1.0.0 / April 15, 2015
(4.3/5) (4043)
Loading...

Description

Nakrmte hladové draky! Vyberte si z lednice potraviny, uvařte je,jak vás napadne, a pak je naservírujte dvěma drakům. Za odměnu váspřekvapí svojí reakcí. Můžete krájet, mixovat, vařit, péct adochucovat - v naší hře je zkrátka hraní s jídlem povoleno. DračíKuchyně doplňuje pořad České televize Draci v hrnci.Feed the hungrydragons! Choose foods from the fridge, boil it, as you can imagine,and then the two mA Serve dragons. As a reward, you will besurprised by their reactions. You can chop, mix, cook, bake andenhance flavor - our game is simply playing with food allowed.Dragon Kitchen complements the Czech TV program Dragons in the pot.

App Information Dračí kuchyně

 • App Name
  Dračí kuchyně
 • Package Name
  air.cz.ceskatelevize.dracikuchyne
 • Updated
  April 15, 2015
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Česká televize
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Česká televize Kavčí Hory 140 70 Praha Česká republika
 • Google Play Link

Dračí kuchyně Version History

Select Dračí kuchyně Version :
 • 1.0.0 (1000000) - Latest Version
 • Dračí kuchyně 1.0.0 APK File

  Publish Date: 2017 /10/29
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 19.6 MB
  Tested on: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  File Sha1: 24ce8442ae30c199615364900fe4d203d7cbf310
  APK Signature:

Česká televize Show More...

iVysílání České televize APK
Archiv odvysílaných pořadů ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČTart, který obsahuje více než 4 roky videoobsahu si můžete užítpřímo ve svém telefonu. ---------------------- Upozornění: - Ustarších verzí Androidu (2.3.6 a nize) funguje video na protokoluRTSP - Některé WIFI routery mají RTSP zablokované, prosímodblokujte (port 554) - Od verze 1.7 aplikace nepodporuje protokolRTSP. - Od verze 1.7 je aplikace podporována pouze na Androiduverze 3.x a vyšší. ---------------------- Výběry - Doporučená videake zhlédnutí, budete mít vždy po ruce. Připravili jsme pro vásvýběry nejsledovanějších videí dne a aktuálního týdne, to nejlepšíz našeho archivu a také pořady, které právě sledují ostatní. MojeiVysílání - Sestavte si svůj vlastní program z pořadů Českételevize. Stačí přidat oblíbené části do vlastního playlistu.Pořady A-Z - Hledáte konkrétní pořad? Abecední rozcestník vám budedobrým pomocníkem. Vyhledávat můžete také podle žánrů. Pořady podledata - Pohodlně můžete archiv prohledávat také pomocí televizníchprogramů jednotlivých kanálů České televize (ČT1, ČT2, ČT24, ČTsport, ČT :D a ČT art). Stačí jen tušit, kdy přibližně se pořadkterý hledáte vysílal. Tato aplikace obsahuje proprietární měřicísoftware, jenž monitoruje používání videopřehrávače. Uživatelům takumožní přispívat k měření sledovanosti. Chcete-li se dozvědět víceo informacích, které může měřící software shromažďovat nebo o Vašímožnosti měření deaktivovat, přečtěte si zásady ochrany osobníchúdajů poskytnutých výrobcem tohoto software, které naleznete nastránce http://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/. Archivebroadcast programs CT1, CT2, CT24, CT sport, CT: D CT and art,which contains more than four years, you can enjoy video contentdirectly on your phone. ---------------------- Notice: - In olderversions of Android (2.3.6 and below) works for RTSP video - SomeWIFI routers have RTSP blocked, please unblock (port 554) - Sinceversion 1.7 application does not support RTSP protocol. - Sinceversion 1.7 application is only supported on Android version 3.xand higher. ---------------------- Choices - Featured videos towatch, you'll always have on hand. We have prepared for you aselection of the most watched videos of the day and the currentweek, the best of our archives and also shows that just watchingothers. My iVysílání - Build your own program on Czech Televisionprograms. Just add your favorite parts to your own playlist.Programs A-Z - Looking for a specific show? Alphabetical Directorywill be a good helper. You can also search by genre. Order by date- Conveniently, you can also search through the archive oftelevision programs each channel Czech Television (CT1, CT2, CT24,CT sport, CT: D CT and art). Just a guess about where the show islooking for broadcast. This application contains proprietarymeasurement software, which monitors Utilize a game. Thus allowingusers to contribute to audience measurement. To learn more aboutthe information that can collect software metering or measurementdeactivate your options, read the privacy statements provided bythe manufacturer of the software, which can be found on pagehttp://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/ .
ČT sport 1.7.15 APK
NOTE: Application is localized and news are in Czech language only.Most of the sport live stream content is blocked outside of Czechrepublic due to limited broadcast rights. Highlights: - Live videostream of the channel ČT sport - Immediately scan through a brieflist of articles - Browse latest articles in various categories -Email articles to friends or share articles on social networks -Save chosen articles for reading later - Customize font size Thenews content is served from http://www.ceskatelevize.cz/ct4/
Dračí kuchyně 1.0.0 APK
Nakrmte hladové draky! Vyberte si z lednice potraviny, uvařte je,jak vás napadne, a pak je naservírujte dvěma drakům. Za odměnu váspřekvapí svojí reakcí. Můžete krájet, mixovat, vařit, péct adochucovat - v naší hře je zkrátka hraní s jídlem povoleno. DračíKuchyně doplňuje pořad České televize Draci v hrnci.Feed the hungrydragons! Choose foods from the fridge, boil it, as you can imagine,and then the two mA Serve dragons. As a reward, you will besurprised by their reactions. You can chop, mix, cook, bake andenhance flavor - our game is simply playing with food allowed.Dragon Kitchen complements the Czech TV program Dragons in the pot.
ČT 24 2.0.4 APK
Note: Application is localized and news are in Czech languageonly.Highlights:- Live video stream of the channel ČT24-Immediately scan through a brief list of articles- Browse latestarticles in various categories- Email articles to friends or sharearticles on social networks- Save chosen articles for readinglaterThe news content is served fromhttp://www.ceskatelevize.cz/ct24/App requires access to yourdevice's ID due to receiving news and updates notifications. Thenews content is served from http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
Karaoke doktora Notičky 1.3 APK
Zazpívejte si spolu se svými dětmi známé i neznámé písničky.„Doktoři“ ze skupiny Chinaski vás naučí mnoho lidových a nověpřezpívaných skladeb. Zaposlouchejte se do písniček nebo si vypnětehlas a zpívejte s doprovodem kapely Chinaski.Hra Karaoke doktoraNotičky doplňuje pořad České televize Písničky doktora Notičky.Singalong with your children known and unknown songs. "Doctors" fromChinaski will teach you a lot of folk songs and newly přezpívaných.Listen to songs or turn off voice and sing with a bandChinaski.Game Karaoke doctor Notička program complements the CzechTelevision Songs doctor Notička.
Kouzelný výtah 1.1.0 APK
Kouzelný výtah naučí vaše děti hravou formou počítat. Spolu s ním aMichalem Nesvadbou budou prozkoumávat Kouzelný dům a v každém patřekrmit hladová zvířata. Na Kouzelné půdě se pak naučí sčítat aodčítat od jedné do deseti. Hra Kouzelný výtah doplňuje pořad Českételevize Jedna dvě, Michal jde.Wonderful elevator teach yourchildren playfully count. Together with him and Michal NESVADBAwill explore Wonderful house and each floor to feed hungry animals.The Magic soil then learn to add and subtract from one to ten.GameMagic elevator complements Czech TV show One, Michal goes.
Music memory game 1.0.0 APK
A memory game with pictures and sounds of most significant musicalinstruments Popular memory game with pictures of musicalinstruments will teach your children how significant musicalinstruments look like, as well as how they sound. Will yourecognize French horn, saxophone or harp? Try the Musical MemoryGame, which is based on Czech TV show Philharmonics on the Street.
Lichožraní 1.5.0 APK
Hra k novému animovanému filmu o stvořeních, která mohou za to, želidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá.Zahraj si za jednoho z nich, hlavního hrdinu Hihlíka. Chop seponožkohledu a najdi všechny schované ponožky. Bude to chtít bystréoko, rychlý postřeh a skvělého pamatováka. A cti hlavní pravidlovšech dobrých lichožroutů: Nikdy nevezmeš celý pár!Game for the newanimated movie about creatures that can consider that the humanityof each pair of socks will always remain the only one - odd. Playas one of them, the hero Hihlíka. Chop the ponožkohledu and findall hidden socks. It will take a keen eye, quick reflexes andexquisite pamatováka. And honor a main rule of all goodLichožrouti: Do not take the whole pair!
Loading...