1.0 / November 24, 2014
(4.0/5) (1)
Loading...

Description

Maak nu uw afspraken bij dokter VanTilborghvia deze app!
Make yourappointmentswith Dr. Van Tilborgh through this app!

App Information Dokter Van Tilborgh

 • App Name
  Dokter Van Tilborgh
 • Package Name
  com.mywebsitebuilder.tilborgh
 • Updated
  November 24, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  My Websitebuilder.com
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

My Websitebuilder.com Show More...

Tousty 1.0 APK
TOUSTY, de datingsite voor mensen meteenderwelke beperkingLIEFDE is iets heel belangrijks in het leven. Ietswaardevols,iets waar maar weinig mensen zonder kunnen.TOUSTY is fris, makkelijk toegankelijk en een leuke plek omuwideale date of liefde van je leven te vinden. Bent unieuwsgierigwie er allemaal in uw regio wacht op de liefde?Wacht dan niet langer en schrijf u nu in op TOUSTYTOUSTY, the datingsitefor people with any disabilityLOVE is something very important in life. Somethingvaluable,something few people without it.TOUSTY is fresh, easily accessible and a great place to findyourideal date or love of your life. Are you curious who's waitinginyour region on love?Wait no longer, register now TOUSTY
Rolcomat 1.0 APK
Rolcomat bvba is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en servicevan machines en materiaal voor bestratingwerken, tuinaanleg,tuinbouw en industrie. Met het overzicht van onze nieuwe machines,merkt u dat wij resoluut kiezen voor kwaliteit, bedrijfszekerheiden polyvalente machines. ROLLMOPS - KNIKMOPS STIHL - BEMA - .... Ukunt rekenen op deskundig advies, correcte prijzen en eenprofessionele service. Knikmops KM 130 en KM 250 zijn ook metcabine leverbaar. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u voorvrijwel alle machines een perfecte service bieden. Voor onze vasteklanten zorgen wij daarbij dat de meest courante onderdelen uitvoorraad kunnen geleverd worden. Alle machinegegevens worden in onscomputerbestand bewaard, zodat wij steeds het juiste onderhoud enherstellingen kunnen uitvoeren. Op onze website kunt u kennismakenmet ons bedrijf, onze machines en activiteiten. Voor alleinlichtingen en prijsoffertes kunt u ons steeds vrijblijvendcontacteren. Mogen wij u wel vragen om vooraleer ons een bezoek tebrengen, steeds vooraf telefonisch af te spreken a.u.b. Wij zijnconstant in de weer voor onze klanten, en willen toch graag denodige tijd voor u vrij maken. Rolcomat bvba specializes in thesale, rental and service of machinery and equipment for pavingwork, landscaping, horticulture and industry. With the overview ofour new machines, you notice that we resolutely opt for quality,reliability and multipurpose machines. ROLLMOPS - Knikmops STIHL -BEMA - .... You can count on expert advice, fair prices and aprofessional service. Knikmops KM 130 and KM 250 are also availablewith cab.      By applying our years ofexperience to virtually all machines perfect service offer. For ourregular customers we thereby ensure that the most current parts canbe supplied from stock. All machine data into our computer systempreserved, so that we can still perform the correct maintenance andrepairs.   On our website you can learn about our company, ourmachines and activities. For all inquiries and quotations pleasecontact us without obligation. May we do ask you to pay us a visitbefore, always in advance by phone Please agree to We areconstantly busy for our customers, and still like the free up sometime for you.
Dokter Van Tilborgh 1.0 APK
Maak nu uw afspraken bij dokter VanTilborghvia deze app!Make yourappointmentswith Dr. Van Tilborgh through this app!
Deweer Gallery 1.0 APK
Opgericht in 1979 door Mark en Marleen Deweer in Otegem, een dorpin het zuiden van West-Vlaanderen, staat Deweer Gallery momenteelaan het begin van het tweede grote hoofdstuk uit haar geschiedenis.Inderdaad, de beide zonen van de stichters van de galerie, Bart enGerald Deweer, hebben recent de leiding van de galerie van hunouders overgenomen, met de bedoeling een dynamische rol te blijvenspelen op de scene van de internationale hedendaagse kunst en eennieuwe generatie kunstenaars te promoten aan de hand van sterkegalerietentoonstellingen en regelmatige deelnames aan debelangrijkste internationale kunstbeurzen. De generatiewissel laatzich niet alleen illustreren door het ambitieuze galerieprogramma,maar ook door de grondige renovatie en uitbreiding in 2012 van hetgaleriegebouw. In de loop van haar haast 35-jarige geschiedenis,heeft Deweer Gallery een merkwaardig verhaal gerealiseerd. Bij hetbegin van de jaren ’80 was Deweer Gallery de eerste Belgischegalerie die de Duitse Nieuwe Wilde Schilderkunst en de ItaliaanseTransavanguardia introduceerde. Zo presenteerde zij o.a.tentoonstellingen van Georg Baselitz, A.R. Penck, Rainer Fetting,Enzo Cucchi en Mimmo Paladino. Terzelfdertijd nam zij ook depromotie op zich van eigentijdse Belgische kunstenaars: in 1983organiseerde de galerie haar eerste tentoonstelling vanPanamarenko; Jan Fabre werd voor het eerst getoond in 1985. In detweede helft van de jaren ’80 werd Deweer o.m. de eerste,niet-Duitse galerie die de Duitse beeldhouwer Stephan Balkenholvertegenwoordigde. In de jaren ‘90 werkte Deweer Gallery met eenaantal internationale kunstenaars die gewaardeerd werden voor hunzeer sterke, individuele posities, waaronder Günter Brus(Oostenrijk), Günther Förg (Duitsland), Tony Cragg(Groot-Brittannië), Ilya Kabakov (Oekraïne, sinds 1992!), ImiKnoebel (Duitsland), Gerhard Merz (Duitsland), Aernout Mik(Nederland), Siegfried Anzinger (Oostenrijk), Thomas Ruff(Duitsland, vanaf 1992!) en Mark Wallinger (Groot-Brittannië). Elkvan hen maakte in meerdere solo-tentoonstellingen en op bijzonderewijze gebruik van de haast museale tentoonstellingsruimten van degalerie. Het eerste decennium van de nieuwe eeuw zag de start vaneen reeks samenwerkingen met nieuwe kunstenaars: Koen Vanmechelen(België, >2000), Matthieu Laurette (Frankrijk, > 2004),Sergey Bratkov (Oekraïne , > 2006), Enrique Marty (Spanje, >2006), Benjamin Moravec (Frankrijk, > 2006), Andy Wauman(België, > 2006), Stefaan Dheedene (België, > 2007), MichaëlAerts (België, > 2008), Cristina Lucas (Spanje, >2008), BorisMikhailov (Oekraïne, >2009), Tatjana Gerhard (Zwitserland, >2010), Matthew Lutz-Kinoy (VS, >2011), Norbert Witzgall(Duitsland, >2011), Keren Cytter (Israel, >2013), KasiaFudakowski (GB, >2013), Jan De Cock (België, >2013), MelissaGordon (VS/GB, > 2014) en Shirana Shahbazi (Iran/Zwitserland,> 2014). Daarnaast stelde Deweer Gallery op regelmatige basisthematische groepstentoonstellingen met publicatie voor, zoals“Ouverture” (1985), “Xth Anniversary Show”(1989), “A PaintingShow”(1994), “ECLiPS” (2004, ter gelegenheid van de 25steverjaardag van de galerie en voorgesteld in de voormaligeelektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem), het absoluut uniekeproject “Art of the Loom – 32 Tapestries woven on the looms of MarkDeweer’s factory, Otegem, Belgium, 1985-2010” (2011) en tenslotte“Re-Opening” (2012). Vandaag gaat Deweer Gallery onverminderd doorop haar historisch elan en kiest ze resoluut voor voortdurendvolgehouden vernieuwing en innovatie. Founded in 1979 by Mark andMarleen Deweer in Otegem, a village in the south of West Flanders,Deweer Gallery is currently at the beginning of the second majorchapter in its history. Indeed, the two sons of the founders of thegallery, Bart and Gerald Deweer, have recently taken over theleadership of the gallery of their parents, with the intention tocontinue to play a dynamic role on the scene of internationalcontemporary art and a new generation to promote artists on thebasis of strong gallery exhibitions and regular participations inmajor international art fairs. The generation change allows notonly illustrate the ambitious gallery program, but also thethorough renovation in 2012 of the gallery building and expansion.Deweer Gallery In the course of its nearly 35-year history,achieved a remarkable story. At the beginning of the 80s DeweerGallery was the first Belgian gallery that German New Wild Paintingand the Italian Transavanguardia introduced. So they includeexhibitions presented by Georg Baselitz, AR Penck, Rainer Fetting,Enzo Cucchi and Mimmo Paladino. Finally, they also took thepromotion from contemporary Belgian artists: in 1983 the galleryorganized its first exhibition of Panamarenko; Jan Fabre was shownfor the first time in 1985. In the second half of the 80s Deweerwas to become the first non-German gallery that the German sculptorStephan Balkenhol represented. In the 90s Deweer Gallery workedwith a number of international artists who were valued for theirvery strong, individual positions, including Günter Brus (Austria),Günther Förg (Germany), Tony Cragg (Great Britain), Ilya Kabakov(Ukraine, since 1992!), Imi Knoebel (Germany), Gerhard Merz(Germany), Aernout Mik (The Netherlands), Siegfried Anzinger(Austria), Thomas Ruff (Germany, from 1992!) and Mark Wallinger(Great Britain). Each of them made in several solo exhibitions andspecial way using the rush museum exhibition spaces of the gallery.The first decade of the new century saw the start of a series ofcollaborations with new artists: Vanmechelen (Belgium,> 2000),Matthieu Laurette (France,> 2004), Sergey Bratkov (Ukraine,>2006), Enrique Marty (Spain, > 2006), Benjamin Moravec(France,> 2006), Andy Wauman (Belgium,> 2006), StefaanDheedene (Belgium,> 2007), Michaël Aerts (Belgium,> 2008),Cristina Lucas (Spain> 2008), Boris Mikhailov (Ukraine,>2009), Tatjana Gerhard (Switzerland,> 2010), Matthew Lutz-Kinoy(US,> 2011), Norbert Witzgall (Germany,> 2011), Keren Cytter(Israel,> 2013), Kasia Fudakowski (GB ,> 2013), Jan De Cock(Belgium,> 2013), Melissa Gordon (USA / GB,> 2014) andShirana Shahbazi (Iran / Switzerland,> 2014). AdditionallyDeweer Gallery suggested regular thematic group exhibitionspublication for, such as "Overture" (1985), "Xth Anniversary Show"(1989), "A Painting Show" (1994), "Eclipse" (2004, on the occasionof the 25th anniversary of the gallery and presented in the formerpower Transformer Zwevegem), absolutely unique project "Art of theLoom - 32 Tapestries woven on the looms of Mark Deweer's factory,Otegem, Belgium, 1985-2010" (2011) and finally " Re-opening"(2012). Today, Deweer Gallery unabated on her historic momentumand she opts for continued sustained renewal and innovation.
Snpwear 1.1 APK
Wij leveren niet enkel promowear, workwear, gadgets of sports -enteamwear, maar gaan voor meer dan alleen een product. SnP Wear wilook uitblinken in de service naast het product. Wij opteren dusvoor vakkennis, flexibiliteit en professionele partners om u zo debest mogelijke ondersteuning te bieden. Wij kiezen bewust voor eenpersoonlijke aanpak, want voor ons is een vlot, open enface-to-face contact belangrijk. Persoonlijke begeleiding bij uwopdracht maakt dan ook deel uit van onze service: van de selectievan de artikelen tot advies inzake de bedrukking. Wij werken dusmet kennis van zaken, passie en liefde voor het vak. Tenslottegeven originaliteit en knowhow voor ons de doorslag! We not onlydeliver promo wear, workwear, gadgets or sports team -and wear, butgo for more than just a product. SnP Wear will also excel in theservice next to the product. So we opt for expertise, flexibilityand professional partners to you as to provide the best possiblesupport. We deliberately choose a personal approach, because for usit is a smooth, open and face-to-face contact is important.Personal assistance with your job then also part of our service,from the selection of articles to opinion on the print. So we workwith knowledge, passion and love for the profession. Finally, giveoriginality and know-how for us the decisive!
Domein De Ghellinck 1.4 APK
Mis onze Côte à l'os avond niet op 18 maart!! (thema menu) Downloadhier onze feestmenu 2016 Aan de voet van de Vlaamse Ardennen, inhet pittoreske Elsegem, deelgemeente van Wortegem-Petegem,verwelkomen Koen en Delphine u in hun restaurant - tearoom datgevestigd is in het koetshuis van het Domein de Ghellinck. Metzicht op de vijver van het vroegere kasteel en op een oudeSchelde-arm kan u er genieten van de vele gerechten die Koen achterzijn fornuis klaarmaakt. In de zomer is het heerlijk vertoeven ophet recent vernieuwd terras waar je even kan ontsnappen aan hetdagelijkse drukke leven. Na een gezonde wandeling in het park kan uer terecht voor een heerlijke kop koffie, zoete lekkernijen of eenstevige pint. Er is voor elk wat wils: kleine gerechten, dagmenu,aan de kaart, seizoensgerechten en menu's. Er heerst een familialesfeer waarbij Delphine instaat voor een vlotte en keurigebediening. Voor familiefeesten is er ook een apart zaaltjevoorzien. Do not miss our Côte à l'os evening out on March 18th !!(Theme menu) Download our party menu 2016 At the foot of theFlemish Ardennes, in the picturesque Elsegem, municipality ofWortegem-Petegem, Koen and Delphine welcome you in their restaurant- tearoom housed in the carriage house of the Domaine de Ghellinck.Overlooking the pond of the former castle and an old Scheldt armyou can enjoy many dishes Koen prepares behind his stove. In thesummer it is lovely to sit on the recently renovated terrace whereyou can just escape from everyday busy life. After a healthy walkin the park you can enjoy a delicious cup of coffee, sweet treatsor a good beer. There is something for everyone: small dishes,daily specials on the card, seasonal dishes and menus. There is afamily atmosphere in which Delphine is responsible for a smooth andneat operation. For family celebrations there is also a separateroom.
Bekemolen 1.1 APK
“Domein Bekemolen” heeft een geschiedenis die teruggaat tot in devroege middeleeuwen. Het is het de enige site in Vlaanderen metzowel een water- als een windmolen. Daarenboven bevinden zichprachtige vijvers op het domein die in vroegere tijden dienst dedenals spaarbekken voor de watermolen. Het domein bevindt zich vlakbijde dorpskern van Mullem en leunt aan tegen een natuurgebied."Domain Bekemolen" has a history dating back to the early MiddleAges. It is the only site in the Flanders with both a water like awindmill. In addition, there are beautiful lakes on the estate whoserved in ancient times as a reservoir for the water mill. Theestate is located near the village of Mullem and leans against anature reserve.
Devoet 1.0.1 APK
Vijver & Aquariumcenter - DierenspeciaalzaakUitgebreide keuzewaterplanten en natuurstenenLavafilters: de beste manier voorgezond en helder vijverwaterFilters - meerkamerfilters - oasefiltersInstalaties van filters, plaatsen van pompenreinigen vanvijvers, filters , onderhoudGratis advies bij problemen van vijver-en aquariumwaterAlle vijver - en aquariumvissenTuindecoratie in:graniet, beton en kunststofWat doen wij?* Aanleg Vijvers -zwemvijvers* Aanleg terrassen - opritten* Beplantingen - gazonBouw* Nieuwbouw* Renovaties * Herstelling, * Isoleren *OprittenPond & Aquarium Center - ZooExtensive choice plants andstoneLava Filters: the best way for healthy and clear pondwaterFilters - more room filters - filters oasisInstallations offilters, installing pumpscleaning ponds, filters, maintenanceFreeadvice for problems of pond and aquarium waterAll pond - andaquarium fishGarden decoration in: granite, concrete andplasticWhat are we doing?* Construction Ponds - Swimming Ponds*Construction of terraces - driveways* Planting - lawnconstruction*New* Renovations* Repair,* Isolate* Driveways
Loading...