1.06 / April 7, 2018
(3.5/5) (33)
Loading...

Description

encoreTVB Việt được thiết kế và cung cấp bởi TVB (USA), Inc., mộtchi nhánh của một trong những nhà phân phối chương trình truyềnhình Hoa Ngữ lớn nhất trên thế giới, tập đoàn TVB, trụ sở tại HồngKông. Tất cả các quyền về nội dung trên encoreTVB đều thuộc về TVB(USA), Inc .encoreTVB cung cấp dịch vụ miễn phí Video-On-Demand(VOD) cho các chương trình TVB cao cấp bao gồm: các phim tiếngQuảng Đông củaTVB Hồng Kông dịch sang tiếng Việt (Thể loại: Chínhkịch, Hành động, Hài Kịch, Tình cảm, Lịch sử, Võ thuật,Sít-côm).Xin vui lòng gửi phản hồi của bạn tới [email protected]ì nó có thể giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ.encoreTVBViet is designed and brought to you by TVB (USA), Inc., a whollyowned U.S. subsidiary of one of the largest distributors ofChinese-language television programs in the world, Hong Kong based,TVB Group. All rights of the contents on encoreTVB are reserved forTVB (USA), Inc.. encoreTVB renders FREE digital Video-On-Demand(VOD) service of premium TVB programs include: TVB Hong KongCantonese dramas in Vietnamese (Genres: Drama, Action, Comedy,Romance, History, Kung-Fu, Sitcom). Please send your feedbacks [email protected] as it would help us to further enhance ourservice quality.encoreTVB Vietnam designed and supplied by TVB(USA), Inc., a subsidiary of one of the distribution of TVprogramming language States in the world's largest, TVB group,based in Hong Kong. All rights for the content on encoreTVB belongTVB (USA), Inc.encoreTVB provide free services Video-On-Demand(VOD) programs TVB Premium included: the film Cantonese cuaTVB HongKong translated into Vietnamese (Category: Main Theater, Action,Comedy, Romance, History, Martial arts, sit-com).Please send yourfeedback to [email protected] because it can help us improve theservice quality.encoreTVB Viet is Brought to You by Designed andTVB (USA), Inc., a wholly owned subsidiary of one of the U.S.largest distributors of Chinese-language television programs in theworld, based in Hong Kong, TVB Group. All rights of the contentsare reserved for encoreTVB on TVB (USA), Inc ..FREE digital rendersencoreTVB Video-On-Demand (VOD) service of premium TVB programsinclude: Hong Kong Cantonese TVB dramas in Vietnamese (Genres:Drama, Action, Comedy, Romance, History, Kung-Fu, Sitcom).Pleasesend your feedbacks as it would help to [email protected] us toFurther Enhance our quality service.

App Information encoreTVB Viet

encoreTVB Viet Version History

Select encoreTVB Viet Version :
 • 1.06 (106000) - Latest Version
 • encoreTVB Viet 1.06 APK File

  Publish Date: 2019 /1/6
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 5.0 MB
  Tested on: (, API: 27)
  File Sha1: 79c6f27d764cf34d14f1418c6d11475f3ac692f3
  APK Signature: 60f8f63be68d6e7f9d224e91cfcd70eb4d8c9ad4

TVB (USA) Inc. Show More...

encoreTVB 2.707 APK
encoreTVB is designed and brought to you by TVB (USA), Inc., awholly owned U.S. subsidiary of one of the largest distributors ofChinese-language television programs in the world, Hong Kong based,TVB Group. All rights of the contents on encoreTVB are reserved forTVB (USA), Inc.. encoreTVB renders FREE digital Video-On-Demand(VOD) service of premium TVB programs include: 1) TVB Hong KongCantonese dramas (Genres: Drama, Action, Comedy, Romance, History,Kung-Fu, Sitcom). 2) Daily News from Asia (Hong Kong, China,Taiwan) and international News from the U.S. and the world. 3)Various Variety shows: Entertainment News, Travel, Food, Cooking,Lifestyle, Documentary, Educational, Informative. 4) TVB Englishlanguage programs with both English and Chinese subtitles. TVB(USA), Inc. 開發的encoreTVB手機、平板電腦應用程式中所提供的節目版權,全屬TVB (USA), Inc.。TVB(USA), Inc.是香港的電視廣播有限公司 (無綫電視) TVB集團旗下全資擁有的附屬公司。TVB集團是全球最大的中文電視節目供應商。encoreTVB平台所提供的免費點播視頻包括以下各類型的精彩TVB節目: 1) TVB粵語劇集(劇情、動作、喜劇、愛情、古裝、功夫武打、處境喜劇) 2) 每日新聞,包括亞洲新聞 (香港、中國內地、台灣) 和國際新聞(美國和世界各地) 3) 綜藝節目 (影星娛樂、旅遊特輯、美食烹飪、生活品味、教育資訊、紀錄歷史) 4) 還有以英文發音的TVB明珠台節目 (中、英文字幕) Download encoreTVB and indulge yourself in unlimitedChinese and Asian entertainment! Please send your feedbacks [email protected] as it would help us to further enhance ourserver quality. © TVB (USA) Inc. A member of TVB Group. All rightsreserved.
encoreTVB - English 1.05 APK
encoreTVB is designed and brought to you by TVB (USA), Inc., awholly owned U.S. subsidiary of one of the largest distributors ofChinese-language television programs in the world, Hong Kong based,TVB Group. All rights of the contents on encoreTVB are reserved forTVB (USA), Inc..encoreTVB renders FREE digital Video-On-Demand(VOD) service of premium TVB programs include:1) TVB Hong KongCantonese dramas (Genres: Drama, Action, Comedy, Romance, History,Kung-Fu, Sitcom).2) Daily News from Asia (Hong Kong, China, Taiwan)and international News from the U.S. and the world.3) VariousVariety shows: Entertainment News, Travel, Food, Cooking,Lifestyle, Documentary, Educational, Informative.4) TVB Englishlanguage programs with both English and Chinese subtitles.DownloadencoreTVB and indulge yourself in unlimited Chinese and Asianentertainment!Please send your feedbacks to [email protected] asit would help us to further enhance our server quality.© TVB (USA)Inc. A member of TVB Group. All rights reserved.
encoreTVB - Mandarin 1.05 APK
encoreTVB is designed and brought to you by TVB (USA) Inc.All TVBprograms and contents viewable on this mobile App are licensed byTVB (USA) Inc., which is a member of TVB group - the majortelevision program producer in Hong Kong and one of the largestcommercial Chinese program producers in the world. © TVB (USA) Inc.A member of TVB Group. All rights reserved.This mobile APP isdeveloped to render digital service for TVB programs, whichincludes Classic TVB drama library. Please send your feedbacks [email protected] as it would help us to further enhance ourservice quality.
encoreTVB Viet 1.06 APK
encoreTVB Việt được thiết kế và cung cấp bởi TVB (USA), Inc., mộtchi nhánh của một trong những nhà phân phối chương trình truyềnhình Hoa Ngữ lớn nhất trên thế giới, tập đoàn TVB, trụ sở tại HồngKông. Tất cả các quyền về nội dung trên encoreTVB đều thuộc về TVB(USA), Inc .encoreTVB cung cấp dịch vụ miễn phí Video-On-Demand(VOD) cho các chương trình TVB cao cấp bao gồm: các phim tiếngQuảng Đông củaTVB Hồng Kông dịch sang tiếng Việt (Thể loại: Chínhkịch, Hành động, Hài Kịch, Tình cảm, Lịch sử, Võ thuật,Sít-côm).Xin vui lòng gửi phản hồi của bạn tới [email protected]ì nó có thể giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ.encoreTVBViet is designed and brought to you by TVB (USA), Inc., a whollyowned U.S. subsidiary of one of the largest distributors ofChinese-language television programs in the world, Hong Kong based,TVB Group. All rights of the contents on encoreTVB are reserved forTVB (USA), Inc.. encoreTVB renders FREE digital Video-On-Demand(VOD) service of premium TVB programs include: TVB Hong KongCantonese dramas in Vietnamese (Genres: Drama, Action, Comedy,Romance, History, Kung-Fu, Sitcom). Please send your feedbacks [email protected] as it would help us to further enhance ourservice quality.encoreTVB Vietnam designed and supplied by TVB(USA), Inc., a subsidiary of one of the distribution of TVprogramming language States in the world's largest, TVB group,based in Hong Kong. All rights for the content on encoreTVB belongTVB (USA), Inc.encoreTVB provide free services Video-On-Demand(VOD) programs TVB Premium included: the film Cantonese cuaTVB HongKong translated into Vietnamese (Category: Main Theater, Action,Comedy, Romance, History, Martial arts, sit-com).Please send yourfeedback to [email protected] because it can help us improve theservice quality.encoreTVB Viet is Brought to You by Designed andTVB (USA), Inc., a wholly owned subsidiary of one of the U.S.largest distributors of Chinese-language television programs in theworld, based in Hong Kong, TVB Group. All rights of the contentsare reserved for encoreTVB on TVB (USA), Inc ..FREE digital rendersencoreTVB Video-On-Demand (VOD) service of premium TVB programsinclude: Hong Kong Cantonese TVB dramas in Vietnamese (Genres:Drama, Action, Comedy, Romance, History, Kung-Fu, Sitcom).Pleasesend your feedbacks as it would help to [email protected] us toFurther Enhance our quality service.
Loading...