0.0.8 v1b 80 / June 18, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

by using our eCoins app you can have lots of fun and besidesthatyou can easily multiply or exchange your digital eCoinscurrencyfor later to spend it in our eligible apps.rules are verysimple:-- now we are giving you for start a initial account balanceof 20eCoins -- app allows you to make an eCoins to eCoinsexchange--each exchange requires 5 eCoins which will be deducedfrom youaccount -- the amount of eCoins which you get afterexchangevary:--- you can double or multiply the value you have usedin eachexchange--- at the end could be used for future exchanges orstayat your account -- in next editions we will offer a:--- freeeCoinsfor daily check in in our eCoins apps --- possibilities tospendyour account balance in various ways eg. for app paid upgradesforfree

App Information eCoins β

cepheus Show More...

datezone 1.0.71 APK
cepheus
Mobilny interfejs użytkownika dla portaluDATEZONEUwaga! tworzenie nowych kont zostało czasowo wyłączone ze względuna prace modernizacjne w aplikacji - prosimy nie dodawaćnegatywnych ocen dotyczących tej funkcjonalnoości do czasu jejprzywrócenia - możliwość logowania i korzystania z istniejącychkont jest w pełni dostępna.Aplikacja pozwala na:- tworzenie nowego konta na portalu- dodawanie istniejących kont do aplikacji, zmianę lubprzypomnienie hasła- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłanie wiadomościwraz ze zdjęciami)- przeglądanie profili, galerii, filmów oraz kamerużytkowników- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników- zapisywanie zdjęć oraz filmów użytkowników na urządzeniu lub wchmurze- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach- przeglądanie imprez i forum- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownika ( w tympublikowanie filmów i zdjęć)- sprawdzanie lokalizacji oraz statusu czy użytkownik korzysta zaplkiakcji- zbierania wirtualnej waluty datezonki i wymieniania jej nadarmowe pakiety, paczki rozszerzające możłiwości aplikacji lubnagrody takie jak bilety do kina, teatru, na imprezy, na basen lubdo siłowni, albo kosmetyki, gadgety oraz wiele innych...W tej wersji aplikacji Standard:- możliwe jest tworzenie wielu nowych kont (po weryfkacji) - brakopcji w wersji Lite!- dodawanie jednego istniejącego już konta- możłiwość uruchomienia aplikacji jako przeglądarki treści wtrybie bez logowania (wymaga atywacji po przez kod*)* kod możesz uzyskać przez sms, zakupić na stronie aplikacji lubwymienić za wirtualną walutę datezonki)jeśli chcesz kożystać z wszystkie powyższych funkcji aplikacjizainstaluj wersję pro, uncut lub aktywuj wybrany pakiet przypomocy kodu zakupionego lub wymienionego za datezonki.Do tej wersji aplikacji możesz dokupić dodatki aktywowanekodami takie jak:- pakiet bez reklam (możesz włączyć reklamy gdy chcesz zbieraćwirtualna walutę datezonki)- pakiet nielimitowana poczta- pakiet wyszukiwanie- pakiet zapisywanie zdjęć i filmów- pakiet przeglądarka treśći bez logowania- pakiet emotki / emoji- pakiet lokalizuj i sprawdź- pakiet wiele kont (dodawanie i tworzenie nowych kont bez limitu iopłat!)Aplikacja dostępna jest na:- smartfony- tablety- telewizoryDostępne wersje językowe:- pl / Polski (pełne wsparcie)- en GB / Angielski (pełne wsparcie)Dziennik zmian:http://datezone.site/log-std.plMobile user interface forthe portal DATEZONEWarning! or creating new accounts have been temporarily disableddue to work modernizacjne application - please do not post negativeratings on this funkcjonalnoości until its restoration - theability to log and use of existing accounts is fullyavailable.The application allows you to:- creating a new account on the portal- adding applications to existing accounts, or change a passwordreminder- conducting interviews with the users of the portal (sendingmessages with photos)- browse profiles, galleries, video cameras and users- assessing and commenting on your photos and videos- Save your photos and videos on the device or in the cloud- conducting discussions in selected groups- viewing events and forums- present their own content on the user profile (includingpublishing videos and photos)- check the location and the status of whether you useaplkiakcji- datezonki collect virtual currency and exchanging it for freepackages, packages extend the functionality of the application orprizes such as tickets to the cinema, theater, events, pool or gym,or cosmetics, gadgets and many more ...In this version of the application Size:- it is possible to create multiple new accounts (after weryfkacji)- lack of options in the Lite version!- adding one existing account- Ability to run the application as a content browser withoutlogging mode (requires atywacji after the code *)* You can get the code via SMS, purchased on the application orexchange for virtual currency datezonki)kożystać if you want all of the above features of the applicationto install a pro version, uncut or activate selected package withthe code purchased or replaced by datezonki.For this version you can buy add-ons such as activated codes:- package with no ads (you can turn on when you want the ad tocollect virtual currency datezonki)- Unlimited package mail- Package Search- a package of saving photos and videos- a package of browser content without logging- a package of emoticons / emoji- locate and check the package- a package of multiple accounts (add or create new accounts withno limit and charge!)The application is available at:- smartphones- tablets- TVLanguages ​​available:- pl / Polish (full support)- en GB / English (full support)Change Log:http://datezone.site/log-std.pl
impactOr 0.9.9 v1 990 APK
cepheus
Simple game in which you set the rules!build the defense bybringing new satellites into the orbit of your planetin theauthor's intention the game is an example - how to write a simplegame on android in one day! however, the game will be developed andits next updates will be presented to you soon:) * current rules ofthe game: -- the magnitude of the impactOr which is delivering asatellite into orbit increases every second mission by 5%-- therOtator demands in-orbit a certain configuration of satelliteswhich increase with each mission-- also the speed of the rOtatorincrease (it rotates faster and faster)-- you deciding about thelocation of a new satellite on the orbit by releasing an impactOrfrom space station at desired time -- the size of satellite vary(in further will be correlated with impactOr size)-- also theoverlapping satellites are at this time allowed (further releasewill not permit it)-- the collision of impactOr with already placedon orbit satellite does not cause it to break down, but only turnsit into an inoperative one (by changing color to same asimpactOr)-- the player has 3 lives at his disposal (a collision ofimpactOr with satellite instead of delivery takes life)-- arepeated hit on an already inoperative satellite also does takelife -- each successful mission brings user a number of pointswhich is equal to count of satellites placed in orbit-- user canrace with each other by publishing scores in the Hall of Fame(requires to setup a user name and permission in game settings)**this is a Stable Version of impactOr beta - without any featuresthat may be in beta version*** other game in this series is rOtatorwhere you destroy enemy defense (immobilize satellites located onthe orbit of the planet)
Datezone Lite 1.0.68 APK
cepheus
Mobilny interfejs użytkownika dla portaluDATEZONEAplikacja pozwala na:- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłanie wiadomościwraz ze zdjęciami)- przeglądanie profili, galerii, filmów oraz kamerużytkowników- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach- przeglądanie imprez i forum- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownikaW tej wersji aplikacji Lite:- nie jest możłiwe tworzenie nowych kont (można dodawać tylkoistniejące)- wersja ta nie posiada przeglądarki treści w trybie bezlogowaniajeśli chcesz kożystać z wszystkie powyższych funkcji aplikacjizainstaluj wersję standard lub uncut.Aplikacja dostępna jest na:- smartfony- tablety- telewizoryDostępne wersje językowe:- pl / Polski (pełne wsparcie)- en GB / Angielski (w trakcie tłumaczenia)Pełna lista zmianwersji:http://datezone.site/log-standard.plMobile user interface forthe portal DATEZONEThe application allows you to:- Conducting interviews with users of the portal (to send messageswith photos)- Browse profiles, galleries, videos and cameras users- Evaluating and commenting on photos and videos users- The debate in the selected groups- Reviewing events and forum- Present their own content on the user's profileIn this version Lite:- It is not possible to create new accounts (you can only addexisting)- This version does not have a browser content without loggingmodeif you want to kożystać with all the above features of theapplication install the version of the standard or uncut.The application is available at:- smartphones- tablets- TVLanguages ​​available:- Pl / Polish (full support)- En GB / English (during translation) Full list of changes inversion:http://datezone.site/log-standard.pl
Datezone Beta 1.0.68 APK
cepheus
Mobilny interfejs użytkownika dla portaluDATEZONEAplikacja w wersji Beta pozwala na:- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłanie wiadomościwraz ze zdjęciami)- przeglądanie profili, galerii, filmów oraz kamerużytkowników- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach- przeglądanie imprez i forum- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownikaW tej wersji Beta aplikacji:- jest wersją testową, która otrzymuje najczęstsząliczbę aktualizacji w porównaniu do wersji LITE I PRO- zawiera w sobie wszystkie płatne funkcje i dodatki któresą dosępne w wersji PRO takie jak:-- nielimitowana poczta,-- zapisywanie treści,-- emotikony \ emoji-- rozszeżone wyszukiwanie,-- obsługa wielu kont,-- przeglądarka treści bez logowania,-- możłiwość rejestracji nowych kont- zawiera nieopublikowane w wersjach LITE i PRO najnowszefunkcje- może być niestabilna z uwagi na nowe funkcje- wymaga licencji testowej szczegóły na stroniehttp://datezone.site/pl/licAplikacja dostępna jest na:- smartfony- tablety- telewizoryDostępne wersje językowe:- pl / Polski (pełne wsparcie)- en GB / Angielski (pełne wsparcie)Pełna lista zmian wersji:http://datezone.site/log-beta.plMobile user interface forthe portal DATEZONEApplications Beta allows you to:- conducting interviews with the users of the portal (sendingmessages with photos)- browse profiles, galleries, video cameras and users- assessing and commenting on your photos and videos- conducting discussions in selected groups- viewing events and forums- present their own content on the user's profileIn this Beta applications:- it is an evaluation version, which receives the most frequentnumber of updates compared to the version LITE and PRO- contains in itself all the paid features and extras that aredosępne in the PRO version, such as:- Unlimited email,- storing content,- emoticons \ emoji- search is expanded,- support for multiple accounts,- Browser content without logging,- Ability to register new accounts- contains unpublished versions LITE and PRO latest features- may be unstable due to the new features- requires a license test details onhttp://datezone.site/pl/licThe application is available at:- smartphones- tablets- TVLanguages ​​available:- pl / Polish (full support)- en GB / English (full support)Full list of changes Version:http://datezone.site/log-beta.pl
Datezone (wersja wycofana) 1.0.62 APK
cepheus
Mobilny interfejs użytkownika dla portaluDATEZONEAplikacja pozwala na:- tworzenie nowego konta na portalu- dodawanie istniejących kont do aplikacji, zmianę lubprzypomnienie hasła- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłanie wiadomościwraz ze zdjęciami)- przeglądanie profili, galerii, filmów oraz kamerużytkowników- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników- zapisywanie zdjęć oraz filmów użytkowników na urządzeniu lub wchmurze- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach- przeglądanie imprez i forum- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownika ( w tympublikowanie filmów i zdjęć)- sprawdzanie lokalizacji oraz statusu czy użytkownik korzysta zaplkiakcji- zbierania wirtualnej waluty datezonki i wymieniania jej nadarmowe pakiety, paczki rozszerzające możłiwości aplikacji lubnagrody takie jak bilety do kina, teatru, na imprezy, na basen lubdo siłowni, albo kosmetyki, gadgety oraz wiele innych...W tej wersji aplikacji Standard:- możliwe jest tworzenie wielu nowych kont (po weryfkacji) - brakopcji w wersji Lite!- dodawanie jednego istniejącego już konta- wersja ta nie posiada przeglądarki treści w trybie bezlogowaniajeśli chcesz kożystać z wszystkie powyższych funkcji aplikacjizainstaluj wersję pro, uncut lub aktywuj wybrany pakiet przypomocy kodu zakupionego lub wymienionego za datezonki.Do tej wersji aplikacji możesz dokupić dodatki aktywowanekodami takie jak:- pakiet bez reklam (możesz włączyć reklamy gdy chcesz zbieraćwirtualna walutę datezonki)- pakiet nielimitowana poczta- pakiet wyszukiwanie- pakiet zapisywanie zdjęć i filmów- pakiet przeglądarka bez logowania- pakiet emotki / emoji- pakiet lokalizuj i sprawdź- pakiet wiele kont (dodawanie i tworzenie nowych kont bez limitu iopłat!)Aplikacja dostępna jest na:- smartfony- tablety- telewizoryDostępne wersje językowe:- pl / Polski (pełne wsparcie)- en GB / Angielski (pełne wsparcie)Dziennik zmian:http://datezone.site/log-std.plMobile user interface forthe portal DATEZONEThe application allows you to:- creating a new account on the portal- adding applications to existing accounts, or change a passwordreminder- conducting interviews with the users of the portal (sendingmessages with photos)- browse profiles, galleries, video cameras and users- assessing and commenting on your photos and videos- Save your photos and videos on the device or in the cloud- conducting discussions in selected groups- viewing events and forums- present their own content on the user profile (includingpublishing videos and photos)- check the location and the status of whether you useaplkiakcji- datezonki collect virtual currency and exchanging it for freepackages, packages extend the functionality of the application orprizes such as tickets to the cinema, theater, events, pool or gym,or cosmetics, gadgets and many more ...In this version of the application Size:- it is possible to create multiple new accounts (after weryfkacji)- lack of options in the Lite version!- adding one existing account- this version does not have a browser content without loggingmodekożystać if you want all of the above features of the applicationto install a pro version, uncut or activate selected package withthe code purchased or replaced by datezonki.For this version you can buy add-ons such as activated codes:- package with no ads (you can turn on when you want the ad tocollect virtual currency datezonki)- Unlimited package mail- Package Search- a package of saving photos and videos- Package browser without logging- a package of emoticons / emoji- locate and check the package- a package of multiple accounts (add or create new accounts withno limit and charge!)The application is available at:- smartphones- tablets- TVLanguages ​​available:- pl / Polish (full support)- en GB / English (full support)Change Log:http://datezone.site/log-std.pl
rOtator 0.10.2 v1 1020 APK
cepheus
Simple game in which you set the rules!destroy the defense of theenemy (scratching satellites located on the orbit of the planet)*inthe author's intention the game is an example - how to write asimple game on android in one day!however, the game will bedeveloped and its next updates will be presented to you soon:) *current rules of the game: -- the rOtator (enemy home planet) holdsin-orbit a random configuration of satellites and their size witheach mission.-- the speed of the rOtator increases - it rotatesfaster and faster with each mission-- the magnitude of the impActor(your weapon) decreases every second mission -- the player has 3lives at his disposal - hit by ImpactOr into planet instead of asatellite takes life-- the impact on the satellite does not causeit to break down, but only turns it into an inoperative one (itchange the color to the same as impactOr)-- a repeated hit on analready inoperative satellite does not take life -- each successfulmission brings user a number of points which is equal to count ofneutralized satellites-- user can race with each other bypublishing scores in the Hall of Fame (requires to setup a username and permission in game settings)** this is a Stable Version ofrOtator beta - without any features that may be in beta version***other game in this series is impactOr where you build your defense(bringing new satellites into the orbit of your planet)
Datezone Pro 1.0.42 APK
cepheus
Mobilny interfejs użytkownika dlaportaluDATEZONEAplikacja pozwala na:- tworzenie nowego konta na portalu- dodawanie istniejących kont do aplikacji, zmianę lubprzypomnieniehasła- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłaniewiadomościwraz ze zdjęciami)- przeglądanie profili, galerii, filmów orazkamerużytkowników- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników- zapisywanie zdjęć oraz filmów użytkowników na urządzeniu lubwchmurze- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach- przeglądanie imprez i forum- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownika- sprawdzanie lokalizacji oraz statusu czy użytkownik korzystazaplkiakcji- zbierania wirtualnej waluty datezonki i wymieniania jej nadarmowepakiety, paczki rozszerzające możłiwości aplikacji lubnagrody takiejak bilety do kina, teatru, na imprezy, na basen lubdo siłowni,albo kosmetyki, gadgety oraz wiele innych...W tej wersji aplikacji Pro:- zawiera wszystkie płatne dodatki takie jak:-- pakiet bez reklam (możesz włączyć reklamy gdy chceszzbieraćwirtualna walutę datezonki)-- pakiet nielimitowana poczta-- pakiet wyszukiwanie-- pakiet zapisywanie zdjęć i filmów-- pakiet przeglądarka bez logowania-- pakiet emotki / emoji-- pakiet lokalizuj i sprawdź-- pakiet wiele kontAplikacja dostępna jest na:- smartfony- tablety- telewizoryDostępne wersje językowe:- pl / Polski (pełne wsparcie)- en GB / Angielski (pełne wsparcie)Dziennik zmian:http://datezone.site/log-pro.plMobile user interfaceforthe portal DATEZONEThe application allows you to:- Creating a new account on the portal- Adding existing accounts to the application, or change apasswordreminder- Conducting interviews with users of the portal (to sendmessageswith photos)- Browse profiles, galleries, videos and cameras users- Evaluating and commenting on photos and videos users- Save photos and videos on your device or in the cloud- The debate in the selected groups- Reviewing events and forum- Present their own content on the user's profile- Checking the location and the status of whether youuseaplkiakcji- Collect virtual currency datezonki and exchanging it forfreepackages, packages extend the capabilities of the applicationorprizes such as movie tickets, theater events, the pool or thegym,or cosmetics, gadgets and many more ...In this version of Pro:- Includes all the paid extras such as:- Package without ads (you can turn on the ad when you wanttocollect virtual currency datezonki)- A package of unlimited mail- Package Search- Package store photos and videos- Package browser without logging- A package of emoticons / emoji- Locate and check the package- A package of multiple accountsThe application is available at:- smartphones- tablets- TVLanguages ​​available:- Pl / Polish (full support)- En GB / English (full support)Change Log:http://datezone.site/log-pro.pl
eCoins β 0.0.8 v1b 80 APK
cepheus
by using our eCoins app you can have lots of fun and besidesthatyou can easily multiply or exchange your digital eCoinscurrencyfor later to spend it in our eligible apps.rules are verysimple:-- now we are giving you for start a initial account balanceof 20eCoins -- app allows you to make an eCoins to eCoinsexchange--each exchange requires 5 eCoins which will be deducedfrom youaccount -- the amount of eCoins which you get afterexchangevary:--- you can double or multiply the value you have usedin eachexchange--- at the end could be used for future exchanges orstayat your account -- in next editions we will offer a:--- freeeCoinsfor daily check in in our eCoins apps --- possibilities tospendyour account balance in various ways eg. for app paid upgradesforfree
Loading...