1.3.4 / January 10, 2019
(4.4/5) (15868)
Loading...

Description

The official mobile app of the e-podroznik.pl website Searchthrough the connections of over 600 Polish carriers. Trains,coaches and city public transport in one place. Find the best wayto travel and buy tickets. Take advantage of the features andfunctions of our application: - Search for door-to-door connections(from address to address). The application integrates long-distanceand local public transport, - Buy tickets for selected connections,including combined tickets (for trips with interchanges), - Use thenavigation on the go. Door-to-door route plans can be used in andbetween cities where the city transport timetable information isavailable in the app, currently it works for almost all largecities in Poland. Plan your journeys by public transport also inthe Czech Republic and Germany. The app provides timetableinformation from over 300 transport operators from these countries.Remember that: -the applications is completely free, -has all thefeatures of the web version of e-podroznik.pl, -saves the recentsearches, and also allows you to save your favourite routes, -youdon't need to have an account to search through the connections andscheduled departures, -your account in the application is fullyintegrated with the account in the web version of e-podroznik.pl.

App Information e-podroznik.pl

 • App Name
  e-podroznik.pl
 • Package Name
  com.inno.epodroznik.android
 • Updated
  January 10, 2019
 • File Size
  5.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3.4
 • Developer
  Teroplan S.A.
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Maps & Navigation
 • Developer
  ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków POLAND
 • Google Play Link

e-podroznik.pl Version History

Select e-podroznik.pl Version :
 • 1.3.3 (38)
 • 1.2 (26)
 • 1.1 (23)
 • 1.0.6 (15)
 • e-podroznik.pl 1.3.3 APK File

  Publish Date: 2018 /8/1
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 5.2 MB
  Tested on: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Sha1: a4c714f6eaecd6ab231a7f9617fe326754ca9511
  APK Signature: 08dc5eff17797b9a15c0b97117cc1f8ff06e01f0
 • e-podroznik.pl 1.2 APK File

  Publish Date: 2017 /1/26
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 3.5 MB
  Tested on: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  File Sha1: 2eee41f0e6cf223b02caa09286d7309ab69f60ba
  APK Signature: 08dc5eff17797b9a15c0b97117cc1f8ff06e01f0
 • e-podroznik.pl 1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /3/25
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 3.7 MB
  Tested on: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  File Sha1: 0c184a89524e40d44ec5e08ee121a725a33c2f7b
  APK Signature: 08dc5eff17797b9a15c0b97117cc1f8ff06e01f0
 • e-podroznik.pl 1.0.6 APK File

  Publish Date: 2015 /10/29
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 4.3 MB
  Tested on: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  File Sha1: ba60f503dba7af393b74b5a5e54414af362ef8fd
  APK Signature: 08dc5eff17797b9a15c0b97117cc1f8ff06e01f0

Teroplan S.A. Show More...

e-podroznik.pl 1.3.4 APK
Teroplan S.A.
The official mobile app of the e-podroznik.pl website Searchthrough the connections of over 600 Polish carriers. Trains,coaches and city public transport in one place. Find the best wayto travel and buy tickets. Take advantage of the features andfunctions of our application: - Search for door-to-door connections(from address to address). The application integrates long-distanceand local public transport, - Buy tickets for selected connections,including combined tickets (for trips with interchanges), - Use thenavigation on the go. Door-to-door route plans can be used in andbetween cities where the city transport timetable information isavailable in the app, currently it works for almost all largecities in Poland. Plan your journeys by public transport also inthe Czech Republic and Germany. The app provides timetableinformation from over 300 transport operators from these countries.Remember that: -the applications is completely free, -has all thefeatures of the web version of e-podroznik.pl, -saves the recentsearches, and also allows you to save your favourite routes, -youdon't need to have an account to search through the connections andscheduled departures, -your account in the application is fullyintegrated with the account in the web version of e-podroznik.pl.
Arriva Bus 1.2.1 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna firmy Arriva Bus Transport Polska Sp. zo.o.Aplikacja pozwala kupować bilety oraz wyszukiwać połączeniarealizowane przez Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.Dziękiaplikacji:- sprawdzicie wszystkie autobusowe rozkłady Arriva wPolsce,- kupicie bilety jednorazowe na połączenia dalekobieżne,- wjednej transakcji możecie kupić bilety łączone na połączenia zprzesiadką,- skorzystacie z nawigacji na mapie podczaspodróży.Aplikacja jest darmowa i wolna od reklam. Zakup biletów waplikacji wymaga logowania, jednak aby przeglądać rozkłady jazdy iwyszukiwać połączenia użytkownik nie musi posiadać konta. Aplikacjazapamiętuje ostatnie wyszukiwania, jak również pozwala zapisaćulubione trasy.Od teraz rozkłady jazdy i bilety jednorazowe ArrivaBus dostępne zawsze pod ręką!The official mobile application ofArriva Bus Transport Poland Sp. o.o.The application allows you tobuy tickets and search for connections made by Arriva Bus TransportPoland Sp. o.o.Thanks to this application:- Sprawdzicie all Arrivabus tickets in Poland- You buy single tickets for long-distancecalls,- In one transaction you can buy combined tickets forconnecting flights,- Take advantage of the navigation map whiletraveling.The application is free and free of advertising. Purchasetickets at the application requires a login, but to view timetablesand search for a call, you do not have to have an account.Aplikacja remembers recent searches, and also allows you to savefavorite routes.From now on timetables and single tickets ArrivaBus available at your fingertips!
SuperPKS 1.3.4 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna marki SuperPKS. Aplikacja pozwalakupować bilety oraz wyszukiwać połączenia realizowane przezprzewoźników wykonujących swoje usługi przewozu w ramach wspólnejmarki SuperPKS. Dzięki aplikacji: - kupicie bilety jednorazowe napołączenia dalekobieżne, - wykupicie przejazd na kursy od adresu doadresu (door-to-door) w ramach SuperPKS+, - w jednej transakcjimożecie kupić bilety łączone na połączenia z przesiadką, -zapłacicie za bilety elektronicznym portfelem, czyli Skarbonką,która możecie wcześnie doładować dowolną kwotą, - skorzystacie znawigacji na mapie podczas podróży. Aplikacja jest darmowa i wolnaod reklam. Zakup biletów w aplikacji wymaga logowania, jednak abyprzeglądać rozkłady jazdy i wyszukiwać połączenia użytkownik niemusi posiadać konta. Aplikacja zapamiętuje ostatnie wyszukiwania,jak również pozwala zapisać ulubione trasy. Od teraz rozkłady jazdyi bilety jednorazowe SuperPKS (nie Super PKS) dostępne zawsze podręką! O projekcie: SuperPKS to innowacyjny projekt realizowanyprzez grupę doświadczonych, polskich przewoźników z różnychregionów Polski oraz firmę nowych technologii Teroplan S.A.SuperPKS oferuje pasażerom wysoki standard i komfort podróżowanianowoczesnymi autokarami. Naszym celem jest zapewnienie wygodnejpodróży nie tylko mieszkańcom miast wojewódzkich, ale także tym zmniejszych miejscowości. Korzyści wynikające z podróży SuperPKS: -gwarantowane miejsca siedzące, - wygodne fotele, - darmowe wi-fi, -dwustrefowa klimatyzacja z indywidualnymi nawiewami i oświetleniem,- bilety w atrakcyjnej cenie, - podróż z doświadczonymiprzewoźnikami. Dodatkowo pasażerowie, wybierając podróż markąSuperPKS, mają możliwość wygodnego zakupu biletów przez internet –zawsze taniej niż na dworcu czy u kierowcy. The official mobileapplication brand SuperPKS. The application allows you to buytickets and search for connections made by carriers acting in theirtransport services under the common brand SuperPKS. Thanks to thisapplication: - You buy single tickets for long-distance calls, -Wykupicie transfer courses from address to address (door-to-door)within SuperPKS + - In one transaction you can buy combined ticketsfor connecting flights, - Pay for the tickets electronic portfolio,or bank, which could soon recharge any amount, - Take advantage ofthe navigation map while traveling. The application is free ofcharge and free of advertising. Purchase tickets at the applicationrequires a login, but to view timetables and search for a call, youdo not have to have an account. The application remembers yourrecent searches, as well as allows you to save favorite routes.From now on timetables and single tickets SuperPKS (not Super PKS)available at your fingertips! About the project: SuperPKS is aninnovative project carried out by a group of experienced, Polishcarriers from different regions of Polish company, and newtechnologies Teroplan SA SuperPKS offers passengers a high standardof comfort and modern coaches. Our goal is to provide a comfortablejourney not only residents of provincial cities, but also to thosefrom smaller towns. The benefits of travel SuperPKS: - Guaranteedseats, - Comfortable seats, - Free wi-fi, - Dual-zone airconditioning with individual air vents and lighting, - Tickets atan attractive price, - Trip with experienced carriers. In addition,passengers choosing travel brand SuperPKS have the opportunity toconveniently purchase tickets over the internet - always cheaperthan the train station or from the driver.
PKS Rzeszów 1.1 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna firmy PKS w Rzeszowie S.A.Aplikacjapozwala kupować bilety oraz wyszukiwać połączenia realizowane przezPKS w Rzeszowie S.A. (także w komunikacji międzygminnej MKS).Dziękiaplikacji:- kupicie bilety jednorazowe na połączenia dalekobieżneoraz lokalne, w tym MKS (NOWOŚĆ!). W jednej transakcji możeciekupić bilety łączone na połączenia z przesiadką np. Jasionka -Rzeszów -> Rzeszów - Kielce.- znajdziecie połączeniadoor-to-door (od adresu do adresu), łączące komunikację miejską MKSz pozostałymi połączenia PKS w Rzeszowie S.A.,- zapłacicie zabilety elektronicznym portfelem, czyli Skarbonką, którą możeciewcześnie doładować dowolną kwotą,- skorzystacie z nawigacji namapie podczas podróży.Aplikacja jest darmowa i wolna od reklam.Zakup biletów w aplikacji wymaga logowania, jednak aby przeglądaćrozkłady jazdy i wyszukiwać połączenia użytkownik nie musi posiadaćkonta. Aplikacja zapamiętuje ostatnie wyszukiwania, jak równieżpozwala zapisać ulubione trasy.Od teraz rozkłady jazdy i biletyjednorazowe PKS Rzeszów dostępne zawsze pod ręką!The officialmobile application of the bus in Rzeszów SAThe application allowsyou to buy tickets and search for connections by bus in Rzeszów SA(Also in communication inter MKS).Thanks to this application:- Youbuy single tickets for long-distance and local calls in the MKS(NEW!). In one transaction can buy combined tickets for connectingflights for example. Jasionka - Rzeszów -> Rzeszow - Kielce.-You will find a call door-to-door (from address to address),combining public transport MKS with other bus connections inRzeszow S.A.- Pay for the tickets electronic portfolio, or bank,you can soon recharge any amount,- Take advantage of the navigationmap while traveling.The application is free and free ofadvertising. Purchase tickets at the application requires a login,but to view timetables and search for a call, you do not have tohave an account. Aplikacja remembers recent searches, and alsoallows you to save favorite routes.From now on timetables andtickets for single bus Rzeszow available at your fingertips!
Arriva Rail 1.2.1 APK
Teroplan S.A.
A mobile application for purchasing Arriva RP train tickets using asmart phone. You can buy single tickets for regional andlong-distance trains using this app; reduced prices and promotionsalso apply.Other functions available in the application:–Purchasing tickets for travel involving the changing of trains.–Use of satellite navigation while travelling.– Access to the up todate Arriva RP timetable.When using the application there is noneed to create an account or log in. To buy tickets through the appsimply complete quick and intuitive signing in process.Select thepayment method: charge your virtual wallet, make a direct transferor pay by card.All payments are free from any additional charges orcommissions.
AD Euro-Trans 1.1 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna firmy AD Euro-Trans BiuroPodróży.Aplikacja pozwala kupować bilety oraz wyszukiwać połączeniarealizowane przez AD Euro-Trans Biuro Podróży oraz Płomiński Travel(kursy realizowane wymiennie na trasie Ustka - Zakopane).Dziękiaplikacji:- sprawdzicie akutalny rozkład firmy AD Euro-Trans BiuroPodróży oraz Płomiński Travel,- kupicie bilety jednorazowe napołączenia dalekobieżne,- skorzystacie z nawigacji na mapie podczaspodróży.Aplikacja jest darmowa i wolna od reklam. Zakup biletów waplikacji wymaga logowania, jednak aby przeglądać rozkłady jazdy iwyszukiwać połączenia użytkowników nie musi posiadać konta.Aplikacja zapamiętuje ostatnie wyszukiwania, jak również pozwalazapisać ulubione trasy.Od teraz rozkłady jazdy i bilety jednorazoweAD Euro-Trans Biuro Podróży dostępne zawsze pod ręką!The officialmobile application of AD Euro-Trans Travel Agency.The applicationallows you to buy tickets and search for connections made by ADEuro-Trans Travel Agency and Travel Płomiński (courses implementedinterchangeably on the route Ustka - Zakopane).Thanks to thisapplication:- Sprawdzicie akutalny distribution company ADEuro-Trans Travel Agency and Travel Płomiński,- You buy singletickets for long-distance calls,- Take advantage of the navigationmap while traveling.The application is free of charge and free ofadvertising. Purchase tickets at the application requires a login,but to view timetables and search for user connections does notneed to have an account. The application remembers your recentsearches, as well as allows you to save favorite routes.From now ontimetables and single tickets AD Euro-Trans Travel Agency availableat your fingertips!
Mobilis Group 1.1 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna Mobilis Group.Aplikacja pozwala kupowaćbilety oraz wyszukiwać połączenia realizowane przez MobilisGroup.Dzięki aplikacji:- sprawdzisz aktualny rozkład jazdy,- kupiszbilet na wybrane połączenia autobusowe,- w jednej transakcji kupiszbilety na połączenia bezpośrednie oraz z przesiadką,- skorzystasz znawigacji na mapie podczas podróży.Aplikacja jest darmowa i wolnaod reklam. Zakup biletów w aplikacji wymaga logowania, jednak abyprzeglądać rozkłady jazdy i wyszukiwać połączenia użytkownik niemusi posiadać konta. Aplikacja zapamiętuje ostatnie wyszukiwania,jak również pozwala zapisać ulubione trasy.Od teraz rozkłady jazdyi bilety jednorazowe Mobilis Group dostępne zawsze pod ręką!Theofficial mobile application Mobilis Group.The application allowsyou to buy tickets and search for connections made by MobilisGroup.Thanks to this application:- Check the current schedule,- Buya ticket for the selected bus,- In one transaction you buy ticketscall direct and indirect,- You use the navigation map whiletraveling.The application is free of charge and free ofadvertising. Purchase tickets at the application requires a login,but to view timetables and search for a call, you do not have tohave an account. The application remembers your recent searches, aswell as allows you to save favorite routes.From now on timetablesand single tickets Mobilis Group available at your fingertips!
Voyager Transport 1.1 APK
Teroplan S.A.
Oficjalna aplikacja mobilna firmy Voyager Transport Sp. zo.o.Aplikacja pozwala kupować bilety oraz wyszukiwać połączeniarealizowane przez Voyager Transport Sp. z o.o.Dzięki aplikacji:-kupicie bilety jednorazowe na połączenia dalekobieżne orazlokalne.- w jednej transakcji możecie kupić bilety łączone napołączenia z przesiadką.- zapłacicie za bilety elektronicznymportfelem, czyli Skarbonką, która możecie wcześnie doładowaćdowolną kwotą,- skorzystacie z nawigacji na mapie podczaspodróży.Aplikacja jest darmowa i wolna od reklam. Zakup biletów waplikacji wymaga logowania, jednak aby przeglądać rozkłady jazdy iwyszukiwać połączenia użytkownik nie musi posiadać konta. Aplikacjazapamiętuje ostatnie wyszukiwania, jak również pozwala zapisaćulubione trasy.Od teraz rozkłady jazdy i bilety jednorazowe VoyagerTransport Sp. z o.o. dostępne zawsze pod ręką!The official mobileapplication of Voyager Transport Sp. o.o.The application allows youto buy tickets and search for connections made by Voyager TransportSp. o.o.Thanks to this application:- You buy single tickets forlong-distance and local calls.- In one transaction you can buycombined tickets for connecting flights.- Pay for the ticketselectronic portfolio, or bank, which could soon recharge anyamount,- Take advantage of the navigation map while traveling.Theapplication is free of charge and free of advertising. Purchasetickets at the application requires a login, but to view timetablesand search for a call, you do not have to have an account. Theapplication remembers your recent searches, as well as allows youto save favorite routes.From now on timetables and tickets singleticket Transport Sp. o.o. available at your fingertips!
Loading...