1.1.2 / June 19, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

แอปพลิเคชัน Enjoy Science Trackerนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายวิจัยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวใหม่(Frontiers of Educational Sciences and Technology: FEST)และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (Institute of Learning and TeachingInnovation: ILTI)) มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ Chevron Enjoy Scienceสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สำหรับโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 600โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โครงการ “ChevronEnjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชน 9องค์กรด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างเพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยโครงการฯ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษาในด้านเทคนิควิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อนำมาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานและเกษตรกรรมพร้อมทั้งดำเนินนโยบายจัดตั้ง “ศูนย์สะเต็มศึกษา” และ“ศูนย์อาชีวศึกษา” ทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการศึกษาในระดับจังหวัดรวมถึงเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนโครงการในแต่ละภูมิภาคให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานโครงการChevron Enjoy Science จะใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปีโดยมีเป้าหมายจะช่วยสร้างศักยภาพทางการศึกษาและทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 5 แสนคนเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้นในส่วนของ “สะเต็มศึกษา”จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยโครงการจะเน้นจัดการศึกษาแบบสะเต็มให้แก่นักเรียนสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เพื่อให้มีศักยภาพและทักษะที่ตอบรับกับความต้องการทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่21เริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่โรงเรียนและองค์กรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มให้มากขึ้นโดยจะมีครูกว่า 8,200 คน และนักเรียนกว่า 147,000 คนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางโครงการจะจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา 12แห่งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการหัวใจของการตั้ง “ศูนย์สะเต็มศึกษา”คือต้องตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคนั้นๆทำหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสนใจและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่เป็นมากกว่าการท่องจำได้อย่างถ่องแท้พร้อมกันนี้ศูนย์สะเต็มศึกษายังจะทำหน้าที่บริหารและจัดการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องTheapps Enjoy Science Tracker was developed by the research networkscience and technology, education, new (Frontiers of EducationalSciences and Technology: FEST) and Office of Innovative Teaching(Institute of Learning and Teaching Innovation: ILTI). ) KhonkaenUniversity Under a partnership with the Kenan Institute of Asia andChevron Thailand Exploration and Production Plc. In order tosupport the implementation of the project, Chevron Enjoy Science'sscience essential to the future for schools, more than 600 schoolsacross the country participated in the project.Project "ChevronEnjoy Science: Fun Science Essential to the Future" is a projectformed by the cooperation of partners, public and private, nineorganizations with the aim to promote the upgrading and developmentof the education system of the country with style and. Howdifferent To strengthen the country's competitiveness. Thepreparations for personnel to enter the ASEAN Economic Community.(AEC) by the Project Focus on developing the STEM fields (Science,Technology, Engineering. And Math) skills development and career.This is a profession that is vital to the economy of the country.The Teacher Development And school administrators The technicalaspect of learning how to learn on their own quest. To bring thequality of students the ability to meet the needs of the industry,whether it is truly the automotive industry, including energy andagriculture policy establishment. "Center for STEM fields" and"vocational centers" across the country to create a network ofcooperation with partners at the provincial level. Including acenter-driven projects in each region to ensure continuity andsustainability for the project, Chevron Enjoy Science will spend1,000 million baht in the period of project implementation fiveyears with the aim to enhance their education and skills.professionals, students, teachers, educational administrators. Sofar, state officials and associated personnel throughout thecountry for more than five hundred people to create jobopportunities and higher income.In the "STEM fields," will focus onthe development of critical thinking skills, problem solving andcreativity. Including teamwork With the learning of science andmathematics. The project will focus on providing education tostudents with superb full general. In Grade 1-3 to the potentialand skills to meet the needs of Human Resources in the 21stCentury, from empowering the schools and educational organizationsparticipating. Aims to encourage and inspire students to studysubjects related to more fully reflected. It has more than 8,200students and teachers than 147,000 people have benefited from thisproject. And to achieve objectives The project will establish 12centers of the STEM fields to act as mentors and support to schoolsin each participating region. The heart of the "Center for STEMfields" is located on the campus of the region. Serve as aprofessional development center for teachers and schooladministrators ensure quality. To encourage and support schools inthe area. Management students can learn and understand conceptsabout STEM fields is more than memorizing surrounds. In addition,the Center for STEM fields. It also acts as a media management andteaching effective together. And professional development forteachers and school administrators continued.

App Information Enjoy Science Tracker

 • App Name
  Enjoy Science Tracker
 • Package Name
  com.x10geeky.project.chevron.enjoyscience.tracker
 • Updated
  June 19, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  NIWAT SRISAWASDI
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

NIWAT SRISAWASDI Show More...

iStyle Science Note 1.0.38 APK
แอพพลิเคชัน iStyle Science Noteเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของระบบนิเวศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาบูรณาการ(Integrated STEM Education)ผ่านบริบทการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์สืบเสาะที่เสริมสร้างและการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนโดยที่เน้นการเอื้ออำนวยการบ่มเพาะความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์(Scientific Explanation)นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานการสอนของครูผู้สอนและนำไปสู่การพัฒนาความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี(TPACK) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยซึ่งเครื่องมือนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวใหม่(Frontiers of Educational Sciences and Technology, FEST, ResearchNetwork)และถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการKKU Smart Learning Academy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันApplication iStyle Science Note is one of the key tools ofecological science learning digitally is being developed for use asdigital tools for practitioners to learn and reflect fully theintegrated (Integrated STEM Education) through context. performscientific quest to strengthen and develop the ability to learn thescience of learning. By focusing on the harsh cultivating theability to create a scientific explanation (Scientific Explanation)It is also a tool to assist in the performance and teaching ofteachers and contribute to the development of knowledge inteaching. Specific content using technology (TPACK) for teacherswith science. This tool was designed and developed by researchersin the research network science and technology, education, new(Frontiers of Educational Sciences and Technology, FEST, ResearchNetwork) and be used as a tool to improve the teaching of teachers.teaching and learning promotes the ability of high school studentsin the KKU Smart learning Academy's University today.
Enjoy Science Tracker 1.1.2 APK
แอปพลิเคชัน Enjoy Science Trackerนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายวิจัยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาแนวใหม่(Frontiers of Educational Sciences and Technology: FEST)และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (Institute of Learning and TeachingInnovation: ILTI)) มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ Chevron Enjoy Scienceสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สำหรับโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 600โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โครงการ “ChevronEnjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชน 9องค์กรด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างเพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยโครงการฯ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษาในด้านเทคนิควิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อนำมาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานและเกษตรกรรมพร้อมทั้งดำเนินนโยบายจัดตั้ง “ศูนย์สะเต็มศึกษา” และ“ศูนย์อาชีวศึกษา” ทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการศึกษาในระดับจังหวัดรวมถึงเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนโครงการในแต่ละภูมิภาคให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานโครงการChevron Enjoy Science จะใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปีโดยมีเป้าหมายจะช่วยสร้างศักยภาพทางการศึกษาและทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 5 แสนคนเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้นในส่วนของ “สะเต็มศึกษา”จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยโครงการจะเน้นจัดการศึกษาแบบสะเต็มให้แก่นักเรียนสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เพื่อให้มีศักยภาพและทักษะที่ตอบรับกับความต้องการทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่21เริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่โรงเรียนและองค์กรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มให้มากขึ้นโดยจะมีครูกว่า 8,200 คน และนักเรียนกว่า 147,000 คนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางโครงการจะจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา 12แห่งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการหัวใจของการตั้ง “ศูนย์สะเต็มศึกษา”คือต้องตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคนั้นๆทำหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสนใจและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่เป็นมากกว่าการท่องจำได้อย่างถ่องแท้พร้อมกันนี้ศูนย์สะเต็มศึกษายังจะทำหน้าที่บริหารและจัดการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องTheapps Enjoy Science Tracker was developed by the research networkscience and technology, education, new (Frontiers of EducationalSciences and Technology: FEST) and Office of Innovative Teaching(Institute of Learning and Teaching Innovation: ILTI). ) KhonkaenUniversity Under a partnership with the Kenan Institute of Asia andChevron Thailand Exploration and Production Plc. In order tosupport the implementation of the project, Chevron Enjoy Science'sscience essential to the future for schools, more than 600 schoolsacross the country participated in the project.Project "ChevronEnjoy Science: Fun Science Essential to the Future" is a projectformed by the cooperation of partners, public and private, nineorganizations with the aim to promote the upgrading and developmentof the education system of the country with style and. Howdifferent To strengthen the country's competitiveness. Thepreparations for personnel to enter the ASEAN Economic Community.(AEC) by the Project Focus on developing the STEM fields (Science,Technology, Engineering. And Math) skills development and career.This is a profession that is vital to the economy of the country.The Teacher Development And school administrators The technicalaspect of learning how to learn on their own quest. To bring thequality of students the ability to meet the needs of the industry,whether it is truly the automotive industry, including energy andagriculture policy establishment. "Center for STEM fields" and"vocational centers" across the country to create a network ofcooperation with partners at the provincial level. Including acenter-driven projects in each region to ensure continuity andsustainability for the project, Chevron Enjoy Science will spend1,000 million baht in the period of project implementation fiveyears with the aim to enhance their education and skills.professionals, students, teachers, educational administrators. Sofar, state officials and associated personnel throughout thecountry for more than five hundred people to create jobopportunities and higher income.In the "STEM fields," will focus onthe development of critical thinking skills, problem solving andcreativity. Including teamwork With the learning of science andmathematics. The project will focus on providing education tostudents with superb full general. In Grade 1-3 to the potentialand skills to meet the needs of Human Resources in the 21stCentury, from empowering the schools and educational organizationsparticipating. Aims to encourage and inspire students to studysubjects related to more fully reflected. It has more than 8,200students and teachers than 147,000 people have benefited from thisproject. And to achieve objectives The project will establish 12centers of the STEM fields to act as mentors and support to schoolsin each participating region. The heart of the "Center for STEMfields" is located on the campus of the region. Serve as aprofessional development center for teachers and schooladministrators ensure quality. To encourage and support schools inthe area. Management students can learn and understand conceptsabout STEM fields is more than memorizing surrounds. In addition,the Center for STEM fields. It also acts as a media management andteaching effective together. And professional development forteachers and school administrators continued.
Enjoy Science e-Learning 1.0.2 APK
พัฒนาความเป็นครูยุคดิจิตอลผ่านแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบอิสระที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับระบบ LMS (enjoyscience.in.th)โดยผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายTeachersdevelop a digital learning resources through new ways to supportlearning independent access to learning when or where. Through theapp functions connected with LMS (enjoyscience.in.th) users can login via social media with ease.
iStyle Science Tracker (SOPLE) 1.0 APK
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ตอบสนองการเรียนรู้อย่างจำเพาะบุคคล(SOPLE)เป็นระบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างแม่นยำ(PrecisionLearning)ของผู้ใช้งานโดยเป็นระบบที่สามารถตัดสินใจปรับเลือกรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบพิเศษเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้นอกจากนั้นระบบสามารถวัดผลเพื่อปั้นแต่งการเรียนรู้และประเมินระดับความสำเร็จในการเรียนรู้รายบุคคลได้และเอื้ออำนวยประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในมิติminds-on และHands-onที่เน้นการพัฒนาทักษะการกำกับตนเองเพื่อเรียนรู้ได้EnvironmentalLearning Network to meet the learning personalized(SOPLE) is alearning system that promotes learning processprecisely (PrecisionLearning) User The system is able to adjust theselected mediaformat. to promote digital learning wisely. You cancreate aspecial pathway to enhance learning outcomes. Furthermore,thesystem can measure to invent, learn and assess the level ofsuccessin learning individually. And facilitate learningexperiences bothin dimension and Hands-on minds-on focused ondeveloping skills forself-directed learning.
com.led.popconf 1.0.12 APK
The PopConf app, powered by Learning and EngineeringDevelopmentLtd. is a mobile application created for conference andmeetingevents. The PopConf app is your full featured guide tomanage yourconference attendance. The purpose of this app is topresentconference or meeting information. App features include: •Nativeapp: Wifi connection required to access the conferenceprogram,presentation schedule and abstract, or animated maps. •Profile:Presenter’s profile and related conference information andmuchmore are presented. • News: Stay informed about hot news,eventprogram changes, your upcoming sessions and organizermessages. •Schedule: Browse the entire event program to build yourpersonalschedule, bookmark sessions or speakers, or accesspresentationabstract or handouts as available. Regarding theresearch abstract,an evaluation of individual presentation is alsoavailable. • Map:Browse the conference venue and room, andaccommodation by mapposition. • Evaluate: Evaluate and rate thequality of individualpresentation by scanning presentation ID’s QRcode
TOAC2019 1.0.8 APK
The TOAC2019 conference app, powered by Thailand Research Fund(TRF)and Office of Higher Education Commission (OHEC), is amobileapplication created for the 2019 TRF-OHEC Annual Congress(TOAC).The TOAC2019 app is your full featured guide to manageyourconference attendance. The purpose of this app is to presenttheTOAC2019 conference information. App features include: •Nativeapp: Wifi connection required to access the conferenceprogram,presentation schedule and abstract, or animated maps. •Profile:Presenter’s profile and related conference information andmuchmore are presented. • News: Stay informed about hot news,eventprogram changes, your upcoming sessions and organizermessages. •Schedule: Browse the entire event program to build yourpersonalschedule, bookmark sessions or speakers, or accesspresentationabstract or handouts as available. Regarding theresearch abstract,an evaluation of individual presentation is alsoavailable. • Map:Browse the conference venue and room, andaccommodation by mapposition. • Evaluate: Evaluate and rate thequality of individualpresentation by scanning presentation ID’s QRcode
Loading...