hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download BITĖ išmaniems_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (BITĖ išmaniems_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

„Bitės išmaniųjų mokykla“ nuo šiol veiks netikBITĖS salonuose, tačiau ir programėlėje. Į ją sudėjome viską,koreikia, kad Jūsų išmanusis būtų tikrai išmanus irnaudingaspagalbininkas atliekant kasdienines užduotis. „BITĖSišmaniųjųmokyklos“ aplikacija jums siūlo įvairiausių programėliųrinkinį irpadeda vienu paspaudimu jas instaliuoti. Jūsų patogumui,jassuskirstėme į keletą pagrindinių kategorijų:

- Reikalinga kasdien: kasdieninėms užduotims įgyvendinti;
- Bendravimui: padės palaikyti ryšį su artimaisžmonėmis,išsibarsčiusiais po visą pasaulį ar tiesiog smagiaipraleistilaiką;
- Karštos naujienos: niekuomet neatsiliksite nuo Lietuvosirpasaulinių žinių pulso;
- Keliauninkas: visapusiška pagalba planuojantiemskeliones,keliaujantiems ar apie jas svajojantiems;
- Turiningam laisvalaikiui: leisite pailsėti smegenims irsmagiaipraleisite laiką laukdami savo eilės;
- Finansų padėjėjai: programėlės, padėsiančios išmaniai valdytisavofinansus, juos planuotis ir, žinoma, taupyti;
- Išmaniųjų žinovams: programėlių rinkinys technologijųnaujovėmisbesidomintiems žmonėms.

Kaip visa tai veikia? Žinoma, paprastai ir aiškiai. Jumstereikiaį savo išmanųjį atsisiųsti „BITĖS išmaniųjų mokyklos“programėlę ir,ją pasileidus, tiesiog išsirinkti, kokiasrekomenduojamas programasnorėsite atsisiųsti ir instaliuoti į savoišmanųjį. Viskas paprasta,kaip dukart du.

Čia rasite pačias populiariausias ir „Bitės išmaniųjųmokykloje“išbandytas programėles: nuo navigacijos, populiariųjų„Skype“,„Facebook“ ar „Spotify“ iki tokių, kurios leis rastiarčiausiaiJūsų esantį bankomatą, palyginti prekių kainas, gautikarščiausiuskelionių pasiūlymus, ar tiesiog mėgautis nuolatatnaujinamaisanekdotais. Be to, programėlių sąrašas nuolatatnaujinamas, tadniekad neatsiliksine nuo paskutinių išmaniųjųfokusų madų!

Skamba gerai? Tuomet nieko nelaukite ir jau dabarišbandykite„BITĖS išmaniųjų mokyklą“ savo telefone!

"Bees smart school"fromnow on will not only bite the showrooms, but the gadget. Itputdown everything you need to make your smartphone is reallysmartand useful helper in everyday tasks. "BITE smartschools"application offers you a variety of gadgets and helps set asingleclick to install them. For your convenience, they are dividedintoseveral main categories:

- Requires a daily basis: daily tasks;
- Communication: will keep in touch with the people,scatteredthroughout the world, or just have a good time;
- News: never keep up with the Lithuanian and global knowledgeofthe pulse;
- Travelers: comprehensive support planning trips, travelingordream about them;
- 'Leisure: let the brain relax and have a good time whilewaitingfor their turn;
- Financial assistance: the gadget to help you intelligentlymanagetheir finances, they planned and, of course, to save;
- Smart connoisseurs: a set of gadgets technologyinnovationsinterested people.

How does it work? Of course, simply and clearly. All you needisyour smartphone to download the bite of smart schools "gadget,andit is run, just choose what is recommended for the programsyouwant to download and install on your smartphone. It's as simpleasdouble-two.

Here you will find the most popular and Bees smart school"testedgadgets from navigation, the popular Skype, Facebook orSpotify tothose that will find your nearest located ATMs, comparedto theprices of products, get the latest travel deals, or justenjoyconstantly updated jokes. In addition, the gadgets listisconstantly updated, so it never neatsiliksine from last tricksmartfashion!

Sounds good? Then wait for anything, and now try BITEsmartschool "on your phone!