5.1.1.36 / November 30, 2018
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aan het lezen vanWolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books en e-magazines gemakkelijkdownloaden en binnen de applicatie zelf lezen. Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt. • Vianotificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaven inzien.Puur leescomfort • Het intuïtieve scherm leest bijzondercomfortabel. • Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren. Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine • Dezoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages. • U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aande tekst. Wat hebt u nodig? •Als u vanuit uw abonnement recht hebtop de uitgaven, dan hebt u alleen uw Wolters Kluwer login enwachtwoord (hetzelfde als voor bijvoorbeeld Navigator) nodig omeDis te gebruiken. Systeemeisen • eDis NL2 ondersteunt alle openstandaarden: alle content in ePub en de meeste pfd-formaten. •Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDis ondersteunt.EDIS NL2 app adds new dimensions to the reading of Wolters Kluwerpublications! You can easily download and read within theapplication itself, e-books and e-magazines. Always know • Yourpersonal bookshelf offers a relevant starting point. • Usingnotifications, you know immediately when new publications areavailable. • Even if you're not online you can view downloadedpublications. Pure reading comfort • The intuitive screen readsvery comfortable. • Text size and lighting can be adjusted to yourpreferences. Actively work with your e-book / e-magazine • Thesearch screens quickly and efficiently all the passages relevant toyou. • You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need? • If you right from your subscription to thepublications, you have only your Wolters Kluwer login and password(the same as for example Navigator) required to use EDIS. systemRequirements • Edis NL2 supports all open standards: all content inePub and most pdf formats. • Android 4.2.2 is the minimum softwareversion that supports Edis.

App Information eDis NL2

 • App Name
  eDis NL2
 • Package Name
  nl.kluwer.ereader
 • Updated
  November 30, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  5.1.1.36
 • Developer
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Libraries & Demo
 • Developer
  Zuidpoolsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn
 • Google Play Link

eDis NL2 Version History

Select eDis NL2 Version :
 • 2.5.119 (2510119)
 • eDis NL2 2.5.119 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK Signature: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af

Wolters Kluwer Nederland B.V. Show More...

eDis NL2 5.1.1.36 APK
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aan het lezen vanWolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books en e-magazines gemakkelijkdownloaden en binnen de applicatie zelf lezen. Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt. • Vianotificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaven inzien.Puur leescomfort • Het intuïtieve scherm leest bijzondercomfortabel. • Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren. Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine • Dezoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages. • U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aande tekst. Wat hebt u nodig? •Als u vanuit uw abonnement recht hebtop de uitgaven, dan hebt u alleen uw Wolters Kluwer login enwachtwoord (hetzelfde als voor bijvoorbeeld Navigator) nodig omeDis te gebruiken. Systeemeisen • eDis NL2 ondersteunt alle openstandaarden: alle content in ePub en de meeste pfd-formaten. •Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDis ondersteunt.EDIS NL2 app adds new dimensions to the reading of Wolters Kluwerpublications! You can easily download and read within theapplication itself, e-books and e-magazines. Always know • Yourpersonal bookshelf offers a relevant starting point. • Usingnotifications, you know immediately when new publications areavailable. • Even if you're not online you can view downloadedpublications. Pure reading comfort • The intuitive screen readsvery comfortable. • Text size and lighting can be adjusted to yourpreferences. Actively work with your e-book / e-magazine • Thesearch screens quickly and efficiently all the passages relevant toyou. • You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need? • If you right from your subscription to thepublications, you have only your Wolters Kluwer login and password(the same as for example Navigator) required to use EDIS. systemRequirements • Edis NL2 supports all open standards: all content inePub and most pdf formats. • Android 4.2.2 is the minimum softwareversion that supports Edis.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Arresten Game 2.1.0 APK
ARRESTEN GAMEDe ideale app voor je tentamens Deze app helpt je opeenvoudige wijze de jurisprudentie voor je tentamen uit je hoofd teleren. Het idee is dat je de uitspraken al eens hebt doorgenomendoor bijvoorbeeld een handboek te bestuderen en/of eenarrestenbundel door te lezen.Arresten Game kan je gebruiken voorhet echte stampwerk. - Zoek de juiste omschrijving bij deroepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak- Leesde casus en de essentie- Ruim honderd standaardarresten(klassiekers) zijn opgenomenDe ArrestenGame is powered by Stibbewww.stibbe.comJUDGMENTS GAMEThe ideal app for your examsThis apphelps you learn. Case for your exam in your head easily The idea isthat you're done for example by studying a manual and / or ajudgment beam to read. Statements once theJudgments Game can beused for the real cramming. - Find the right description forthe callsigns- Click through for more information concerning thedecision- Read the case study and the essence- More than a hundreddefault judgments (classics) are includedThe Judgment Game ispowered by Stibbe www.stibbe.com
Fiscaal Memo 2018.1.3 APK
Belastingtarieven of andere actuele fiscale cijfers opzoeken – ofberekeningen voor bijvoorbeeld erfbelasting maken én e-mailen? Dezeunieke fiscaal assistent op zakformaat doet het.Razendsnel!Efficiënter werkenMet de Fiscaal Memo App heeft u allebelangrijke fiscale feiten en cijfers binnen handbereik op uwsmartphone of tablet. Alles is razendsnel te vinden, op een manierzoals u in een zoekmachine zoekt. Ook kunt u eenvoudig navigerenvia de inhoudsopgave en kunt u uw eigen voorkeureninstellen.Slimmer werkenNormbedragen, forfaits, drempels,percentages… alle gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar, viade ingebouwde signalering en maandelijkse updates. SnellerwerkenMet maar liefst 25 handige rekentools (van erfbelasting totAOW-leeftijd, hypotheekrente of minimumloon) geeft u uw klantefficiënter en sneller dan ooit persoonlijk advies – dat u directkunt e-mailen. Efficiënter, slimmer en sneller werken met FiscaalMemo app-Maar liefst 25 rekenmodellen met bedragen, drempels,forfaits en percentages inclusief informatie van voorgaande fiscalejaren.-Mogelijkheid om paragrafen en uitkomsten van rekenmodellente e-mailen naar klanten.-Maandelijkse updates op de inhoud vanFiscaal Memo en actueel overzicht van gewijzigdeparagrafen.-Razendsnel zoeken en navigeren.-Eenvoudig tepersonaliseren door eigen favoriete paragrafen en rekenmodellen opte slaan op de homepage.-De app kan zowel online als offline wordengebruikt.-Kies voor de smartphone versie of de nieuwetabletversie.Installeer uw fiscaal assistent op zakformaat nu!DeFiscaal Memo App is voor smartphones en tablets ontwikkeld.Download nu de demo versie om kennis te maken met de Fiscaal MemoApp. Voor het gebruik van de volledige versie heeft u eenactiveringscode nodig die u krijgt als u een abonnement of losexemplaar van het boek afneemt. Regel het snel en eenvoudig opwww.kluwermemo.nl. Heeft u het Fiscaal Memo al in uw bezit? Danvindt u de activeringscode en installatie-instructie voorin hetboek.Tax or other search current fiscal figures - for example,inheritance tax or calculations make one e-mail? This unique taxassistant Pocket does. Super fast!Work more efficientlyThe Tax MemoApp has all the important tax facts and figures at your fingertipson your smartphone or tablet. Everything is very fast to find, in away that you are looking for in a search engine. Also, you caneasily navigate through the table of contents and you can set yourown preferences.Working smarterStandard rates, fixed rates,thresholds, rates ... all details are up to date and reliable, theembedded signaling and monthly updates.Work FasterWith a 25 handycalculation tools (from inheritance tax to pension age, mortgage orminimum) you give your customer more efficiently and faster thanever personal advice - which you can immediately email.Moreefficient, smarter and faster with Tax Memo app-But 25computational models with amounts, thresholds, flat rates and ratesincluding information from previous fiscal years.-Ability Toparagraphs and results of mathematical models to email them tocustomers.-Monthly Updates the contents of Tax Memo and currentoverview of altered sections.-Razendsnel Search andnavigation.-Easy To personalize by saving favorite sections andcalculation models on the homepage.-The App can be used both onlineand offline.-Choose For the smartphone version of the new tabletversion.Install your tax assistant Pocket now!The Tax Memo App wasdeveloped for smartphones and tablets. Download the demo version toget acquainted with the Tax Memo App. To use the full version, youneed an activation code which you get when you have a subscriptionor single copy of the book decreases. Line quickly and easily onwww.kluwermemo.nl. Do you have the Tax Memo already own? Then youwill find the activation code and installation instructions frontof the book.
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.
Loading...