1.0.1 / November 25, 2016
(4.3/5) (6)
Loading...

Description

Lærere møter elever i mange forskjellige livssituasjoner. Øvelsenei denne appen vil kunne hjelpe deg til å bli litt mer trygg på hvadu skal gjøre. Appen er utviklet av Christina Finne,Universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning,idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger i samarbeidmed NettOp UiS, Enhet for E-læring, Universitetet iStavanger.Teachers meet students in many different life situations.The exercises in this app will help you to get a little moreconfident about what to do.The app is developed by ChristinaFinding, Assistant Professor at the Department of Education andSports Science, University of Stavanger in collaboration withNettOp UIs, Unit E-Learning, University of Stavanger.

App Information En lærers utfordringer

 • App Name
  En lærers utfordringer
 • Package Name
  air.no.uis.pel2cases
 • Updated
  November 25, 2016
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Universitetet i Stavanger/University of Stavanger
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  4036 Stavanger, Norway
 • Google Play Link

Universitetet i Stavanger/University of Stavanger Show More...

APA6 1.0.3 APK
The app is a style guide to APA(AmericanPsychological Association), 6th edition. In addition to ageneralguideline, it contains a list of relevant examples aimed atthestudents at the Faculty of Arts and Education at the UniversityofStavanger.The app also apply to all others who use APA referencestandardin written work.Please note that the content of the app is in theNorwegianlanguage only.Network access is required by the AIR runtime.
IEEE - English 1.0.1 APK
The reference style IEEE is used in engineering and in ICT studies.The Institute of Electrical and Electronics Engineers is anon-profit organization headquartered in New York City that isdedicated to advancing technological innovation and excellence. Ithas about 425,000 members in 175 countries.The content of thisapplicaton is provided by www.kildekompasset.no prepared by TheUniversity of Agder and the Telemark University College in Norway.
Journalist? Jeg? 1.0.3 APK
Tenker du på å studere journalistikk? Da bør du laste nedJournalist? Jeg?- appen, utviklet av Universitetet i Stavanger, ogprøve deg i journalistyrket før du søker på studiet.Journalistyrket stiller krav til dine samfunnskunnskaper ogmotivasjonen og interessen for faget for øvrig. Vet du hva det vilsi å jobbe som journalist i en større avis i Norge?Journalist? Jeg?- appen gir deg innsikt i arbeidsdagen til en journalist iStavanger Aftenblad, gjennom ulike saker som journalisten har påbordet. Løs casene og ta quizen og se om journalistyrket er noe fordeg. Les mer på:http://www.uis.no/studietilbud/mediefag/journalistikk/Denne appener testet på skjermer med oppløsning opp til 1920x1200piksler.Thinking of studying journalism? Then you should downloadJournalist? I? - App, developed by the University of Stavanger, andtry yourself in journalism before applying for theprogram.Journalist profession demands your social skills andmotivation and interest in the subject in general. Do you know whatit means to work as a journalist in a major newspaper inNorway?Journalist? I? - App gives you insight into the working dayof a journalist in Stavanger Aftenblad, through various mattersjournalist on the table. Solve the cases and take the quiz and seeif journalism is something for you.Read more at:http://www.uis.no/studietilbud/mediefag/journalistikk/This app hasbeen tested on displays with resolutions up to 1920x1200 pixels.
Strandkanten for mobil 1.0.2 APK
Naturfag og artskunnskap er en del av barnehagelærerutdanningen.Marinbiologi er en del av pensum, hvorav marine arter er en del.Appen inngår som en del av testingen av artskunnskaper tilstudentene. I appen inngår arter i kategoriene skjell, tang,snegler og andre smådyr som lever i fjæra. Appen kan også værenyttig for både barn og voksne som ferdes ved sjøen.Utgiver erUniversitetet i Stavanger.Science and knowledge of species is partof kindergarten teacher. Marine biology is part of the curriculum,including marine species is a part. The app is part of the testingof arts knowledge to students. In app included species departmentshells, seaweed, snails and other small animals that live in theintertidal zone. The app can also be useful for both children andadults who live by the sea.Publisher University of Stavanger.
Ziriguidum! Case 2.0.4 APK
Denne applikasjonen inneholder seks forskjellige øvelser, hvor duskal gjøre rette valg i Kristian Juliussens møte med denbrasilianske arbeidslivskulturen. Vi anbefaler at du først jobbermed de seks magasinene til Ziriguidum!. Kristian Juliussensutfordringer er relatert til tematikken i magasinene, og valgene dutar bør baseres på kulturkunnskap du har tilegnet deg fra dissemagasinene. I slutten av hver øvelse vil du få en evaluering medtilbakemelding på valgene du har gjort. Tilbakemeldingene er mentsom en veiviser i det kulturelle minefeltet kulturforståelse kanvære.Applikasjonen er tospråklig, og du kan selv velge om tekst oglyd skal være på norsk eller brasiliansk-portugisisk.Denneapplikasjonen krever tilgang til lagring for å ta vare på dinprogresjon. Den krever også at Adobe AIR runtime installeres. Hjelptil å gjøre dette kommer automatisk opp første gang man starterapplikasjonen hvis AIR runtime ikke allerede erinstallert.Applikasjonen er tilpasset skjermoppløsninger fra800x480 til 1920x1200 piksler. Minimum skjermstørrelse er 4tommer.Hva er Ziriguidum!?Ziriguidum! er et interaktivtopplæringsprogram som skal gi norske bedrifter og den enkelteansatte økt kulturforståelse før en reise til Brasil. Målet er å giden nødvendige kunnskap om holdninger og ferdigheter som du trengerfor å mestre kulturmøtet mellom Norge og Brasil. De casebaserteinteraktive oppgavene skal hjelpe deg til å øve på kulturforståelsefør en reise til Brasil.Hvem passer programmet for?Ziriguidum! erutviklet med tanke på nordmenn som skal reise til, eller alleredeer utstasjonert i, Brasil for å jobbe i korte eller lengreperioder. Nordmenn som etablerer seg i Brasil i privat regi, vilogså ha glede av å tilegne seg innsikt i den brasilianske kulturen.Hvordan kan du bruke Ziriguidum!? Ziriguidum! case kan lastes nedog brukes offline. Du kan ta i bruk programmet hvor og når du vil.Kanskje sitter du spent på flyet på vei til ditt første møte medBrasil, og har noen timer til disposisjon, eller har du fått littforberedelsestid og kan ta fram Ziriguidum! og få gode råd og tipsfør du flytter til en helt ny og spennende kultur. Programmet kanbrukes i forkant, underveis og i etterkant av et Brasilopphold.Programmet er også for deg som allerede har en del kunnskap ombrasiliansk språk og kultur, men som ønsker mer kunnskap.Thisapplication includes six different exercises, how to make rightchoices in Kristian Juliussen meeting with the Brazilian workingculture. We recommend that you first work with the six reservoirsZiriguidum!. Kristian Juliussen challenges related to the theme ofthe reservoirs, and the choices you make should be based oncultural knowledge you have acquired from these reservoirs.At theend of each exercise you will get an evaluation with feedback onthe choices you made. The feedback is intended as a gateway to thecultural minefield of culture can be.The application is bilingualand you can choose whether text and audio will be in Norwegian orBrazilian Portuguese.This application requires access to storage totake care of your progression. It also requires the Adobe AIRruntime installed. Help to make this come up automatically thefirst time you start the application if the AIR runtime is notalready installed.The application is custom screen resolutions from800x480 to 1920x1200 pixels. Minimum screen size is 4 inches.Whatis Ziriguidum!?Ziriguidum! is an interactive training program thatwill give Norwegian companies and individual employees increasedcultural understanding before a trip to Brazil. The goal is toprovide the necessary knowledge, attitudes and skills that you needto master the cultural encounter between Norway and Brazil. Thecase-based interactive exercises will help you to practice culturalunderstanding before a trip to Brazil.Who is this programfor?Ziriguidum! is designed for Norwegians to travel to, or alreadystationed in Brazil to work in the short or long periods.Norwegians established in Brazil in the private sector, will alsohave the pleasure of gaining insight into the Brazilianculture. How can you use Ziriguidum!?Ziriguidum! case can bedownloaded and used offline. You can use the program whenever andwherever you want. Maybe you sit anxiously on the plane on the wayto your first meeting with Brazil, and have a few hours available,or you've got a little preparation and can take up Ziriguidum! andget good advice before you move to a new and exciting culture. Theprogram can be used prior to, during and after a stay Brazil. Theprogram is also designed for those who already have some knowledgeof the Brazilian language and culture but wanting more knowledge.
IEEE - norsk 1.0.1 APK
Referansestilen IEEE brukes i ingeniørfag og informasjons- ogkommunikasjonsfag. The Institute of Electrical and ElectronicsEngineers er en non-profit organisasjon som samler fagfolk innenforelektronikk og elektroteknikk. IEEE har mer enn 425 000 medlemmer i175 land.Innholdet i denne applikasjonen er hentet frawww.kildekompasset.no som er utarbeidet av Universitetet i Agder ogHøgskolen i Telemark.IEEE reference style used in engineering andinformation and communication. The Institute of Electrical andElectronics Engineers is a non-profit organization that bringstogether professionals in electronics and electrical engineering.IEEE has more than 425,000 members in 175 countries.The content ofthis application is taken from www.kildekompasset.no prepared bythe University of Agder and Telemark University College.
Ziriguidum! Portugisisk 1 APK
Denne språktreningsappen i grunnleggende portugisisk grammatikk eren del av opplæringsprogrammet Ziriguidum!, i brasiliansk språk ogkulturforståelse.Utgiver er Universitetet i Stavanger. Målet medopplæringsprogrammet er å gi den nødvendige kunnskap om holdningerog ferdigheter som du trenger for å mestre kulturmøtet mellom Norgeog Brasil.Denne applikasjonen krever tilgang til lagring for å tavare på din progresjon. Den krever også at Adobe AIR runtimeinstalleres. Hjelp til å gjøre dette kommer automatisk opp førstegang man starter applikasjonen hvis AIR runtime ikke allerede erinstallert.Applikasjonen er tilpasset skjermoppløsninger fra800x480 til 1920x1200 piksler. Minimum skjermstørrelse er 4tommer.This språktreningsappen in basic Portuguese grammar is partof the training program Ziriguidum!, The Brazilian language andcultural understanding.Publisher University of Stavanger. The aimof the training is to provide the necessary knowledge, attitudesand skills that you need to master the cultural encounter betweenNorway and Brazil.This application requires access to storage totake care of your progression. It also requires the Adobe AIRruntime installed. Help to make this come up automatically thefirst time you start the application if the AIR runtime is notalready installed.The application is custom screen resolutions from800x480 to 1920x1200 pixels. Minimum screen size is 4 inches.
Strandkanten for nettbrett 1.0.1 APK
Naturfag og artskunnskap er en del av barnehagelærerutdanningen.Marinbiologi er en del av pensum, hvorav marine arter er en del.Appen inngår som en del av testingen av artskunnskaper tilstudentene. I appen inngår arter i kategoriene skjell, tang,snegler og andre smådyr som lever i fjæra. Appen kan også værenyttig for både barn og voksne som ferdes ved sjøen.Utgiver erUniversitetet i Stavanger.Science and knowledge of species is partof kindergarten teacher. Marine biology is part of the curriculum,including marine species is a part. The app is part of the testingof arts knowledge to students. In app included species departmentshells, seaweed, snails and other small animals that live in theintertidal zone. The app can also be useful for both children andadults who live by the sea.Publisher University of Stavanger.
Loading...