hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download ČVUT FIT checker_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (ČVUT FIT checker_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Aplikace pro studenty ČVUT - FIT, kterástahuje z eduxu výsledky.

* Pracuje i offline - jakmile jednou stáhnete daný předmět,tabulka s výsledky se uloží v cache telefonu a vy si tak můžeteprohlížet své skóre třeba i v metru.

* Hromadné stažení všech předmětů - pokud vyberete u seznamupředmětů v menu možnost Obnovit, aktualizují se všechny předmětynajednou.

* Automatická detekce změny - pokud použijete hromadné obnovení,aplikace automaticky detekuje předměty, u kterých došlo odposledního stažení ke změně a informuje vás o nich.

* Automatická kontrola na pozadí - pokud máte zapnutá data napozadí a nastavíte si automatickou kontrolu, FIT checker vás pakautomaticky upozorní na případné změny na Eduxu.

* Import předmětu z KOSu - nemusíte předměty zadávat ručně. Postisknutí tlačítka se vám automaticky nahrají vaše zapsané předmětyz KOSu

* Kontrola vypsaných zkouškových termínů vás informuje o novýchtermínech a rozčilování se nad zaplněnými zkouškami tak budeminulostí.

* Jednoduše si zkouškové termíny přidejte do kalendáře (vyžadujeaktualizovaný Google Calendar z Play Store)

(THX David Bilík za spolupráci)

SEO: cvut, edux, znamky, fit, fakulta, IT, CTU, KOS

Application of CTU - FIT,which withdraws from Edux results.

* Works offline - once you download the object table of resultsis stored in the cache and the phone so you can view your scoreeven in the subway.

* Bulk download all subjects - if you select in the list ofobjects in the Restore menu, updated all objects at once.

* Automatic detection of changes - if you use multiple renewalapplication automatically detects objects that have occurred sincethe last download to change and inform you about them.

* Automatic checking the background - if you have enabled datain the background and set your automatic checking FIT checker willthen automatically highlights any changes to Edux.

* Import object from KOS - you do not have to enter itemsmanually. After pressing the button, you will automatically uploadyour recorded items from KOS

* Check the listed exam dates will inform you about new termsand aggravation over crowded tests will be gone.

* Simply add the examination dates in the calendar (requiresupdated Google Calendar from Play Store)

 (THX David Bilík for cooperation)

SEO: CTU, Edux, mark, fit, Science, IT, CTU, KOS