6 / April 10, 2017
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

Témata: Cyklista Chodci V dopravním prostředkuTexty jsounamluveny.31 animovaných dopravních situací zpracovaných hravouformou v 3D, dítě je doprovázeno průvodcem.Vyhodnocování je vofree verziuzamčeno.topics:    Cyclist    pedestrians    Themeans of transportThe texts are spoken.31 animated trafficsituations processed in a playful way in 3D, the child isaccompanied by a guide.Scoring is locked in the free version.

App Information Dopravní výchova 3D

 • App Name
  Dopravní výchova 3D
 • Package Name
  eu.LittleLane.Dopravna1RCZ
 • Updated
  April 10, 2017
 • File Size
  97M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  6
 • Developer
  LittleLane a.s.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava Slovakia
 • Google Play Link

LittleLane a.s. Show More...

LittleLane SK-EN 1.8 APK
The game is designed in English and Slovak language.15 complexgames, 430 words, 610 sentences.Categories:Clothes, Animals,Alphabet, Verbs, Food and drinks, Transport, Family, Body, Reading,Numbers, My house, Memory, Find, Crosswords, Puzzle.
Mathematics VR 1.0 APK
Mathematics in virtual reality. It contains addition, subtraction,multiplication. All arithmetic operations have 3 to 5 obstacles.For example, additions up to 10, 100, 1000, with transition throughdozens, hundreds or without it.You can calculate problems in 4topics:- on the Moon- taken undersea- on the pirate’s island- in acommon roomDue to the voluntary obstacles the application issuitable for children of 5-12 years.
Slovenský jazyk 4R 6 APK
5 tematických celkovPredponaVybrané slováDelenie hlások,spodobovanieSlovné druhyPriama reč2 spôsoby využitiaVýučba: 82výučbových stránok prináša logicky a prehľadne usporiadané učivo,jasne, zrozumiteľne a názorne vysvetlené, doplnené vhodnýmipríkladmi. Učebnica obsahuje aj rozširujúce učivo nad rámecučebných osnov, ktoré je určené pre mimoriadne nadanýchžiakov.Cvičenia: 90 cvičení s mnohonásobným opakovaním a smnožstvom nových zadaní sa zameriava na dôkladné precvičovanie aprehlbovanie preberaného učiva. Mimoriadne bohatý výber slovrozširuje slovnú zásobu žiakov z rôznych oblastí života. Viacerécvičenia sú spracované s dôrazom na utvrdzovanie medzipredmetovýchvzťahov a rozvíjanie logického myslenia.V aplikácii je možné zadaťemail rodiča. Štatistiky a screenshoty odpovedí sa po ukončenícvičenia zašlú na tento email.5 thematic unitsprefixSelectedwordsDivision phonemes, mutationof speechDirect Speech2 ways touseLesson 82 teaching sites brings logically and clearly organizedcurriculum, clearly, clearly and vividly explained by relevantexamples. The textbook also includes expanding the curriculumbeyond the curriculum, which is designed for exceptionally giftedstudents.Exercises: 90 exercises with multiple repetition and thenumber of new award focuses on thorough practice and deepening oftopics covered. Extremely rich choice of words expands thevocabulary of students from different walks of life. Severalexercises are prepared with an emphasis on cross-curricularaffirming and developing logical thinking.The application canspecify a parent e-mail. Statistics and screenshots response aftercompletion of the exercises sent to this email.
Matematika 3R - I.diel 3 APK
Obsah I. dielu (115 cvičení):Čísla do 1 000Trojciferné číslaSčítanie bez prechodu cez desiatkuOdčítanie bez prechodu cezdesiatkuSčítanie s prechodom cez desiatkuOdčítanie s prechodom cezdesiatkuSlovné úlohy Násobenie v obore malej násobilkyNásobenie do100Slovné úlohyCvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami.Obsahuje vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti.Celý obsahaplikácie je možné si prezieť. Tlačidlo vyhodnoť, je uzamknuté zapoplatok.V aplikácii je možné zadať email rodiča. Štatistiky ascreenshoty odpovedí sa po ukončení cvičenia zašlú na tentoemail.Contents I. portion (115 exercises):Numbers in1000three-digit numbersCounting up to ten,Subtract up totenAddition of up to ten,The reading of up to ten,wordproblemsMultiplication in the art small multiplicationMultiply100word problemsExercise of dynamically changing task.It containsan evaluation of the statistics of success.The entire contents ofthe application it is possible to survive. Evaluate button islocked for a fee.The application can specify a parent e-mail.Statistics and screenshots answers, after the exercises sent tothis email.
Dopravná výchova 3D 3 APK
LittleLane a.s.
Plne 3D spracovanie dopravných situáciíhravouformou, kde dieťa je sprevádzané sprievodcom. Ovládaťaplikáciumôžu aj deti, ktoré nevedia čítať, je celá nahovorená.Témy:CyklistaChodciV dopravnom prostriedkuObsahuje 31 dopravných situácií.Full 3D processingtrafficsituations in a playful way in which a child is accompaniedby aguide. Control applications can even children who can notread, theentire recorded by.Themes:    Cyclist    pedestrians    Means of transportIt contains 31 traffic situations.
Slovenský jazyk 3R 4 APK
Celkový počet 90 cvičeníVýuková časťTesty5 tematických celkov- Abeceda- Hlásky- Slabiky- Vybrané slová- Slovné druhy3 spôsoby využitiaVýučba: 72 výučbových strán s logicky a prehľadneusporiadanýmučivom, zrozumiteľne vysvetleným a doplnenýmvhodnýmipríkladmiTesty: 5 testov - každý tematický celok uzatvára test tvorený10cvičeniami s dynamicky sa meniacimi zadaniamiCvičenia: 90 cvičení zameraných na dôkladné precvičovanieučiva,viacnásobné opakovania s množstvom nových zadaní, úlohy ajpremimoriadne nadaných žiakov a deti so špecifickýmivývinovýmiporuchami učeniaV aplikácii je možné zadať email rodiča. Štatistiky ascreenshotyodpovedí sa po ukončení cvičenia zašlú na tentoemail.Total 90 exercisesTutorial sectionTests5 thematic units- The alphabet- Quotes- Syllables- Selected words- Word classes3 ways to useTraining 72 teaching logic pages and the digest of thecurriculum,and clearly explained by appropriate examplesTests: 5 Test - Each thematic unit 10 closes the testexercisesconsisting of a dynamically changing zadaniamiExercises: 90 exercises in-depth curriculum practicing,multiplerepetitions with a lot of new placed, the job forparticularlygifted pupils and children with specific learningdefectsThe application can specify a parent e-mail. Statisticsandscreenshots response after completion of the exercises sent tothisemail.
LittleLane CZ-EN 1.8 APK
The game is designed in English and Czech language.15 complexgames, 430 words, 610 sentences.Categories:Clothes, Animals,Alphabet, Verbs, Food and drinks, Transport, Family, Body, Reading,Numbers, My house, Memory, Find, Crosswords, Puzzle.
Dopravná výchova 3D 7 APK
Plne 3D spracovanie dopravných situáciíhravouformou, kde dieťa je sprevádzané sprievodcom. Ovládaťaplikáciumôžu aj deti, ktoré nevedia čítať, je celánahovorená.Témy:CyklistaChodciV dopravnom prostriedkuObsahuje 31 dopravných situácií.Vyhodnocovanie je vo free verzii uzamknuté.Full 3D processingtrafficsituations in a playful way in which a child is accompaniedby aguide. Control applications can even children who can notread, theentire recorded by.Themes:    Cyclist    pedestrians    Means of transportIt contains 31 traffic situations.Evaluation is locked in free version.
Loading...