1.0 / December 7, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Кыргыз жана орус тилдеринде окутулган ортомектептердин10-11-класстары үчүн окуу китеби. Kyrgyz and Russianlanguages​​are taught secondary school textbook for grades 10-11.

App Information English 10-11-класс. Кыргыз жана орус тилдеринде

 • App Name
  English 10-11-класс. Кыргыз жана орус тилдеринде
 • Package Name
  kg.nooken.book.english
 • Updated
  December 7, 2018
 • File Size
  33M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Nooken
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Nooken Show More...

Аудио жомоктор, макалдар, анекдоттор - Эл адабияты 2.2.5 APK
Nooken
Бул тиркеме кыргыз эл жомоктордун, аудио жомоктордун,макал-лакаптардын жана кыргызча анекдоттор жыйнагын камтыйт.Макалдар илгертеден эл оозунда муундан муунга айтылып келгентарбиялык мааниси бар же турмуштун чындыгынан алынган толук мааниниберген накыл создор. Жомок – оозеки чыгармачылыкта кеңири тараган,көбүнчө ойдон чыгарылган, окуяларды апыртмалуу, фантазиялуучагылдырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомокторыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот. Жомоктор тизмеси: •"Абылай жетим" • "Абышка менен дөө" • "Айлакер бала" • "Ак булуттуатпагыла" • "Аксанатай менен Карасанатай" • "Алданган бүркүт" •"Алданган карышкыр" • "Алдар- Көсөнүн жин-шайтанга жолукканы" •"Алтын Кыргоол" • "Алтын шакек" • "Арман ай" • "Арстан күчүгүнасыраган мышык" • "Арстан менен коен" • "Асан" • "Асан менен Үсөн"• "Асыл таш" • "Ач карышкыр" • "Аюу менен чиркей" • "Аңыр" •"Баарынан киши күчтүү" • "Байдын эрке баласы" • "Байчечекей(уламыш)" • "Бака терек" • "Бала менен сыйкырчы" • "Бир туугандар"• "Булардын кайсынысы чоң" • "Булбул" • "Булбул менен торгой(жомок)" • "Данек " • "Достук" • "Дөөтү уста менен ителги" •"Жагалым" • "Жалбыз (уламыш)" • "Жез кемпир" • "Жетим бала" •"Жоомарт" • "Жоомарт жана Адил" • "Жылан менен кишинин арбашы" •"Жээренче чечен баяны" • "Жээренченин баласы" • "Зыйфырым" •"Каардуу хан" • "Калп эмнеге алып келет" • "Камыр балбан" • "Канменен вазир" • "Кара көпөлөк менен мүрөк суу" • "Кара таштардынсыры" • "Карачач" • "Карышкырдын камкордугy" • "Кимибиз улуубуз" •"Кирпи" • "Коночок кийген түлкү" • "Коркок баатыр" • "Куйругунжазалаган түлкү" • "Кулдун баласы менен Зымырык-куш" • "Кулуке,Туруке жана Береке" • "Куу түлкү" • "Кыз күйөө (уламыш)" • "Кызмазар (уламыш)" • "Күкүк менен Зейнеп" • "Көкө мерен (уламыш)" •"Көнөчөк кийген түлкү" • "Майып көпөлөк" • "Макмут" • "Макоокарышкыр" • "Мактанчаак коён" • "Миңбай, Жүзбай" • "Мышык мененчычкандар" • "Мээр чөп" • "Мүнүшкөр" • "Наабат" • "Отунчу падыша" •"Пил, бегемот жана түлкү" • "Рум падыша, Турум падыша" • "Сулуукелин" • "Сыйкырдуу сака" • "Сүйлөбөс кыз" • "Таан падыша" • "Тал"• "Таштагы жазуу" • "Толубай сынчы" • "Торгой" • "Түлкү мененкарышкыр" • "Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр" • "Төлгөчү" • "Ууру" •"Чынарбай" • "Эки бир тууган" • "Эки улак" • "Эмгекчил пил" • "Эмнеүчүн үкү түнкүсүн учуп калган?" • "Үч кыз" • "Үч ууру" • "Өгүзменен эшек" • "Өнөрү бар мышык" This achievement tales of folktales, audio, and includes a collection of jokes proverbial andEnglish. Macau has been long in the mouth from generation togeneration, educational purpose or fact of life in the full senseof the delightful words. - oral tales, popular stories, oftenfanciful, fantastic, fantasy, depicting an interesting story, inthe form of a narrative work. There will also be in the form oftales in song and prose. List of tales: • orphan "Doktor" • "TheOld Man and the Giant" • "cleverly" • Shoot "White Clouds" •Aksanatay and "undesirable" • trifled with "eagle" • trifled with"wolf" • "Aldar- meet poker demon devil" • "golden pheasants" •"golden ring" • "Arman" • "The lion cubs carers cat" • "There is alion and a rabbit" • "Asan" • "Bob and Usen" • "stones" • "wolf" •"The Bear and the mosquitos" • "Refresh" • "The most powerful man"• "rich boy" • "snowdrop" (legend) • "poplar tree" • "The child andthe magician" • "Brothers" • Which of these "big" • "Bulbul" •"socialism with Bulbul (story)" • "Danek" • "Friendship" • DavidCarpenter and "hawks" • "extinction" • "mint" (legend) • "witch" •"Hottest" • "Prime" • "Prime" and the Righteous • "Snakes andancestral" • "Jeerençe eloquent story" • "Jeerençenin" • "Zıyfırım"• "Wicked Khan" • What are the "lying" • "doubles champion" •"Blood and viziers" • "Black butterflies and the water of life" •secret "black" • "Black hair" • "wolves" kamkordugy • "greatest" •"Hedgehog" • "Konoçok, wearing a fox" • The fear of "hero" •"punished" tail fox • "The Servant", with emerald • "Your servant,and goodness" • "sly fox" • "Husband" (legend) • "She Sepulcher"(legend) • "surgeon and Zeynep" • "Sky God (a myth)" • "Theboxfish, wearing a fox" • "butterfly" • "Makmut" • "No wolf" •"Boastful rabbits" • Miŋbay, "Head" • "cat and mice" • "Meer" •"eagle" • "Bakeries" • "Fuel" • "elephant, hippos and a fox" • "RumKing and King" • "Sexy Woman" • "The Magic Beard" • "Speak" •"King" • "Tal" • "Stone" • "Kushchusu" • "Torg" • "the fox and thewolf" • "fox, tiger, bear, wolf" • "Palmist" • "A thief" • "Chinar"• "Two brothers" • "Two goats" • Worker "elephant" • "Why an owlflying at night?" • "Three girls" • "Three thieves" • "The ox andthe ass" • "There is a cat"
Сынак - подготовка к ОРТ 2019, онлайн тесты 1.8 APK
Nooken
С 2013 года общереспубликанское тестирование (ОРТ) являетсяобязательным экзаменом для абитуриентов, которые поступают в высшиеучебные заведения Кыргызстана. Это приложение даст вам возможностьготовиться ко всем предметам ОРТ в режиме онлайн. А так же, черезэто приложение вы можете получать всю нужную информацию, и свежиеновости об ОРТ. Список тестов на русском языке: • Основной тест; •Аналогия и дополнение предложений; • Математика; • Английский язык;• Кыргыз тили; • Русский язык; • История; • Биология; • Физика.Кыргыз тилиндеги тесттер: • Кыргыз тили; • Окшоштуктар жанасүйлөмдөрдү толуктоо; • Биология; • Тарых. Since 2013, nationwidetesting (ORT) is a mandatory exam for applicants who enroll inhigher education institutions of Kyrgyzstan. This application willgive you the opportunity to prepare for all ORT items online. Andalso, through this application you can get all the necessaryinformation and the latest news about ORT. The list of tests inRussian:  • Basic test;  • Analogy and addition ofsentences;  • Maths;  • English;  • Kyrgyz Tyly; • Russian language;  • Story;  • Biology;  •Physics. Kyrgyz Tilindegi Tester:  • Kyrgyz Tyly;  •Okshoshtuktar jean sүylөmdөrdү toluktoo;  • Biology;  •Taryh.
Bubble Smash 1.4 APK
Nooken
Let's see, how many bubbles you can smash in 60 seconds. Also, wehave a lot of bubbles in RELAX mode. Smash all bubbles withpleasure.
Сынак - подготовка к ОРТ 2.1 APK
Nooken
С 2013 года общереспубликанское тестирование (ОРТ) являетсяобязательным экзаменом для абитуриентов, которые поступают в высшиеучебные заведения Кыргызстана. Это приложение даст вам возможностьготовиться ко всем предметам ОРТ в режиме онлайн. А так же, черезэто приложение вы можете получать всю нужную информацию, и свежиеновости об ОРТ.Список тестов: Основной тест, Математика, Английский язык,Кыргыз тили, Русский язык, История, Физика.Since2013, national testing (ORT) is mandatory exam for students whoenroll in universities of Kyrgyzstan. This application will allowyou to prepare for all subjects ORT online. And also, through thisapplication you can get all the information and latest news on ORT.The list of tests: The main test, Mathematics, English, boiledKyrgyz, Russian language, history, physics.
Кыргыз адабияты 1.3.6 APK
Nooken
Кыргыз адабияты. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жарашанегизги эки чоң бөлүктөн турат: 1) элдик оозеки чыгармачылык,башкача айтканда фольклор; 2) жазма адабият. «Адабият» түшүнүгүараб тилинен кирген «адеп» («адаб») сөзү менен байланыштуу. Аладамдарды жакшы мүнөз, жүрүмтурумга багыттоочу, турмуш сырларынтүшүндүрүү максатында жаралган чыгарма деген маанини берет. Бул сөзайрым тилдердегидей [(мисалы, литература — literatura (тамга) дегенлатын сөзүнөн келип чыккан)] түздөнтүз «тамга», «жазуу»түшүнүктөрүнө байланышпагандыктан, азербайжан, казак, кыргыз,өзбек, татар, түркмөндөрдө элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүнда көп учурларда эл адабияты, калк адабияты, оозеки адабият депаташат. Kyrgyz literature. Depending on the creation of art, artconsists of two major parts: 1) oral folklore, in other words; 2)written literature. Literature into the Arabic language, theconcept of 'morality' (Adab) associated with the word. He has agood character, behavior and routing, meaning the work was createdin order to explain the mysteries of life. This is in somelanguages ​​(eg, literature comes from the Latin - literatura(letter))] directly associated concepts '', '', Azerbaijani,Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Tatar, Turkmen folk art designs in manycases, Literature, Literature of the population, called oralliterature.
Rabbit Run 1.1 APK
Nooken
Help rabbit to collect carrots.
Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков 1.1.2 APK
Nooken
Бул роман кыргыз элинин улуттук тарыхындагы өзүнчө бир доор - Коконхандыгы мезгилиндеги элдин коомдук абалын көркөм сүрөттөгөн тарыхыйроман. Чыгармада айрым коомдук өнүгүүнүн терең катмарларынажасалган тарыхый экскурстарды эске албаганда да, Алим хан таккаолтурган 1801-жылдан Исках-Болот хан даргага асылган 1876-жылгачейинки 75 жыл ичиндеги элдин башынан өткөн окуялар чагылдырылган.75 жыл бир кылымга жакын убакытта элдин күрөшү, мүдөөсү, ойлоптапкан амалы бир максатка багытталган. Ал - өз алдынча, көзкарандысыз мамлекет куруу, улултук намыстын туусун бийик кармоо,улуттук эркиндикти эңсөө. Жазуучу эркиндиктин, көз карандысыздыктынсимволу катары канаттуунун падышасы - бүркүттү тандаган. Элдинэркиндиги хандык тарабынан тушалып, журт кыйналган мезгилдин жекекөрүнүшү. Колунан бүркүтү учуп, кайра өзүнө кол салып, көзүн оёчокуган Сарыбай мүнүшкөрдүн трагедиясы аркылуу берилген. Жазуучуөзү тутунган бул идеяны ишке ашыруу үчүн Сарыбайдын трагедиясыменен гана чектелбейт. Жалаң салык салуу менен элди сокурСарыбайдай жүдөтүп, карайлаткан Кокон хандыгын кулатуу үчүн болгонкүрөштө эл ичинен суурулуп чыккан кол башчы Исках-Болот хан «Бүркүтплан» түзөт. «Бүркүт план» менен элдик көтөрүлүштүн күчү көркөмсүрөттөлөт. Ошону менен бирге Исках колго түшөөр күнү кароол таштынүстүнө чыгып, өз «ааламын» тегерете тиктеп турганда кайдан-жайданбүркүт учуп келет. Бүркүттөй эркиндикти эңсеген Исках-Болот мындайдейт: «Оо кайран баатырдыктын, бийиктиктин кырааны. сөөлөтүн кара,келбетин кара...» This novel in the history of the Kyrgyz peopleare now in a period of social status during the Kokand khanate todescribe the historical novel. Public development work in some ofthe deeper layers of the historical speech, Alim Khan was alsopresent with the exception of the year 1801, İskah Steel Khanstatmement 1876 years is reflected in people over 75 years ofexperience. 75-year time span of a century, the struggle of thepeople, the goal of the invention, designed to lure a goal. He isbuilding a separate, independent state, ulultuk freedom to holdhigh the banner of honor, national wish. The king of the bird as asymbol of freedom, independence, chose the eagle. Realm uninhibitedby the freedom of the people, the nation troubled period ofpersonal appearance. Eagle fly from the top of the eyes, and again,and worked through a tragedy for the shot. To implement the idea,which he claims is not limited to Sarybai tragedy. Sarybai blindconfuses the people with taxation, the identification of the peoplein the struggle for the overthrow of the Kokand khanate karaylatkanİskah-Bolot Khan, the commander of the Eagle of the plan. Theeagle, plan and beautifully described by a popular uprising. At thesame time İskah are taken out on the day of the review was watchedaround the world, '' the eagle flew out of nowhere. Crave thefreedom eagles İskah-Steel said: 'Ah, Ah senses the height ofheroism. See, the beauty of the image in black ...
Санжыра - Кыргыз уруулары 1.0 APK
Nooken
Санжыра – уруу, уруктардын, элдин келип чыгышы, таралышы,бөлүнүшү,тарыхы жөнүндө маалымат берген оозеки чыгармачылыктын биртүрү.Кээде бул жазуу түрүндө да учурайт. Кыргыз санжырасындамифтик,уламыштык багыты күчтүү болуп, ыр формасында (мис., Балыкакынайткан вариант ), кара сөз түрүндө ( Чодо, Мусакожо )айтылган.Б.Солтоноев, Осмонаалы Сыдык уулу, Бала ырчы, ТоголокМолдо, ТалипМолдо, Актан Тыныбеков санжыраларын жазып калтырышкан.Ар элдин,уруу – уруктун, ар бир адамдын, санжырасы айтылган,өзгөчөтарыхтагы белгилүү адамдарга карата ата-тек сүрүштүрүлгөн.Санжыратарыхка жакын, бирок аны чыныгы реалдуу нерсе – тарыхыйчындык дептүшүнүүгө болбойт. Анын көркөм структурасы уламыш,легенда, кошок,арман ж.б.-ды да камтыйт. Бул жанр дээрлик дүйнөнүнкөпчүлүкэлдеринде айтылса да, кыргыздарда өзгөчө кеңири тараганжанаөркүндөгөн. Сайф-ад-Дин Аксыкентинин 16-кылымдагы“Мажмуат-таварих” деген кол жазмасында кыргыздардын Ак уулдантартыпАналхакка чейинки 20-23 атасынын тизмеси берилген.19-кылымдаВ.Радлов, Н. Аристов, Н. Городсков, Ч. Валихановтарабынансанжыралар жазылган. 1913 – 14-жылы Осмонаалы Сыдык уулутоптогонсанжыра Уфада басылып чыккан. The origin of the people -and seeds,genealogy, transmission, distribution, and informationabout thehistory of verbal creativity. Sometimes it is written,too, willsuffer. Direction of the legends of the mythicalancestors, in theform of a song (eg., The poet, in the form of ablack variant),fish (Çodo, Musakojo). B.Soltonoev BroodmasterOsmonaliTruthfulness son, boy, singer, and wrote the Taliban,Mullah AktanTynybekov lineage. Every man is a seed from everynation, tribe,people of history, genealogy, especially parents,onlysürüştürülgön. A genealogical history, but it is not understoodasthe real thing - the historical truth. His artistic structureofmyth, legend and song, etc. from your dream too. Althoughthisgenre is almost most of the world's societies, which isespeciallypopular and developed. Saif-ad-Dean Aksıkentinin Majmuhorse "inthe 16th century, from the Codex tavarih" Kyrgyz WhitesonsAnalhakka 20-23 List. V.Radlov in the 19th century, N. Aristov,N.Gorodskov, CT Valikhanov recorded. In 1913 - 14 published inUfaOsmonali Truthfulness-fixing ladder.
Loading...