hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download NVA_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (NVA_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

De NVA app bestaat uit tweedelen:--------------------------------------------------------DeNVA app voor ledenAlleen NVA leden hebben toegang tot dit gedeeltevan de App. De dynamische werkomgeving van de anesthesioloog maaktdat de App belangrijke bijdrage kan leveren aan de dagelijksepraktijkvoering: op ieder moment en op iedere plek kan deanesthesioloog beschikken over relevante (beroeps)informatie, zoalsrichtlijnen en standpunten. Ook is veel aandacht besteed aan decongres functie. Informatie over sessies en sprekers is opoverzichtelijk wijze in te zien en via een koppeling met de agendakunnen deelnemers zelf een programma samenstellen. Aios kunnen snelen overzichtelijk zien wanneer er cursussen en examens plaatsvindenen zich via een link naar het inschrijfformulier direct aanmelden.Uiteraard biedt de NVA App een nieuwsfunctie en kunnen erpushberichten worden verstuurd om leden te informeren overnieuwsberichten enupdates.--------------------------------------------------------DeArtsenwijzer PijnDe Artsenwijzer Pijn is ontwikkeld om verwijzersuit de eerste en tweede lijn te informeren over de mogelijkhedendie pijnbehandelcentra kunnen bieden. De ontwikkeling van kennisover pijn en pijnbehandeling gaat razendsnel; het is in het belangvan de patiënt dat verwijzers van de mogelijkheden op de hoogtezijn.--------------------------------------------------------Gebruikersvan de App kunnen een reactie sturen naar nva@anesthesiologie.nlTheNVA app consists of twoparts:-------------------------------------------------- ------TheNVA app for membersOnly NVA members have access to this portion ofthe App. The dynamic environment of the anesthesiologist makes theapp can contribute significantly to the daily practice: at any timeand any place the anesthetist have relevant(professional)information, such as guidelines and positions.Special attention was paid to the conference feature. Informationabout sessions and speakers is shown in readable form and via alink to the agenda, participants can make a program yourself. Aioscan quickly and clearly see when courses and examinations takeplace and sign up directly through a link to the registration form.Naturally, the NVA App offers a new function and can push messagesare sent to inform members about news andupdates.--------------------------------------------------------The Artsenwijzer PainThe Artsenwijzer Pain is developed toinform referrers from the first and second line of thepossibilities that can provide pain treatment centers. Thedevelopment of knowledge about pain and pain treatment is veryfast; it is in the interest of the patient that pointers of thepossibilities are on theheight.--------------------------------------------------------Users of the app can send a message to nva@anesthesiologie.nl