1.2.8 / May 6, 2015
(4.3/5) (7)
Loading...

Description

Koľkokrát sa Vám stalo, že obsluhe v kaviarni alebo v reštauráciitrvalo príliš dlho, kýmzaznamenala váš príchod?Koľkokrát sa Vámstalo, že obsluha vôbec neprišla a radšej ste odišli?Koľkokrát saVám stalo, že ste neboli spokojný s rýchlosťou vybaveniaobjednávky, s čistotou stola, s vystupovanímobsluhy?Prostredníctvom aplikácie eČašník, budete vy ako zákazníkriadiť priebeh celej návštevy v reštauráciách, baroch, kluboch,herniach a iných prevádzkach, od objednania až po zaplatenie účtusvojim mobilným zariadením. Registráciou v prostredí prevádzkypomocou QR kódu, sa stávate HLAVNÝM INICIÁTOROM PROCESU OBJEDNÁVKYV PREVÁDZKE.eČašník Vám prináša:- po zoskenovaného QR možnosťprezerať si profil reštaurácie a robiť objednávky- prezerať sicelú ponuku prevádzky (denné menu, jedlá, nápoje...)- objednať sionline- privolať obsluhu online- vypýtať si účet online- prezeraťsi podujatia prevádzky- prehľad objednávok- pridávanie recenzií-možnosť mailovania, volania do prevádzky priamo z aplikácie-zobraziť kompletný zoznam zariadení.eČašník pre čašníka prináša:-základné nastavenia- možnosť úpravy denného menu,jedálneho/nápojového lístka- nastavenie stolov v prevádzke-pridávanie podujatí- prehľad objednávok z mobilnej aplikáciena konkrétnom stole- generovať QR kódy na jednotlivé stoly.kľúčovéslová: ecasnik, casnik, restauracie, jedlo, napoje, denne menuHowmany times you happen to be operating in a cafe or restaurantlasted too longrecorded your arrival?How many times you happen tobe using at all and did not come sooner you leave?How many timeshave you done, that you were not satisfied with the speed of order,withpurity of the table, with the demeanor service?Through theapplication eČašník, how will you manage customer visits throughoutthe course of therestaurants, bars, clubs, casinos and otherestablishments, from order to paymentaccount your mobile device.Registration in the area of ​​operation using QR code isbecomes themain initiator of the ordering process in operation.eČašník Broughtto you by:- After scanning the QR opportunity to view therestaurant's profile and make the orders- View the whole offer aservice (daily menus, meals, drinks ...)- Book online- Summon guideonline- Ask for an account online- Browse the events of operation-Order Summary- Add reviews- The possibility of emailing, callinginto service directly from the application- View a complete list ofdevices.eČašník the waiter brings:- Basic settings- In your dailymenu, meal / drink ticket- Setting tables in use- Add events-Overview of orders from mobile applications to a particular table-Generate QR codes to individual tables.Keywords: ecasnik, waiter,restaurant, food, drinks, daily menu

App Information eČašník

Meetz Show More...

Brno Battle 2.21 APK
Meetz
Since the beginning of time.Rivality and bloodshed.BUT vs. MUNIOnthe new digital level!Fight for your school to win!Your schoolrelies on you, answer the call for a fight.
eČašník 1.2.8 APK
Meetz
Koľkokrát sa Vám stalo, že obsluhe v kaviarni alebo v reštauráciitrvalo príliš dlho, kýmzaznamenala váš príchod?Koľkokrát sa Vámstalo, že obsluha vôbec neprišla a radšej ste odišli?Koľkokrát saVám stalo, že ste neboli spokojný s rýchlosťou vybaveniaobjednávky, s čistotou stola, s vystupovanímobsluhy?Prostredníctvom aplikácie eČašník, budete vy ako zákazníkriadiť priebeh celej návštevy v reštauráciách, baroch, kluboch,herniach a iných prevádzkach, od objednania až po zaplatenie účtusvojim mobilným zariadením. Registráciou v prostredí prevádzkypomocou QR kódu, sa stávate HLAVNÝM INICIÁTOROM PROCESU OBJEDNÁVKYV PREVÁDZKE.eČašník Vám prináša:- po zoskenovaného QR možnosťprezerať si profil reštaurácie a robiť objednávky- prezerať sicelú ponuku prevádzky (denné menu, jedlá, nápoje...)- objednať sionline- privolať obsluhu online- vypýtať si účet online- prezeraťsi podujatia prevádzky- prehľad objednávok- pridávanie recenzií-možnosť mailovania, volania do prevádzky priamo z aplikácie-zobraziť kompletný zoznam zariadení.eČašník pre čašníka prináša:-základné nastavenia- možnosť úpravy denného menu,jedálneho/nápojového lístka- nastavenie stolov v prevádzke-pridávanie podujatí- prehľad objednávok z mobilnej aplikáciena konkrétnom stole- generovať QR kódy na jednotlivé stoly.kľúčovéslová: ecasnik, casnik, restauracie, jedlo, napoje, denne menuHowmany times you happen to be operating in a cafe or restaurantlasted too longrecorded your arrival?How many times you happen tobe using at all and did not come sooner you leave?How many timeshave you done, that you were not satisfied with the speed of order,withpurity of the table, with the demeanor service?Through theapplication eČašník, how will you manage customer visits throughoutthe course of therestaurants, bars, clubs, casinos and otherestablishments, from order to paymentaccount your mobile device.Registration in the area of ​​operation using QR code isbecomes themain initiator of the ordering process in operation.eČašník Broughtto you by:- After scanning the QR opportunity to view therestaurant's profile and make the orders- View the whole offer aservice (daily menus, meals, drinks ...)- Book online- Summon guideonline- Ask for an account online- Browse the events of operation-Order Summary- Add reviews- The possibility of emailing, callinginto service directly from the application- View a complete list ofdevices.eČašník the waiter brings:- Basic settings- In your dailymenu, meal / drink ticket- Setting tables in use- Add events-Overview of orders from mobile applications to a particular table-Generate QR codes to individual tables.Keywords: ecasnik, waiter,restaurant, food, drinks, daily menu
Yellow Catcher 1.0.1 APK
Meetz
Tickets for some of the trains belonging to the private companyRegiojet are often completely sold out. This application fulfils aneasy task which is to get you a ticket. All it takes is to enterthe destination and time of your journey. After that theapplication finds you all of the possible train connections. Youcan easily save the preferred connection by clicking the “save”button. After that it is all in the hands of the application. Ifthe train connection is sold out, the application sends you anotification whenever a ticket becomes available for the preferredconnections. If the preferred train connection is not completelysold out, the application notifies you whenever the number ofavailable tickets drops down below a certain number. Theapplication does not fulfil the function of ticket reservation,however. It is only of an informative character and it wasdeveloped independently of the Regiojet company. We hope that youwill find this application useful.Keywords: jizdenky, listky,regiojet, ticket, cestovne listky, cestovne jizdenky, železnice,studentagency, jizdni rad, leoexpress, zssr, zlty dochytavac,zltyodchytavac, yellowcatcher, yellow catcher, žlutý odchytávačžlutýodchytávač
Pokladna Bystrina 3.0.1 APK
Meetz
Aplikacia sparovatelna s pokladnami restauracie Bystrina. Aplikaciagroutable with cash registers restauracie Bystrina.
Loading...