hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Mijn Referendum_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Mijn Referendum_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Mijn Referendum presenteert een platform van officieuze referendaaan de bevolking van Nederland.De democratie in Nederland bestaatuit het stemmen van leden van de Tweede Kamer elke reguliereperiode van 4 jaar. Daarmee houdt de democratie op landelijk niveauzo’n beetje op omdat de Eerste Kamer indirect gekozen wordt.Zeldenkomt een partij programma in zijn geheel overeen met de voorkeurenvan een kiezer. Het systeem van verkiezingen maakt het onmogelijkte kiezen voor een aantal punten van de ene partij en voor eenaantal punten van een andere partij.Verder staan de activiteitenvan de Tweede Kamer leden ver van de gewone burger.Verkiezingsbeloften worden.meteen verkwanseld bij het aangaan vaneen coalitie, of verdwijnen helemaal uit het zicht. Het lijkt eropdat een lid van de Tweede Kamer totaal geen notie heeft wat eronder het volk leeft.De dynamiek in een land en de gehele wereld isdermate hoog dat alras een verkiezingsuitslag achterhaald is. Hetduurt daarom veel te lang voordat de burger weer enige invloed kanuitoefenen op de politieke verhoudingen.De burger heeft behoefte omzijn stem uit te brengen over actuele, concrete zaken. En dat isook mogelijk in de vorm van referenda, waarmee een democratiedaadwerkelijk gestalte krijgt ten koste van de politieke elite.MijnReferendum legt stellingen en vragen voor waar iedereen over meekan stemmen. Burgers kunnen zelf gratis vraagstellingen voorstellenof tegen een geringe vergoeding indienen. Verder kan men na hetuitbrengen van een stem alle reacties lezen en zelf een reactiegeven.My Referendum presents a platform unofficial referendums tothe people of the Netherlands.Democracy in the Netherlands consistsof voting members of the House each regular period of 4 years. Thisnationwide democracy holds about it because the Senate isindirectly elected.Rarely does a batch program as a whole in linewith the preferences of a voter. The system of elections makes itimpossible to choose a number from one party and a number of otherparty.Further, the activities of the House members far from theordinary citizen. Election Promises worden.meteen squandered whenentering into a coalition or disappear completely from view. Itseems that a member of the House has absolutely no idea what isgoing on among the people.The dynamics in the country and the wholeworld is so high that has become obsolete soon an election. Ittherefore takes much too long to restore public can exert someinfluence on the political situation.Citizens need to cast his voteon topical and practical issues. And that is possible in the formof referendums that democracy actually takes shape at the expenseof the political elite.My Referendum submit statements andquestions to which everyone can vote on it. Citizens can suggestyour own free or submit questions for a small fee. Furthermore,after casting a vote can read all the comments and even post acomment.