hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Shiva Rudrastakam_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Shiva Rudrastakam_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

The devotional hymn "Rudrashtakam" appears in the Uttara Kand ofthe celebrated Ram Charit Manas, where a brahmana composed the hymnto propitiate Lord Shiva. His main purpose was to set his pupilfree from the curse of Shiva.In this application devotees canlisten and read Shiva Aarti. He can enjoy 3D gallery with niceimage effects and graphics and after clicking on any particularimage he can set that particular image as wallpaper in yourdevice.During devotional song listening he can play/pause todevotional song by clicking on screen and also go Backward orForward by swapping on screen.नमामीशमीशान निर्वाणरूपंविभुं व्यापकंब्रह्मवेदस्वरूपम्निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहंचिदाकाशमाकाशवासंभजेहम्निराकारमोङ्करमूलं तुरीयंगिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् ।करालंमहाकालकालं कृपालंगुणागारसंसारपारं नतोहम्तुषाराद्रिसंकाशगौरंगभिरंमनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् ।स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गालसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रंविशालंप्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।मृगाधीशचर्माम्बरंमुण्डमालंप्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामिप्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भंपरेशंअखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिंभजेहंभवानीपतिं भावगम्यम्कलातीतकल्याण कल्पान्तकारीसदा सज्जनानन्ददातापुरारी ।चिदानन्दसंदोह मोहापहारीप्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारीन यावद्उमानाथपादारविन्दंभजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशंप्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासंन जानामि योगं जपं नैवपूजांनतोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् ।जराजन्मदुःखौघ तातप्यमानंप्रभोपाहि आपन्नमामीश शंभो