1.0b / October 3, 2015
(3.6/5) (447)
Loading...

Description

El temps és una aplicació no oficial, que mostra la informaciómeteorològica de Catalunya.EL TEMPS Mostra la informació del tempsdel lloc escollit, indicant temperatura, humitat, precipitacions,pressió atmosfèrica i la direcció i força del vent.LA PREDICCIÓ PERHORESMostra les prediccions d'avui i demà, detallant l'estat deltemps d'hora en hora, indicant la temperatura i la direcció i forçadel vent.LA PREDICCIÓ PER DIESMostra la preddiciccions dels propersnou dies detallant l'estat del cel, temperatures màximes i mínimesaixí com la humitat.LA PREDICCIÓ DE CATALUNYAMostra un mapa decatalunya amb la predicció comarca a comarca indicant amb símbolsclimàtics l'estat del cel i la precipitació previstaEl mapa permetmostrar l'estat del cel d'avui i demà.EL RADARMostra el mapa deCatalunya amb el radar de plujes i llamps actuals. Permet veure unaanimació amb els desplaçaments de les plujes de 6 en 6 minuts.DADESEMAMostra el llistat de poblacions amb les temperatures màximes,mínimes, força del vent i precipitacióacumulada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTADesde que el Servei Català de Meteorologia ha canviat el format de lesdades obertes que fins ara utilitzavem, la aplicació "El Temps" quehaviem creat i de la qual estavem tant satisfets, ha deixat defuncionar, de manera que ens hem vistos obligats a renovar la app iaccedir directament al portal web del MeteocatTanmateix, hemdesenvolupat una eina cómoda i pràctica per a consultar les dadesdel temps mitjançant una aplicació rápida i eficient.Les pàginesweb del portal del Meteocat, inclouen publicitat de la qualnosaltres no en rebem cap retribuició.Moltes gràcies a tots.Time isnot an official application that displays weather information ofCatalonia.TIME Show the information of the site chosen,indicating temperature, humidity, precipitation, atmosphericpressure and wind speed and direction.THE PREDICTION FOR HOURSShowpredictions for today and tomorrow, detailing the weather early intime, indicating the temperature and the direction and strength ofthe wind.PREDICTION FOR THE DAYSee preddiciccions the next ninedays detailing the state of the sky, maximum and minimumtemperatures and humidity.PREDICTION OF THE CATALANView a map ofthe Catalonia region to region forecast weather symbols indicatingthe state of the sky and precipitation forecastThe map can displaythe state of the sky today and tomorrow.RADARView map of Cataloniarain radar and lightning current. Lets see an animation of themovement of the rain 6 in 6 minutes.DATA AWSShow list of citieswith the maximum temperature, minimum wind speed andrainfall.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTESincethe Catalan Meteorological Service has changed the format of opendata that we used to date, the application "Weather" which hadcreated and they were both satisfied, stopped working, so weobliged viewed renew the app and go directly to the websiteMeteocatHowever, we have developed a convenient and practical toolfor viewing weather data through an application quickly andefficiently.The web portal of Meteocat include advertising which wedo not receive any retribuició.Thank you all.

App Information El temps del Meteocat

 • App Name
  El temps del Meteocat
 • Package Name
  cat.meteo3
 • Updated
  October 3, 2015
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0b
 • Developer
  Miquel Abadal
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  C/ Concòrdia 130-132, pral 2na 08242, Manresa (España)
 • Google Play Link

Miquel Abadal Show More...

Ciencias naturales 1.0j APK
Miquel Abadal
CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales es una aplicación creada paralos niños para que se introduzcan en las maravillas del mundonatural, los animales y las plantas. Presenta de un modointeractivo y muy didáctico los contenidos de ciencias naturales de4º de primaria, aunque es perfectamente válido para jóvenes ypadres que aman la naturaleza y desean saber más acerca del mundonatural. PREGUNTAS Y RESPUESTAS También incluye un test depreguntas de animales y plantas para que puedas comprobar el nivelde tus conocimientos; ¿ conseguirás aprobar ? o tal vez descubrirásque un niño de 4º sabe más que tu ? CONTENIDOS: 1.- Seres vivos yinertes 2.- Los animales Donde viven los animales (Animalesacuáticos, terrestres y aéreos) Los animales se nutren Los animalesse alimentan Los animales respiran Los animales eliminan losresiduos Los animales se relacionan Los sentidos Los animales sedesplazan Los animales se adaptan Los animales se reproducen(Animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos) Las personasaprovechan los animales 3.- Las plantas Las partes de las plantas(La raíz, el tallo, las hojas, flores, frutos y semillas) Lasplantas se nutren Las plantas se alimentan (La fotosíntesis) Lasplantas eliminan residuos Las plantas respiran Las plantas serelacionan Las plantas se reproducen (Germinación, esporas,esquejes y gemmación) Los animales aprovechan las plantas 4.-Preguntas y respuestas NATURAL SCIENCES Natural science is anapplication designed for children to be introduced to the wondersof the natural world, animals and plants. Presents an interactiveand very educational content life science 4th grade, although it isperfectly valid for youth and parents who love nature and want toknow more about the natural world. QUESTIONS AND ANSWERS It alsoincludes a quiz of animals and plants so you can check the level ofyour knowledge; Do you get approved? or maybe you will discover a4th child knows more than you? CONTENTS: 1. living and inert beings2. Animals          Whereanimals (water, land and air Animals) live          Animalfeed                    Animalsfeed                    Theanimals breathe                    Removewaste animals          Theanimals are related                    Thesenses                    Movinganimals                    Animalsadapt          Animals(viviparous Animals, oviparous and ovoviviparous) breed          Peopleexploit animals 3. Plants          Theplant parts (root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds)          Theplants thrive                    Plantsfeed (Photosynthesis)                    Plantsremove waste                    Plantsbreathe          Relateplants          Plants(germination, spores, cuttings and gemmación) breed          Plantsadvantage animals 4. Questions and Answers
El temps del Meteocat 1.0b APK
Miquel Abadal
El temps és una aplicació no oficial, que mostra la informaciómeteorològica de Catalunya.EL TEMPS Mostra la informació del tempsdel lloc escollit, indicant temperatura, humitat, precipitacions,pressió atmosfèrica i la direcció i força del vent.LA PREDICCIÓ PERHORESMostra les prediccions d'avui i demà, detallant l'estat deltemps d'hora en hora, indicant la temperatura i la direcció i forçadel vent.LA PREDICCIÓ PER DIESMostra la preddiciccions dels propersnou dies detallant l'estat del cel, temperatures màximes i mínimesaixí com la humitat.LA PREDICCIÓ DE CATALUNYAMostra un mapa decatalunya amb la predicció comarca a comarca indicant amb símbolsclimàtics l'estat del cel i la precipitació previstaEl mapa permetmostrar l'estat del cel d'avui i demà.EL RADARMostra el mapa deCatalunya amb el radar de plujes i llamps actuals. Permet veure unaanimació amb els desplaçaments de les plujes de 6 en 6 minuts.DADESEMAMostra el llistat de poblacions amb les temperatures màximes,mínimes, força del vent i precipitacióacumulada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTADesde que el Servei Català de Meteorologia ha canviat el format de lesdades obertes que fins ara utilitzavem, la aplicació "El Temps" quehaviem creat i de la qual estavem tant satisfets, ha deixat defuncionar, de manera que ens hem vistos obligats a renovar la app iaccedir directament al portal web del MeteocatTanmateix, hemdesenvolupat una eina cómoda i pràctica per a consultar les dadesdel temps mitjançant una aplicació rápida i eficient.Les pàginesweb del portal del Meteocat, inclouen publicitat de la qualnosaltres no en rebem cap retribuició.Moltes gràcies a tots.Time isnot an official application that displays weather information ofCatalonia.TIME Show the information of the site chosen,indicating temperature, humidity, precipitation, atmosphericpressure and wind speed and direction.THE PREDICTION FOR HOURSShowpredictions for today and tomorrow, detailing the weather early intime, indicating the temperature and the direction and strength ofthe wind.PREDICTION FOR THE DAYSee preddiciccions the next ninedays detailing the state of the sky, maximum and minimumtemperatures and humidity.PREDICTION OF THE CATALANView a map ofthe Catalonia region to region forecast weather symbols indicatingthe state of the sky and precipitation forecastThe map can displaythe state of the sky today and tomorrow.RADARView map of Cataloniarain radar and lightning current. Lets see an animation of themovement of the rain 6 in 6 minutes.DATA AWSShow list of citieswith the maximum temperature, minimum wind speed andrainfall.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTESincethe Catalan Meteorological Service has changed the format of opendata that we used to date, the application "Weather" which hadcreated and they were both satisfied, stopped working, so weobliged viewed renew the app and go directly to the websiteMeteocatHowever, we have developed a convenient and practical toolfor viewing weather data through an application quickly andefficiently.The web portal of Meteocat include advertising which wedo not receive any retribuició.Thank you all.
Astronomia per a nens i joves 2.0n APK
Miquel Abadal
Astronomia per a nens i joves és una aplicació didàctica ambexplicacions i fotografies sobre la naturalesa de l'Univers i delSistema Solar. En aquesta aplicació, hi trobaràs els conceptes mésimportants sobre astronomia, explicats de manera amena i amb lapossibilitat de que el sintetitzador de veu te'ls llegeixirelaxadament. També inclou la llista de tots els planetes delSistema Solar i els seus satèl·lits amb fotografies, explicacions iuna fitxa tècnica amb les dades més rellevants. I per quan creusque ja ho saps tot, pots posar a prova tots els teus conneixementsa exàmen i intentar superar el test de 10 preguntes... a veurequina nota assoleixes. És doncs, una eina molt útil per ainiciar-se en l'astronomia, i està pensada perquè la puguinutilitzar nens a partir de 5 anys, ja que amb l'ajuda delsintetitzador, poden sentir les explicacions. Astronomy forchildren and young people is an educational application with photosand explanations about the nature of the universe and the solarsystem. In this application, you will find the most importantconcepts on astronomy, explained how entertaining the possibilitythat the voice synthesizer reads them to you easy. It also includesthe list of all the Solar System planets and their satellites withphotographs and technical explanations with the most relevant data.And when you think you know everything, you can test all yourconneixements exam to try and overcome the test of 10 questions ...to see what mark achieved. It is therefore a very useful tool toget started in astronomy, and is designed so that children can useover 5 years, since with the help of the synthesizer can hear theexplanations.
Roman numerals 2.0b APK
Miquel Abadal
Roman numerals is a simple and versatile application for convertingdecimal numbers (Arabic) to Roman numerals. EFFICIENT---------------- - It is very simple to use because you only needto enter the decimal number to its corresponding cell andautomatically convert to Roman numerals shown. - Also allowsconversion to Roman Numeral to decimal format by selecting theappropriate cell, and that automatically keyboard with Romansymbols shown. CONVERSOR OPTIMIZADO--------------------------------------- The Roman Numeralsapplication has a conversion algorithm Full / Roman and Roman /full optimized to perform the conversion properly and detect allmisstated numbers. NUMBERING SYSTEM DECIMAL-------------------------------------------------- ------- Thedecimal or Arabic system, created in India and introduced to Europeby the Arabs, is characterized by incorporating the number zero(which does not exist in Roman numerals) and use 10 differentsymbols. This system can perform arithmetic operations such asaddition, subtraction, multiplication and division of a much moreefficient than the Roman notation mode. SYSTEM OF ROMAN NUMBERS-------------------------------------------------- ----- The Romannumbering system is characterized by using different symbols torepresent different amounts: - The character "I" represents the "1"- The character "V" represents the "5" - The character "X"represents the "10". - The character "L" represents the "50". - Thecharacter "C" represents the "100". - The character "D" representsthe "500". - The character "M" represents the "1000". To representnumbers must be to respect certain rules: - The numbers arerepresented from highest to lowest, ie, the "M" to "I". - You cannot string more than 3 matching symbols; the number "IIII" is not 4but is wrong - In front of a symbol, you can add another minor, touse as a subtraction; and the IX represents the "9" - The "V", "L"and "D" symbol can not be used to subtract; the number "VX" is "V".- The remaining symbol has to be a factor number "1" on theprevious; so, the "I" can be subtracted from the "X" but not the"C"; the number "IC" does not represent the "99" as it ismisrepresented; "99" should be expressed as "XCIX"
Catalunya Comarques Geografia 1.0g APK
Miquel Abadal
CATALUNYA QUIZ: COMARQUES i GEOGRAFIA----------------------------------------------------------------------------Benvingut al primer atlas complet de preguntes i respostes sobreles comarques catalanes, les principals ciutats, els rius, llacs,pantans, cims i molt més. CATALUNYA QUIZ:----------------------------- L'aplicació disposa de tres opcionsde menú: - Atles: Un complet atles, capaç de mostrar les quatreprovíncies catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), lescomarques (inclòs el Moianés de recent creació) i un complet mapafísic, amb les poblacions més importants de cadascuna de lescomarques, els rius, els llacs, pantans i embassaments, així comles serralades i els cims. - Contrarellotge: Proba de nivell de 3minuts, durant el qual s'aniran realitzant preguntes de dificultatcreixent. - Competició: Proba de 50 preguntes de dificultatcreixent sobre les comarques, les ciutats, els rius i els cims.TEMES: ------------- Les preguntes s'organitzen per temes, i peraccedir al següent tema, abans, cal superar el anterior. -Províncies i comarques - Comarques i capitals de comarca - Ciutatsi demografia - Rius, llacs i costes - Cims i serralades RECORDS:------------------- El joc permet calcular la nota obtinguda iinscriure-la a la llista de millors notes; seras capaç de ser undels millors ? MAPA VECTORIAL AMB ZOOM------------------------------------------------- Per a implementaraquest joc s'ha hagut de crear un complet mapa de Catalunyavectorial, capaç d'allunyar la imatge per a poder observarCatalunya globalment o apropar-la per a observar detalls petits.També s'han incorporat al atles les dades demogràfiques així com lapluviometria i les temperatures mitjanes de totes les comarques.Nota: Les dades pluviométriques, demogràfiques i climàtiques s'hanextret de la Wikipèdia i de la pàgina web del Idescat (Institutd'Estadística de Catalunya).:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::CATALUÑA QUIZ: COMARCAS y GEOGRAFÍA-----------------------------------------------------------------------Bienvenido al primer atlas completo de preguntas y respuestas sobrelas comarcas catalanas, las principales ciudades, los ríos, lagos,pantanos, cumbres y mucho más. CATALUÑA QUIZ:----------------------------- La aplicación dispone de tresopciones de menú: - Atlas: Un completo atlas, capaz de mostrar lascuatro provincias catalanas (Barcelona, ​​Girona, Lleida yTarragona) sus comarcas (incluido el Moianés de reciente creación)y un completo mapa físico, con las poblaciones más importantes decada una de las comarcas, los ríos, los lagos, pantanos y embalses,así como las cordilleras y las cumbres. - Contrarreloj: Prueba denivel de 3 minutos, durante el cual se irán realizando preguntas dedificultad creciente. - Competición: Prueba de 50 preguntas dedificultad creciente sobre las comarcas, las ciudades, los ríos ylas cumbres. TEMAS: ------------- Las preguntas se organizan portemas, y para acceder al siguiente tema, antes, hay que superar elanterior. - Provincias y comarcas - Comarcas y capitales de comarca- Ciudades y demografía - Ríos, lagos y costas - Cumbres ycordilleras RECORDS: ------------------- El juego permite calcularla nota obtenida y inscribirla en la lista de mejores notas; seráscapaz de ser uno de los mejores? MAPA VECTORIAL CON ZOOM:------------------------------------------------- Para implementareste juego se ha tenido que crear un completo mapa de Cataluñavectorial, capaz de alejar la imagen para poder observar Cataluñaglobalmente o acercarla para observar detalles pequeños. También sehan incorporado al atlas los datos demográficos así como lapluviometría y las temperaturas medias de todas las comarcas. Nota:los datos pluviométricos, demográficas y climáticas han extraído dela Wikipedia y de la página web del Idescat (Instituto deEstadística de Cataluña). CATALUNYA QUIZ: Comarques i GEOGRAPHY---------------------------------------------------------------------------- Benvingut the first complet Atlasrespostes i ask about them Catalan comarques, principals ciutatsthem, els rius, llacs, pantans, cims i molt més. CATALUNYA QUIZ:----------------------------- L'APPLICATIO Disposa three opcionsmenu: - Atles: A atles complet, Capac to show les quatre provinciesCatalan (Barcelona, ​​Girona, Lleida and Tarragona), you comarquesthem (inclòs the Moianés of recent creació) i un complet Físic map,amb poblacions them més importants of cadascuna de les comarquesels rius, Els Llacs, pantans i embassaments, així com els i lesserralades cims. - Contrarellotge: Proba nivell 3 minuts, duringthe qual s'aniran realitzant ask for dificultat Creixent. -Competició: Proba 50 of dificultat Creixent ask about themcomarques, I ciutats them cims els rius i els. TEMES: -------------You ask them s'organitzen per fear, i següent per accedir thesubject, abans, lime overcome the above. - Provincies i comarques -I Comarques capitals of region - Ciutats i demography - Rius illacs costs - Cims i serralades RECORDS: ------------------- Thepermet joc i calculate the obtinguda inscriure note-la to Wishlistof millors notes; you will be Able to be a dels millors? Vector mapAMB ZOOM ------------------------------------------------- Peraquest joc implement s'ha hagut to create a map of Catalunyacomplet vector, Capac d'allunyar la imatge per Catalunya globalmentable to observe or apropar-la per detalls petits observe. Tambés'han Incorporat to atles them així com ties demogràfiques theprecipitation i totes les temperatures mitjanes you comarques them.Note: Les ties pluviométriques, demogràfiques i climatiques s'hanWikipedia i extret the Idescat website (Institut d'Estadística deCatalunya).:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::CATALONIA QUIZ: regions and GEOGRAPHY----------------------------------------------------------------------- Welcome to the first complete atlas ofquestions and answers about the Catalan regions, major cities,rivers, lakes, swamps, mountains and more. CATALONIA QUIZ:----------------------------- The application has three menuoptions: - Atlas: A complete atlas, capable of displaying the fourCatalan provinces (Barcelona, ​​Girona, Lleida and Tarragona) itsregions (including Moianés-ups) and a complete physical map, withmajor populations of each of counties, rivers, lakes, swamps andreservoirs, as well as the ridges and peaks. - Trial: Placementtest 3 minutes, during which they will asking questions ofincreasing difficulty. - Competition: Test of 50 questions ofincreasing difficulty on counties, cities, rivers and mountains.TOPICS: ------------- The questions are organized by topic, and toaccess the next topic before, we must overcome the last. -Provinces and regions - Counties and county capitals - Cities anddemography - Rivers, lakes and coastlines - Summits and ridgesRECORDS: ------------------- The game calculates the grade obtainedand register it in the list of top marks; you will be able to beone of the best? VECTOR MAP TO ZOOM:------------------------------------------------- To implement thisgame has had to create a complete map of Catalonia vector, able tozoom out to see Catalonia globally or zoom in to see details. Theyhave also been incorporated into the atlas demographics as well asrainfall and average temperatures of all the regions. Note:rainfall, demographic and climatic data drawn from the Wikipediaand the web page of the Idescat (Statistical Institute ofCatalonia).
Mindlines 2 1.0d APK
Miquel Abadal
MINDLINES is a very simple to play solitaire, very addictive and,above all, highly recommended for exercise space, geometriccapabilities, optics and mathematics in our brain. THE GAME: - Toplay, all you need to do is click on the "New Game" option and willappear the game board. In it, we see a grid of points, some ofwhich are marked in red. - The goal is to draw lines, consideringthat only the lines that "support" on four or more red points arevalid. - To add a line, you must click on the starting point andholding the screen, move your finger, and rotate the line until itis directed to the desired angle. If the position is correct, theline will be displayed in red. Finally, if the drawn line isdesired, simply raise your finger and the line is fijada.al board.- In fixed line, the grid points through which it passes, theybecome red and serving as "support" for other lines. - When we lefta cell bounded by four lines, the square is closed and displayedwith a different color; And if we complete the cross-cell lines,this will take a reddish color. - The number of lines is evenpossible to place are shown on the top right of the screen; It isnot easy to finish a game, as this is only complete when it is notpossible to place any line on the board. SCORES: - For each addedline are obtained 5 or 10 points depending on whether you use fiveor four support points respectively. - For each cell 10 points andclosed for each closed cell cross and get another 10 points areobtained. - The goal, then, is to try to reach as many points aspossible. THE CONTROLS: - To facilitate the game, regardless of thetype of device used, the ability to zoom in / out the board offerand move left / right and up / down with the controls shown in theupper right corner TOP BRANDS: After the game, if you have passedyour best score, you are be sent to our servers to check on thetable best brands. This table shows only the top 20 players in theworld ... do you think you can be one of them?
Loading...