1.1 / February 3, 2014
(4.5/5) (24)
Loading...

Description

รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำในปัจจุบันของเขื่อนและโรงไฟฟ้าภายใต้ความดูแลของผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ(ชฟน.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เหมาะสำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเขื่อนต่างๆ ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแม่งัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนสิรินธรเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนปากมูล โรงไฟฟ้าลำตะคอง และโรงไฟฟ้าบ้านสันติThe water and drain current of the dam and powerplant under the supervision of the assistant governor of thehydroelectric power plant (Chฟn.) Electricity Generating Authorityof Thailand (EGAT) for the show. effect on tablet devices. So easyto compare data between different dam dam dam consists. Dam DamWachira device. Dam dam dam fields. Kaeng Krachan Dam dam dam damspring break Sirindhorn Dam. Chulabhorn Dam Kum dam dam, powerplant and power house Lamtakong peace.

App Information EGAT Dams

 • App Name
  EGAT Dams
 • Package Name
  egat.hydro.egatdam
 • Updated
  February 3, 2014
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT)
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT) Show More...

EGAT Dams 1.1 APK
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำในปัจจุบันของเขื่อนและโรงไฟฟ้าภายใต้ความดูแลของผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ(ชฟน.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เหมาะสำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเขื่อนต่างๆ ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแม่งัด เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนสิรินธรเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนปากมูล โรงไฟฟ้าลำตะคอง และโรงไฟฟ้าบ้านสันติThe water and drain current of the dam and powerplant under the supervision of the assistant governor of thehydroelectric power plant (Chฟn.) Electricity Generating Authorityof Thailand (EGAT) for the show. effect on tablet devices. So easyto compare data between different dam dam dam consists. Dam DamWachira device. Dam dam dam fields. Kaeng Krachan Dam dam dam damspring break Sirindhorn Dam. Chulabhorn Dam Kum dam dam, powerplant and power house Lamtakong peace.
Label No.5 1.0.4 APK
LabelNo.5เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพ(ฉลากประหยัดไฟเบอร์5) ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดโดยมีคุณสมบัติการใช้งานดังต่อไปนี้1.ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้า2.บันทึกสินค้าที่ชื่นชอบเก็บไว้ภายในแอพพลิเคชั่นได้3.มีการอำนวยความสะดวกในการค้นหาสินค้าด้วยระบบสแกน QR Code และBarcode4.ระบบสามารถบอกสถานที่จัดจำหน่ายได้ภายในแอพพลิเคชั่นมีการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับฉลากเบอร์ 5,ข่าวสารกิจกรรมของกฟผ.รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าที่ติดฉลากเบอร์ 5Label No.5 is anapplication that provides information on the electrical performancelabel (label for fiber 5) Available in the marketplace. With thefollowing properties.First. Users can compare the features of the product.2. Favorite items stored inside the app's length.Three. Has facilitated the search for products by scanning QR Codeand Barcode.Four. System can tell the place of sale.The application now has the knowledge about the number 5 label,News of EGAT. Including the promotion of the products labelednumber 5.
EGAT Water 2.0.5 APK
EGAT Water เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ.รวมถึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่เขื่อนตั้งอยู่ทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนจากระบบโทรมาตรที่รายงานผลการตรวจวัดจากสถานีสนามแบบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำฝน ระดับน้ำปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำและสภาพน้ำในลุ่มน้ำตามจุดสำคัญๆได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วEGATWater is an application prepared by. Electricity GeneratingAuthority of Thailand (EGAT) to report on the situation of water inthe dam, which is under the supervision of EGAT conditionsincluding rainfall and runoff in the watershed dam located. Bothupstream and downstream of the telemetry system. Reportedmeasurements of field stations automatically. So users can trackthe rain water to flow into the reservoir water level, rainfall andwater conditions in the watershed, the key point is to constantlyand quickly.
CO2 Calculator 1.1 APK
เครื่องมือที่ใช้คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแอพพลิเคชั่นนี้ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานตอบสนองความต้องการของสังคม ผ่านทาง Social Mediaซึ่งมีเมนูหลักดังต่อไปนี้1. การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า2.การคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์3.การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า 4. การคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน5. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์The toolcalculates carbon dioxide emissions of various electricalappliances. Applications discretion. Aims to encourage youthIncluding staff in schools The general public Realize energysavings and efficiency. And increased communication channel energydata. Meet the needs of society through Social Media, which is themain menu below.1. Select Appliance2. The calculation ofelectricity use and carbon dioxide emissions.3. Comparison ofelectricity consumption.4. Calculation of home appliances.5. Use ofelectricity,To provide consumers with a better understanding of theuse of electricity. Create involved in reducing emissions of carbondioxide.
App Center 1.0 APK
แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชั่นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเข้าถึงแอปพลิเคชั่นโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EGAT DSM และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฟผ. Resources application, regardless of the ElectricityGenerating Authority of Thailand (EGAT) to facilitate the search.And access to application functions. The information on EGAT DSMand general information on EGAT.
EGAT 1416 1.1 APK
EGAT 1416 เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดเรื่องเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานทดแทนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ กฟผ. และประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อใช้เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุหรือร้องเรียนตลอดจนสามารถติดตามผลการดำเนินงานที่ได้แจ้งเรื่องไว้ได้ด้วยตนเองEGAT 1416 is an application that is made. The ElectricityGenerating Authority of Thailand (EGAT) aims to be a hub ofinformation. And Information Center So people can be open about Forgeneral inquiries About Alternative Energy activities related toEGAT and the public interest involved. As well as to serve as achannel to receive notification or complaint. As well as to trackthe performance that has informed about it on their own.
Handy Arc Flash 1.0.0 APK
The Handy Arc Flash Calculator software calculates arc flash faultcurrent, incident energy, arc flash boundary, and hazard levelbased on IEEE 1584 Guide for Performing Arc-Flash HazardCalculations. The software was developed by Electrical and ControlEngineering Department at Electricity Generating Authority ofThailand for 2014-2015 KAIZEN activities. Handy Arc FlashCalculator is fully functional and welcomed to be freelydistributed. Software features includes:* Three-phase bolted shortcircuit current calculation from transformer kVA and %Z * Directinput for 3 phase bolted short circuit* Equipment type selection*Ground selection (grounded or ungrounded)* Default gap and workingdistance as per IEEE 1584* Direct input for protective device triptime* Four IEC overcurrent curves selection for trip time* Twostage definite time curves selection for trip time* Circuit breakertrip timeUser manual can be downloaded athttps://drive.google.com/open?id=0B-zo-Zw7A0-fSWptMHFtQzN3cFUTheHandy Arc Flash Calculator software calculates arc flash faultcurrent, incident energy, arc flash boundary, and hazard levelbased on IEEE 1584 Guide for Performing Arc-Flash HazardCalculations.The software was developed by Electrical and ControlEngineering Department at Electricity Generating Authority ofThailand for 2014-2015 KAIZEN activities. Handy Arc FlashCalculator is fully functional and welcomed to be freelydistributed.Software features includes:* Three-phase bolted shortcircuit current calculation from transformer kVA and% Z.* Directinput for 3 phase bolted short circuit.* Equipment type selection*Ground selection (grounded or ungrounded).* Default gap and workingdistance as per IEEE 1584.* Direct input for protective device triptime.* Four IEC overcurrent curves selection for trip time.* Twostage definite time curves selection for trip time.* Circuitbreaker trip timeUser manual can be downloadedathttps://drive.google.com/open?id=0B-zo-Zw7A0-fSWptMHFtQzN3cFU
Dam Safety 1.0 APK
ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูสถานะความปลอดภัยเขื่อนใหญ่ของกฟผ. ทั้ง 14 เขื่อน ได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งสามารถเข้าดูข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหว ข้อมูลสถานการณ์น้ำและกล้อง CCTVอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนภายนอกว่าเขื่อนต่าง ๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. มีความมั่นคงแข็งแรงและมีการตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนเป็นประจำพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติกับเขื่อนต่างๆHealth check dam system was developed so that people can see thesecurity status of the dam EGAT 14 dams at all times and can seethe earthquake. Situation and CCTV cameras which will boost theconfidence of the public outside the dams that are under the careof EGAT is strong. And to determine the strength of a dam. Alongwith the notification system in the event of malfunction of thedam.
Loading...