5.1.0.192 / November 30, 2017
(4.8/5) (4)

Description

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aan het lezen vanWolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books en e-magazines gemakkelijkdownloaden en binnen de applicatie zelf lezen.Altijd op de hoogte•Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Vianotificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzondercomfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• Dezoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aande tekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt opde uitgaven, dan hebt u alleen uw Wolters Kluwer login enwachtwoord (hetzelfde als voor bijvoorbeeld Navigator) nodig omeDis te gebruiken. Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle openstandaarden: alle content in ePub en de meeste pfd-formaten.•Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds new dimensions to the reading ofWolters Kluwer publications! You can easily download and readwithin the application itself, e-books and e-magazines.Always know•Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Usingnotifications, you know immediately when new publications areavailable.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads verycomfortable.• Text size and lighting can be adjusted to yourpreferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The searchscreens quickly and efficiently all the passages relevant to you.•You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do youneed?• If you right from your subscription to the publications, youhave only your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• EdisNL2 supports all open standards: all content in ePub and most pdfformats.• Android 4.2.2 is the minimum software version thatsupports Edis.

App Information eDis NL2

 • App Name
  eDis NL2
 • Package Name
  nl.kluwer.ereader
 • Updated
  November 30, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  5.1.0.192
 • Developer
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Libraries & Demo
 • Developer
  Zuidpoolsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn
 • Google Play Link

eDis NL2 Version History

Select eDis NL2 Version :
 • 2.5.119 (2510119)
 • eDis NL2 2.5.119 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK Signature: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af

Wolters Kluwer Nederland B.V. Show More...

eDis NL2 5.1.0.192 APK
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aan het lezen vanWolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books en e-magazines gemakkelijkdownloaden en binnen de applicatie zelf lezen.Altijd op de hoogte•Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Vianotificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzondercomfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• Dezoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aande tekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt opde uitgaven, dan hebt u alleen uw Wolters Kluwer login enwachtwoord (hetzelfde als voor bijvoorbeeld Navigator) nodig omeDis te gebruiken. Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle openstandaarden: alle content in ePub en de meeste pfd-formaten.•Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds new dimensions to the reading ofWolters Kluwer publications! You can easily download and readwithin the application itself, e-books and e-magazines.Always know•Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Usingnotifications, you know immediately when new publications areavailable.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads verycomfortable.• Text size and lighting can be adjusted to yourpreferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The searchscreens quickly and efficiently all the passages relevant to you.•You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do youneed?• If you right from your subscription to the publications, youhave only your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• EdisNL2 supports all open standards: all content in ePub and most pdfformats.• Android 4.2.2 is the minimum software version thatsupports Edis.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Fiscaal Memo 2018.1.3 APK
Belastingtarieven of andere actuele fiscale cijfers opzoeken – ofberekeningen voor bijvoorbeeld erfbelasting maken én e-mailen? Dezeunieke fiscaal assistent op zakformaat doet het.Razendsnel!Efficiënter werkenMet de Fiscaal Memo App heeft u allebelangrijke fiscale feiten en cijfers binnen handbereik op uwsmartphone of tablet. Alles is razendsnel te vinden, op een manierzoals u in een zoekmachine zoekt. Ook kunt u eenvoudig navigerenvia de inhoudsopgave en kunt u uw eigen voorkeureninstellen.Slimmer werkenNormbedragen, forfaits, drempels,percentages… alle gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar, viade ingebouwde signalering en maandelijkse updates. SnellerwerkenMet maar liefst 25 handige rekentools (van erfbelasting totAOW-leeftijd, hypotheekrente of minimumloon) geeft u uw klantefficiënter en sneller dan ooit persoonlijk advies – dat u directkunt e-mailen. Efficiënter, slimmer en sneller werken met FiscaalMemo app-Maar liefst 25 rekenmodellen met bedragen, drempels,forfaits en percentages inclusief informatie van voorgaande fiscalejaren.-Mogelijkheid om paragrafen en uitkomsten van rekenmodellente e-mailen naar klanten.-Maandelijkse updates op de inhoud vanFiscaal Memo en actueel overzicht van gewijzigdeparagrafen.-Razendsnel zoeken en navigeren.-Eenvoudig tepersonaliseren door eigen favoriete paragrafen en rekenmodellen opte slaan op de homepage.-De app kan zowel online als offline wordengebruikt.-Kies voor de smartphone versie of de nieuwetabletversie.Installeer uw fiscaal assistent op zakformaat nu!DeFiscaal Memo App is voor smartphones en tablets ontwikkeld.Download nu de demo versie om kennis te maken met de Fiscaal MemoApp. Voor het gebruik van de volledige versie heeft u eenactiveringscode nodig die u krijgt als u een abonnement of losexemplaar van het boek afneemt. Regel het snel en eenvoudig opwww.kluwermemo.nl. Heeft u het Fiscaal Memo al in uw bezit? Danvindt u de activeringscode en installatie-instructie voorin hetboek.Tax or other search current fiscal figures - for example,inheritance tax or calculations make one e-mail? This unique taxassistant Pocket does. Super fast!Work more efficientlyThe Tax MemoApp has all the important tax facts and figures at your fingertipson your smartphone or tablet. Everything is very fast to find, in away that you are looking for in a search engine. Also, you caneasily navigate through the table of contents and you can set yourown preferences.Working smarterStandard rates, fixed rates,thresholds, rates ... all details are up to date and reliable, theembedded signaling and monthly updates.Work FasterWith a 25 handycalculation tools (from inheritance tax to pension age, mortgage orminimum) you give your customer more efficiently and faster thanever personal advice - which you can immediately email.Moreefficient, smarter and faster with Tax Memo app-But 25computational models with amounts, thresholds, flat rates and ratesincluding information from previous fiscal years.-Ability Toparagraphs and results of mathematical models to email them tocustomers.-Monthly Updates the contents of Tax Memo and currentoverview of altered sections.-Razendsnel Search andnavigation.-Easy To personalize by saving favorite sections andcalculation models on the homepage.-The App can be used both onlineand offline.-Choose For the smartphone version of the new tabletversion.Install your tax assistant Pocket now!The Tax Memo App wasdeveloped for smartphones and tablets. Download the demo version toget acquainted with the Tax Memo App. To use the full version, youneed an activation code which you get when you have a subscriptionor single copy of the book decreases. Line quickly and easily onwww.kluwermemo.nl. Do you have the Tax Memo already own? Then youwill find the activation code and installation instructions frontof the book.
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Arresten Game 2.1.0 APK
ARRESTEN GAMEDe ideale app voor je tentamens Deze app helpt je opeenvoudige wijze de jurisprudentie voor je tentamen uit je hoofd teleren. Het idee is dat je de uitspraken al eens hebt doorgenomendoor bijvoorbeeld een handboek te bestuderen en/of eenarrestenbundel door te lezen.Arresten Game kan je gebruiken voorhet echte stampwerk. - Zoek de juiste omschrijving bij deroepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak- Leesde casus en de essentie- Ruim honderd standaardarresten(klassiekers) zijn opgenomenDe ArrestenGame is powered by Stibbewww.stibbe.comJUDGMENTS GAMEThe ideal app for your examsThis apphelps you learn. Case for your exam in your head easily The idea isthat you're done for example by studying a manual and / or ajudgment beam to read. Statements once theJudgments Game can beused for the real cramming. - Find the right description forthe callsigns- Click through for more information concerning thedecision- Read the case study and the essence- More than a hundreddefault judgments (classics) are includedThe Judgment Game ispowered by Stibbe www.stibbe.com
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.