2.2.1 / April 17, 2018
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep.Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner.Basisischool Elout vanSoeterwoudeschool verzorgt Christelijk Primair Openbaar Onderwijsvanuit Rotterdam en behoort tot PCBO.With this app own school tocommunicate quickly and effectively with parents by means news andpush notifications. The school can choose to send push messages tothe parents of the whole school, but can also choose to do this ina group.In addition, the app has a very clear calendar ofactivities, a photo and video page and a user callsplanner.Basisischool Elout of Soeterwoude Forest School providesChristian Primary Public Education from Rotterdam and belongs toPCBO.

App Information Elout van Soeterwoudeschool

 • App Name
  Elout van Soeterwoudeschool
 • Package Name
  com.frisbee.schoolpraatsoeterwoude
 • Updated
  April 17, 2018
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  2.2.1
 • Developer
  YepMedia
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

YepMedia Show More...

OBS Pluspunt 2.2.4 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. OBS Pluspunt verzorgtPrimair Openbaar Onderwijs vanuit Rotterdam. With this own app, theschool is able to communicate quickly and effectively with parentsvia news and Push messages. The school can choose to send pushmessages to the parents of the whole school, but can also choose todo this in a group. Furthermore, the app has a very organizedcalendar of activities, a photo and video page and a user callsplanner. OBS Advantage provides Primary Public Education fromRotterdam.
SchoolPraat 2.2.4 APK
YepMedia
SchoolPraat is een slimme app, waarmee alle basisscholen inNederland heel eenvoudig een professionele eigen app kunnen maken.Er is ook een speciale SchoolPraat-app voor scholen in hetvoortgezet onderwijs, SchoolPraat VO. Met een eigen app kan deschool sneller en gerichter communiceren met ouders en leerlingen.De school kan bijvoorbeeld per groep pushberichten sturen.Daarnaast is een eigen app het perfecte visitekaartje voor uwschool. Ook omdat de school daarmee te vinden is in het landelijkeschoolzoeksysteem op de SchoolPraat-app. School Talk is a smartapp, which can make all the elementary schools. Easily own aprofessional app in Netherlands There is also a special School Talkapp for schools in secondary education, School Talk VO. With itsown app, the school quickly and accurately communicate with parentsand students. The school can send push notifications example pergroup. In addition, its own app the perfect business card for yourschool. And because they find the school in the rural school searchsystem at the School Talk app.
Mullerpier 2.2.4 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. BasisischoolMullerpierverzorgt Rooms Katholiek Onderwijs vanuit Rotterdam. Withthis own app, the school is able to communicate quickly andeffectively with parents through news and Push messages. The schoolcan choose to send push messages to the parents of the wholeschool, but can also choose to do this to a separate group.Furthermore, the app has a very clear calendar of activities, aphoto and video page and a user calls planner. BasisischoolMullerpier Provides Roman Catholic Education from Rotterdam.
De Blijberg 2.2.4 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. De Blijberg verzorgtJenaplan Onderwijs vanuit Rotterdam. With this app, the privateschool can be faster and more targeted communicate with parents vianews and Push messages. The school may choose to push messages tothe parents of the whole school to send, but can also choose toconduct a separate group this. Furthermore, the app has a veryorganized events calendar, a photo and video page and a user callsplanner. The Blijenberg care Jenaplanonderwijs from Rotterdam.
SchoolPraat VO 1.3.1 APK
YepMedia
SchoolPraat VO is een slimme app, waarmee alle voortgezetonderwijsscholen in Nederland heel eenvoudig een professioneleeigen app kunnen maken. Er is ook een speciale SchoolPraat-app voorbasisscholen, SchoolPraat.Met een eigen app kan de school snelleren gerichter communiceren met ouders en leerlingen. De school kanbijvoorbeeld per groep pushberichten sturen. Daarnaast is een eigenapp het perfecte visitekaartje voor uw school. Ook omdat de schooldaarmee te vinden is in het landelijke schoolzoeksysteem op deSchoolPraat VO-app.School Talk VO is a smart app, which allsecondary schools can make. Easily own a professional app inNetherlands There is also a special School Talk app for primaryschools, School Talk.With its own app, the school quickly andaccurately communicate with parents and students. The school cansend push notifications example per group. In addition, its own appthe perfect business card for your school. And because they findthe school in the rural school search system at the School Talk VOapp.
Avonturijn 2.2.4 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. Avonturijn verzorgt PrimairOnderwijs vanuit Vlaardingen. With this app, the private school canbe faster and more targeted communicate with parents via news andPush messages. The school may choose to push messages to theparents of the whole school to send, but can also choose to conducta separate group this. Furthermore, the app has a very organizedevents calendar, a photo and video page and a user calls planner.Avon Turin provides Primary Education from Vlaardingen.
De Vliedberg 2.2.4 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. Basisischool De Vliedbergverzorgt Rooms Katholiek Onderwijs vanuit Rotterdam. With this ownapp, the school is able to communicate quickly and effectively withparents through news and Push messages. The school can choose tosend push messages to the parents of the whole school, but can alsochoose to do this to a separate group. Furthermore, the app has avery clear calendar of activities, a photo and video page and auser calls planner. Basisischool The Vliedberg serves RomanCatholic Education from Rotterdam.
JPS De Terp 2.2.3 APK
YepMedia
Met deze eigen app kan de school sneller en gerichter communicerenmet ouders d.m.v. nieuwsberichten en pushberichten. De school kankiezen om de pushberichten naar de ouders van de gehele school testuren, maar kan ook kiezen om dit te doen naar een afzonderlijkegroep. Verder heeft de app een zeer overzichtelijkeactiviteitenkalender, een foto- en video pagina en eengebruiksvriendelijke gesprekkenplanner. Jenaplanschool JPS De Terpverzorgt Primair Onderwijs vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel. Withthis app, the private school can be faster and more targetedcommunicate with parents via news and Push messages. The school maychoose to push messages to the parents of the whole school to send,but can also choose to conduct a separate group this. Furthermore,the app has a very organized events calendar, a photo and videopage and a user calls planner. Jenaplanschool JPS The Terp carePrimary Education from Nieuwerkerk aan den IJssel.
Loading...