0.2b / October 9, 2014
(4.7/5) (19)
Loading...

Description

DMLS (Dengue Mosquito Larvae Survey)
เป็นระบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย ที่ทำงานบนแท็บเล็ตแอนดรอยด์

มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
สามารถทำงานสำรวจได้ทั้งแบบ Online และ Offline
สามารถบันทึกการสำรวจ ตามแบบฟอร์มกระดาษของ สคร.1 แบบเดิม ได้
สามารถเก็บพิกัด สถานที่สำรวจด้วย GPS
สามารถใช้งานได้หลาย ๆ เครื่อง พร้อม ๆ กันได้
สามารถแสดงผลรายงานพิกัดสถานที่สำรวจลูกน้ำยุงลายบนแผนที่ GoogleMap

App Information DMLS

NECTEC Show More...

FMC: คำนวณผสมปุ๋ย 1.0.2 APK
NECTEC
โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลักN, P และ K ที่ต้องการการคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวน 3 ตัวคือ ยูเรีย,DAP และ MOP รวมถึงดินผสม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้)สามารถคำนวณปริมาณการใช้ต่อพื้นที่เพาะปลูก และการคำนวณเป็นปริมาตรได้สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อคำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหารเฉพาะที่ยังขาดอยู่ได้สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไรรวมถึงตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการให้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆมาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายProgram to calculate thecomposition template fertilizers and fertilizer mixtures based on aformula that includes the macronutrients N, P and K, are calculatedto produce the weight of my compost number 3 is urea, DAP and MOPincluded. soil (Filler) (in case you want to use) can be used tocalculate the amount of arable land. And to calculate the volume.Can enter the soil at planting compost to calculate the value of aspecific nutrient deficiencies also exist. Return can be calculatedby entering the amount of weight that each parent fertilizertogether constitute what fertilizer formulation. The fertilizerindustry inspection standards that meet the criteria of a givenfertilizer. It can extract the proper nutrients for plants ofeconomic importance, which has compiled a database ofrecommendations to the Department of Agriculture's fertilizerplant. Or other government agencies. Entered on a database on theserver.
FFC+ Plus APK
NECTEC
Smart Health Smart Life by FFCโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC)เป็นโปรแกรมใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ชื่อว่า JHCISโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำใช้ในการบริการเยี่ยมบ้านในชุมชนต่างๆโดยนำฐานข้อมูลของโปรแกรม JHCIS ไปใช้งานบนแอนดรอยด์แท็บเล็ต เช่นซัมซุง กาแล็คซีแท็บ ได้อย่างสะดวกด้วยโปรแกรม FFC Autosyncที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยคุณสมบัติของโปรแกรมสามารถบันทึกพิกัดบ้านด้วยระบบจีพีเอสบนแผนที่กูเกิลแม็ปและดูสภาวะโรคเรื้อรังของบ้านแต่ละหลังได้พร้อมสามารถแสดงผังเครือญาติได้อย่างอัตโนมัติและสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพบุคคล เช่น ความดัน ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูงและคำนวณค่าดัชนีมวลกายได้อย่างอัตโนมัติพร้อมทั้งสามารถคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง วินิจฉัยโรคด้วยรหัสมาตรฐานICD-10 และจ่ายยา เวชภัณฑ์และบริการได้อีกด้วยพัฒนาโดย ห้องวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคงฯ เนคเทค สวทช.The Family Folder Collector (FFC)Application work together with Java Health Center InformationSystem (JHCIS). The pupose of this application is for healthcarepersonel to collect household information when going out to thevillage for data collection. The data can be input onto the Androidtablet (such as Samsung Galaxy tab) and synchronized with JHCISdatabase by FFC Autosync 2011 program on server. The applicationcan be display genogram and monitor the chronic disease on GoogleMap and locate the house coordinate by GPS system. Also can becollecting such as weight, height, pressure, pulse and helpcalculate BMI level automatically and can be diagnosis with ICD-10standard and prescription.Developed by WISRU NECTEC NSTDA
Hydroponics Manager for Mobile 2.1 APK
NECTEC
Hydroponics Manager that help you cultivate hydroponics vegetablesin home. You can select a seed then drag into empty pot or removeto another empty pot. You can change date and time for each seedand note height, total leaf and picture for each plant. You cannote pH,EC,total insert water,nutrient A/B, acid for each day. Ifyou want to see old data you can create file with extension .CSVand open with excel or notepad etc,. You can share picture or fileto someone to help you improve process cultivate.Features- android 3.2 or above- setting pots (max 144) and tray (max 12)- select seed : redoak, greenoak, redcoral, butter, cherokee,fillie, greencos, sparta- memo parameter water: pH,EC,total insert water,nutrient A/B, acidfor each day- memo growth plant: height, leaf, picture- show age for each plant.- notify before 4 day harvest for treat no nutrient water- notify when plant age 45 day for harvest- setting notify to change water or insert nutrient A/B- calculator insert nutrient A/B- count harvested plants in right top and can reset when clicktab***** Survey Questionnaire *****Could you spare me a minute? I’m doing a survey,but don’t know how to answer my questionnaire. Would you pleasehelp me?Please follow below link.https://docs.google.com/forms/d/1NXWHPeiFOkzM-o8R51XOLd1lPkQP0lxHLfm141qd8VE/viewform
DMLS 0.2b APK
NECTEC
DMLS (Dengue Mosquito Larvae Survey)เป็นระบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย ที่ทำงานบนแท็บเล็ตแอนดรอยด์มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้สามารถทำงานสำรวจได้ทั้งแบบ Online และ Offlineสามารถบันทึกการสำรวจ ตามแบบฟอร์มกระดาษของ สคร.1 แบบเดิม ได้สามารถเก็บพิกัด สถานที่สำรวจด้วย GPSสามารถใช้งานได้หลาย ๆ เครื่อง พร้อม ๆ กันได้สามารถแสดงผลรายงานพิกัดสถานที่สำรวจลูกน้ำยุงลายบนแผนที่ GoogleMapDMLS(Dengue Mosquito Larvae Survey).Systematically explore aegypti The tablet runs on Android.Qualify asCan work explores both Online and Offline.The survey can be 0.1 Background paper form of traditionalsolutions.Coordinates can be Locations surveyed with GPSCan use multiple machines simultaneously.It can display the location coordinates on the map, explore aegyptiGoogle Map.
BaiKhaoNK 1.0.5 APK
NECTEC
BaiKhaoNK (means rice leaf in Thai)application can help to estimate the amount of N fertilizer bymeasuring the color level of a rice leaf in the rice field. Itbenefits directly to a farmer for managing the amount of Nitrogenfertilizers needed for his or her rice fields.ใบข้าวเอ็นเคเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนาโดยดูจากลักษณะของสีที่ปรากกออกมาจากใบของต้นข้าวทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของต้นข้าว
Z-Baby 1.0.0 APK
NECTEC
Z-BABY: Software for pregnancy due date, fetusdevelopment simulation & weight gain during pregnancy.Z-Baby is the application for:- Having your pregnancy calculation (Due Date) at all time.- Seeing the simulation of 3D fetus development with descriptionweek by week.- Calculating the weight gain during pregnancy & managing yourweight gain.- Nutrition guide: recipes to help mom eat well.- Recording photos & data by monthly.- Locating your position on Google map to find the nearesthospital.- Finding location on the map with latitude & longitude.
My Act + 1.1.2.beta APK
NECTEC
My Act + is an extension to My Act. My Act+combines activity detection and food consumption. Activitydetection is performed automatically once installed into 4 mainactivities: sleep, rest, walk and run. Details of each activity areprovided in the form of Calory, hour, step, and distance. Foodconsumption is entered manually with provided menu. User is allowedto add their own menu. Comparison of intake and outtake energy isprovided for user to monitor their own daily activity.My Act + is a research cooperation between Nectec, Faculty ofMedicine of Chulalongkorn University, King Chulalongkorn MemorialHospital of Thai Red Cross and Thai Health Fund
tangmoChecker 2.0 APK
NECTEC
'TangmoChecker' is an application for checkingthe ripeness of watermelons. Bysimply placing the phone near the watermelon and knocking at theshell for 10seconds, TangmoChecker can accurately determine the ripeness ofwatermelons.With a unique calculation formula to interpret the echoes itreceives fromknocking at the shell, TangmoChecker can evaluate the ripenesswithout dependingon the size, color or weight of the watermelon. Try this for freeandyou’ll love it !!!.
Loading...