5.1 / April 18, 2019
(3.9/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Mit der empera TV APP streamst du das TV Programm ganz flexi-belund live auf deinem Mobil- gerät. Ab jetzt triffst du dieEnt-scheidungen, ob dein Programm auf dem TV, Tablet oder Smart-phoneläuft. Und zwar immer dann, wenn du es willst. With the emperaTVAPP you stream the TV program quite flexibly and live onyourmobile device. From now on, you make the decisions as towhetheryour program is running on the TV, tablet or smartphone.Andalways, if you want it.

App Information empera TV

 • App Name
  empera TV
 • Package Name
  nl.streamgroup.empera
 • Updated
  April 18, 2019
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  5.1
 • Developer
  M7 Group SA
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg City, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg: B 148.073 Business permit n°: 00143760/1
 • Google Play Link

M7 Group SA Show More...

nl.streamgroup.skylinkcz 5.5.1 APK
M7 Group SA
Se Skylink Live TV nyní můžete sledovat oblíbené pořady také nadalších zařízeních (PC, tabletu či chytrém telefonu) a to kdekoliva kdykoliv. The Skylink Live TV you can now also watch yourfavorite shows on other devices (PC, tablet or smartphone) andanywhere and anytime.
TV VLAANDEREN Live TV 5.5.1 APK
M7 Group SA
Dankzij de Live TV app van TV VLAANDEREN kijk je overal tv op jesmartphone of tablet, thuis en onderweg. Zin in iets anders? Metgratis toegang tot onze uitgebreide filmcatalogus kijk je delaatste nieuwe blockbusters op al je schermen. Live TV van TVVLAANDEREN is gratis inbegrepen in je tv-abonnement en is overal inBelgië en Europa beschikbaar. Wat is er mogelijk? • Kijk live tv opverschillende schermen tegelijkertijd • Raadpleeg een uitgebreidetv-gids • Toegang tot MovieMAX filmcatalogus • Huur de laatstenieuwe blockbusters Wat heb je nodig? • Een tv-abonnement bij TVVLAANDEREN • 3G/4G verbinding of WiFi voor het live tv-kijken en omde tv-gids te raadplegen • Je gegevens van MIJN TV VLAANDEREN om jeaan te melden op de Live TV app. Nog geen login, maak je gratisaccount aan op www.tv-vlaanderen.be/mijntvvlaanderen Wat is ernieuw? Nieuwe lay-out voor de app en meer keuze in defilmcatalogus. Veel kijkplezier! Informatie Compatibel: Android 4.3of hoger Thanks to the Live TV app from TV FLANDERS you can watchTV anywhere on your smartphone or tablet, at home and on the go.Fancy something else? With free access to our extensive moviecatalog you can watch the latest new blockbusters on all yourscreens. Live TV from TV FLANDERS is included for free in your TVsubscription and is available everywhere in Belgium and Europe.What is possible? • Watch live TV on different screenssimultaneously • Consult an extensive TV guide • Access to MovieMAXmovie catalog • Rent the latest new blockbusters What do you need?• A TV subscription with TV FLANDERS • 3G / 4G connection or WiFifor watching live TV and to consult the TV guide • Your data fromMY TV FLANDERS to log on to the Live TV app. No login yet, createyour free account at www.tv-vlaanderen.be/mijntvvlaanderen What'snew? New layout for the app and more choice in the film catalog.Enjoy watching! Information Compatible: Android 4.3 or higher
nl.streamgroup.skylinksk 5.5.1 APK
M7 Group SA
So Skylink Live TV teraz môžete sledovať obľúbené programy aj naďalších zariadeniach (PC, tabletu či smartfóne) a to kdekoľvek akedykoľvek. So Skylink Live TV you can now watch your favoriteprograms on other devices (PC, tablet or smartphone), anywhere,anytime.
nl.streamgroup.canaldigital 5.5.1 APK
M7 Group SA
Films kijken of live tv-kijken op je telefoon of tablet? De CanalDigitaal TV App is gratis te downloaden en gebruiken door iedereenmet een abonnement met Canal Digitaal TV. Met de TV App kan hetallemaal: onderweg live voetbal kijken, genieten van films enseries, maar ook programma's terugkijken via TV Gemist. Wat kun jemet de Canal Digitaal TV App? - Stream films of programma's naar jetv via Google Chromecast - Kijk live tv in HD, in alle EU-landen -Uitzending gemist? Kijk programma's tot 7 dagen terug - BeginGemist: start opnieuw als je net te laat inschakelt - Toegang tot100+ gratis ond-demand filmhuisfilms - Herinneringen instellen: misnooit meer je favoriete show Live tv-kijken Met de Canal DigitaalTV App kijk je waar en wanneer je wilt op je telefoon of tablet. Endat in heel Europa. De meeste zenders ontvang je op je mobieleapparaat in HD-kwaliteit. Je kunt tv-kijken via WiFi, 3G en 4G. Metde app kijk je op je mobiele apparaat naar een selectie van zendersuit het zenderpakket van Canal Digitaal dat je thuis hebt. TVGemist Heb je net die interessante documentaire, mooie film ofboeiende serie gemist? Via de Canal Digitaal TV App kun jeprogramma's tot zeven dagen nadat ze op tv waren. Begin Gemist Steldat je helemaal vergeet dat jouw lievelingsprogramma op televisieis. Maak dan gebruik van de Begin Gemist-functie. Zolang hetprogramma nog wordt uitgezonden, kun je het vanaf het beginterugkijken. Canal Digitaal Films Zin in een film? In de CanalDigitaal TV App krijg je gratis toegang tot meer dan 100filmhuisfilms van Canal Digitaal Films en kijk je altijd naar deprijswinnende en mooiste films van Europese bodem. Zo kun je op elkmoment, wanneer het jou uitkomt, on-demand en gratis naar de bestefilms kijken! Tv-gids Ga naar ‘Nu op TV’ om op de homepage (Ontdekiets bijzonders) of in het menu naar de TV Gids voor een overzichtvan alle programma’s op alle zenders. Hier kun je ook eenherinnering instellen om te voorkomen dat je de uitzending van jefavoriete show, serie of film mist. Chromecast-ondersteuning MetGoogle Chromecast speel je beelden van je telefoon of tabletmakkelijk in hoge kwaliteit af op een ander beeldscherm. Ideaal alsje op jouw kamer een televisie hebt staan zonder tv-aansluiting. Zokijk je die spannende voetbalwedstrijd, adembenemende film ofintrigerende serie niet op het kleine scherm van je telefoon oftablet, maar op dat heerlijk grote andere scherm! Aanvullendeinformatie over de Canal Digitaal TV App De Canal Digitaal TV Appis gratis te downloaden én te gebruiken. Om in te loggen heb je eengebruikersaccount nodig. Vraag ernaar bij Canal Digitaal of jealles-in-1 aanbieder. Je kunt tv-kijken via WiFi, 3G of 4G. Weraden je aan gebruik te maken van een WiFi-verbinding. Dan betaalje geen extra kosten op je telefoonrekening. Watching movies orwatching live TV on your phone or tablet? The Canal Digital TV Appis free to download and use by anyone with a subscription withCanal Digital TV. With the TV app you can do it all: on the gowatching live football, enjoying movies and series, but alsowatching programs via TV Missed. What can you do with the CanalDigital TV App? - Stream movies or programs to your TV via GoogleChromecast - Watch live TV in HD, in all EU countries - Missedbroadcast? View programs up to 7 days back - Start Missed: startagain if you switch on just too late - Access to 100+ freeond-demand film house films - Set reminders: never miss yourfavorite show again Watch live TV With the Canal Digital TV App youcan watch wherever and whenever you want on your phone or tablet.And that in all of Europe. Most channels you receive on your mobiledevice in HD quality. You can watch TV via WiFi, 3G and 4G. Withthe app, you can view a selection of channels from Canal Digital'schannel package that you have at home on your mobile device. TVMissed Have you just missed that interesting documentary, beautifulfilm or fascinating series? Via the Canal Digital TV App you canprogram up to seven days after being on TV. Start Missed Supposeyou completely forget that your favorite program is on television.Then use the Start Missed function. As long as the program is stillbeing broadcast, you can watch it from the beginning. Canal DigitalFilms Fancy a movie? In the Canal Digital TV App you get freeaccess to more than 100 film house films from Canal Digital Filmsand you always watch the award winning and most beautiful filmsfrom European soil. This way you can watch the best films on demandand at no charge, whenever it suits you! TV Guide Go to 'Now on TV'on the homepage (Discover something special) or in the menu to theTV Guide for an overview of all programs on all channels. Here youcan also set a reminder to avoid missing the broadcast of yourfavorite show, series or movie. Chromecast support With GoogleChromecast, you can easily play images from your phone or tablet inhigh quality on a different screen. Ideal if you have a televisionin your room without a TV connection. So you do not watch thatexciting football game, breathtaking movie or intriguing series onthe small screen of your phone or tablet, but on that wonderfullybig screen! Additional information about the Canal Digital TV AppThe Canal Digital TV App is free to download and use. To log in youneed a user account. Ask for Canal Digitaal or your all-in-oneprovider. You can watch TV via WiFi, 3G or 4G. We advise you to usea WiFi connection. Then you do not pay extra costs on yourtelephone bill.
Online.nl TV app 4.7.1-bebb394-201806251408 APK
M7 Group SA
De Online.nl TV App is gratis voor Online-klanten endaarmee kan het allemaal: onderweg live voetbal kijken, genietenvan films en series, maar ook programma's terugkijken via TVGemist. En dat binnen de hele EU.Wat kun je metde Online.nl TV-App?• Stream films of programma's naar jetv via je Chromecast• Kijk live tv in HD, in alle EU-landen•Uitzending gemist? Kijk programma's tot 7 dagen terug• BeginGemist: start opnieuw als je net te laat inschakelt• Toegang totmeer dan 100 gratis filmhuisfilms on demand• Herinnering: mis nooitmeer je favoriete show• On-demand-videotheek: altijd wat leuks optv• Opnemen tot 100 uurMet de app kijk je op je mobiele apparaatnaar een selectie van zenders uit het zenderpakket dat je thuishebt via de TV-ontvanger.Met de Google Chromecast speel je beeldenvan je Android-smartphone of -tablet makkelijk in hoge kwaliteit afop een ander beeldscherm. Ideaal als je op jouw kamer een televisiehebt staan zonder tv-aansluiting. Zo kijk je die spannendevoetbalwedstrijd, adembenemende film of intrigerende serie niet ophet kleine scherm van je telefoon of tablet, maar op dat heerlijkgrote andere scherm!Om in te loggen heb je eenMijn Online.nl account nodig. Je kunt tv-kijken via wifi,3G of 4G. We raden je aan gebruik te maken van een wifi-verbinding.Dan betaal je geen extra kosten op je telefoonrekening.Eenabonnement bij Online.nl is nodig om tv en films via dezeapp te kunnen bekijken. Voor nieuwe abonnementen ganaar:  https://www.online.nl/The Online.nl TV App is freeto online customers and hence it does: the road to watch livefootball, enjoy movies and series, but also look back programs viaTV Missed. And that within the EU.What can you do with theOnline.nl TV App?• Stream movies or programs to your TV via yourChromecast• Watch live TV in HD, in all EU countries• Missed thebroadcast? Look for programs up to 7 days back• Missed Start:restart if you turn too late• Access to more than 100 free arthouse films on demand• Reminder: never miss your favorite show•On-demand video library: always something good on TV• Record up to100 hoursWith the app you look at your mobile device to a selectionof channels from the package of channels you have at home via theTV receiver.With the Google Chrome Cast your game images from yourAndroid smartphone or tablet easily in high quality on a differentmonitor. Ideal if you have a TV stand in your room without TVconnection. So look that exciting football game, breathtaking filmor intriguing series not on the small screen of your phone ortablet, but that other delicious big screen!To log in you need a MyOnline.nl account. You can watch TV over WiFi, 3G or 4G. Weencourage you to make use of a Wi-Fi connection. You pay no extracharges on your phone bill.A subscription Online.nl is required toview TV and movies via this app. For new subscriptions, go to:https://www.online.nl/
TV VLAANDEREN 1.0 APK
M7 Group SA
TV VLAANDEREN application enables you, with aneasy and intuitive interface, to access a set of innovativeservices remotely on your iPhone among the following :• Browse the Electronic Program Guide for more than one hundredTV channels with a depth of till 14 days in advance• Share with your buddies via mail, sms or Facebook what you’rewatching on TV.• Set program reminder in your iPhone calendar to avoid missingyour preferred shows• Navigate in the Video on Demand movies catalogue, share with yourfriends your favorites• Search engine: find quickly a TV show in the Electronic ProgramGuide, in your recordings or in the VoD catalogue• Embedded tutorial to describe main application featuresIn addition, all customers can use this application to remotecontrol their TV VLAANDEREN decoder with these exclusivefeatures:• Schedule recordings on their TV decoder (PVR). Very useful ifyou're not at home and you want to record your favoriteprogram!• Integrated Remote Control: take the full control of your TVdecoder via the iPhone screen and zap with your finger, launch oneof your recordings, manage the sound volume, etc…• New ‘photo’ feature: display in one click your iPhone photos onyour TV screen !• Set reminders on your TV• Create and browse your favorites TV channels• Manage completely your recordings: add manually a scheduledrecording, erase planned recordings, recover hard disk space• Browse your VoD personal account history, manage your VoDfavoritesTo use all these iPhone features with your TV decoder, youshould pair your iPhone with your TV decoder by followinginstructions on TV in menu “options / remote services”. Your TVdecoder must be also connected to the Internet.Internet connection on your iPhone (2G/3G/WiFi) is required to useall application features.
HD Austria 5.5.1 APK
M7 Group SA
### Jetzt 30 Tage gratis testen: Melde dich jetzt einfach gratisdirekt in der App an! ### Einfach Überall: Die HD Austria TV-App •Dein Lieblingsprogramm auch am Handy, Tablet und Laptop genießen •Sendungen per Knopfdruck wiederholen und tausende Filme abrufen •Genau das Richtige finden: praktische Programmübersicht,persönliche Empfehlungen, Favoritenliste sowie Such- undErinnerungsfunktion Du bist neuer HD Austria Kunde und hast nochkeine Anmeldedaten für die HD Austria TV-App? Erstelle hier deinepersönlichenAnmeldedaten:https://www.hdaustria.at/myhdaustria/account-anlegen### Try it now for 30 days: Register now for free in the app! ###Simply Everywhere: The HD Austria TV App • Enjoy your favoriteprogram on your mobile phone, tablet and laptop • Repeat broadcastsat the touch of a button and retrieve thousands of movies • Findjust the right thing: practical program overview, personalrecommendations, favorites list as well as search and reminderfunction   You are a new HD Austria customer and do not haveany login data for the HD Austria TV app yet? Create your personallogin details here: https://www.hdaustria.at/myhdaustria/account-anlegen
nl.streamgroup.telesat 5.5.1 APK
M7 Group SA
Grâce à la Live TV de TÉLÉSAT, regardez gratuitement la télé maisaussi des films & séries sur votre smartphone ou sur votretablette, même si vous n’êtes pas à la maison. Profitez descontenus offerts par TÉLÉSAT partout en Europe, où et quand vous lesouhaitez. Accédez à notre catalogue de films à la demande etregardez les films que vous avez loués sur votre mobile, sur votredécodeur ou sur notre site web (livetv.telesat.be). Il ne vousreste plus qu’à louer votre film préféré et à l’emporter partoutavec vous! Qu’est ce qui est possible? • Parcourez le guide TV etregardez les chaînes télé qui se trouvent dans votre bouquet •Visionnez des films & séries (MovieMAX) • Accédez à notrecatalogue de films à la demande • Profitez de la Live TV surplusieurs appareils en même temps De quoi avez-vous besoin? •Connexion internet via 3G/4G ou par réseau Wifi pour regarder la TVen direct & parcourir le guide TV • Un abonnement à la TVnumérique TÉLÉSAT • Utilisez vos identifiants TÉLÉSAT pour regarderla TV partout. Vous n’en avez pas encore? Rendez-vous surwww.telesat.be/livetv/ pour créer votre compte gratuitementInformations Compatibilité : Nécessite Android 4.3 ou une versionultérieure. Thanks to TÉLÉSAT Live TV, watch free TV but alsomovies & series on your smartphone or tablet, even if you'renot at home. Take advantage of the content offered by TÉLÉSATanywhere in Europe, wherever and whenever you want. Access ourcatalog of films on demand and watch the movies you have rented onyour mobile, on your decoder or on our website (livetv.telesat.be).All you have to do is rent your favorite movie and take iteverywhere with you! What is possible? • Browse the TV guide andwatch the TV channels in your bouquet • Watch movies & series(MovieMAX) • Access our catalog of movies on demand • Enjoy Live TVon multiple devices at the same time What do you need? • Internetconnection via 3G / 4G or Wi-Fi to watch live TV & browse theTV guide • A subscription to the digital TV TÉLÉSAT • Use yourTELESAT credentials to watch TV everywhere. Do not have one yet? Goto www.telesat.be/livetv/ to create your free account informationCompatibility: Requires Android 4.3 or later.
Loading...