/
(4.0/5) ()
Loading...

Description

קורס זה מיועד לכל אלו שאין להם ידע באנגלית כלל, או לכאלו שיש להםידע מועט ורוצים לשפרו ולהרחיבו, תוך שימת דגש על הקניית היסודותהנכונים כבר מההתחלה.שיטת הלימוד בקורס זה חדשנית וייחודית – הכולמוגש בצורת שיעורים בווידיאו – רק לראות, לקלוט, וללמוד!מה עוד מיוחדבקורס הזה?■ שלוש רמות לימוד. בחר לך את הרמה המתאימה לך. ■ הכול מוגשעל גבי המסך בצורת כתוביות ברורות – התרגום וכל ההסברים – והכול מוגשעל ידי קריינים מקצועיים באנגלית.■ ניתנים מספר שיעורי חינם בכל חלק.רוצים עוד? בבקשה – ניתן לשדרג לגרסה המלאה ולצפות בכל השיעורים.■לאחר הורדת סרטי הווידיאו ניתן לצפות בהם ללא חיבור אינטרנטי, ובאיכותמיטבית.העיקרון הוא... למדו בקצב שלכם. צפו בכל שיעור כמה פעמיםשתרצו, עד שתרגישו נוח ובטוחים מספיק לעבור לשיעור הבא. זה היתרון שלקורס ללימוד עצמי!◄חלק ראשוןשלום וברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס"מאסטר באנגלית"! בחלק זה נלמד לבטא את אותיות הא"ב האנגלי ונלמד אתההגייה של צירופי אותיות מקובלים בשפה. כמו כן, נתחיל לרכוש אוצרמילים בסיסי ושימושי. חלק שניבחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוקהאנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות שמות תואר, ועוד הרבהדברים... וכמובן, נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.חלק שלישיבחלק זהנמשיך ונתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד עלצורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד... בחלק זה תעשו הכרה עםביטויים שגורים בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו תוכלו כבר ממשלנהל שיחה...זהו. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל!אנגלית, אנגלית למתחילים,קורס באנגלית, שיעורים באנגלית, לימוד אנגלית, פרולוג, ENGLISHשדרוגלגרסה המלאה יאפשר הורדת כל סרטי הקורס==============Visit us at:www.speakit.tvThis course is for those who have no knowledge ofEnglish at all, or to those who have little knowledge and want toimprove and expand, with an emphasis on teaching the basics rightfrom the start.The teaching method is innovative and unique - allserved in the form of video lessons - just to see, hear, andlearn!What's more special this course?■ Three levels of schooling.Pick the appropriate level for you.■ all served on the screen inthe form of subtitles are clear - translation and explanations -all served by professional announcers in English.■ are a number offree classes every part. Want more? Please - can be upgraded to thefull version and view all classes.■ After downloading videos can beviewed without an internet connection, and the best quality.Theprinciple is ... Learn at your own pace. See all lesson severaltimes as you want, until you feel comfortable and confident enoughto move to the next lesson. The advantage of this self-studycourse!► The first partHello and welcome to the first part of thecourse "Master English"! In this section we will learn to pronouncethe English alphabet and learn the pronunciation of lettercombinations acceptable language. We'll also begin to acquire basicvocabulary and useful.Part TwoIn this section we will focus onlearning the basics of English grammar, including the tendency ofuseful verbs, adjectives forms, and many other things ... And ofcourse, we will continue to enrich our vocabulary.Part IIIIn thissection we will continue to focus on learning the basics of Englishgrammar and parts of speech, learn about shapes and forms nounsadjectives, and more ...In this section you do recognition withexpressions used are in and expand our vocabulary has really helpyou to have a conversation ...That's it. Now we are ready tostart!English, English for beginners, English course, Englishlessons, learning English, Prolog, ENGLISHUpgrade to the fullversion will download all the videos of thecourse==============Visit us at: www.speakit.tv

App Information ENGLISH MASTER PART 1 (30001d)

 • App Name
  ENGLISH MASTER PART 1 (30001d)
 • Package Name
  air.com.prolog.A30001proplay
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Chamelephon 1.0 APK
Chamelephon devices are now on pre-order stage. Reserve yourstoday:http://chamelephon.com/pre-order.php?ref=playThis simple applets you change the IMEI on your Chamelephon.We are putting it onthe store, so users with Mediatek devices with root access can useit as well for free.*Works best on Chamelephon devices**ROOTREQUIRED**Mediatek 65XX devices supported only*
Rocket - Swipe, Chat, Match, Date APK
Rocket is the perfect app to meet, socialize and date new people!People you wouldn’t have met before!The place where all yourfriends & future dates hang out!Shy to go talk to someone ormake the first move? Make your smooth approach using the exclusivemessaging system, send your texts, photos, snap photos, voicemessages or make a video call with only your username appearing!Dating using Rocket couldn't be safer!We even have a spy option tosee who’s been checking on you! Who viewed my profile is awesomeand will provide you with all the intel you need to find thatperfect guy or gorgeous girl that recently checked yourprofile!Travel a lot or planning a trip? Rocket has your backcovered! Search the map and contact the ones you like before youeven arrive, so they will be waiting for you! With more than 5million users available, someone will match and hook up with youfor sure!Out for a night of fun, or looking for new friends or adate? This is the only social app you will ever need! Making newconnections is fun and as easy as a click. - Hit like on the onesyou fancy. - They instantly receive a notification that you likedthem. - If they hit like on you too it’s a match! - We’ll send youboth a popup to let you know about this new match so you can chatonline or meet for real! It’s that simple!It is all about going outwith friends and meeting new people. Invite your friends to go outor stay in, click like and match with other users who want to meetup.
Flirchi - social discovery APK
Flirchi is the most powerful social discovery platform. Flirchi isjust made for finding new friends! Features available withFlirchi: • Free download, free signup, free touse;• Quick access to your profile on the site;• Get in touchwith millions of girls and guys.• Upload photos, addlikes, chat and meet people you are interested in;• Find outwho is available nearby with geo location;• It’s easy, quick andeffective! Join now - find new friends today!
Psiphon Pro - The Internet Freedom VPN APK
Psiphon Pro gives you unprecedented access to your favourite newsbroadcast or social media platforms. By its nature, Psiphon Proalso protects you when accessing WiFi hotspots by creating asecure, private tunnel between you and the Internet. Psiphon Pro isthe best VPN tool for accessing everything on theInternet.Features:• Global network featuring thousands of serversand diverse entry points, keeping you connected at all times• Noregistration required, just download and connect for free• Widerselection of protocols than a VPN, offering unparalleled access toeverything on the Internet through our global Psiphon servernetwork• Featured on BestVPN.com: https://bit.ly/psiphon-review •In-app usage stats• Configuration options - make Psiphon your ownVPN with customized proxy settings• Choose which apps to excludefrom the VPN tunnel• Open-source, peer-reviewed and trustworthy.Find out more at https://bit.ly/psiphon-source, and read a fullaudit here - https://bit.ly/psiphon-auditYou can pay a subscriptionfee through Google Play to remove ads and enjoy a further optimizeduse of Psiphon Pro, the best VPN out there.
Free Dice Board HD APK
Free Dice Board HD is dice board fortune game.The game have 3options: Single Dice, Double Dice, Triple Dice.Users roll dices andget scores.Please enjoy Dice Game!Thanks.
Loading...