1.5.3 / February 15, 2021
(4.4/5) (29)
Loading...

Description

Aplikace vznikla jako nadšenecký projekt pro milovníky drobnýchpamátek naší země. Veškerá data o objektech pochází z volnědostupného zdroje na webu drobnepamatky.cz, jsou uložena offlinepřímo v zařízení a jednou za čas jsou aktualizována. Po kliknutí naobjekt v mapě se zobrazí základní informace a klikem doinformačního okna budete přeneseni do webového prohlížeče prozobrazení podrobných informací a fotografií. Hlavní funkce: -Offline databáze všech zaniklých objektů z webu drobnepamatky.cz -Možnost měnit mapové podklady, včetně Mapy.cz, OpenStreetMap, mapod ČÚZK a historických map - Praktický widget pro Vaši domovskouobrazovku s informací o nejbližším objektu - Mapové podkladystarých map 2. a 3. vojenského mapování - Prolínání více druhů mappro lepší sledování proměn krajiny - Prokliky na web drobnepamatky,kde jsou podrobné informace a fotografie k objektům - Filtraceobjektů - Možnost přidávat objekty do oblíbených - Zobrazení polohyuživatele a možnost navigace k objektům - Sdílení objektů a jejichpřenos do jiných mapových aplikací

App Information Drobné památky

 • App Name
  Drobné památky
 • Package Name
  cz.mjakl.apps.drobnepamatky
 • Updated
  February 15, 2021
 • File Size
  7.4M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.5.3
 • Developer
  Michal Jakl
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Michal Jakl Show More...

Real world RPG (GPS game) 1.0.5 APK
Michal Jakl
Klíčové prvky:- Přenesení prvků klasických RPG her do skutečného světa (boje,sběr předmětů, vývoj postavy, plnění úkolů atd.)- Komunitní systém hráčů včetně možností interakce v terénu(komunikace, chat, skupinové souboje)- Motivace k aktivnímu pohybu ve skutečném světě- Zvuková signalizace nových událostí- Velmi nízké hardwarové nároky (výdrž baterie a datovánenáročnost)- Vše zdarma a s minimem reklam- Možnost vytvářet vlastní dějové linky a rozšiřovat svět kolemsebe"Vydal jsem se na vánoční trhy na pražské Náměstí Míru, kde jeumístěno herní město Praha 2. Pročetl jsem si tamní nástěnku, vherní hospodě si dal pivko, pokecal s několika NPC postavami achystal se jít dál. Při pohledu na mapu jsem zjistil, že o několikbloků dále se vyskytl Kovovůl. S tím jsem ještě nebojoval - šeljsem tedy po něm. Štěstí, že jsem si včas přečetl záznam o tétopotvoře v herní encyklopedii. Bez štítu bych totiž neměl šanci.Vrátil jsem se tedy do Prahy 2, na trhu prodal kapku temnoty zesvého inventáře, nakoupil železo a hlínu a u zbrojíře si nechalvyrobit Kvalitní štít. Ale ouha, když jsem nasadil štít místo Profizabijácké věcičky, klesla mi síla pod potřebnou mez. Takže jsemcestou za Kovovolem ještě snědl pár herních jablíček a koláčů. Lovto byl nesnadný, schovával se uprostřed bloku domu a přeskakoval zmísta na místo. Asi deset minut jsem ho naháněl po ulicích, aledopadlo to úspěchem. Když jsem ho dostal, zavřískl jsem k vylekánípřihlížejících radostí :) Když už jsem byl v ráži, došel jsem siještě splnit další část jednoho z herních úkolů. Chtěl jsem ještěpodrtit Vraždomilku, ale skočila mi do cesty Ďáblova bokovka, kterámi pěkně zahýbala statistikami zdraví... Tak snad příště, dnes tobylo krásných nachozených 2,5 km, které proměním v zisk ztracenéhozdraví :)"Přesně tohle je Váš příběh. Paralelní živý svět odehrávající sevšude kolem Vás. Stačí zapnout GPS, mobilní data a stát se jehosoučástí! :-)OBJEVUJTE - KOMUNIKUJTE - ROZVÍJEJTE SE - TVOŘTE!Key Features:- Transferring elements of classic role-playing games to the realworld (fighting, collecting items, character development,fulfillment of tasks etc.)- Community system of players, including the possibility ofinteraction in the field (communications, instant messaging, groupfights)- Motivation for active movement in the real world- Buzzer new events- Very low hardware requirements (battery life and datamodesty)- All free and with minimal ads- Ability to create your own storylines and extend the world aroundthemHome"I went to the Christmas markets in Prague Peace Square, where thecity is located gaming Prague 2. I've read the local board, thegame took a beer pub, have a nice chat with several NPCs andprepared to move on. Looking at the map, I found that a few blocksoccurred Kovovůl. with that, I still fight - so I went after him.Lucky I can timely read the record of this monster in the gameencyclopedia. Without the shield I had no chance. I went thereforeto Prague 2, the market sold a drop of darkness from yourinventory, buy iron and clay and armorer can let producehigh-quality protection. But oh, when I put a shield instead Profikiller stuff dropped me strength below the required limit. So I'mway behind Kovovolem even ate a few game apples and cakes. it wastough hunting, hiding in the middle of the block house and leapingfrom place to place. About ten minutes later I chased him throughthe streets, but aM adlo's success. When I got it, I yelled tobystanders startling pleasure :) When I was in caliber, I came tomeet yet another part of one of the game's challenges. I was stillpreliminary size Vraždomilku, but jumped into my path Devilmoonlight that I'm pretty wiggled health statistics ... So maybenext time, today it was beautiful nachozených 2.5 km, which willturn into lost profit health :) "That's exactly what your story. Parallel living world taking placeall around you. Just turn on the GPS, mobile data and become partof it! :-)DISCOVER - COMMUNICATE - Grow - CREATE!
DoPřírody! (Into the nature!) 1.0.6 APK
Michal Jakl
Application won the second place at aninternational student conference GISáček 2017!Klíčové prvky:- Nalezení přírodních oblastí dle Vámi zadaných kritérií.- Navigace ke zvoleným přírodním oblastem.- Možnost přidávat nové oblasti.- Komunitní systém založený na hodnocení a komentářích jednotlivýchoblastí.- Správa oblíbených oblastí.Tato aplikace je klientskou aplikací systému DoPřírody!, který jebakalářskou prací Michala Jakla a byl zpracován pro Katedruaplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakultyUniverzity Karlovy v Praze. Celý systém sestává ze tří základníchkomponent - databáze přírodních objektů (oblasti a vstupy do nich),výpočetních algoritmů a modulů pro vyhledávání a práci s daty a vneposlední řadě klientských aplikací (webová prezentace a předevšímtato aplikace).Application won thesecond place at an international student conference GISacek2017!HomeKey Features:- Finding natural areas according to different criteria.- Navigate to the selected natural areas.- Ability to add new areas.- Community-based system for assessment and comments on theindividual areas.- Manage your favorite area.HomeThis application is a client application system DoPřírody !, whichis a bachelor thesis Michal Jakl and was prepared for theDepartment of Applied Geoinformatics and Cartography, Faculty ofCharles University in Prague. The entire system consists of threebasic components - database of natural objects (areas and entrancesto them), computational algorithms and modules for searching andworking with data and, ultimately, client applications (webpresentation and primarily this application).
ŠerLok 2.0.0 APK
Michal Jakl
Klíčové vlastnosti- Záznam trasy a její online publikování na webu- Offline záznam v případě nedostatečného či žádného signálu- Podrobné statistiky každé trasy (rychlost, čas, výškovýprofilatd.)- Velmi nízká náročnost na systém i datové připojení (extrémněnízkáspotřeba baterie a plynulý chod i na GPRS)- Procházení a správa v minulosti zaznamenaných tras- Možnost přihlášení a další personalizace- Plánované extra funkce pro účastníky pochodových závodůZákladní ideou systému ŠerLok je radost se sdílení pohybu. Aťužběháte kolem řeky, jedete automobilem či putujete po horách,vždyse najde někdo (z Vašich blízkých), kdo bude Vaši cesturádsledovat. Tento systém Vám vše velmi jednoduše aúčelnězprostředkuje. Aplikace odesílá Vaši polohu a sledující upočítačev pravidelném intervalu sleduje Váš pohyb. Vše probíhávelmi snadnoa přerušení či změna záznamu jsou otázkou jedinéhokliknutí. Vašetrasa bude uložena i po ukončení záznamu a Vy si jitak budete mocidodatečně prozkoumat.A to vše zcela zdarma!Key features- Record your route and online publishing site- Offline recording in case of insufficient or no signal- Detailed statistics of each route (speed, time, altitudeprofileetc.)- Very low demand for system and data connection (extremelylowbattery consumption and smooth operation even on GPRS)- Browse and manage previously recorded tracks- Ability to log on and other personalization- Planned extras for participants marching racesHomeThe basic idea of ​​Sherlock is a pleasure to sharemovement.Whether you run along the river, driving a car or wanderthemountains, there is always someone (from your loved ones) whowillbe happy to follow your path. This system should makeeverythingvery simply and efficiently arrange. App sends yourlocation andtracking at your computer at regular intervals monitorsyourmovement. Everything happens very easily and interruption orchangethe record with a single click. Your route will be saved evenafterthe recording is finished and you take it so you canlaterexplore.And it's all completely free!
Drobné památky 1.5.3 APK
Michal Jakl
Aplikace vznikla jako nadšenecký projekt pro milovníky drobnýchpamátek naší země. Veškerá data o objektech pochází z volnědostupného zdroje na webu drobnepamatky.cz, jsou uložena offlinepřímo v zařízení a jednou za čas jsou aktualizována. Po kliknutí naobjekt v mapě se zobrazí základní informace a klikem doinformačního okna budete přeneseni do webového prohlížeče prozobrazení podrobných informací a fotografií. Hlavní funkce: -Offline databáze všech zaniklých objektů z webu drobnepamatky.cz -Možnost měnit mapové podklady, včetně Mapy.cz, OpenStreetMap, mapod ČÚZK a historických map - Praktický widget pro Vaši domovskouobrazovku s informací o nejbližším objektu - Mapové podkladystarých map 2. a 3. vojenského mapování - Prolínání více druhů mappro lepší sledování proměn krajiny - Prokliky na web drobnepamatky,kde jsou podrobné informace a fotografie k objektům - Filtraceobjektů - Možnost přidávat objekty do oblíbených - Zobrazení polohyuživatele a možnost navigace k objektům - Sdílení objektů a jejichpřenos do jiných mapových aplikací
Correct altitude (geoid corrections for GPS) 1.1.0 APK
Michal Jakl
GPS uses a simplified smooth Earth surface called ellipsoid forpositioning, including altitude. However, the planet is not smoothand therefore the difference between the actual user altitude andthe GPS altitude can make many tens of meters! We use EarthGravitational Model 2008 (EGM2008) NGA data to calculate the geoiddeviation from the ellipsoid surface for any location on theEarth's surface. All database is stored directly in the applicationand so the whole system works without the need for an Internetconnection. You can set some other values such as sensitivity andaveraging steps to get even more accurate results that you see in aclear graph in real time. More precisely than with this app undernormal conditions you will not find your mobile altitude! Collectachievements, follow the leaderboards! Every meter counts! :)
Pověsti a legendy 1.5.3 APK
Michal Jakl
Aplikace vznikla jako nadšenecký projekt pro ty z Vás, kdo rádizkoumají historii a duší míst vepsanou v pověsti a legend našichpředků. Cílem je vytvořit komplexní a bohatý zdroj tohotoliterárního bohatství a obohatit procházky v přírodě o zajímavostinavázané na nejrůznější místa v krajině. Veškerá data pocházejí oduživatelské komunity a případný původní zdroj je poctivě uveden.Pokud znáte nějakou pověst, která v databázi chybí, budu moc rád,když ji doplníte! Hlavní prvky: - Online databáze stovek pověstí alegend, do které může kdokoliv přidat další - Vyhledávání mezizáznamy i adresami míst (pomocí API Mapy.cz) - Překlady pověstípomocí překladače Google - Možnost volby mapových podkladů (Google,Mapy.cz, OpenStreetMaps, ČÚZK...) - Ukládání do oblíbených,komentování, sdílení záznamů přátelům, hlášení chyb Přeji hodněpříjemných počtení při toulkách (nejen) v přírodě!
Prázdné domy 1.5.2 APK
Michal Jakl
Aplikace vznikla jako nadšenecký projekt pro milovníky opuštěných astarých domů a dalších objektů. Veškerá data o objektech pochází zwebu prazdnedomy.cz, jsou uložena offline přímo v zařízení a jednouza čas jsou aktualizována. Po kliknutí na objekt v mapě se zobrazízákladní informace a klikem do informačního okna budete přenesenido webového prohlížeče pro zobrazení podrobných informací afotografií. Hlavní funkce: - Offline databáze všech zaniklýchobjektů z webu prazdnedomy.cz - Možnost měnit mapové podklady,včetně Mapy.cz, OpenStreetMap, map od ČÚZK a historických map -Praktický widget pro Vaši domovskou obrazovku s informací onejbližším objektu - Mapové podklady starých map 2. a 3. vojenskéhomapování - Prolínání více druhů map pro lepší sledování proměnkrajiny - Prokliky na web prazdnedomy.cz, kde jsou podrobnéinformace a fotografie k objektům - Filtrace objektů - Možnostpřidávat objekty do oblíbených - Zobrazení polohy uživatele amožnost navigace k objektům - Sdílení objektů a jejich přenos dojiných mapových aplikací
Loading...