1.1 / October 6, 2011
(3.4/5) (5)
Loading...

Description

Last ned bokhylla-appen gratis ogfåpuslespiller og karaoke fra Dunderly universet. Du kan ogsåkjøpebøkene direkte fra hylla. En bok er klar for kjøp/nedlastingibokhylla:

Bulder – en bruksanvisning
Bokpris 49,- NOK

OBS: Bokhylla og appboken er kun tilgjengelig i liggendeformatpå Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black, HTCDesireog HTC Desire HD. Appen vil også fungere på Sony EricssonXperiaX10, Xperia Arc, Xperia Play og Motorola Milestone.

Om Dunderly:
Dunderly er skapt av Endre Lund Eriksen, prisbelønnet barne-ogungdomsbokforfatter og Endre Skandfer, en av Norges mestanerkjenteanimatører.

Høy litterær kvalitet: Historiene er et bakteppe for utviklingibarnehagen og hjemme. Historiene skal oppmuntre barnet til åskape,til å leke, til å forstå og til å stille spørsmål.

Mangfold og forskjellighet: Gjennom historiene ogkaraktereneskal barnet oppmuntres til empati og toleranse. Barnetskal kunneidentifisere seg med elementer i universet uavhengig avkulturellbakgrunn.

Fantasi og barns medvirkning: Oppmuntre til fellesaktiviteter,samhandling og kreativitet. Gjennom lek og fantasi skalbarnautfordres og gis opplevelse av mestring. Dunderlyuniversetskalinspirere barna til å gå ut og skape sin egen lek, sinegenhistorie og sine egne små mirakler.

Appen utviklet av MSMstudio
©2011 Gan Aschehoug

Download bookshelf appforfree and get jigsaw player and karaoke from Dunderly universe.Youcan also buy books directly from the shelves. A book is readyforpurchase / download on the bookshelf:

Rushing - an instruction manual
Book price 49, - NOK

NOTE: Bokhylla and appboken is only available in landscapemodeon the Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black,HTCDesire and HTC Desire HD. The app will also work on SonyEricssonXperia X10, Xperia Arc, Xperia Play and MotorolaMilestone.

About Dunderly:
Dunderly is created by Endre Lund Eriksen, award-winningchildren'sand youth book author and Change Skandfer, one ofNorway's mostrenowned animators.

High literary quality: stories are a backdrop for developmentinkindergarten and at home. The stories will encourage your childtocreate, to play, to understand and to ask questions.

Diversity and difference: Through stories and charactersthechild should be encouraged empathy and tolerance. The childshouldbe able to identify with elements in the universe regardlessofcultural background.

Fantasy and child participation: Encouraging jointactivities,interaction and creativity. Through play andimagination, thechildren are challenged and given the experience ofcoping.Dunderlyuniverset will inspire kids to go out and createtheir ownplay, their own history and their own little miracles.

The app developed by MSMstudio
© 2011 Gan Aschehoug

App Information Dunderly

 • App Name
  Dunderly
 • Package Name
  com.dunderly.bokhylla
 • Updated
  October 6, 2011
 • File Size
  6.0M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Aschehoug
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  H. Aschehoug & Co Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo Norway
 • Google Play Link

Aschehoug Show More...

Matemagisk REGNE 1.0.3 APK
Aschehoug
Matemagisk er et læreverk i matematikk for barnetrinnet, utgitt avAschehoug undervisning. For å lære mer om de ulike komponentene iMatemagisk, se www.aschehoug.no.Spillene som finnes iapp-en:Regnehuset er et hoderegningsspill der man finner svar påaddisjons- og subtraksjonsoppgaver. Dørspillet er et algebraspillder man drar tall og symboler på riktig plass, for å åpnelikhetstegnlåsen på dørene. Spillet trener på addisjon ogsubtraksjon.App-en passer for barn fra 5 til 12 år og er laget fornettbrett.Mate Magic is a textbook in mathematics for primaryschools, published by Aschehoug teaching. To learn more about thevarious components of Mate Magic, see www.aschehoug.no.The gamesthat are in the app:Computing house is a mental arithmetic gamewhere you find the answers to addition and mathsubtraction.Dørspillet is an algebra game where you drag numbersand symbols in the correct place, to open like rose lock on thedoors. Game trainer Addition and subtraction.The app is suitablefor children from 5 to 12 years and is designed for tablets.
Second Language 1.2.0 APK
Aschehoug
An easy to use educational app to stimulate and inspirecommunication, language development, and multilingualism inchildren. The app is designed for use in nurseries, kindergartens,schools and homes.Second Language is the international version ofthe Norwegian success "Språkkista" (Language chest), developed by ateam of nursery education specialists and with support from UDIR(The Norwegian Directorate for Education and Training). Alltranslations and recorded sounds are made by professionalinterpreters.The built-in image library includes 300 carefullyselected everyday words for children in 25 different languages,including many minority languages:EnglishAmericanEnglishAmharicArabicBurmeseChineseFarsiKurdish(Soranî)KurmanjiLithuanianNorwegian BokmålNorwegianNynorskOromoPashtoPersian(Dari)PolishRussianSomaliSpanishSwedishTagalogTamilThaiTigrinyaTurkishUrduVietnameseTheimages are gathered into ten albums based on everyday themes, withthirty two image cards in each album. When a child taps an imagethe associated word is read out in the selected language. The childcan easily switch between their first and second language bytapping a button. You can easily add your own images and albums byusing the built-in camera and microphone. This enables you to buildan image library specifically adapted to certain users or toeducational goals. You can create multiple users and adapt each tothe individual's learning needs.*Amharic, Burmese and Tigrinja donot have native keyboard support. These languages are audio onlyunless you install the relevant font.
The Book Bus (Bokbussen) 1.1 APK
Aschehoug
Created to support literacy and and bring reading pleasure. TheBook Bus contains 48 books from GAN Aschehougs reading programmeBokbussen RED and BLUE.This app is in Norwegian but non-Norwegianspeakers should be able to navigate successfully to the books andenjoy the reading experience. The books are divided into fourreading levels; one book from each level is free.The books in theprogramme are intended to support first reading training and moreadvanced reading. Pupils who have cracked the reading code or areabout to do so, need a wealth of accessible reading material. WithThe Book Bus they get a small library to play with. There is a richand exciting range of authors, illustrators and themes.MULTIPLELANGUAGESThe app can be used by all students, but is very wellsuited to bilingual education. It gives students of differentlinguistic backgrounds a unique opportunity to read the sameliterature.The books are translated and read in the followinglanguages:English, Norwegian, Dari, Kurdish (Kurmanji), Somali,Pashto and Burmese.The app can be used for individual reading,guided reading or as part of work stationswith the app shown on asmart board.SIMPLE FUNCTIONALITYRead yourself - Read to Me - Record- Hear yourselfAlthough all menu texts are in Norwegian, thefunctionality is simple and easily accessible. Children can turnthe pages, and have the text read out for them, or they can readthemselves, or even record their own voice and listen to it.Youswap languages once you've opened a book. Along the way, you canchoose to switch to a secondary language, so that one sees andhears a translation of the book.ABOUT THE APP:• The books aredeveloped by a group of educators and others with special expertiseon early literacy.• Supported by the Norwegian EducationDirectorate.
Matemagisk BRØK 1.0.2 APK
Aschehoug
«Aschehoug har definitivt fått til mye på læringsfronten med de tresiste appene sine. Og nylanseringene er både underholdende ogkreativt anlagt.» Anbefales av www.barnevakten.noVelkommen tilMatemagisk – BRØKBli med Pi, Luringen og Flagre og lær om brøk. Piog Luringen lager pizza til pirater og reparerer romskip, mensFlagre viser hvordan musikk og matematikk henger sammen.App-enpasser for barn fra 7 til 13 år og er laget fornettbrett.Matemagisk er et læreverk i matematikk for barnetrinnet,utgitt av Aschehoug Undervisning.For å lære mer om de ulikekomponentene i Matemagisk, se www.aschehoug.no. Spillene som finnesi app-en:Brøkpizza er en innføring i brøk som del av en hel. Duskal legge ulik garnityr på pizza ut fra piratenes bestilling. Hverpizzabestilling gis i brøks form og bestillingene blir vanskeligerefor hvert nivå. Brøkraketten er et spill der du skal hjelpe Pi ogLuringen å reparere romskipet. Du øver på regning med brøk som helav en del og hel av en mengde.Notebrøk viser deg at matematikkfinnes over alt. Brøk finner vi for eksempel i musikk og i denneaktiviteten skal du lære om noteverdier og bruke noteverdiene til åbygge små musikkstykker som også skal stemmematematisk."Aschehoug've definitely got a lot of learning frontwith the three past their apps. And new launches are bothentertaining and creatively landscaped. "Recommended bywww.barnevakten.noWelcome to Mate Magic - FRACTIONJoin Pi, Luringenand Flutter and learn about fractions. Pi and Luringen make pizzafor pirates and repair spaceships, while Flutter shows how musicand mathematics are interrelated.The app is suitable for childrenfrom 7 to 13 years and is designed for tablets.Mate Magic is atextbook in mathematics for primary schools, published by AschehougTeaching.To learn more about the various components of Mate Magic,see www.aschehoug.no.The games that are in the app:Fractions Pizzais an introduction to the fractional part of a whole. You shouldput different garnish on pizza from the pirates' order. Each pizzaorder given in fractional form and orders will be harder for eachlevel.Fraction Rocket is a game where you must help Pi and Luringento repair the spacecraft. You practice your bill with fractionalwhole of part and whole of a crowd.Note Fraction shows you thatmath is everywhere. Fractions we find for example in music and inthis activity you will learn about note values ​​and use notevalues ​​to build small pieces of music which will also votemathematically.
Thomas og Emma 1.3 APK
Aschehoug
Thomas- og Emma-bøkene henter sine historierfra smårollingenes egen verden og virkelighet. De beskriverdagligdagse situasjoner og hendelser barna lett kan kjenne segigjen i.I applikasjonen får du "Thomas går til doktoren" gratis.Helt siden 70-tallet har Gunilla Wolde, med enkle illustrasjonerog treffende tekst, beskrevet hverdagslige situasjonene som barnmøter. Å begynne i barnehagen eller å gå til doktoren er ikkealltid like lett. Herlig befriende bøker med klart budskap og tobarn i hovedrollen.I applikasjonen kan du skru av og på tekst, og ta opp egenstemme.Bøkene blir lest av Jan Gunnar Røise.For spørsmål, problemer eller tips, kontakt [email protected] and Emma-booksdraws its stories from toddlers own world and reality. Theydescribe everyday situations, and events children can easilyrecognize themselves in.In the application, you get "Thomas goes to the doctor" forfree.Ever since the 70s has Gunilla Wolde, with simple illustrationsand apposite text, described everyday situations that childrenencounter. Starting in kindergarten or going to the doctor is notalways easy. Lovely liberating books with clear message and twochildren in the lead role.In the application, you can turn on and off text, and recordingyour own voice.The books are read by Jan Gunnar Røise.For questions, problems or tips, contact [email protected]
Matemagisk REGNE MER 1.0.1 APK
Aschehoug
«Aschehoug har definitivt fått til mye på læringsfronten med de tresiste appene sine. Og nylanseringene er både underholdende ogkreativt anlagt.» Anbefales av www.barnevakten.noVelkommen tilMatemagisk – REGNE MERBli med Pi, Luringen og Flagre og lærmultiplikasjon og divisjon i spill som både forklarer og utfordrer.Ta gangetabelltesten med Pi i verdensrommet eller dra til pirateneog hjelp Pi og Luringen med å åpne skattekister, senke piratenesskip og lage hagefest ved å løse multiplikasjon- ogdivisjonsoppgaver. Flagre trenger hjelp til å dele store tall. Tardu utfordringen?App-en passer for barn fra 7 til 13 år og er lagetfor nettbrett.Matemagisk er et læreverk i matematikk forbarnetrinnet, utgitt av Aschehoug Undervisning.For å lære mer om deulike komponentene i Matemagisk, se www.aschehoug.no. Spillene somfinnes i app-en:Arealmodellen handler om å forstå multiplikasjonsom gjentatt addisjon og som areal. Spillet går ut på å lagemultiplikasjonsstykker som passer til flisgulvene.Gangetabelltestener en test hvor du besvarer alle regnestykkene i gangetabellen påtid. Når alle oppgavene er besvart får du se et rutenett med alleoppgavene i. De riktige svarene er markert, slik at du lett kan sehvilke tabeller du må øve mer på.Sjørøverskuta er ethoderegningsspill der du finner svar på multiplikasjons- ogdivisjonsoppgaver.Skattejakten er et algebraspill der du drar tallog symboler på riktig plass i multiplikasjons- og divisjonsstykker,for å åpne likhetstegnlåsen på skattekistene. Divisjon med storetall er et spill som går ut på å dele en pengesum likt på et antallbarn. Du får erfare hvordan man kan dele med flersifredetall."Aschehoug've definitely got a lot of learning front with thethree past their apps. And new launches are both entertaining andcreatively landscaped. "Recommended by www.barnevakten.noWelcome toMate Magic - REGNE MOREJoin Pi, Luringen and Flutter and learnmultiplication and division in the game that both explains andchallenges. Take time table test with Pi in space or head to thepirates and help Pi and Luringen opening treasure chests, loweringthe pirates' ships and create a garden party by solvingmultiplikasjon- and division problems.Flutter need help to dividelarge numbers. Do you take the challenge?The app is suitable forchildren from 7 to 13 years and is designed for tablets.Mate Magicis a textbook in mathematics for primary schools, published byAschehoug Teaching.To learn more about the various components ofMate Magic, see www.aschehoug.no.The games that are in the app:Areamodel is about understanding multiplication as repeated additionand as area. The game is to make multiplikasjonsstykker suitablefor tile floors.Gang Table test is a test where you answer all thecalculations started the table on time. When all the tasks havebeen answered, you will see a grid with all the tasks. The correctanswers are highlighted, so you can easily see which tables youneed to practice more on.Pirate ship is a mental arithmetic gamewhere you'll find answers to multiplication and divisionproblems.Skattejakten is an algebra game where you drag numbers andsymbols in the correct place in multiplication and division pieces,to open like rose latch on coffers.Division with large numbers is agame that is to divide a sum of money equal to a number ofchildren. You will experience how to share with multi-digitnumbers.
Dunderly 1.1 APK
Aschehoug
Last ned bokhylla-appen gratis ogfåpuslespiller og karaoke fra Dunderly universet. Du kan ogsåkjøpebøkene direkte fra hylla. En bok er klar for kjøp/nedlastingibokhylla:Bulder – en bruksanvisningBokpris 49,- NOKOBS: Bokhylla og appboken er kun tilgjengelig i liggendeformatpå Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black, HTCDesireog HTC Desire HD. Appen vil også fungere på Sony EricssonXperiaX10, Xperia Arc, Xperia Play og Motorola Milestone.Om Dunderly:Dunderly er skapt av Endre Lund Eriksen, prisbelønnet barne-ogungdomsbokforfatter og Endre Skandfer, en av Norges mestanerkjenteanimatører.Høy litterær kvalitet: Historiene er et bakteppe for utviklingibarnehagen og hjemme. Historiene skal oppmuntre barnet til åskape,til å leke, til å forstå og til å stille spørsmål.Mangfold og forskjellighet: Gjennom historiene ogkaraktereneskal barnet oppmuntres til empati og toleranse. Barnetskal kunneidentifisere seg med elementer i universet uavhengig avkulturellbakgrunn.Fantasi og barns medvirkning: Oppmuntre til fellesaktiviteter,samhandling og kreativitet. Gjennom lek og fantasi skalbarnautfordres og gis opplevelse av mestring. Dunderlyuniversetskalinspirere barna til å gå ut og skape sin egen lek, sinegenhistorie og sine egne små mirakler.Appen utviklet av MSMstudio©2011 Gan AschehougDownload bookshelf appforfree and get jigsaw player and karaoke from Dunderly universe.Youcan also buy books directly from the shelves. A book is readyforpurchase / download on the bookshelf:Rushing - an instruction manualBook price 49, - NOKNOTE: Bokhylla and appboken is only available in landscapemodeon the Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black,HTCDesire and HTC Desire HD. The app will also work on SonyEricssonXperia X10, Xperia Arc, Xperia Play and MotorolaMilestone.About Dunderly:Dunderly is created by Endre Lund Eriksen, award-winningchildren'sand youth book author and Change Skandfer, one ofNorway's mostrenowned animators.High literary quality: stories are a backdrop for developmentinkindergarten and at home. The stories will encourage your childtocreate, to play, to understand and to ask questions.Diversity and difference: Through stories and charactersthechild should be encouraged empathy and tolerance. The childshouldbe able to identify with elements in the universe regardlessofcultural background.Fantasy and child participation: Encouraging jointactivities,interaction and creativity. Through play andimagination, thechildren are challenged and given the experience ofcoping.Dunderlyuniverset will inspire kids to go out and createtheir ownplay, their own history and their own little miracles.The app developed by MSMstudio© 2011 Gan Aschehoug
Goldbuster (age 9-12) 1.0 APK
Aschehoug
When you play Goldbuster the goal is to answer different kinds ofmath problems correctly. Each time you complete a set of problems,you get to see a short, fun animation. If you answer all of theproblems correctly, you win a gold medal. Goldbuster is availablein four different versions: - a free version with 9 problems- aversion for ages 5-9 with three levels and 500 problems- a versionfor ages 9-12 with three levels and 500 problems- a version withbasic multiplication Goldbuster was developed by Aschehoug incollaboration with Annette Hessen Bjerke and Extransit Malmö.Animations were created by Tommy and Markus Vad Flaten. Tags:lokus123, lokus, math, mathematics, addition, subtraction,multiplication, division, divide, multiply, plus, minus,publishing, school, children, games, animation, games, learning,education, teaching materials, math, primary, secondary, funny,education, class, mental arithmetic, gulljakten
Loading...