1.1 / August 17, 2018
(3.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

EDM | 360 brings you the latest of the greatest dj's. Live sets andhundreds of videos, updated daily. This app gives you direct accessto thousands of hours of Electronic Dance Music (EDM). Through thevideo channels of the 20 best DJs in the world - as annuallyelected by the infamous DJMag. We've selected the best live sets onYoutube, the top EDM record labels and every day a new SpecialTreat. Check the app daily to discover the hottest new dance musicreleases on your own Smart TV. Have fun, and share the love!

App Information EDM | 360: Top DJ's, Live sets

 • App Name
  EDM | 360: Top DJ's, Live sets
 • Package Name
  com.surfcheck.edm360
 • Updated
  August 17, 2018
 • File Size
  51M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Surfcheck
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

Surfcheck Show More...

Weather in Holland: the app APK
Surfcheck
Stay up to date with the current weather conditions in theNetherlands - and in the world via the Weather station widget.Reliable data live from the dutch national weather service KNMI.This app (Dutch name: Het Weer in Nederland) now contains 31 maps,forecasts and other items + 5 widgets and Android Wear Smartwatchapp! - Forecasts for today, this evening and tomorrow - Satelliteimages (visible light + infra red) - Detailed 5 day + text-forecast- Maps showing the current temperatures, wind speed (m/s and bft)and visibility - UV prediction for today and tomorrow -Precipitation map - Animated weather map (several days in advance)- Weather alarm + Coastal alarm - Three precipitation radarviews -Rotate your device to zoom in - Three app widgets bring liveweather information to your home screen, including weather stationwidget! Data is downloaded from the Dutch national meteorologicalinstitute KNMI. Due to the nature of this source, some content(specifically the text forecast) is written in Dutch. About KNMIThe Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) is the Dutchnational weather service. Primary tasks of KNMI are weatherforecasting, and monitoring of weather, climate, air quality andseismic activity. KNMI is also the national research andinformation centre for meteorology, climate, air quality, andseismology. > widget only works when you run the app from phonememory, move to SD card will disable it. Disclaimer: We do ourutmost to deliver you the best software and data available in themarket, but of course we cannot guarantee the proper functioning oraccuracy of both. Data sources can change over time. You can notderive rights from this information. By downloading and using HetWeer in Nederland you accept these terms. Location: The roughlocation permission is necessary to enable the Weather stationwidget to show you your local weather data. It is not used norstored for anything else at all.
Weer Nu - Weerbericht, Radar en Waarschuwingen APK
Surfcheck
De weerapp voor Nederland: supersnel, uitgebreid en vooral échtbetrouwbaar. Met het live KNMI-weerbericht voor uw locatie. Weer Nubiedt u: √ De actuele weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uithet KNMI-meetstationnetwerk. √ Drie Radaranimaties, inclusieftoekomstanimatie van Buienradar / Sneeuwradar en Europaradar. √Alle KNMI-live kaarten inclusief gevoelstemperatuur enWeeralarmkaart. En ook: √ Verwachtingen: per uur, twee dagenvooruit, de vijfdaagse verwachting en de tekstverwachting + KNMIverwachtingskaartjes. √ Satellietbeelden: ieder uur ververst, uitdrie verschillende bronnen. √ De Pluimengrafieken met devijftiendaagse temperatuur, wind en neerslagverwachting +sneeuwverwachting en ijspluim ( verwachte ijsaangroei ). √Bracknell, Hirlam en Sembachweerkaarten voor experts. Widgets: √Het Weerstation met live weermetingen, werkt wereldwijd! √Live-icoon om het standaard-icoon te vervangen. √ En de Zon enMaan-widget met op- en ondergangstijden, maanschijngestalten en-verlichtingsgraad. Notificaties: √ Toont u het weer op uw locatiein de notificatiebalk van uw androidtoestel! Weer Nu is voorzienvan een speciale tablet modus. En u kunt uw locatie zowelautomatisch laten bepalen, als zelf instellen. (de widgets ennotificatiefunctie zijn met een in-app betaling te activeren - vooreen luttele €2,49 per jaar - dan verdwijnt ook de reclamebanner inde app). Leveringsvoorwaarden: We doen ons uiterste best om eenfantastische en accurate weerapp te leveren, maar kunnen natuurlijkniet garanderen dat de software en de daarin gepresenteerde dataaltijd 100% correct werken en zijn. Daarbij kunnen databronnen somswisselen en kunt u geen rechten ontlenen aan deze weerapp of dedaarin gepresenteerde informatie. Door Weer Nu te downloaden engebruiken accepteert u deze leveringsvoorwaarden. Locatiegebruik Delocatiepermissie is alleen nodig voor de app en widgets om u deactuele weergegevens in uw omgeving te tonen. Deze locatiegegevensworden volstrekt anoniem verwerkt en door Surfcheck op geen enkeleandere manier gebruikt. Weer Nu is de zusterapp van onze weer appHet Weer in Nederland, en wil een van de meest complete weer appsvan Nederland zijn. Deze app is alleen beschikbaar op Android 4 enhoger. The weerapp Netherlands: fast, comprehensive and above allreally reliable. With the live KNMI weather in your location.Weather now provides: √ The current weather measurements of yoursite, directly from the KNMI station network. √ Three RadarAnimations, including future animation Buienradar / Snow RadarRadar and Europe. √ All KNMI live cards including wind chill andWeather Alert Card. And also: √ Expectations: per hour, two daysahead of the five-day forecast and the expected text + KNMIexpectation tickets. √ Satellite: refreshes every hour, from threedifferent sources. √ Plume Graphs with the five-day temperature,wind and precipitation expectation + snow index and ijspluim(expected ice growth). √ Bracknell, Hirlam and Sembachweerkaartenexperts. widgets: √ The Weather station with live weather readings,works worldwide! √ Live icon to replace the default icon. √ And theSun and Moon widget with rise and fall times, moon phases and-verlichtingsgraad. Notifications: √ Shows you the weather at yourlocation in the notification bar of your Android device! WeatherNow features a special tablet mode. And you can have bothautomatically determine your location, and set himself.   (Toactivate the widgets and notification function with an in-apppayment - for a mere € 2.49 per year - then disappears advertisingbanner in the app). Supply conditions: We do our utmost to delivera fantastic and accurate weerapp, but can not guarantee that thesoftware and the data presented in it always work 100% correct and.In addition, data sources can sometimes change and you have norights under this weerapp or the information presented therein. ByWeather Now download and use you accept these terms. location UseThe location permission is only needed for the app and widgets toshow you the current weather information in your area. Thislocation data is completely anonymous, processed and used by SurfCheck in any other way. Now the weather zusterapp our weather app,the weather in the Netherlands, and will be one of the mostcomplete weather apps Netherlands. This app is only available onAndroid 4 and higher.
Het Getij - Waterstanden 3.6 APK
Surfcheck
Dit is de meest complete getijden app voor Nederland, de Noordzeeen het binnenwater. Het Getij toont u de astronomischegetijverwachting en de actuele waterhoogtemetingen op alle 164meetpunten van Rijkswaterstaat, zowel in de lijst als op deinteractieve kaart, voor héél 2017 en 2018. De grafiek met de getijcurve laat de verwachte waterstand + opzet zien. U kunt uwfavoriete getij locaties aan uw voorkeurslijst toevoegen, zodat ubij de start van de app een supersnel overzicht krijgt. Via dehandige getijklok op de startpagina ziet u precies wanneer hetspring- en doodtij is. Daarnaast toont de app de actuele maanfasesen -verlichtinggraad. En natuurlijk met op- en ondergangstijden vanzon én maan. Het Getij toont zowel de waterstanden op de aangetijden onderhevige locaties, als live waterstanden en waterstandverwachtingen in de grote rivieren, IJsselmeer en Schelde, totAntwerpen. De meetwaardes worden weergegeven in NAP en LAT en waarvan toepassing in MSL (Mean Sea Level) en komen rechtstreeks uit dedatabase van Rijkswaterstaat. Leveringsvoorwaarden. We doen onsuiterste best om een fantastische en accurate getijden app televeren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenen aan deze getijapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door Het Getij te downloaden en gebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden. Locatie De locatiepermissie is alleen nodigvoor de om u de actuele waterstanden in uw omgeving te tonen. Dezelocatiegegevens worden door Surfcheck op geen enkele andere maniergebruikt. This is the most complete app for tidal Netherlands, theNorth Sea and the inland. The Tide shows the astronomical tide isexpected and the actual water height on all 164 points ofRijkswaterstaat, both in the list and on the interactive map, forthe whole of 2017 and 2018. The graph with the tide curve shows theexpected water + design. You can add your favorite tide locationson your preferred list, giving you a fast overview at the start ofthe app. The conveniently tide clock on the homepage you can seeexactly where it is jumping and neap tide. Additionally, the appshows the current moon phase and -verlichtinggraad. And of course,with rise and fall times of sun and moon. The Tide shows both thewater levels at the locations that are subject to tides, as livewater levels and water level forecasts in the rivers, theIJsselmeer and Scheldt to Antwerp. The measurement values ​​areshown in NAP and LAT, and where applicable, in MSL (Mean SeaLevel), and come directly from the database of RWS. Delivery. We doour utmost to deliver a fantastic and accurate tidal app, but cannot guarantee that the software and the data it presented works arealways 100% correct. In addition, data sources can sometimes changeand you have no rights under this getijapp or the informationpresented therein. By downloading the Tide and use you accept theseterms. location The location permission is only needed for to showthe current water in your area. This location data is used by SurfCheck in any other way.
Das Wetter Live - Radar, Warnungen, Wetterbericht APK
Surfcheck
Live Wetterbericht für Deutschland, zuverlässig und komplett. Mitwetterdaten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Ihren Standort, indie App und Widgets.Live:√ Die aktuelle Wetterlage für Ihren Ort.√Live Regenradar.√ Temperatur- und Windkarte.Vorhersage:√Wettervorhersagekarten für Ihre Region: Heute, Morgen Früh undMorgen Spät.√ Das aktuelle DWD Wetterbericht.Bilder:√ Die neuestenDeutschland- und EU-Satellitenbilder.√ Europäische Infrarotbilder.√Stundlichen Eumetsat Satellitenbilder.Pro:√ Wetterkarte mit Hoch-und Tiefdruckgebiete.√ Hirlam Modell karten√ Bracknell Modellkarten√ GFS Animationen für Deutschland und EuropaWidgets:√Radarwidget: jede halbe Stunde erneut.√ Wetterstation mitStandorterkennung: Bietet Live Wettermessungen an Ihrem Standortauf das Android Startbildschirm. Die Wetterstation ist weltweitabrufbar.√ Pro Wetterstation 4 *2 mit Vorhersage.√ Spezielles4-Tage Vorhersagewidget.√ Live-Icon mit Live Wetterdaten auf IhremOrt.√ Sonne und Mond Widget: Auf- und Untergangszeiten für Sonneund Mond, die aktuelle Mondphase und den Beleuchtungsgrad auf Ihrenaktuellen Standort. Welweit!Das Wetter Live ist kostenlos, dieVerwendung des Live-Icon, Wetterstation- Sonne und Mondwidgetskönnen Sie über den In-App-Upgrade aktivieren.Standort:DasWetterstation-Widget und das Live-Icon verwendet Ihren Standort, umIhnen die aktuellen Wetterdaten in Ihrer Umgebung anzuzeigen. DieseStandortdaten werden weder von Surfcheck anderweitig verwendet nochvon uns gespeichert.Die (Netzwerk)Ortungfunktion spart Energie,aber braucht dass 'Wireless nutzen' in das Androidmenü'Einstellungen > Ort' eingeschaltet ist.Garantie?Wir sindbestrebt, diese App und die darin enthaltenen Daten so korrekt wiemöglich wiederzugeben. Dennoch können wir keine Gewähr für dieRichtigkeit der Daten oder das korrekte Funktionieren der Softwareübernehmen. Das Wetter Live führt ebenfalls begrenzte (anonyme)Statistiken, die der optimalen Konfiguration von sowohl der App alsauch des Backend dienen. Mit der Nutzung dieses Programmes stimmenSie den Lieferbedingungen zu.Live weather forecast for Germany,reliably and completely. With weather data from the German WeatherService (DWD) for your location in the app and widgets.Live:√ Thecurrent weather conditions for your location.√ Live Doppler radar.√temperature and wind map.Prediction:√ weather forecast maps foryour region: Today, early morning and late morning.√ The currentDWD weather.Images:√ The latest Germany and EU satellite images.√European infrared images.√ hour lichen Eumetsat satelliteimages.Pro:√ weather map with high and low pressure areas.√ HIRLAMmodel cards√ Bracknell model cards√ JRC animations for Germany andEuropeWidgets:√ Radar widget: every half hour after that.√ WeatherStation with location detection: Provides live weather readings atyour location on your Android home screen. The weather station isavailable worldwide.√ Pro Weather Station with 2 * 4 prediction.√Special 4-day forecast widget.√ Live Icon with live weather data onyour site.√ sun and moon widget: rise and set times for the sun andmoon, current moon phase and the degree of illumination on yourcurrent location. Welweit!Weather Live is free, the use of liveicon weather station sun and moon widgets you can activate via thein-app upgrade.Location:The Weather Station widget and live iconused your site to show you the current weather conditions in yourarea. This location data is used otherwise neither of Surfcheckstill stored by us.The (network) location function saves energy,but does that 'wireless use' in the Androidmenü 'Settings>Location' is on.Warranty?We strive to reflect this app and the datacontained therein as correct as possible. However, we can notguarantee the accuracy of the data or the correct functioning ofthe software. Weather Live also limited to (anonymous) statisticsthat serve the optimum configuration of both the app and thebackend. By using this program you agree to the terms of delivery.
Zeeweer - Maritieme app 3.6 APK
Surfcheck
Toont u het actuele weer en golfgegevens, direct uit de meetnettenvan KNMI en Rijkswaterstaat. Op de Noordzee, langs de heleNederlandse kust, de Wadden en de Zeeuwse Delta. Zeeweer is gratisen biedt u: √ Live weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uithet KNMI-meetstationnetwerk en uit het Landelijk Meetnet Water vanRijkswaterstaat. √ Het actuele Marifoonbericht. √ Dewaarschuwingskaarten voor zowel kustwateren als Noordzee. √Gedetailleerde GFS-analysekaarten met Wind- Golven- Zicht- enRegenverwachting voor de komende negen dagen. √ Synoptische analyseKNMI, zowel op korte als lange termijn. √ Bracknell- Hirlam- ECMWF-en GME (Deutscher Wetterdienst)-kaartenreeksen om uw eigen analysete kunnen maken. √ De pluimen en algemene 5-daagseverwachting voorNederland. √ De KNMI-neerslagradar. Leveringsvoorwaarden: We doenons uiterste best om een fantastische en accurate weerapp televeren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software ende daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn.Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechtenontlenen aan deze weerapp of de daarin gepresenteerde informatie.Door Zeeweer te downloaden en gebruiken accepteert u dezeleveringsvoorwaarden. Locatiegebruik De locatiepermissie is alleennodig voor de app en widgets om u de actuele weergegevens in uwomgeving te tonen. Deze locatiegegevens worden volstrekt anoniemverwerkt en door Surfcheck op geen enkele andere manier gebruikt.Shows you the current weather and wave data directly from themonitoring networks of KNMI and Rijkswaterstaat. In the North Sea,along the Dutch coast, the region and in the Zeeland delta. Zeeweeris free and offers: √ Live weather readings from your locationdirectly from the KNMI station network and from the National WaterQuality Monitoring Network of Public Works. √ The current VHFmessage. √ The warning cards for both coastal waters and the NorthSea. √ Detailed maps GFS analysis with Wind-Wave-Current and rainforecast for the next nine days. √ Synoptic analysis KNMI, bothshort and long term. √ Bracknell-Hirlam-ECMWF and GME (DeutscherWetter Dienst) card sets to make. Your own analysis √ The plumesand overall 5-day forecast for Netherlands. √ The KNMIprecipitation radar. Terms of delivery: We do our utmost to delivera fantastic and accurate weerapp but can not guarantee that thesoftware and the data presented therein be 100% accurate and areworking. In addition to data sources may change and you can notderive any rights from this weerapp or the information presentedtherein. By downloading and using Zeeweer you accept these terms.Location Use The location permission is only needed for the app andwidgets to show you. The current weather information in your areaThis location data is completely anonymous, processed and used bySurf Check in any other way.
Weather - Plus 2.5 APK
Surfcheck
The fasted weather app for the Netherlands, featuring high qualitymeasurements, straight from the Dutch National Weather ServiceKNMI.
The Weather in Germany: Radar, weather warnings 7.4 APK
Surfcheck
Stay up to date with the current weather conditions in Germany -and in the world via the Weather station widget. Das Wetter inDeutschland now contains more than 27 maps, forecasts and otheritems! - Forecasts for today, this evening and tomorrow - Satelliteimages (visible light + infra red) - Detailed Wetterlage andtext-forecast - Maps showing the current temperatures and windspeed. - UV prediction for today and tomorrow - Animated weathermap (several days in advance) - Weather alarm + Coastal alarm -Precipitation radar - Rotate your device to view full screen - Fourapp widgets bring live weather information to your home screen,including weather station widget working world wide! Data isdownloaded from the German national meteorological institute DWD.Due to the nature of this source, some content is written inGerman. > widgets only work when you run the app from phonememory, move to SD card will disable it. Disclaimer: We do ourutmost to deliver you the best software and data available in themarket, but of course we cannot guarantee the proper functioning oraccuracy of both. Data sources can change over time. You can notderive rights from this information. By downloading and using DasWetter in Deutschland you accept these terms. Location: The roughlocation permission is necessary to enable the Weather stationwidget to show you your local weather data. It is not used norstored for anything else at all. Image credit: Allgäu near BadHindelang, svenmakesphotoshttps://www.flickr.com/photos/[email protected]/10980180434/ License:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Het Verkeer Pro - Dutch traffic app APK
Surfcheck
Het Verkeer Pro is the fast brother of Het Verkeer, for usage onthe main highways in the Netherlands. Features: - List for Queuesand speeding camera's - Gunmetal black styling (conserves yourbattery on Amoled screens) - Super fast JSON-parser - Select yourfavorite roads - Current weather maps + radar - Home screen widgetthat shows live queues on your favorite roads You now can extendthe functionality of Het Verkeer Pro via a 'in-app transaction': -Queue- and speed check auto refresh: intervals of 5, 15 or 30minutes (safer while driving). - Option to select speed checks onyour favorite roads. - Adjustable refresh interval for the widget(5, 15, 30 minutes or manual). - Fully integrated Weather App: liveweather maps, current and tomorrow's forecast, the detailed 5 dayforcast and weather warning map. > widget only works when yourun the app from phone memory, move to SD card will disable it.Photo credit: Maarten, http://flickr.com/mabshoot/
Loading...