1.17 / November 27, 2015
(1.7/5) (3)
Loading...

Description

Poradnik dla osób planujących budowę domuenergooszczędnego oraz dla wszystkich zainteresowanych budownictwemenergooszczędnym. Przedstawia najważniejsze zasady projektowaniatego rodzaju domów, a także szczegółowe rozwiązania technicznesłużące realizacji tych idei w praktyce. W wydaniu opisano wieleprzykładów realizacji domów zbudowanych zgodnie z zasadamizrównoważonego w krajach europejskich, w tym także w Polsce.Przedstawiono główne certyfikaty środowiskowe obowiązujące wEuropie.
Dużą część poradnika stanowią artykuły techniczne, w którychzawarto szczegółowe wyliczenia, parametry i rozwiązania stosowane wbudownictwie energooszczędnym, począwszy od fundamentów i ścian, askończywszy na urządzeniach do ogrzewania, odzysku ciepła iwykorzystania energii odnawialnej.

Przykładowe tematy:
- Dom energooszczędny - co to znaczy, jakie wymagania musispełnić?
- Ile trzeba zainwestować, aby osiągnąć standard domuenergooszczędnego?
- Różnice między domem energooszczędnym a pasywnym;
- Energooszczędność w praktyce - w Polsce i różnych krajachEuropy;
- Technologie i materiały do budowy ciepłego domu: izolacje ścian,dachu,
podłogi na gruncie, fundamentów, nowoczesne okna; drzwi i bramy odobrych
parametrach cieplnych;
- Korzyści z wentylacji z odzyskiem ciepła;
- Czym ogrzewać ciepły dom?

Aplikacja wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniuUżytkownika. Działają one w sposób podobny do plików cookies.Korzystając z aplikacji wyrażasz zgodę na ich zapisywanie iwykorzystywanie. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZPRMedia S.A. www.grupazpr.pl

A guide to planning theconstruction of energy-efficient home, and for anyone interested inenergy-saving construction. Presents the main design principles ofsuch homes, as well as detailed technical solutions for theimplementation of these ideas in practice. With the release of theembodiments described many houses built in accordance with theprinciples of sustainability in European countries, includingPoland. Presents the main environmental certificates in force inEurope.
A large part of the guide are technical articles, which includeddetailed calculations, parameters and solutions for buildingenergy-efficient, from the foundations and walls, and ending ondevices for heating, heat recovery and renewable energy.

Sample topics:
- Saving house - what it means, what requirements must befulfilled?
- How much you need to invest to achieve a standard ofenergy-efficient home?
- Differences between home energy efficient and passive;
- Energy efficiency in practice - in Poland and acrossEurope;
- Technologies and materials to build a warm home: insulation ofwalls, roof,
on the ground floor, foundations, modern windows; doors and gatesfor good
thermal parameters;
- Benefits of ventilation with heat recovery;
- How to heat your home warm?

The application uses the files stored on the device user. Theyoperate in a manner similar to cookies. Using the application youconsent to the storage and use. For more information, check thewebsite SMPS Media SA www.grupazpr.pl

App Information Dom Energooszczędny

 • App Name
  Dom Energooszczędny
 • Package Name
  pl.smi.domEnergooszczedny
 • Updated
  November 27, 2015
 • File Size
  2.7M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.17
 • Developer
  ZPR Media S.A.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  $0.99
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa
 • Google Play Link

ZPR Media S.A. Show More...

Urządzamy dom i mieszkanie 1.32 APK
Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie kataloguUrządzamy dom i mieszkanie 2014/2015 to bogato ilustrowanapublikacja, prezentująca aktualną ofertę firm z branżywnętrzarskiej i wykończeniowej. Rocznik pełen inspiracji iproduktów z aktualnej oferty rynkowej. opracowano dla osóbceniących niebanalne pomysły na urządzanie mieszkania czy domu, atakże projektantów wnętrz, dekoratorów i stylistów. Opróczrzetelnych opisów produktów katalog zawiera informacje o firmach icenach. Krok po kroku prowadzi czytelnika przez salony, jadalnie,sypialnie, łazienki, kuchnie oraz przestrzeń wokół domu.Urządzamy dom i mieszkanie to porcja wiedzy, oryginalnych pomysłówi cennych inspiracji, które sprawiają, że aranżacja wnętrz stajesię przyjemnością.Słowa kluczowe:aranżacje wnętrz, dom, inspiracje, katalog, mieszkanie, nowoczesnemeble, styl, style wnętrz, urządzanie domu, urządzanie mieszkania,wykończenie wnętrz, wystrój wnętrzUnique catalog jubileeedition We arrange dwelling 2014/2015 is richly illustratedpublication, presenting the current offer companies interior designand finishing. Yearbook full of inspiration and products in thecurrent market offer. designed for those who appreciate exceptionalideas on furnishing an apartment or house, as well as interiordesigners, decorators and stylists. In addition to the accuratedescription of the products directory contains listings and prices.Step by step leads the reader through the living rooms, diningrooms, bedrooms, bathrooms, kitchens and the space around thehouse.We arrange dwelling is a portion of knowledge, original ideas andvaluable inspiration, which makes interior design becomes apleasure.Keywords:interior design, home, inspiration, directory, housing, modernfurniture, style, styles, interior design, home decoration,furnishing the house, interior decorating, interior design
Mój Ogród 1.16 APK
ZPR Media S.A.
Poradnik ogrodowy dla osób szukającychpomysłów i fachowych wskazówek dotyczących urządzania ogrodu.Wydanie zawiera wiele pięknych zdjęć ogrodów i kompozycjiroślinnych, a także elementów wyposażenia oraz małej architektury.Oprócz inspiracji, jak urządzić ogród w różnych warunkach (nadziałce piaszczystej, leśnej, w cieniu), numer zawiera mnóstwoprzydatnych porad: jak sadzić i uprawiać rośliny, jak je dobieraćdo warunków glebowych, jak zwalczać choroby i szkodniki. Dużąatrakcją są galerie popularnych i mniej znanych roślin ogrodowych(m. in. drzew, krzewów, bylin, traw, roślin jednorocznych,zimozielonych, zadarniających, wodnych, owocowych, do obsadzaniaskarp), a także niezbędnych nawozów i narzędzi, z możliwościąbezpośredniego zakupu w internetowym pasażu handlowym. Treśćuzupełniają dwa filmy o tematyce ogrodowej: Zakładanie ipielęgnacja trawnika oraz Budowa stawu kąpielowego.Przykładowe tematy:-26 kompozycji na każdą działkę: z murkami, oczkiem, kaskadą, zeźródełkiem, stawem, z grillem, wokół tarasu;-Drzewa liściaste i iglaste - jakie wybrać i gdzie je posadzić,żeby w przyszłości nie sprawiały kłopotu;-Idealna murawa. Jak pielęgnować trawnik?-Sad i warzywnik, czyli ogród bogaty w smaki;-Kwitnące krzewy – ważny element ogrodowych aranżacji;-Uprawa roślin w pojemnikach na tarasach i balkonach;-Rabaty bylinowe – przykładowe kompozycje z opisem roślin;-Jak połączyć taras z ogrodem i jak zaaranżować miejscawypoczynku;-Budowa grilla z cegły;-Zasady uprawy ziół;-Cięcie roślin ozdobnych i owocowych.Aplikacja wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniuUżytkownika. Działają one w sposób podobny do plików cookies.Korzystając z aplikacji wyrażasz zgodę na ich zapisywanie iwykorzystywanie. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZPRMedia S.A. www.grupazpr.plGarden guide for thoselooking for ideas and expert guidance on furnishing the garden.Edition contains many beautiful pictures of gardens and plantcomposition, and items of equipment and landscaping. In addition toinspiration, how to design a garden in a variety of conditions(sandy plot, forest, in the shade), the number contains a lot ofuseful tips: how to plant and grow plants, how to choose theconditions of soil, how to combat pests and diseases. The bigattraction are the galleries of popular and lesser-known gardenplants (m. In. Of trees, shrubs, perennials, grasses, annualplants, evergreen, zadarniających, water, fruit and the planting ofslopes), as well as the necessary fertilizers and tools, with thepossibility of direct purchase in the online arcade. The content issupplemented by two films about the garden: Establishment andmaintenance of the lawn and the swimming pond construction.Sample topics:-26 Composition on each plot: with low walls, eye, cascade, witha spring, pond, barbecue, around terrace;-tree Deciduous and coniferous - what to choose and where to plantthem, so that in the future not caused trouble;• Perfect turf. How to cultivate the lawn?-Sad And vegetable garden, or a garden rich in flavors;-Kwitnące Shrubs - an important element of gardenarrangement;-Uprawa Plants in containers on terraces and balconies;-Rabaty Perennial - examples of compositions with descriptions ofplants;-How To connect the terrace with a garden and how to arrange aplace of rest;-Construction Of a brick barbecue;-Rules Growing herbs;-cutting Of ornamental plants and fruit.The application uses the files stored on the device user. Theyoperate in a manner similar to cookies. Using the application youconsent to the storage and use. For more information, check thewebsite SMPS Media SA www.grupazpr.pl
Remont i Modernizacja 1.3 APK
Poradnik remontowy dla osób zajmujących sięzawodowo nieruchomościami - zarządców wspólnot i pracownikówspółdzielni mieszkaniowych. Ma pomóc w przygotowaniach do remontu,a także ułatwić przeprowadzenie prac. Przedstawia informacje onowoczesnych materiałach budowlanych i wykończeniowych, a takżerozwiązaniach instalacyjnych oraz sposoby ich zastosowania wbudynkach wielorodzinnych. Zawiera mnóstwo przydatnych wskazówek irad specjalistów z różnych dziedzin z zakresu technologiibudowlanych, prawa, finansów.http://miesiecznik-murator.muratordom.pl/murator/wydania-specjalne/Słowa kluczowe: murator numer specjalny, remont i modernizacja,termomodernizacja, wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa,spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca nieruchomościRepair guide for realestate professionals - managers, communities and workers housing.To assist in the preparations for the repair, as well as facilitatethe work. Provides information on the modern building and finishingmaterials, as well as the installation solutions and methods fortheir use in multi-family buildings. It contains lots of usefultips and advice specialists from various fields in the field ofconstruction technology, law, finance. http://miesiecznik-murator.muratordom.pl/murator/wydania-specjalne/Keywords: murator special issue, repair and modernization,thermal modernization, housing cooperatives, housing, cooperativehousing, property manager
Dom Energooszczędny 1.17 APK
ZPR Media S.A.
Poradnik dla osób planujących budowę domuenergooszczędnego oraz dla wszystkich zainteresowanych budownictwemenergooszczędnym. Przedstawia najważniejsze zasady projektowaniatego rodzaju domów, a także szczegółowe rozwiązania technicznesłużące realizacji tych idei w praktyce. W wydaniu opisano wieleprzykładów realizacji domów zbudowanych zgodnie z zasadamizrównoważonego w krajach europejskich, w tym także w Polsce.Przedstawiono główne certyfikaty środowiskowe obowiązujące wEuropie.Dużą część poradnika stanowią artykuły techniczne, w którychzawarto szczegółowe wyliczenia, parametry i rozwiązania stosowane wbudownictwie energooszczędnym, począwszy od fundamentów i ścian, askończywszy na urządzeniach do ogrzewania, odzysku ciepła iwykorzystania energii odnawialnej.Przykładowe tematy:- Dom energooszczędny - co to znaczy, jakie wymagania musispełnić?- Ile trzeba zainwestować, aby osiągnąć standard domuenergooszczędnego?- Różnice między domem energooszczędnym a pasywnym;- Energooszczędność w praktyce - w Polsce i różnych krajachEuropy;- Technologie i materiały do budowy ciepłego domu: izolacje ścian,dachu,podłogi na gruncie, fundamentów, nowoczesne okna; drzwi i bramy odobrychparametrach cieplnych;- Korzyści z wentylacji z odzyskiem ciepła;- Czym ogrzewać ciepły dom?Aplikacja wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniuUżytkownika. Działają one w sposób podobny do plików cookies.Korzystając z aplikacji wyrażasz zgodę na ich zapisywanie iwykorzystywanie. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZPRMedia S.A. www.grupazpr.plA guide to planning theconstruction of energy-efficient home, and for anyone interested inenergy-saving construction. Presents the main design principles ofsuch homes, as well as detailed technical solutions for theimplementation of these ideas in practice. With the release of theembodiments described many houses built in accordance with theprinciples of sustainability in European countries, includingPoland. Presents the main environmental certificates in force inEurope.A large part of the guide are technical articles, which includeddetailed calculations, parameters and solutions for buildingenergy-efficient, from the foundations and walls, and ending ondevices for heating, heat recovery and renewable energy.Sample topics:- Saving house - what it means, what requirements must befulfilled?- How much you need to invest to achieve a standard ofenergy-efficient home?- Differences between home energy efficient and passive;- Energy efficiency in practice - in Poland and acrossEurope;- Technologies and materials to build a warm home: insulation ofwalls, roof,on the ground floor, foundations, modern windows; doors and gatesfor goodthermal parameters;- Benefits of ventilation with heat recovery;- How to heat your home warm?The application uses the files stored on the device user. Theyoperate in a manner similar to cookies. Using the application youconsent to the storage and use. For more information, check thewebsite SMPS Media SA www.grupazpr.pl
Poradnik Remontowy 1.1 APK
Numer Specjalny Muratora to kompendium wiedzyna temat remontu i modernizacji budynków wielorodzinnych.Przygotowany z myślą o wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach izarządcach nieruchomości, którzy planują lub rozpoczynają wnajbliższej przyszłości takie prace. Zawiera ciekawe artykułyszczegółowo przedstawiające najpopularniejsze technologie imateriały budowlane, nowoczesne rozwiązania możliwe do zastosowaniaw kamienicach i blokach mieszkalnych, a także omawia zagadnieniaformalno-prawne.Murator Special Editionis a compendium of knowledge about the renovation and modernizationof multifamily buildings. Formulated for residential communities,cooperatives and real estate zarządcach who plan or begin in thenear future such work. It includes interesting articles detailingthe most popular technologies and materials, modern solutions thatcan be used in houses and blocks of flats, and also discusses theformal and legal issues.
Muratordom 1.34 APK
W naszej aplikacji:- znajdziesz setki artykułów poradnikowych na temat budowy iremontu domu,- dowiesz się, jakie formalności budowlane trzeba spełnić przedrozpoczęciem budowy,- przeczytasz, jak prawidłowo wykonać instalacje grzewcze, wodne ielektryczne.Tysiące zdjęć w naszych galeriach z pewnością zainspirują Cię doaranżacji i urządzenia idealnych wnętrz - salonu, sypialni, kuchnii łazienki... Również planowanie i pielęgnacja ogrodu nie będą jużmiały przed Tobą tajemnic.Gorąco zachęcamy do oglądania naszych filmów poradnikowych iinstrukcji wideo KROK PO KROKU. To cenne źródło informacji iinspiracji dla budujących i remontujących swoje domy imieszkania.Muratordom…… polub na https://www.facebook.com/magazyn.murator/… oglądaj nahttps://www.youtube.com/channel/UC5u_SX-zpLVSw5Mp2zBFcTQ… śledź na https://twitter.com/MuratordomplTagi: budowa, remont, formalności budowlane, instalacje grzewcze,instalacje wodne, instalacje elektryczne, aranżacja, urządzeniawnętrz, salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, pielęgnacja ogrodu,poradnikIn our application:- You will find hundreds of articles of guidance on theconstruction and renovation of the house,- Find out what paperwork you need to meet building beforeconstruction begins,- Read, how to properly perform the heating, water andelectric.Thousands of photos in the galleries will inspire you to arrangeand equipment ideal interior - living room, bedroom, kitchen andbathroom ... Also planning and gardening will no longer havesecrets from you. We highly encourage you to watch our videos of guidance andinstruction video STEP BY STEP. It is a valuable source ofinformation and inspiration for building and repairing their housesand apartments. Muratordom ... ... Polub on https://www.facebook.com/magazyn.murator/ ... Watch forhttps://www.youtube.com/channel/UC5u_SX-zpLVSw5Mp2zBFcTQ ... Follow on https://twitter.com/MuratordomplTags: construction, renovation, construction formalities, heatingsystems, water systems, electrical systems, interior, devicedesign, living room, bedroom, kitchen, bathroom, gardening,guide
Szkoła Urządzania 1.18 APK
ZPR Media S.A.
„Szkoła urządzania domu” to wyjątkowy poradnikna temat wykańczania domów i mieszkań. Składa się z 12 lekcjipoświęconych kolejnym etapom, z którymi musi się zmierzyćwłaściciel podczas urządzania wnętrz - od stanu surowego do doboruwyposażenia.Jest kompletnym podręcznikiem nie tylko dla osob urządzających nowedomy, ale także dla tych, którzy planują je wyremontować iunowocześnić. Zawiera praktyczne porady i zalecenia architektów,jak wykończyć wnętrza modnie, funkcjonalnie i estetyczniePodpowiada, czym się kierować przy wyborze materiałówwykończeniowych i jak je stosować. Poradnik zawiera kilkaset zdjęćilustrujących ciekawe pomysły architektów i dekoratorówwnętrz.W wydaniu przedstawiono także praktyczne rozwiązania spotykanychpodczas urządzania wnętrz problemów, takich jak dobór podłogi,koloru ścian, rodzaju oświetlenia. Zamieszczone w książceinformacje i porady są opatrzone rysunkami i zdjęciami zkonkretnych realizacji.Lekcja 1. Pomysł, projekt, planLekcja 2. Ścianylekcja 3. Podłogalekcja 4. Drzwi, parapety, grzejnikilekcja 5. Hol, korytarz, schodyLekcja 6. SalonLekcja 7. KuchniaLekcja 8. ŁazienkaLekcja 9. PoddaszeLekcja 10. Szafy i garderobyLekcja 11. Światło w domuLekcja 12. DetaleAplikacja wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniuUżytkownika. Działają one w sposób podobny do plików cookies.Korzystając z aplikacji wyrażasz zgodę na ich zapisywanie iwykorzystywanie. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZPRMedia S.A. www.grupazpr.pl"School of furnishing thehouse" is a unique guide on the finishing of houses and flats. Itconsists of 12 lessons on the next steps, which must face the ownerof the interior design - from the raw state to the selection ofequipment.It is a complete manual not only for people urządzających newhomes, but also for those who are planning to renovate andmodernize them. It contains practical advice and recommendations ofarchitects, interior finish as fashionable, functional andaestheticallySuggests, then guide the selection of finishing materials and howto use them. The guide contains hundreds of photos illustrating theinteresting ideas of architects and interior decorators.The issue also presents practical solutions encountered whilefurnishing problems, such as the choice of flooring, wall color,the type of lighting. Throughout the book, information and adviceare provided with drawings and photographs of the specificimplementation.Lesson 1. The idea of ​​the project planLesson 2. WallsLesson 3. FloorLesson 4 doors, windowsills, radiatorsLesson 5. The lobby, hallway, stairsLesson 6. LivingLesson 7. KitchenLesson 8. Bathroom9. Lesson LoftLesson 10. cabinets and wardrobesLesson 11. Light at homeLesson 12. DetailsThe application uses the files stored on the device user. Theyoperate in a manner similar to cookies. Using the application youconsent to the storage and use. For more information, check thewebsite SMPS Media SA www.grupazpr.pl
Expert PLAY 3.4.1.7.91513 APK
Zainstaluj aplikację i pobierz darmowewydanieExpert Play! Zanurz się w świecie smartfonów i nowychtechnologii.

Już dzisiaj pobierz tabletowe wydanie magazynu onowychtechnologiach zupełnie za darmo. Poznaj najnowszą ofertęoperatorasieci Play, dowiedz się o nowych usługach, przeczytaj oplotkach inowościach ze świata nowych technologii.
Ekspert Play tomagazyn,który pozwoli ci być na bieżąco z nowymi trendamiobowiązującymi wświecie smartfonów i gadżetów. Pismo przygotowywanejest przezspecjalistów i w łatwy oraz przystępny sposóbprzybliżaczytelnikowi tematykę związaną z nowymi technologiami.Tekstyzamieszczone w magazynie ułatwią czytelnikowi wybóraparatutelefonicznego, zaprezentują jego funkcje i zalety.Install and downloadthefree edition of Expert Play! Immerse yourself in the worldofsmartphones and new technologies.Our download tablet edition of the new technologyabsolutelyfree. Explore the latest range of network operator Play,learnabout new services, read about the rumors and news from theworldof new technologies. Expert Play is a magazine that will allowyouto keep up with new trends existing in the world of smartphonesandgadgets. The letter prepared by the experts and the easyandaffordable way brings the reader to issues related tonewtechnologies. The texts published in the magazine will helpthereader to select the telephone, will present its featuresandbenefits.
Loading...