåber vi, at vi kunne lave en opdatering, hvor du også får mereinfo med. Enkelte fugle mangler stadig, men vi opdaterer løbende.Find dit yndlings fugle-spot rundt i landet - nem oversigt via GPSmed over 400 lokationer. Du kan også følge med i fuglenyheder ogfølge FugleApp på facebook. Here you have all of Denmark birds atyour fingertips, so you can easily find out which bird you have inthe garden or looking at the picnic. You can also hear how thebird's voice sounds. In the app you will find only a briefinformation about the bird - you will know more, then you must seekthem in bird books etc. - but in return the app for free. In time,we hope that we could make an update, where you can also get moreinfo with. Some birds are still missing, but we update regularly.Find your favorite bird-spots around the country - easy overviewvia GPS with over 400 locations. You can also follow the birds newsand follow FugleApp on facebook.
dk.netnatur.trophy 1.6 APK
Peter Thisted
En målemetode, som du let og enkelt selv kan foretage dig hjemme.Uanset størrelsen på din opsats, så er det altid interessant at se,hvor på skalaen ens opsats ligger. Opmåling er også et rigtig godtværktøj for jagtkonsortier, når man gerne vil måle effekten affodring eller/og den afskydningspolitik, man måtte have.
WolfApp APK
Peter Thisted
Die Wölfe kehren nach Deutschland zurück. Deutschland gilt seitetwa 1850 als weitestgehend wolfsfrei. Fast 100 Jahre vergingen,bis sich im Jahr 2000 wieder ein erstes Wolfspärchen aus Polen inOstdeutschland angesiedelt hatte und Junge bekam. Derzeit gibt esin Deutschland mit etwa 12 Rudeln und einem weiteren Wolfspaarinsgesamt wieder ca. 100 Wölfe, die vorwiegend in Sachsen,Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie vereinzelt inMecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen vorkommen. Zusammen mitden wenigen Wolfsrudeln in Westpolen zählen sie zu derdeutsch-westpolnischen Population – einer der kleinstenWolfspopulation in Europa. Google-karte im App: Melden Sie sich beiGoogle: Benutzername: deutsche.wolfe@gmail.com Kennwort: wolf-appJetzt können Sie Ihre Beobachtung der Wolf auf der Karte eingeben.Die Wölfe kehren nach Deutschland zurück. Deutschland seit etwa1850 gilt als weitestgehend wolfsfrei. Fast 100 Jahre vergingen,bis sich im Jahr 2000 wieder ein erstes Wolfspärchen aus Poland inOstdeutschland angesiedelt hats und Junge bekam. Derzeit gibt es inDeutschland mit etwa 12 Rudeln und einem weiteren Wolfspaarinsgesamt wieder about 100 Wölfe, die vorwiegend in Saxony,Brandenburg und Saxony-Anhalt sowie vereinzelt inMecklenburg-Vorpommern Niedersachsen und vorkommen. Zusammen mitden wenigen Wolfsrudeln in West Poland zahlen sie zu whichdeutsch-westpolnischen Population - einer there klein stone WolfPopulation in Europe. Google carding im App: Melden Sie sich beiGoogle: Benutzername: deutsche.wolfe@gmail.com Kennwort: wolf appJetzt können Sie Ihre Beobachtung der Wolf auf der Karte eingeben.
Stofskifte 1.9 APK
Peter Thisted
Lavt stofskifte: Lider du af træthed, kuldskær, vægtøgning, ødemer,depression, muskelsmerter/fibromyalgi, søvnløshed, allergi,hjernetåge mm., så kan det være symptomer på lavt stofskifte. DenneApp er udviklet af patienter med lavt stofskifte, og er ment som enhjælp til selvhjælp til de mennesker, som ikke opnår entilfredsstillende bedring af deres symptomer trods behandling medstofskiftemedicin. App’en er også til dem, som gerne vil vide mereom stofskiftet og hvad man evt. selv kan gøre, for at afhjælpesymptomer. Den er udviklet som en kombination til hjemmesidenstofskiftesupport.dk., som du kan gå ind og se uddybendebeskrivelser på det, der er skrevet i App’en. Der er også enfacebookgruppe, der hedder stofskiftesupport, som du kan melde digind i. Højt stofskifte vil blive nævnt ganske kort, men ellershenvises til hjemmesiden stofskiftesupport.dk Vi er ikke læger, menarbejder sammen i netværk i Danmark og andre lande. Alt hvad derkommer af ny forskning deler vi med hinanden. Det kommer bl.a fraUSA men også fra fx England, Norge, Sverige, Mexico m.fl. Vi delerogså erfaringer mht. vores problematikker omkring sygdommen. IAppen vil der også stå, at de fleste oplever en bedring, hvis degør sådan og sådan. Mange oplever en bedring, hvis de gør sådan ogsådan. Du kan finde en uddybning af alle tekster på stofskifte.dkLæger uddannes meget lidt i stofskiftet gennem deres studie. Dersker meget på stofskifteområdet i disse år. Nogle læger vælger attage på kursus for at opdatere sig i sygdommen og densproblematikker. Endokrinologer er uddannet i hormonsygdomme. Mangeaf dem er specialister i fx diabetes eller knogleskørhed. Dvs., deter dér, de lægger deres kræfter og interesse. Der er ikke mangeendokrinologer, der er specialister i stofskiftesygdomme i Danmark.Mange går skuffet fra en endokrinolog, som ikke er specialiceret istofskiftet. Kommer de til en Endokrinolog med speciale istofskiftet, er det ikke sikkert, at han er opdateret i den sidstenye viden eller nyeste forskning. Flere og flere får dog en godhjælp af de praktiserende læger og privatlæger. Med App'en får duogså et program som kan scanne stregkoder. En ting som kan værenyttig, f.eks. på medicin-indpakninger. Hypothyroidism: Do yousuffer from fatigue, sensitive to cold, weight gain, edema,depression, muscle pain / fibromyalgia, insomnia, allergies, brainfog mm., So it may be symptoms of hypothyroidism. This app isdesigned for patients with hypothyroidism, and is intended as aself-help to the people who do not achieve a satisfactoryimprovement of their symptoms despite treatment with metabolicmedicine. The app is also for those who want to know more aboutmetabolism and what if any. can do to alleviate symptoms. It isdesigned as a combination to the website stofskiftesupport.dk. Asyou can go in and see detailed descriptions of what is written inthe App. There is also a facebook group called metabolic supportthat you can join. High metabolism will be mentioned briefly butotherwise refer to the website stofskiftesupport.dk We are notdoctors, but working together in networks in Denmark and othercountries. Everything that comes from new research, we share witheach other. It comes in particular from the United States but alsofrom eg England, Norway, Sweden, Mexico, etc. We also shareexperiences on. Our issues around the disease. The app will alsostate that most experience improvements, if they do such and such.Many experience an improvement if they do such and such. You canfind an explanation of all texts in stofskifte.dk Doctors aretrained very little in metabolism through their study. A lot ishappening on the metabolism area in recent years. Some doctorschoose to take a course to refresh themselves in the disease andits problems. Endocrinologists are trained in hormone disorders.Many of them are specialists in eg diabetes or osteoporosis. Thatis, that is where they put their effort and interest. There are notmany endocrinologists, specialists in metabolic diseases inDenmark. Many are disappointed by an endocrinologist, who are notspecialized in metabolism. If they come to an Endocrinologistspecializing in metabolism, it is not certain that he has beenupdated in the latest knowledge and latest research. More and more,however, are a good way of practicing doctors and private doctors.With the app you also get a program that can scan barcodes. Onething that may be useful, for example. on medication wraps.
UlveApp 2.1 APK
Peter Thisted
Der er observeret ulv mange gange i Jylland og der er også ikkeofficielt bekræftede rapporter fra Fyn og Sjælland. Og ulven har i2018 også fået hvalpe i Danmark. Følg med i obervationerne af ulvei Danmark i denne App - og er du så heldig selv at se en ulv, såkan du sende en besked direkte til ulveatlas.dk af din observation.Bliver din observation bekræftet, vil den komme med på detofficielle danske ulvekort i ulveatlas. Du kan også følge med iulvenyhederne på Netnatur og UlveApp på facebook. Wolf has beenobserved many times in Jutland and there are also no officiallyconfirmed reports from Funen and Zealand. And the wolf also gotpuppies in Denmark in 2018. Follow the observations of wolves inDenmark in this App - and if you are lucky enough to see a wolf,you can send a message directly to ulveatlas.dk of yourobservation. If your observation is confirmed, it will appear onthe official Danish wolf card in ulveatlas. You can also follow thewolf news on Netnatur and UlveApp on facebook.
iNetnatur 2.2 APK
Peter Thisted
Her er Tablet-udgaven af Netnatur's smartphone app for jægeren, derindtil videre er installeret på omkring 25.000 smartphones iDanmark. Netnatur Deluxe. Følg med i jagtnyheder og jagtmarked medkøb/salg/leje af jagt m.m., eller find din næste jagthund ellerjagtrejse her. Hold styr på solens op- og nedgang, vejret og findden nærmeste skydebane. Indeholder også et lille handy program tilredigering af dine fotos, jagttider, link til trofæopmåling, hvordu let kan indtaste data og få opmålt din opsats eller se, hvornårog hvor du kan få opmålt din opsats gratis af en officielt opmåler.Du finder også en nem GPS-baseret guide til alle hundeskove iDanmark. Masser af læsestof om jagt, vildt, våben, jagt-politik,mad og terrænpleje. Nu kan du også høre jagthornsignaler. Sidstenye jagttider - også de lokale - for jagtåret 2016/17 Here isTablet version of Netnatur's smartphone app for the hunter, so farinstalled about 25,000 smartphones in Denmark. Netnatur Deluxe.Follow the news hunting and hunting market with the purchase / sale/ lease of hunting, etc., or find your next hunting dog or huntingtrip here. Keep track of the sun rising and setting, the weatherand find the nearest shooting range. Also includes a handy littleprogram for editing your photos, hunting seasons, link to thetrophy measuring, where you can easily enter data and have surveyedyour centerpiece or see when and where you can have measured yourcenterpiece free an official measurer. You'll also find an easyGPS-based guide to all dogs forests in Denmark. Lots of readingmaterial about hunting, game, weapons, hunting policy, food andground care. Now you can also hear the hunting horn signals. Latesthunting seasons - including local ones - for hunting year 2016/17
dk.netnatur.bukkeapp 1.4 APK
Peter Thisted
Bukkejagt er populært - og ikke uden grund. Men hvordan får man rampå bukken? Valg af riffel, ammunition, udstyr, indskydning - detteog meget mere kan du se i denne App. Her ud over kan du læse områvildtets biologi, jagtteknik, bedømmelse af trofæer,aldersbestemmelse, abnormiteter m.m. BukkeApp'en dækker næsten dethele - og vil løbende blive opdateret med mere. Bending Hunting ispopular - and not without reason. But how do you ram on the box?Selecting a rifle, ammunition, equipment, fitting - this and muchmore you can see in this App. In addition, you can read aboutråvildtets biology, hunting techniques, assessment of trophies, agedetermination, abnormalities etc. BukkeApp'en covers almosteverything - and will be updated with more.
dk.netnatur.netnatur 6.5 APK
Peter Thisted
Nyheder, adgang til jagtmarked med køb og salg af udstyr, almanak,vejr, schweisshund, lovgivning samt både generelle og lokalejagttider. GPS oversigtskort over hundeskove i Danmark. Adgang tilfredningszoner for fiskeriterriet. Find nærmeste skydebane o.m.a.Hør de mest gænse jagthornsignaler. Alt samlet i én app. News,access to hunting market with the purchase and sale of equipment,almanac, weather, schweiss, legislation and both general and localhunting periods. GPS map of the dogs forests in Denmark. Access toprotection zones for fiskeriterriet. Find the nearest shootingrange o.m.a. Hear the most common types of hunting horn signals.All in one app.
Loading...