0.86 / June 3, 2014
(1.0/5) (1)
Loading...

Description

Security guard.
Test version for the South African market only

App Information Emax-net Securityguard

 • App Name
  Emax-net Securityguard
 • Package Name
  foize.emaxnet.securityguard
 • Updated
  June 3, 2014
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  0.86
 • Developer
  Foize
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

Foize Show More...

Trigion 1.2.2 APK
Foize
Veiligheid voor iedereen met eensmartphonedankzij de Trigion Finder-app!Ideaal voor bijvoorbeeld sporters, reizigers,gezinnen,mantelzorgers, reizigers en werknemers.Met de Trigion Finder-app gecombineerd met uw abonnement, bentuverzekerd van professionele hulp wanneer u die nodig hebt. Bentuin een noodsituatie, dan kunt u met de Trigion Finder-appdirectalarm slaan!Een paar belangrijke kenmerken:Via de Trigion Finder-app maakt u direct een spraakverbindingmetde alarmcentrale.De alarmcentrale ziet direct, tot op een paar meter nauwkeurig,waaru bent.De alarmcentrale zorgt dat u professionele hulp krijgt indiendatnodig is.U kunt alarmeren vanuit de hele wereld.Realtime en periodiek is de locatie van uw smartphone te zien opuweigen portaal.Op uw eigen portaal kunt u 24/7 inloggen en kunt u uwinstellingenmanagen.U kunt een timer-alert instellen.U hebt de mogelijkheid tot het instellen van een veilige zone.Alsdeze verlaten dan krijgt u een melding.U kunt meerdere smartphones of gps-trackers volgen op uweigenportaal. Wij hebben hier ook interessantecombinatiepakkettenvoor.Indien u bij ons een abonnement afsluit, wordt hettelefoonnummervan uw mobiele telefoon gekoppeld aan de TrigionFinder-app en wordtuw telefoonnummer doorgestuurd naar onzealarmcentrale.Mocht u in een situatie komen waarbij u hulp nodig hebt, dan hoeftualleen de noodknop van onze app maar te activeren. Hiernaontstaater een spreekluisterverbinding met de alarmcentrale.De centralist van de alarmcentrale ziet op een paarmeternauwkeurig waar u bent. U kunt aangeven wat er aan de hand isen decentralist zal vervolgens de benodigde acties ondernemen om uzogoed mogelijk te helpen. De centralist zal of een door uopgegevenpersoon inschakelen, of de nooddiensten zoals politie,brandweer ofde ambulance inschakelen.Safety for anyone withasmartphone thanks to Trigion Finder app!Ideal for instance athletes, travelers, families,carers,travelers and workers.The Trigion Finder app combined with your subscription, youareassured of professional help when you need it. Are you inanemergency, you can save directly to the alarm TrigionFinderapp!A few key features:Through the Trigion Finder app makes you an instantvoicecommunication with the control panel.The alarm will immediately, to within a few metersaccuracy,wherever you are.The control panel allows you to get professional helpifnecessary.You can alert from around the world.Realtime and periodically can be seen on your own portal.Locateyour smartphoneOn your own portal, you can log in and you can manage yoursettings24/7.You can set a timer alert.You have the option to set up a safe zone. If this exit youwillreceive a notification.You can have multiple smartphones or GPS trackers follow yourownportal. We have also interesting combination packages.If you subscribe to us, the phone number of your mobile phoneisconnected to the Trigion Finder app and your phone number willberedirected to our station.If you get into a situation where you need help, you only needtheemergency of our app but to activate. After this there arisesaspeaking listening connection with the emergency.The operator of the control panel looks at a few metersexactlywhere you are. You can specify what is going on and thedispatcherwill then take the necessary actions to help you. Bestpossible Theoperator will turn on or a specified person, oremergency servicessuch as police, fire or ambulance turn.
3Division 1.0 APK
Foize
3Division is ontstaan uit jarenlange ervaringmet Airsoft events.Het gebrek aan uitdaging bij bepaalde events was voor onsdoorslaggevend om het anders te doen. Door een aantalbrainstormsessies en vanuit daar de nodige stappen te hebbenondernomen, is er een hecht team ontstaan van oprichters enmedewerkers.We hebben het voor elkaar gekregen om met trots te zeggen dat3Division een mooie organisatie is die alles in huis heeft omenerverend, onderscheidend en uitdagend te zijn, voor fanatiekedeelnemers vanaf 18 jaar!3Division arose fromyears of experience with Airsoft events.Was the lack of challenge in some events decisive for us to dootherwise. Through a number of brainstorming sessions and fromthere to do the necessary steps, there is a close team occurrenceof founders and employees.We get it done to say with pride that 3Division a fine organizationthat has everything to be exciting, distinctive and challenging foravid participants from 18 years!
ENRA pechhulp 1.0 APK
Foize
Is uw fiets gestolen? Heeft u onderweg eenlekke band? Of werkt uw E-bike niet meer naar behoren? Dit zijnzaken waar u liever niet aan denkt als u bezig bent met een mooiefietstocht. Maar als het u overkomt wilt u natuurlijk wel graagsnel geholpen worden. Dít kan met de ENRA pechhulp app.De ENRA pechhulp app is voor mensen die met de fiets binnenEuropa zijn gestrand én verzekerd zijn bij ENRA. Met de pechhulpapp belt u direct de alarmcentrale van ENRA en kunt u snel uwpechlocatie doorgeven. Weet u niet precies waar u bent gestrand?Geen nood! Met behulp van GPS coördinaten kan de alarmcentraleprecies zien waar u bent. Zij zullen u vervolgens samen met uwfiets en maximaal één andere deelnemer terugbrengen naar hetbeginpunt van de fietsrit.If your bike is stolen?Do you have a flat tire? Or does your E-bike not working properly?These are things you would rather not think about when you are busywith a nice bike ride. But if it happens to you do you willnaturally be happy to help you quickly. This may be the ENRAroadside assistance app.The ENRA roadside assistance app is for people who cycle inEurope are stranded and are insured by ENRA. The roadsideassistance app call directly the emergency center of ENRA and youcan quickly add your unlucky location. Not sure where you'restranded? No worries! Using GPS coordinates the emergency operatorcan see exactly where you are. They will then return along withyour bike and at most one other participant to the start of thebike ride.
LiveSafe Finder 1.13 APK
Foize
LiveSafe Finder AppEen gerust gevoel voor u als mantelzorger of u als eigenaar van eenobject.De LiveSafe Finder appLiveSafe biedt mobiele alarmering, verkrijgbaar als los apparaat(de LiveSafe Tracker) en als toepassing voor smartphones (deLiveSafe App). Thuis of op vakantie, de LiveSafe mobiele alarmeringwerkt overal ter wereld.De LiveSafe Finder app is bedoeld als aanvulling op de LiveSafe appen kan alleen gebruikt worden in combinatie met een LiveSafetracker of een LiveSafe app.Hoe werkt hetMet deze gratis App kunt u de personen met een LiveSafe Tracker opuw eigen smartphone volgen. Ook kunt u objecten als bijvoorbeeldsmartphones en tablets waarop de LiveSafe App is geïnstalleerd, opuw eigen smartphone volgen. Ideaal voor mantelzorgers die op dehoogte willen zijn waar hun cliënten zich bevinden of als u wiltweten waar uw telefoon of tablet zich bevindt.U vult in de LiveSafe Finder App het telefoonnummer in van degenedie, of het object dat u wilt kunnen volgen. Vanaf dat moment kuntu via uw eigen smartphone de locatie van deze persoon of het objectzien. Het is mogelijk meerdere personen of objecten toe tevoegen.Ga voor meer informatie naar onze website www.livesafe.nlLive Safe FinderAppPeace of mind for you as a family caregiver or you as the owner ofan object.Live Safe Finder appLive Safe provides mobile alerts, available as a single unit (theLive Safe Tracker) and as an application for smartphones (Live SafeApp). At home or on vacation, the Live Safe mobile alarm worksanywhere in the world.Live Safe Finder app is designed to complement the Live Safe appand can be used only in combination with a Live or Live Safe Safetracker app.How it worksWith this free app you can see the people with a Live Safe Trackeron your own smartphone tracking. You can also objects as egsmartphones and tablets on which the Live Safe app installed onyour smartphone to follow. Ideal for family caregivers who want toknow where their clients are located or if you want to know whereyour phone or tablet is located.You fill in the Live Safe Finder App the phone number of the personor the object that you want to follow. From that moment, you cansee the location of this person or object from your smartphone. Itis possible to add. Several persons or objectsFor more information visit our website www.livesafe.nl
Emax-net 0.13 APK
Foize
Immediate, cost effective access tosecurity,emergency and related services. Optional "one touch" voiceor videocalls to selected services.
Ysplitter 1.09 APK
Foize
As a parent, do you really know where yourkidshang out online? What they play and chat and if ‘friends’really arefriends? As an employer, do you know how much money youlose due toproductivity loss and security risks from employeessurfing the webat work?The only ‘plug and play’ monitor box with web portal foractive‘cyberslacking fact reporting’ at office and proactive‘problemsolving’ at home! Real time and 100% insight whichwebsites, whenand for how long are viewed!
Emax-net Securityguard 0.86 APK
Foize
Security guard.Test version for the South African market only
LiveSafe 6.41 APK
Foize
U bent in nood en heeft hulp nodig, of u bentbestolen, wat dan?Een veilig gevoel voor iedere smartphone-bezitter dankzij deLiveSafe-App.In een noodsituatie kunt u met de LiveSafe-App direct alarm slaan!Met deze App bent u verzekerd van professionele hulp wanneer u dienodig heeft. Ideaal voor jong en oud.Wanneer u in Nederland of het buitenland wordt bestolen van uwbezittingen kunt u voortaan met één druk op de knop beschikken overkopieën van uw paspoort, bankpas en andere waardevolle documenten.Hiertoe heeft LiveSafe de digitale kluis ontwikkeld. Deze vormt ookbij verlies van waardevolle passen en papieren een uitkomst.Met de LiveSafe-app kunt u alarmeren en toegang krijgen tot uwdigitale kluis.Hoe werkt hetWanneer u zich registreert, ontvangt u van ons per e-mail eenaanbod voor een abonnement.In een noodsituatie drukt u op de noodknop (SOS) van deLiveSafe-App. Binnen enkele seconden kunt u, in uw eigen taal,spreken met een medewerker van de alarmcentrale.De alarmcentrale ziet wíe u bent, wáár u zich bevindt en heeft,alleen tijdens de noodmelding, toegang tot uw persoonlijk digitaledossier. Ook kan de alarmcentrale op uw verzoek uw betaalpassen,mobiele telefoon e.d. laten blokkeren en kopieën van waardevolledocumenten verstrekken.Digitale kluisDe LiveSafe alarmcentrale kan tevens uw persoonlijke gegevens ingeval van nood op afstand versturen naar elke gewenste plek op dewereld, zoals het hotel of ambassade waar u verblijft. Vanuit dealarmcentrale kunnen bijvoorbeeld ook uw notebook of mobieletelefoon worden geblokkeerd.KenmerkenProfessionele hulp in meer dan 200 landen wereldwijd;Alle uw relevante informatie in een alarmsituatie zichtbaar via uwpersoonlijk dossier dat online is aan te passen;Eenvoudig alarm maken;Het is mogelijk een stil alarm in te stellen voor gevaarlijkesituaties;Het is mogelijk een veilige zone in te stellen. Als de smartphonede zone verlaat dan wordt een melding gemaakt;Het is mogelijk (meerdere) smartphones op afstand te volgen via eenpersoonlijk online portaal;In de goed beveiligde digitale kluis kunnen uw belangrijke gegevensals wachtwoorden, kopieën van bankpassen, rijbewijzen,verzekeringspapieren en dergelijke worden opgeslagen;Gratis mantelzorg-app beschikbaar.You are in distress andneeds help, or you are robbed, then what?A safe feeling for every smartphone owner thanks to the LiveSafe App.In an emergency, you can use the Live Safe App immediately raisethe alarm! With this app you are assured of professional help whenyou need it. Ideal for young and old.When you are robbed of your possessions in the Netherlands orabroad, you can now with the push of a button have copies of yourpassport, bank cards and other valuable documents. To this end,Live Safe has developed the digital safe. This is also in loss ofvaluable papers and customize a solution.The Live Safe app can alert you and access your digitalsafe.How it worksWhen you register, you will receive an email offer forsubscription.In an emergency, press the emergency button (SOS) in the Live SafeApp. Within a few seconds, you can, in your own language, speak toan employee of the station.The alarm can see who you are, wherever you are and only during theemergency notification, access to your personal digital file. Thealarm can also, at your request your bank cards, mobile phone, etc.to block and provide copies of valuable documents.Digital safeLive Safe alarm system can also transmit your personal informationin case of emergency at a distance to any place in the world, suchas the hotel or embassy where you are staying. From the controlpanel for instance can also be blocked. Notebook or mobilephoneFeatureProfessional assistance in more than 200 countries worldwide;All your relevant information in an emergency situation, visiblevia your personal file that is online to match;Easily create alarm;It is possible to set for dangerous situations, a silentalarm;It is possible to set. Safe zone If the smartphone zone thanleaving a message is created;It is possible (more) smartphones to follow through a personalonline portal remotely;And in the well-secured digital safe your important data likepasswords, copies of bank cards, driving licenses, insurance papersand the like can be storedCare free app available.
Loading...