hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Słownik Rymów PRO_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Słownik Rymów PRO_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Wersja PRO poza usunięciem reklamy z dołuaplikacji nie różni się niczym od darmowej wersji, w przyszłościwersja płatna będzie miała możliwość korzystania z bazy rymówoffline.
Wersja darmowa jest dostępna pod tym linkiem: http://goo.gl/FBT1bt

Jedyna w aplikacja na rynku wyszukująca poprawnie polskie rymy.Dość zagranicznych odpowiedników z polskim słownikiem, którewykładają się na rodzimych znakach (nie wyszukają rymuzasuwka-borówka)


W odróżnieniu od innych aplikacji tego typu Słownik Rymów pozwalawyszukać rymy z niedokładnymi końcówkami:
np. mama - blamaż, zamach-dramat
Po wybraniu jednego z wyszukanych słowo pojawia się okienko zjego definicją


Główne cechy aplikacji Słownik Rymów:
- prawie 3 milionów słów do wyszukania
- 2 tryby wyszukiwania: dokładne i niedokładne końcówki
- możliwość wyboru długości rymu co do litery
- wyniki prezentowane alfabetycznie lub w losowej kolejności
- poprawna obsługa polskich znaków: dla rymu 'u' i 'ó' niemają znaczenia, dwuznaki są uwzględniane jako jednaspółgłoska(dż, ch, sz itp.)
- kliknięcie na wyszukane słowo wyświetla jego definicję zesłownika


Uwaga:
1. Wymagany dostęp do internetu. Z racji dużego rozmiaru bazy słówaplikacja działa wyłącznie w trybie online.

PRO version beyond theremoval of advertising from the bottom of the application is nodifferent from the free version, the paid version in the futurewill be able to use the database offline rhymes.
The free version is available at this link: http://goo.gl/FBT1bt

The only application on the market in the search correctlyPolish rhymes. Quite foreign counterparts Polish dictionary, whichteach the native characters (do not search out the rhymebolt-blueberry)


Unlike other applications of this type rhyming dictionary lets yousearch rhymes with inaccurate tips:
eg. mom - disgrace, coup-drama
After selecting one of the sophisticated word appears a window withits definition


The main features of the application rhyming dictionary:
- Almost 3 million words to search
- 2 search modes: accurate and inaccurate tip
- Ability to choose the length of the rhyme to the letter
- The results are presented in alphabetical order or in randomorder
- Correct handling Polish characters: the rhyme 'u' and 'yellow' donot matter, digraphs are considered as one consonant (dż, ch, s,etc.)
- Click on the fancy word displays its definition in thedictionary


Note:
1. Internet access required. Because of the large size of thedatabase application runs only words online.