40.2.1 / May 12, 2020
(4.5/5) (1,140)

Description

การเลือกสีบ้านใหม่ของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยแอปฯ Dulux Visualizer จากสีดูลักซ์ จะทำให้คุณสนุกกับการเลือกสีและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาเฉดสีที่ใช่สำหรับบ้านของคุณหรือลองให้เพื่อนและครอบครัวช่วยกันแนะนำเฉดสีที่เหมาะสำหรับคุณด้วยก็ได้นี่เป็นเพียงแค่ฟังก์ชั่นบางส่วนที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยแอปฯDulux Visualizer ใหม่: •เห็นสีบ้านก่อนทาสีจริงแบบเรียลไทม์บนผนังได้ทันทีด้วยเทคโนโลยภาพเสมือนจริง• แชร์ผลงานการออกแบบสีและไอเดียตกแต่งห้องให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแล้วขอความคิดเห็นจากเขาได้ทันที • เทียบเฉดสีต่างๆ รอบตัวคุณหรือบันทึกเฉดสีที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำมาใช้ตกแต่งบ้านของคุณ •ค้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเฉดสีทั้งหมดของดูลักซ์ New Dulux Visualizer- See, Share, Paint! ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ การใช้งาน DuluxVisualizer เพื่อออกแบบสีห้องใหม่ของคุณด้วยโหมดกล้องหรือวิดีโอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณจะต้องมีเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวรองรับอยู่ภายในเครื่องอุปกรณ์บางรุ่น (แม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆ) อาจยังไม่มีเทคโนโลยีนี้แต่ไม่ต้องกังวล คุณยังสามารถใช้ แอปฯ Dulux Visualizerในการออกแบบสีห้องด้วยโหมดภาพนิ่งที่คุณถ่ายจากห้องของคุณเองได้นอกจากนี้คุณยังสามารถช่วยออกแบบสีห้องจากภาพที่เพื่อนของคุณแชร์มาให้ดูเพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันไอเดียร่วมกันได้อีกด้วย

App Information Dulux Visualizer TH LA

Dulux Visualizer TH LA Version History

Select Dulux Visualizer TH LA Version :
 • 5.0.16 (20022)
 • Dulux Visualizer TH LA 5.0.16 APK File

  Publish Date: 2017 /2/4
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 29.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: ea8ba2106e2dc9e2daae9286ba2d79a3b42d9535
  APK Signature: 62a56ccbe53142c09845c87fece543fc540e92eb
AkzoNobel Show More...
Dulux Visualizer IN 40.2.3 APK
AkzoNobel
Choosing your next wall colour has never been easier. Using theDulux Visualizer you can play with paint ideas to find your perfectpalette, with a little help from friends and family. Here are justa few of the things you can do with the new Visualizer: • SEE paintcolours appear instantly on walls using Augmented Reality • SHAREpersonalised designs and room ideas with friends and family andreceive instant colour feedback • PICK and save inspirationalcolours from the world around you to try in your home • EXPLORE thefull range of products and colours from Dulux The new DuluxVisualizer – See, Share and Paint! DEVICE COMPATIBILITY To use theVisualizer to recolour your walls while viewing them in camera orvideo mode, your phone or tablet will need to have on-boardmovement sensors. Not all devices (even recent ones) have thistechnology, but don’t worry – you can use the new Photo Visualizerto visualise colours using a static image of your room instead. Youcan also update your friends' shared visualisations so you cancreate new looks together.
Coral Visualizer 40.2.3 APK
AkzoNobel
Nunca foi tão fácil escolher a cor da parede. Com o CoralVisualizer, você poderá fazer testes com várias cores paraencontrar sua paleta perfeita, com uma pequena ajuda de amigos efamiliares. Com o novo Coral Visualizer, você poderá: • VER ascores de tinta aparecerem instantaneamente nas paredes usando atecnologia de Realidade Aumentada • COMPARTILHAR designspersonalizados e ideias de cores para cômodos com amigos efamiliares e receber opiniões imediatas • ESCOLHER e salvar coresinspiradoras ao seu redor para experimentar nos seus ambientes •EXPLORAR a gama completa de produtos e cores da Coral Novo CoralVisualizer – simule, compartilhe e pinte! COMPATIBILIDADE COMDISPOSITIVOS Para que o Coral Visualizer consiga mudar a cor daparede durante a visualização no modo de câmera ou de vídeo, seutelefone ou tablet precisará ter sensores de movimento integrados.Nem todos os dispositivos (até mesmo os recentes) têm essatecnologia, mas não se preocupe, você poderá usar o novo FotoVisualizer para visualizar as cores usando uma imagem estática doseu ambiente. Você também poderá atualizar as simulaçõescompartilhadas dos seus amigos para criar novos visuais junto comeles.
Bruguer Visualizer 40.2.1 APK
AkzoNobel
Elegir el color de la pared nunca ha sido tan sencillo. Si usas laaplicación Bruguer Visualizer puedes hacer pruebas con ideas depintura para encontrar tu paleta perfecta y con ella obtener ayudade familiares y amigos. Aquí tienes unas cuantas ideas de lo quepuedes hacer con la nueva App Bruguer Visualizer: • VER cómo loscolores de pintura aparecen al instante en las paredes por medio dela Realidad Aumentada. • COMPARTIR diseños personalizados e ideascon tus familiares y amigos y recibir opiniones sobre colores alinstante. • ELEGIR y guardar colores inspiradores del mundo que terodea y probarlos en tu hogar. • EXPLORAR la gama completa deproductos y colores de Bruguer La nueva App Bruguer Visualizer –¡Mira, comparte, pinta! COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS Si quieresusar la App Bruguer Visualizer para cambiar el color de tus paredesmientras las ves en el modo de vídeo o de cámara, tu teléfono otableta tienen que tener sensores de movimiento integrados. Notodos los dispositivos, ni siquiera los más recientes, cuentan conesta tecnología, pero no te preocupes, puedes usar el nuevo PhotoVisualizer, que te permite visualizar colores a través de unaimagen estática de la habitación. También puedes actualizar lasvisualizaciones compartidas de tus amigos para crear juntos nuevosdiseños.
Dulux Colour Concept 1.1.1 APK
AkzoNobel
Dulux Colour Concept is a FREE Android app created withprofessional designers and architects in the commercial paintindustry in mind. The App supports creativity, providing aneffortless approach to designing professional concept boards andsharing them with colleagues or clients easily. Choose colour chipsby browsing the Dulux Colour Palette or select colours from yourown photos and work with your chosen schemes, inspiring imagery andnotes on free form, interactive canvasses. The app includes 'ColourFutures 2015', our colour trend research for the upcoming year.This provides global style and design trends which are translatedinto colour palettes for use worldwide. Share your concept boardsinstantly with clients, colleagues and other designers or exportcolour information into Dulux Digital Colour Palette plug-in* toolfor AutoCAD LT® software and Adobe® Photoshop® software. Use our'Getting Started' group of projects as a guide to the key featuresof the app to help you explore. FEATURES - Add colour chips fromDulux Colour Palette - Take a photo or pick one from your libraryand use it on the canvas - Pick colours from photos - Explorecoordinating colours - Arrange, resize, rotate and edit items oncanvas - Undo and redo your changes - Write notes on the canvas.Change the colour, size and font of the text - Change thebackground colour of the canvas - Add project and clientinformation - Organize your projects with Project Groups - Shareconcept boards with clients, colleagues and other designers -Export colours into Dulux Digital Colour Palette plug-in* * DuluxDigital Colour Palette plug-in is available in selected marketsonly Adobe and Photoshop are either registered trademarks ortrademarks of Adobe Systems Incorporated in the United Statesand/or other countries. Autodesk, AutoCAD are registered trademarksor trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/oraffiliates in the USA and/or other countries.
Dulux Visualizer ZA 40.2.3 APK
AkzoNobel
Choosing your next wall colour has never been easier. Using theDulux Visualizer you can play with paint ideas to find your perfectpalette, with a little help from friends and family. Here are justa few of the things you can do with the new Visualizer: • SEE paintcolours appear instantly on walls using Augmented Reality • SHAREpersonalised designs and room ideas with friends and family andreceive instant colour feedback • PICK and save inspirationalcolours from the world around you to try in your home • EXPLORE thefull range of products and colours from Dulux The new DuluxVisualizer – See, Share and Paint! DEVICE COMPATIBILITY To use theVisualizer to recolour your walls while viewing them in camera orvideo mode, your phone or tablet will need to have on-boardmovement sensors. Not all devices (even recent ones) have thistechnology, but don’t worry – you can use the new Photo Visualizerto visualise colours using a static image of your room instead. Youcan also update your friends' shared visualisations so you cancreate new looks together.
Dulux Visualizer ID 40.2.3 APK
AkzoNobel
Memilih warna untuk dinding Anda tidak pernah semudah ini. Denganmenggunakan Dulux Visualizer Anda dapat bermain-main dengan ide catuntuk menemukan palet Anda yang sempurna, dengan sedikit bantuandari teman dan keluarga. Berikut adalah hal-hal yang dapat Andalakukan dengan Visualizer yang baru: • LIHAT tampilan warna catsecara langsung di dinding menggunakan teknologi Augmented Reality• BAGIKAN desain yang telah Anda sesuaikan dan ide ruangan ke temandan keluarga dan Anda dapat langsung menerima tanggapan dari mereka• PILIH dan simpan inspirasi warna dari sekitar untuk dicoba dirumah Anda • JELAJAHI koleksi lengkap produk dan warna dari DuluxVisualizer Dulux terbaru – Lihat, Bagikan dan Cat! KESESUAIANPERANGKAT Agar dapat menggunakan Visualizer untuk mewarnai ulangdinding Anda dan melihatnya di mode kamera atau video, ponsel atautablet Anda harus memiliki sensor gerak bawaan. Tidak semuaperangkat (bahkan yang terbaru sekalipun) memiliki teknologi ini,tapi jangan khawatir – Anda dapat menggunakan Photo Visualizerterbaru untuk memvisualisasikan warna menggunakan gambar statisruangan Anda. Anda juga dapat mengubah visualisasi yang dibagikanoleh teman sehingga Anda dapat menciptakan tampilan suasana yangbaru bersama!
ALBA Visualizer 40.2.1 APK
AkzoNobel
Elegir el color de tu pared nunca ha sido tan sencillo. Usando laaplicación Alba Visualizer puedes hacer pruebas con ideas depintura para encontrar tu paleta perfecta con ayuda de familiares yamigos. Aquí tienes alunas ideas de lo que puedes hacer con lanueva Visualizer: • VER cómo los colores de pintura aparecen alinstante en las paredes por medio de la Realidad Aumentada. •COMPARTIR diseños personalizados e ideas con tus familiares yamigos y recibir opiniones sobre colores al instante. • ELEGIR yguardar colores inspiradores del mundo que te rodea y probarlo entu hogar. • EXPLORAR la gama completa de productos y colores deAlba La nueva Alba Visualizer – ¡Observa, comparte, pinta!COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS Si quieres usar Visualizer paracambiar el color de tus paredes mientras las ves en el modo devídeo o de cámara, tu teléfono o tableta tienen que tener sensoresde movimiento integrados. No todos los dispositivos, ni siquieralos más recientes, cuentan con esta tecnología, pero no tepreocupes, puedes usar el nuevo Photo Visualizer, que te permitevisualizar colores a través de una imagen estática de lahabitación. También puedes actualizar la visualizacionescompartidas de tus amigos para crear juntos nuevos diseños.
Dulux Visualizer 40.2.3 APK
AkzoNobel
Choosing your next wall colour has never been easier. The DuluxVisualiser app helps you see Dulux paint colours on your wallINSTANTLY. Using augmented reality technology explore differentcolours with just a tap of the screen. Features include: • SEE yourroom in any Dulux colour instantly. Narrow down colour choices orexperiment with bolder colours risk free. • MATCH a colour fromexisting furnishings and let the app suggest co-ordinating coloursto go with them. Or be inspired by the world around you and let theapp find the nearest Dulux colour. • SHARE personalised designs androom ideas with friends and family and receive instant colourfeedback • ORDER paint testers direct to your door, from the app. •DISCOVER the best Dulux product for your project and find yournearest paint stockist The new Dulux Visualizer – See, Share andPaint! DEVICE COMPATIBILITY - Phone & Tablet To use theVisualizer to recolour your walls while viewing them in camera orvideo mode, your phone or tablet will need to have on-boardmovement sensors. Not all devices (even recent ones) have thistechnology, but don’t worry – you can use the new Photo Visualizerto visualise colours using a static image of your room instead.
Loading...