2.0 / May 31, 2015
(3.8/5) ()
Loading...

Description

De E&R EvApp houdt u op de hoogte vandeevenementen behorende tot visiegroepen relevant voor u!

Voor meer informatie over het netwerk Economie &Ruimte:www.economieenruimte.nl
Deze app is powered by EvApp & Dutch Coding Company.

The E & R EvAppkeepyou informed of the events belonging to vision groups relevanttoyou!

For more information about the Network Economy &Space:www.economieenruimte.nl
This app is powered by EvApp & Dutch Coding Company.

App Information E&R EvApp

Dutch Coding Company Show More...

EvApp (demo) 1.0 APK
EvApp is een modulaire evenementen app voorelkevenement! Organiseert u meerdere feesten, losse lezingen ofheeftbeheert u een netwerk? De modules van EvApp zijn aan én uittezetten naar wens.Naast evenementen overzichten en evenementenpagina's zijnanderevoorbeelden van modules: o.a. gastenlijst module, twittermodule,gebruikers validatie module en een tickets module. DaarnaastkanThe Dutch Coding Company voor u custom modules maken.EvApp is a modulareventsapp for any event! Are you organizing several parties,individualreadings or have you manage a network? The modules areEvApp on andoff as desired.In addition to events listings and event pages are otherexamplesof modules: including guest module, twitter module, uservalidationmodule and a module tickets. In addition, The DutchCoding Companyfor you to create custom modules.
E&R EvApp 2.0 APK
De E&R EvApp houdt u op de hoogte vandeevenementen behorende tot visiegroepen relevant voor u!Voor meer informatie over het netwerk Economie &Ruimte:www.economieenruimte.nlDeze app is powered by EvApp & Dutch Coding Company.The E & R EvAppkeepyou informed of the events belonging to vision groups relevanttoyou!For more information about the Network Economy &Space:www.economieenruimte.nlThis app is powered by EvApp & Dutch Coding Company.
Confetti 1.0.3 APK
Confetti lets you know who you arepartyingwith. Discover other Confetti users in your neighborhood.Break theice in the app chat and continue face to face. This apphelps youto put away your smartphone and enjoy the party. Maybewith thatspecial someone you will meet for the first time.
Muziek op de Dommel 2015 1.1.0 APK
Met de Muziek op de Dommel app 2015 isuwfestival beleving nog interactiever!Met deze app kunt u een speurtocht doen over het geheleterein,de zonnewijzer game digitaal beleven en alle informatie overhetevenement snel opzoeken. Download de app nu en beleef Muziek opdeDommel nu nog interactiever.The Music at theDommel2015 app is your festival experience even more interactive!With this app you can do a search on the entire terrain,thedigital sundial game experience and quickly look up alltheinformation about the event. Download the app now and enjoytheMusic at the Dommel still interactive.
Boeren Leidse 1.0 APK
Een simpele en snelle app die hetmogelijkmaakt gelijk te zien waar u nu heerlijke Boeren Leidsekaaskankopen! Alle officiele verkooppunten rondom Leiden staan hierinopgeslagen. Openingstijden of een e-mail adress nodig? Dezeappbiedt de uitkomst.A simple and fastappwhich allows to see right where you can buy deliciousFarmersLeiden Cheese! All official outlets around Leiden here arestored.Business hours or e-mail address required? This app providestheoutcome.
News 4 You 0.0.1 APK
News4you biedt de meest persoonlijke nieuwservaring van Nederland.Kies uit verschillende nieuws categorieën van verschillende krantenen creëer je eigen nieuws. Word redacteur van je persoonlijkenieuws app! Voer je eigen onderwerpen in voor een op maat gemaaktenieuwsrubriek. Door gebruik te maken van verschillende rss-feedsvan populaire Nederlandse kranten is het nieuws altijd up-to-date.Combineer je liefde voor nieuws in één app: News4you*Momenteel inbèta-fase*Functies:- Alle populaire Nederlandse kranten in éénapp.- Bepaal je eigen rubrieken, categorieën, krant enonderwerpen.- De meest persoonlijke nieuwsapplicatie verkrijgbaarin de App Stores.- Altijd up-to-date.- Betrouwbaar engemakkelijk.News4you offers the most personal novel experience ofthe Netherlands. Choose from various news categories from variousnewspapers and create your own news. Become editor of your personalnews app! Enter your own topics in a customized news section.Bymaking use of different RSS feeds from popular Dutch newspapers thenews is always up to date.Combine your love of news in one app:News4you* Currently in beta phase *Features:- All popular Dutchnewspapers in one app.- Define your own sections, categories,newspaper and topics.- The most personal new application availablein the App Stores.- Always up to date.- Reliable and easy.
Dommel App 2016 1.0 APK
MUZIEK OP DE DOMMELDe zevende editie is in aantocht, met Eric Vloeimans,CirclePercussion, Ralph van Raat, Opera Zuid, Storioni Academy,HaythamSafia Qu4rtet en nog veel meer.Zaterdag workshops van Eric Vloeimans en Circle Percussion,zondagvolop kinderactiviteiten.Alles gratis voor iedereen! Kijk verder naar ons programma…GROETJES DE DOMMELOp 22 mei kunt u dit ontdekken door de route die loopt van deHighTech Campus naar de TU/e campus. Deze route van installatiesdiebewegen, geluid maken, knarsen en musiceren hebben als doel utefascineren en dichterbij te laten komen. Onder leiding van eenVVVgids ervaart u deze route per fiets, onderweg wordt er 3keergeluisterd naar muziek van Rob van Dam, Lisa JacobsenWatercreatures maar wordt er ook stil gestaan bij deverschillendekunstenaars op de route die hun werk ten gehorebrengen.MUSIC ON THECUBITUSThe seventh edition is coming with Eric Vloeimans,CirclePercussion, Ralph van Raat, Opera Zuid, Storioni AcademyHaythamSafia Qu4rtet and more.Saturday workshops Eric Vloeimans and Circle Percussion,Sundayplenty of activities for children.All free for everyone! Look further our program ...GROETJES THE CUBITUSOn May 22, you can discover this through the route from theHighTech Campus to the TU / e campus. This route of plants thatmove,make noise, squeaking and music-making aim to fascinate youand tocome closer. Led by a tourist guide you experience this routebybike, on the way people listen three times to music of Rob VanDam,Lisa Jacobs and Water Creatures but also discusses thevariousartists on the route that perform their work.
24 uur in bedrijf 3.0.6 APK
24 UUR IN BEDRIJF (24U) is een zakelijk netwerk voor ondernemers inde regio Eindhoven met het primaire doel ondernemerschap enpersoonlijke groei te stimuleren.Samen met haar leden creëert 24Ueen uniek platform voor ondernemers om door het netwerk aan nodigekennis, kunde en middelen te komen om succesvol te zijn...Deze appverschaft informatie over alle leden, events, ondernemersreizen enmedia van 24U. Als lid heb je ook toegang tot de extramogelijkheden, zoals: • tickets kopen en bekijken; • gedetailleerdecontactgegevens van leden bekijken; • zien wie er nog meer naar eenevent gaan; • interactie met het publiek tijdens events.De 24U-appis dé kompas in het bedrijfsleven van de regio Eindhoven.24 HOURSIN BUSINESS (24H) is a business network for entrepreneurs in theEindhoven region to boost the primary goal entrepreneurship andpersonal growth.Together with its members 24U creates a uniqueplatform for entrepreneurs to get through the network of knowledge,expertise and resources to be successful ...This app providesinformation about members, events, business travel and media 24H.Asa member, you also have access to additional capabilities,including: • Buy tickets and see; • View detailed contactinformation of members; • See who else is going to anevent; • interaction with the public during events.The 24U appis your compass in the business of the Eindhoven region.
Loading...