1.2 / March 18, 2015
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Цей мобільний додаток призначений для фахівців з опалення тагарячого водопостачання. Додаток доступний лише для авторизованихкористувачів. Необхідні дані для доступу можна отримати наhttp://www.buderus.ua/infocenter/apps.html EasyExpert дозволяєбезпосередньо у додатку порівнювати існуючу опалювальну систему зальтернативними пропозиціями для модернізації опалювальної системи.Завдяки результатам отриманим у додатку фахівець може надатикінцевому споживачу кваліфіковану консультацію з виборуопалювального обладнання з перевагами і недоліками, потенціалом длязаощадження, інвестицій та розрахунків собівартості. Записані дані,нотатки та фотографії можна обробляти в додатку або надсилатиелектронною поштою для подальшої обробки та формування комерційноїпропозиції.This mobile application is designed for professionalswith heating and hot water. The application is available only toauthorized users. Required data access is available athttp://www.buderus.ua/infocenter/apps.html EasyExpert todirectly compare the application of the existing heating systemwith alternative proposals for the modernization of the heatingsystem. Due to the results obtained in the application specialistcan provide expert advice to the final consumer the choice ofheating equipment with advantages and disadvantages, the potentialfor savings, investment and settlement costs. The recordeddata, notes and photographs can be processed in the application orsend e-mail for further processing and formation of the offer.

App Information EasyExpert UA

 • App Name
  EasyExpert UA
 • Package Name
  com.bosch.tt.buderus.ua.easyexpert
 • Updated
  March 18, 2015
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 3.0 - 5.0
 • Version
  1.2
 • Developer
  Bosch Thermotechnik GmbH
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar
 • Google Play Link

Bosch Thermotechnik GmbH Show More...

nl.nefit.easy.main 3.10.3 APK
De slimste thermostaat die verder gaat. Altijd en overal controleover uw verwarming. Met de Nefit Easy app bedient u supereenvoudiguw Nefit ModuLine Easy kamerthermostaat op afstand. Thuis vanuit uwluie stoel, of waar dan ook ter wereld. De temperatuur verhogen ofverlagen kan zowel met de Easy thermostaat aan de muur, als opafstand, met de Easy app. Nefit Easy maakt het makkelijk: - Snel eneenvoudig een dag- of weekprogramma instellen voor uw verwarming -Het gasverbruik van uw cv-installatie bekijken en vergelijken metvoorgaande periodes - Waar u ook bent, altijd direct een meldingals uw verwarming uitvalt - Met een druk op de knop de foutgegevensdoorsturen naar uw installateur - Uw installateur heeft demogelijkheid om op afstand service te verlenen - Bediening metmeerdere smart devices - Alle vrijheid: géén contract, géénabonnement - (Gratis) updates met extra functies - Veilig: gegevensworden opgeslagen in uw Easy thermostaat en/of in uw smart deviceniet op een centrale server. Nefit Easy app heeft de volgendefuncties (kijk voor meer informatie op www.nefit.nl/easy): -Bediening op afstand - Instellen klokprogramma - Diagnose enservice op afstand - Eco indicatie stimuleert energiezuinigverwarmen - Aanwezigheidsdetectie* op basis van smartphone(s) -Weersafhankelijk regelen: overal in huis een comfortabeletemperatuur (controleer of uw cv-installatie hiervoor geschikt is)- Openhaardfunctie: andere vertrekken blijven warm als de openhaard brandt - Extra klokprogramma: handig bij meerdere gebruikersmet verschillende dagindelingen - Grafische weergave gasverbruik:maakt energie besparen leuker en makkelijker ** - Douchetimer:bespaar energie door de doucheduur in te stellen via de app(controleer of uw cv-toestel hiervoor geschikt is) -Warmwaterbespaarprogramma: eigen warmwaterklokprogramma in testellen - Op elk gewenst moment warmwaterbewaarfunctie aan en uitkunnen zetten - Demo mode - Storingsmelding via pushbericht -eService, verleen uw servicemonteur via internet toegang tot uwcv-toestel voor diagnose op afstand - Wachtwoord veranderen vanuitde app zonder de Easy te resetten * let op: voor het gebruik vanaanwezigheidsdetectie is het noodzakelijk dat mobiel internet/3G enWi-Fi continu ingeschakeld blijven. Locatiebepaling dient aan testaan in de instellingen, eventueel gebruikt u delocatiemodues->accubesparing als uw toestel dit ondersteunt. **Het gasverbruik wordt opgeslagen als Easy voorzien is van firmwareversie 02.13.00 (uitgerold Mei 2014). Easy doet dagelijks eenfirmware update check. Als u net een nieuwe Easy heeft aangeslotendan zal die binnen enkele dagen automatisch geactualiseerd zijn.Geplande gratis updates (kijk voor meer informatie enbeschikbaarheid op www.nefit.nl/easy): - Zelflerend klokprogramma:Easy gaat uw gebruikspatroon onthouden en stelt zichzelf in op devoor u optimale combinatie van comfort en energiebesparing. -Aanvullende aanwezigheidsdetectie (i.c.m. klokprogramma)Compatibiliteit - Nefit Easy is geschikt voor Nefit cv-toestellenen toestellen van andere fabrikanten. Kijk op www.nefit.nl/easy ofuw cv-toestel geschikt is voor deze thermostaat, eventueel i.c.m.een Nefit Easy Connect adapter. - De aanwezigheidsdetectie gebruiktde standaard locatiegegevens van uw device. Op sommige deviceswerkt de locatiebepaling niet altijd goed, of wordt de huidigelocatie niet doorgegeven. In dat geval zal de aanwezigheidsdetectieniet goed functioneren. let op: voor het gebruik vanaanwezigheidsdetectie is het noodzakelijk dat mobiel internet/3G enWi-Fi continu ingeschakeld blijven. Locatiebepaling dient aan testaan in de instellingen, eventueel gebruikt u delocatiemodues->accubesparing als uw toestel dit ondersteunt. Thesmartest thermostat that goes. Anytime, anywhere control over yourheating. The Nefit Easy app you operate your super easy NefitModuLine Easy room thermostat remotely. Home from your couch, oranywhere in the world. Increase or decrease the temperature can bedone with the Easy thermostat on the wall, and remote, with theEasy app. Nefit Easy makes it easy: - A daily or weekly program setup quickly and easily for your heating - Monitor the gasconsumption of your heating system and compare it with previousperiods - Wherever you are, always instant notification if yourheater fails - With the push of a button, the error data forwardingto your installer - The installer has the ability to provide remoteservice - Operation with multiple smart devices - All freedom: nocontract, no subscription - (Free) updates with additional features- Secure: Data is stored in your Easy thermostat and / or in yoursmart device is not on a central server. Nefit Easy app has thefollowing features (for more information on www.nefit.nl/easy): -Remote - Set clock program - Diagnosis and remote service - Ecoindicator encourages energy-efficient heating - Presence detection* based smartphone (s) - Weather-compensated control: anywhere inyour home a comfortable temperature (make sure your heating systemis suitable for this purpose) - Fireplace mode: other rooms staywarm as the fire burns - Extra time program: useful when multipleusers with different daily schedules - Graphical representation gasconsumption: saving energy is easier and more fun ** - Shower TimerSave Energy (make sure your boiler is suitable for this) by settingthe app via the shower duration - Save Water Program: own waterclock program set - Water retention function and can turn at anytime - Demo mode - Error message via push message - EService, grantyour service technician over the internet to access your boiler forremote diagnostics - Change password from the app without resettingthe Easy * Note: the use of presence detection, it is necessarythat mobile Internet / 3G and Wi-Fi remain set. Localization mustbe enabled in the settings, if you use the locatiemodues->battery savings if your device supports it. ** The gas is stored asEasy has firmware version 02:13:00 (rolled May 2014). Easy does adaily firmware update check. If you have just joined a new Easythen that will be automatically updated within a few days. Plannedfree updates (for more information and availability onwww.nefit.nl/easy): - Self-learning time programs: Easy does yourusage pattern remembered and adjusts itself to your optimalcombination of comfort and energy savings. - Additional presencedetection (ICM clock program) Compatibility - Easy Nefit suitablefor Nefit devices and devices from other manufacturers. Visitwww.nefit.nl/easy whether your boiler is suitable for thisthermostat, sometimes in combination a Nefit Easy Connect adapter.- Presence detection uses the default location data from yourdevice. On some devices, the localization does not always workproperly, or the current location is not passed. In that case, thepresence detection will not function properly. note: for the use ofpresence detection, it is necessary that mobile Internet / 3G andWi-Fi remain set. Localization must be enabled in the settings, ifyou use the locatiemodues-> battery savings if your devicesupports it.
com.bosch.tt.junkers.control 3.10.3 APK
Junkers Control – smart control for heating and hot water TheJunkers Control is an internet-connected programmable smartthermostat for heating and hot water system control, which can beoperated using this app. Once installing this app, there is theoption to run the app in demo mode, without access to the internet,a Junkers Control or a compatible Junkers boiler, to showcase theextensive features and simplicity of use. Simple to use The JunkersControl’s intuitive operation and modern design ensures it is verysimple to operate using either its built-in touch-screen or theapp. • Supplied with a pre-set schedule that can then be easilymodified to fit your needs. • The Junkers Control features a‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date. • Aninstallation and operation manual is provided with each JunkersControl and there are helpful videos within this app that providefurther detail on specific functions. Simply smarter The JunkersControl’s advanced programming enables it to have an ‘intelligentconversation’ with the boiler to take advantage of features whichhelp improve energy efficiency, such as: • Load and weathercompensation which reduce the boiler water temperature to helpfurther increase efficiency, while also increasing user comfort. •Unlike other smart heating controls, the Junkers Control can alsocontrol your domestic hot water settings, helping provideadditional energy savings and comfort. • Visual representation ofgas usage data can help you easily identify where potential savingscould be made. Want a Junkers Control for your home? To takesmarter control of your heating, first check if your Junkers boileris compatible with the Junkers Control by visiting our web site.The Junkers Control only requires a 2- wire connection between thecontrol and the boiler; all other connections are made via the WiFinetwork.
com.bosch.tt.buderus 3.6.0 APK
About version 3.5.0: New function "Once-only cyl charging" if youneed hot water outside the set times. The symbol (tap with plussign) for the "Once-only cyl charging" function can be found at thetop right of the hot water home screen. Would you like to monitoryour heating and control it remotely via the Internet? The Buderus"MyDevice" app makes this simple. You can execute the followingcontrol and monitoring functions: - Change the room's settemperature - Change the set DHW temperature - Quickly and easilyswitch between automatic and manual heating mode (Automatic/Manualor Day/Night) - Quickly and easily switch between automatic andmanual DHW operation (when hot water con-troller setting has itsown time program) - Convenient, intuitive changing of the switchingtimes in your heating programs - Convenient, intuitive changing ofthe switching times in your hot water programs (when domestic hotwater controller setting has its own time program) - Graphicaldisplay of the room and outside temperature curves in the overviewfor the current day, week or month. - Graphical display of thesolar yield from your thermal solar system in the overview for thecur-rent day or month. - Zoom capabilities in the graphicaldisplays - Display of selected system information - Display ofcurrent maintenance and fault messages MyDevice offersfuture-oriented, mobile heating convenience that you can use toyour ad-vantage equally for both your home and holiday apartment.Operation is quite similar to that of your usual heating controlsand thanks to an intuitive menu especially easy. Password-protectedaccess ensures a high level of security. You need the following touse the MyDevice app: - a Logamatic EMS control system withcontroller RC30/RC35 (starting with year of production 2003) or - aLogamatic EMS plus control system with controller RC300 or RC310(starting with year of production 2012) or - Logatherm WPS -1 heatpumps with Logamatic HMC10 user interface or - Logatherm heat pumpswith Logamatic HMC300 and the Logamatic EMS plus control Systemuser interface. For communication with the heating system, you needa heat source - with an integrated IP interface or - with anadditional Logamatic web gateway KM50/100/200 as well as an -existing LAN network (router with a free RJ45 connection) - Androidoperating system version 4.x or higher and a resolution of at least320 x 480 pixels (app display optimised for smartphones) Notice: Ifan RC200 user interface is associated with a heating circuit,viewing and changing the timer programs is not possible for thisheating circuit. Additional costs for the Internet connection mayapply; for this reason, a flat-rate Internet con-nection isrecommended. The expanded functionality of the app requiresupdating your gateway software. Leave your gateway connected to theInternet for at least 24 hours for the update. Your Buderus heatingcontractor can tell you whether your heating system meets thetechnical requirements, and supply and install the appropriategateway if necessary. They can also advise you personally andprovide support regarding use. We would like to take thisopportunity to thank you in advance for providing detailed feedbackregarding our Buderus MyDevice app. This can lead to furtherproduct developments. Additional information on the MyDevice appand Buderus products can be found on our homep-age: www.buderus.de
Buderus ProScan 2.7.0 APK
Buderus ProScan – Ersatzteilinformation und mobilerErsatzteilkatalog. Aus Buderus Easyscan wird Buderus ProScan, diebewährte App neu gestaltet! Sie sind auf der Suche nach aktuellenErsatzteilinformationen und Ersatzteilkatalogen zu unserenProdukte? Mit dieser App können Sie komfortabel Ersatzteile überVolltextsuche, durch Scannen des Etiketten-Barcodes oder desDatamatrix-Codes vom Typschild Ihres Gerätes finden. Die Funktion„Verwendungsnachweis“ zeigt alle zugehörigen Geräteverwendungen undhilft Ihnen bei der Identifikation des richtigen Teiles. Ebensoleicht können Sie nach Ihrem Gerät über die Eingabe derTypbezeichnung suchen und die benötigten Ersatzteile aus demkomfortablen Ersatzteilkatalog auswählen. Als ergänzendeInformationen werden zu den Geräten auch die verfügbarenReparatur-, Wartung- und Installationsanleitungen angezeigt undkönnen direkt angesehen oder als PDF für die Offline-Nutzung aufIhrem Smartphone oder Tablet abgespeichert werden. Die Funktionenim Überblick: - Ersatzteilsuche nach Text oder Bestellnummer -Scannen des Barcodes von Ersatzteiletiketten oderGerätetypenschildern - Anzeige von Ersatzteilinfomationen (z.B.Preisgruppe, Vorgänger-/Nachfolger oder Foto) - Gerätesuche nachTypformel oder Gerätenummer - Ersatzteilkatalogansicht inklusiveExplosionsgrafiken - Verwendungsnachweis von Ersatzteilen - Anzeigevon Reparatur- und Wartungsunterlagen zum Gerät - Warenkorb mitBestellfunktion via Email - Information, wenn Ersatzteil imLagersortiment eines Großhändlers in Ihrer Nähe geführt wird DieseAnwendung richtet sich an Fachkunden. Alle Daten zu Ersatzteilenund Ersatzteilkatalogen werden online über das Internet abgerufen,daher ist für die Nutzung eine ggf. kostenpflichtigeDatenverbindung notwendig. Wir freuen uns über Ihr Feedback undnehmen Ihre Anregungen für die Weiterentwicklung des Apps gerneauf. Bei Problemen schicken Sie bitte eine E-Mail an unserenSupport. Buderus ProScan - Spare Parts Information and Mobile SpareParts Catalog. Buderus Easyscan will redesign Buderus ProScan, theproven app! Are you looking for up-to-date spare parts informationand spare parts catalogs for our products? With this app you canconveniently find spare parts via full-text search, by scanning thelabel barcode or the data matrix code from the type plate of yourdevice. The function "where-used list" shows all associated deviceuses and helps you to identify the correct part. It is just as easyto search for your device by entering the type designation andselecting the required spare parts from the convenient spare partscatalog. As additional information, the available repair,maintenance and installation instructions are also displayed forthe devices and can be viewed directly or saved as PDF for offlineuse on your smartphone or tablet. The functions at a glance: -Spare parts search for text or order number - Scanning the barcodeof spare parts labels or device nameplates - Display of spare partinformation (for example price group, predecessor / successor orphoto) - Device search by type formula or device number - Spareparts catalog view including explosion graphics - Proof of use ofspare parts - Display of repair and maintenance documents to thedevice - Shopping cart with order function via email - Informationif spare parts are kept in the stock assortment of a wholesaler inyour area This application is aimed at specialized customers. Alldata on spare parts and spare parts catalogs are retrieved onlinevia the Internet, therefore a possibly chargeable data connectionis necessary for the use. We appreciate your feedback and are happyto receive your suggestions for the further development of theApps. If you have problems, please send an e-mail to our support.
Bosch EasyRemote 3.5.0 APK
Notice for Version 3.5.0: New function "Extra DHW" if you need hotwater outside the set times. The symbol (tap with plus sign) forthe "Extra DHW" function can be found at the top right of the hotwater home screen. Bosch EasyRemote is an app with smart functionsfor remote control of your heating system via the Internet – fromcontrolling the temperature to displaying the yields from a solarthermal system. Simple to operate, secure in application andenormously convenient. The most important functions at a glance: -Changing the room temperature - Switching the operating mode (Auto,Man, Setback, ...) - Adjusting the switching times of your heatingprograms - Changing the heating level temperatures such as heating,setback, … - Settings for domestic hot water for gas and oilheating appliances with EMS2 controls CW 400, CR 400 or CW 800 andheat pumps - Graphic display of system values, such as outdoortemperature, room temperature, solar yield in Day/Week/Month -Display and Push message for faults In order to use BoschEasyRemote, you will need: - Heating with a Bosch EasyRemotecompatible controller - Internet Gateway MB LAN 2 for communicationbetween the Internet and the heating con-troller - Available LANnetwork (router with a free RJ45 connection) - Internet access viayour router for accessing your heating system while travelling - Asmartphone with operating system from Version 4.0.3 All thefollowing controllers from production date September 2008 areEasyRemote compati-ble (connected to Bosch 2-wire BUS): -Weather-compensated controller: CW 400, CW 800, FW 100, FW 120, FW200, FW 500 - Room temperature-dependent control unit: CR 400, FR100, FR 110, FR 120 - Remote control: FB 100, CR 100 (configured asremote control) Additional information: Additional costs may beincurred for the internet connection, an Internet flat rate isrecom-mended. For further information please visit our websitewww.bosch-thermotechnology.com
com.bosch.tt.buderus.easymode 3.10.3 APK
Buderus Logamatic TC 100 – smart control for heating and hot waterThe Buderus Logamatic TC 100 is an internet-connected programmablesmart thermostat for heating and hot water system control, whichcan be operated using the app EasyMode. Once installing the appEasyMode, there is the option to run the app in demo mode, withoutaccess to the internet, a Buderus Logamatic TC 100 or a Buderusappliance, to showcase the extensive features and simplicity ofuse. Simple to use The Buderus Logamatic TC 100's intuitiveoperation and modern design ensures it is very simple to operateusing either its built-in touch-screen or the app EasyMode. •Supplied with a pre-set schedule that can then be easily modifiedto fit your needs. • The Buderus Logamatic TC 100 features a‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date. • Aninstallation and operation manual is provided with each BuderusLogamatic TC 100 and there are helpful videos within the appEasyMode that provide further detail on specific functions. Simplysmarter The Buderus Logamatic TC 100’s advanced programming via theapp EasyMode enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as: • Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Buderus Logamatic TC 100 can also control yourdomestic hot water settings, helping provide additional energysavings and comfort. • Visual representation of gas usage data canhelp you easily identify where potential savings could be made.Want a Buderus Logamatic TC 100 for your home? To take smartercontrol of your heating, first check if your Buderus boiler iscompatible with the Buderus Logamatic TC 100 by visiting our website. The Buderus Logamatic TC 100 only requires a 2- wireconnection between the control and the boiler; all otherconnections are made via the Wi-Fi network.
com.bosch.tt.bosch.control 3.10.3 APK
Bosch Control – smart control for heating and hot water The BoschControl is an internet-connected programmable smart thermostat forheating and hot water system control, which can be operated usingthis app. Once installing this app, there is the option to run theapp in demo mode, without access to the internet, a Bosch Controlor a compatible Bosch or Buderus boiler, to showcase the extensivefeatures and simplicity of use. Simple to use The Bosch Control’sintuitive operation and modern design ensures it is very simple tooperate using either its built-in touch-screen or the app. •Supplied with a pre-set schedule that can then be easily modifiedto fit your needs. • The Bosch Control features a ‘vacation mode’,requiring just a beginning and end date. • An installation andoperation manual is provided with each Bosch Control and there arehelpful videos within this app that provide further detail onspecific functions. Simply smarter The Bosch Control’s advancedprogramming enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as: • Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Bosch Control can also control your domestic hotwater settings, helping provide additional energy savings andcomfort. • Visual representation of gas usage data can help youeasily identify where potential savings could be made. Want a BoschControl for your home? To take smarter control of your heating,first check if your Bosch or Buderus boiler is compatible with theBosch Control by visiting our web site. The Bosch Control onlyrequires a 2- wire connection between the control and the boiler;all other connections are made via the Wi-Fi network. USA/CAcustomers: to get a Bosch Control in your home, contact a local ABCcontractor. You can locate an ABC contractor by visitinghttp://boschprohvac.com/locator/.
ProInform 3.44 APK
ProInform - mehr Funktionen, mehr Inhalt, mehr Nutzen! DennProInform ist leichter als ein herkömmlicher Ordner, jedochumfangreicher als manche Bibliothek! Mit der Buderus App ProInformkönnen Sie regelmäßig über 5000 aktuelle Informationen, Dokumenteund Animationen übersichtlich und kinderleicht abrufen – und sogarmobil und offline darauf zugreifen! ProInform bietet Ihnen zu denbisherigen Möglichkeiten erweiterte Funktionen, die Sie u.a. inInstallations-, Wartungs- und Beratungssituationen im beruflichenAlltag unterstützen wird. Die Android-App für den Fachmann istkostenlos verfügbar. Die Funktionen der App im Überblick: • Immerdie aktuellsten Informationen zu Aktionen, Markteinführungen undwissenswertes zu Buderus. • Alle Buderus Animationen und Videos •Schnelle Produkt- und Dokumentensuche: Scannen Sie den Produkt-Codeoder geben Sie die Artikelnummer oder den Produktnamen ein. InSekundenschnelle erhalten Sie Produktinformationen oderproduktbegleitenden Dokumente. • Übersichtliche Darstellung derSuchergebnisse durch Listen- und Kachelansicht. Je nach Endgerät,Tablet oder Smartphone, kann die Ansicht der Ergebnisliste geändertwerden. • Die Suchhistorie erfasst gesuchte und gefundene, alsobereits aufgerufene Suchergebnisse. Die zu Letzt durchgeführtenSucheingaben werden aufgelistet und können jederzeit ohne erneutesEingeben per Klick wieder ausgeführt werden. • Download einzelnerund mehrere Dateien möglich (Hinweis: Für den Download der Dateienist eine Internetverbindung erforderlich.) • Offline-Nutzungbereits heruntergeladener Dateien • Kategorisierung der Inhaltenach Themen und Produktgruppen, wie z.B. Broschüren, technischeUnterlagen, Präsentationsunterlagen, Buderus Magazine, Schulungen,Filme und Animationen • Alle Dateien können per E-Mail versendenwerden. Z.B. können Sie eine Auswahl der Dokumente an Ihre Kundenversenden. Voraussetzung: Ein persönlicher E-Mail-Account, derzuvor auf dem genutzten Gerät eingerichtet ist. Hinweis: Hierbeiwird nur ein Download-Link der zusammengestellten Unterlagenversendet, um nicht unnötig die Upload-Rate zu belasten. •PDF-Ansicht: Sehr schnelle Darstellung der PDF Dokumente undschnelle Suche innerhalb der PDF über eine Volltextsuche. • Weiterespannende Funktionen sind in Planung und werden mit den nächstenUpdates zur Verfügung gestellt. Haben Sie Fragen, Wünsche oderAnmerkungen zu Buderus Apps? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mailan app@buderus.de ProInform - more functions, more content, morebenefits! Because pro form is easier than a conventional folder,but more extensive than some library! With the Buderus AppProInform, you can regularly retrieve more than 5000 up-to-dateinformation, documents and animations in a child's play - and evenaccess them, both mobile and offline! ProInform offers you advancedfeatures like the ones you have been able to use. in installation,maintenance and consulting situations in everyday professionallife. The Android app for the expert is available for free. Thefunctions of the app at a glance: • Always the latest informationon promotions, market launches and interesting facts about Buderus.• All Buderus animations and videos • Quick product and documentsearch: Scan the product code or enter the item number or productname. In a matter of seconds you will receive product informationor product-accompanying documents. • Clear display of searchresults through list and tile view. Depending on the device, tabletor smartphone, the view of the result list can be changed. • Thesearch history records searched and found, ie already called,search results. The most recently performed search entries arelisted and can be executed at any time without reentering byclicking. • Download single and multiple files possible (Note:Internet connection is required to download the files.) • Offlineuse of already downloaded files • categorization of content bytopic and product group, such as Brochures, technicaldocumentation, presentation materials, Buderus magazines,trainings, films and animations • All files can be sent by e-mail.For example, You can send a selection of documents to yourcustomers. Prerequisite: A personal email account previously set upon the device in use. Note: In this case, only a download link ofthe compiled documents will be sent so as not to unnecessarilyburden the upload rate. • PDF view: Very fast presentation of thePDF documents and fast search within the PDF via a full-textsearch. • More exciting features are in the pipeline and will beprovided with the next updates. Do you have any questions, requestsor comments about Buderus Apps? Just send us an e-mail toapp@buderus.de
Loading...