1.1 / November 29, 2014
(4.1/5) (30)
Loading...

Description

This must have app for all vocalists offers afree 50+ page preview of the 220+ page book, informative rich mediabrochures, and direct access to the full digital version of TipbookVocals – the Singing Voice. A highly informative guide for singersat all levels, helping you to understand and extend thepossibilities of your voice, and to appreciate and evaluate inputfrom voice teachers and coaches. A perfect tool for beginners, asource of inspiration for advanced singers in any style - fromclassical to rap and jazz. Really.
Designed for tablets and smartphones!

HEAR WHAT YOUR READ
Tipbook Vocals was written in close collaboration with classicaland non-classical singers and teachers, therapists, and otherexperts. They introduce you to singing in tune, breathingtechniques, singing loudly without hurting your voice, and a hostof other subjects. The book also sheds a light on various singingmethods, it explains the concept of registers (and why some expertsreject that very concept), and provides dozens of handy tips onvoice care, memorizing lyrics, and pronunciation. InteractiveTipcodes even let you hear what you're reading about!

EXTRAS
Non-classical singers will appreciate the chapter on microphoneselection and technique, while a chapter on reducing stage frightwill be helpful for singers in all styles, at all levels. Aglossary and an extended index allow you to easily find what you'relooking for, turning the book into a handy reference guide.

THE PRESS ON TIPBOOK VOCALS
I loved [Tipbook Vocals] and it’s a book I’d have been proud tohave written myself. (Jayne Comins, The Singer)

Even for the well-trained professional this Tipbook may offer analternative view or serve to refresh a stale bag o’ tricks. (BellaVoce)

Factual content presented in a clear, concise manner. (Journalof Singing)

Useful information in an extremely well-condensed, abbreviatedand accessible form. The opinions expressed in the book […]generally reflect high-quality standards of practice acceptedthroughout the international community of voice experts. (Journalof Voice)

An adequate source for singers and a solid foundation on whichto build. (Notations)

[This] book should be in every teacher’s and professional’slibrary as well as the advanced student’s. I’m happy to recommendit. (Australian Music Teacher Magazine)

A convenient guide for singers in any style of music and at anylevel or age with easy to grasp chapters. The book's Tipcodes are abig help in understanding the many new concepts you'll learn.(Music Connection)

SUBJECTS
Tipbook Vocals covers subjects including learning to sing, breathsupport, articulators, the aspirated onset, belly breathing,breathy attacks, castratos, chest resonance and head resonance,chest voice and head voice, registers, the break or the passagio,Complete Vocal Technique (CVT), Estill Voice Training (EVT),sopranos, altos, tenors and baritones, Curbing, Overdrive andBelting, diphthongs and triphthongs, dynamic microphones andcondenser microphones, microphone technique, vocal effects, falsevocal folds, grunting, vocal fry and the bell register, glottalattacks, formant tuning and the singer’s formant, the InternationalPhonetic Alphabet (IPA), the larynx (voice box). high belters andlow belters, messa di voce, microphone modeling, mixed voices,overtone singing, singing in tune, phantom power, pickup patterns,pitch correction or auto tune, pop filters, vibrato, vocal nodesand vocal cords, voiced and unvoiced consonants, vocalese, rappingand scat singing, warming up and cooling down, voice teachers,voice trainers and vocal coaches, stage fright, beta blockers andyoga.

App Information eTipbook Vocals

 • App Name
  eTipbook Vocals
 • Package Name
  com.tablish.mgname.etipbookvocals
 • Updated
  November 29, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  The Tipbook Company
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email info@tipbook.com
  Jan Bonekampstraat 10 1501 XX Zaandam The Netherlands
 • Google Play Link

The Tipbook Company Show More...

eTipboek Piano en vleugel 1.1 APK
De must-have app voor pianisten: gratis 50pagina’s van het gloednieuwe eTipboek Piano (236 pagina’s), directtoegang tot de betaalde versie en informatieve rich-mediabrochures. Voor tablets en smartphones!Goed en volledigeTipboek Piano vertelt je alles over je instrument. Van aanschaftot onderhoud, van stemmen en reguleren tot intoneren en verhuizen,met een glasheldere uitleg van begrippen als diepgang en opgewicht,spatiëring en omgehaalde besnaringen. Dat extra inzicht maakt jeniet alleen tot een volwaardig gesprekspartner als je op zoek bentnaar een nieuw of gebruikt instrument, maar het geeft ook meerinzicht in de piano die je nu bespeelt – en daar kun je alleen maarnog beter door gaan spelen.De 14 hoofdstukken van het boek bieden toegang tot de gebundeldekennis en ervaring van meer dan vijfentwintig pianisten,pianotechnici, docenten en andere deskundigen. In glasheldere taal,zowel voor beginners als voor gevorderde spelers. Zelfs profs zijner blij mee. ‘Breng zo’n ingewikkeld instrument maar eens zoduidelijk in kaart. Geweldig!’ zei Louis van Dijk al.Tipcodes en akkoordenEen overzicht van websites, tijdschriften en boeken, eenwoordenlijst en een uitgebreide index maken het boek af – en met deinteractieve Tipcodes kun je zelfs horen waar je over leest.In print en digitaaleTipboek Piano is de digitale versie van het gedrukte boek, dat inzeven talen te koop is. Belangrijkste verschillen? Het digitaleboek is altijd actueel, vrijwel alle zwartwit-illustraties zijnvervangen door informatieve kleurenfoto’s, de Tipcodes zijn directvanuit het boek af te spelen, je krijgt er informatieve rich-mediabrochures bij, en je bespaart ook nog een flinke handvoleuro’s.TestimonialsOnmisbaar voor serieuze pianoliefhebbers! (Ronald Brautigam)Breng zo’n ingewikkeld instrument maar eens zo duidelijk inkaart. Geweldig – en ik weet voor de rest van m’n leven dat eenpiano bakstukken heeft… (Louis van Dijk)Zeer informatief, met veel gevoel voor de praktijk. Onmisbaarvoor beginners, pianotijgers en klavierleeuwen. (MichielBorstlap)De pers over Tipboek PianoEen welgemeend compliment waard! Biedt in eerste instantiebasiskennis maar gaat in veel opzichten ook een heel stuk verder,zodat ook gevorderde muzikanten er hun voordeel mee kunnen doen.(Pianowereld)Toegankelijk en overzichtelijk. Onmisbaar naslagwerk vooriedereen die de aanschaf van een nieuwe of tweedehands pianooverweegt. (NRC Handelsblad)An excellent and convenient reference tool. It is valuable to bepresented with a range of differing opinions on so many aspects. Aworthwhile addition to any pianist’s library. (Australian MusicTeacher Magazine)A comprehensive and superbly organized effort; comfortable tohandle, visually attractive, and eminently readable.(Pianoeducation.org)Technical information presented in commendably easy to understandlanguage; Totally recommended; amazingly comprehensive. (JazzJournal)OnderwerpenIn Tipboek Piano lees je onder meer over pianolessen, piano spelen,klavieren, de werking van het mechaniek, het belang van de groottevan de zangbodem, het verschil tussen kleine en grote piano’s,pianopedalen, het sostenutopedaal of Bach-pedaal, oefendempers,piano kopen, piano leasen en piano huren, huurkoop, de NPMB,politoeren, houtsoorten, soft-fall en soft-close klavierkleppen,ivoor versus kunststof, ivoplast en ivorite, de mensuur,pianobesnaringen, drukstangen en agrafen, het aliquotsysteem vanBlüthner, de duplex scale van Steinway, de extra toetsen vanBösendorfer en de langste vleugel van Fazioli, Dampp-Chasers,digitale piano’s, elektrische piano’s en automatische piano’s,Silent piano’s en hybride piano’s, multimbraliteit en polyfonie,pianobanken en hygrometers, de evenredige stemming ofgelijkzwevende temperatuur (eindelijk helder uitgelegd!), degeschiedenis en de familie van de piano, en nog veel meer.The must-have app forpianists free 50 pages of brand new eTipboek Piano (236 pages),direct access to the paid version and informative rich-mediabrochures. For tablets and smartphones!Good and completeeTipboek Piano tells you everything about your instrument. Frompurchase to maintenance, voices and-regulate intonation and move,with a crystal clear explanation of terms such as depth andexperience weight, spacing and brought down besnaringen. Thisadditional insight is not only a full-fledged partner if you arelooking for a new or used instrument, but it also gives insightinto the piano that you play now - and you just better to playon.The 14 chapters of the book provide access to the combinedknowledge and experience of more than twenty-five pianists, pianotechnicians, teachers and other experts. In crystal-clear language,both beginners and advanced players. Even pros are happy. "Takesuch a complicated instrument once again so clearly identified.Great! "Said Louis van Dijk already. Tipcodes and chordsA list of Web sites, magazines and books, a glossary and anextensive index make the book down - and with the interactiveTipcodes you can even hear what you're reading about.In print and digitaleTipboek Piano is the digital version of the printed book, which isavailable in seven languages. Main differences? The digital book isalways up to date, almost all black and white illustrations arereplaced by informative color photos, the Tipcodes directly fromthe book to play, you will be informative rich-media brochures in,and you also save a large handful of euros.TestimonialsIndispensable for serious piano enthusiasts! (Ronald Brautigam)Bring such a complicated instrument once again so clearlyidentified. Amazing - and I know for the rest of my life with pianocheeks ... (Louis van Dijk)Very informative, with a lot of practice. Indispensable forbeginners, piano keyboard tigers and lions. (Michiel Borstlap)The press Tipboek PianoWorth a sincere compliment! Provides initially knowledge but inmany respects also a lot further, so that their advanced musiciansthere can benefit from them. (Piano World)Accessible and clear. Indispensable reference for anyoneconsidering purchasing a new or second-hand piano. (TVNZ)An excellent and convenient reference tool. It is valuable to bepresented with a range of Differing opinions on so many aspects. Aworthwhile Addition to Any pianist's library. (Australian MusicTeacher Magazine)A comprehensive and superbly organized effort; comfortable tohandle, visually attractive, and eminently readable.(Pianoeducation.org)Technical information presented in commendably easy to understandlanguage; Totally recommended; amazingly comprehensive. (JazzJournal)SubmitIn Tipboek Piano read your subconscious more about piano lessons,piano, keyboards, operation of the mechanism, the importance of thesize of the soundboard, the difference between small and largepianos, piano pedals, sostenuto or Bach pedal, practice dampers,piano buy, piano lease and rent piano, hire purchase, the NPMB,polishes, wood, soft-fall and soft-close keyboard valves, ivoryversus plastic ivoplast and ivorite the scale, pianobesnaringen,push rods and agrafen, the aliquotsysteem of Blüthner, the duplexscale Steinway, the additional keys of Bösendorfer and the longestwing of Fazioli Dampp-Chasers, digital pianos, electric pianos andautomatic pianos, Silent pianos and hybrid pianos, multimbraliteitand polyphony piano benches and hygrometers, the proportionalballot or equal temperament ( finally explained clearly!), thehistory and the family of the piano, and more.
eTipboek Viool en altviool 1.0 APK
De must-have app voor alle violisten: devertrouwde Tipboek-gids voor je instrument! Met gratis 50 pagina’svan het vernieuwde eTipboek Viool en altviool (224 pagina’s),direct toegang tot de betaalde versie en straks ook totinformatieve rich-media brochures!ALLES WAT JE WETEN WILTAlles weten over jouw instrument? Tipboek Viool en altviool verteltje het hele verhaal, van aanschaf tot onderhoud. Leer deverschillen tussen de ene viool en de andere zien en horen, leeswaar je naar moet kijken en luisteren, en begrijp wat halshoek,mensuur, snaarhoogte, een kielhoutje, je staartstuk en zelfsfijnstemmers kunnen betekenen voor de klank en de bespeelbaarheidvan een viool. Ook aan stokken, hars, snaarkeuze en het stemmen enonderhouden van je instrument wordt ruim aandacht besteed.VAN BEGINNER TOT PROFTipboek Viool en altviool is de ideale gebruiksaanwijzing bij jeinstrument, aangevuld met vier hoofdstukken over de geschiedenis,de bouw, de bouwers en de familie van de viool. Een boek voor elke(alt)violist, van beginner tot prof, met talloze praktische tipsvan meer dan twintig binnen- en buitenlandse violisten, bouwers,docenten en andere experts, en met enthousiaste aanbevelingen vanIsabelle van Keulen, Nello Mirando en Theo Olof.TIPCODES EN FOTO’SAls extra's biedt het nieuwe boek twee uitgebreide hoofdstukken metoefentips en tips om met podiumvrees om te gaan, en meer danhonderd kleurenfoto’s naast de bekende, helderelijnillustraties.AANBEVELINGEN“Een absolute must; niet alleen voor amateurs, maar ook voorprofessionals!”Isabelle van Keulen“Heel goed, heel compleet, heel duidelijk en heel eenvoudig. Envooral ook heel nuttig.”Nello Mirando“Voortreffelijk, en in weinig woorden allesomvattend.Complimenten!” Theo OlofDE PERS OVER TIPBOEK VIOOL“Het compliment van Theo Olof zegt meer dan genoeg.” Music &Art“… een Tipboek voor elke violist, van beginner tot prof, dus ookvoor mij. Ik smulde van alle wetenswaardigheden en dingetjes die iknog niet wist.” Muziek & Onderwijs“… boordevol goede informatie. Ondanks de genoemde kritiek zouiedere (alt)vioolliefhebber het moeten hebben." ARCO“As a quick easy reference for violin & viola students andteachers, for general trouble-shooting or simply to add on one'sstore of knowledge, this Tipbook is an excellent resource.”Stringendo“An extremely useful resource.” Music Educators Journal“… I found myself drawn into the articles on buying aninstrument and how to determine sound qualities from the build ofthe instrument...” European String Teachers Association“Interesting sections on the history and manufacture; Really,it’s all here; Tips on maintenance are excellent.” Fiddle OnMagazineONDERWERPENIn Tipboek Viool en altviool lees je over violen en altviolen,kinderviolen, de belangrijkste onderdelen van een viool, vioolleren spelen, viool spelen, viool kopen en viool huren, Chineseviolen, Duitse violen, meesterviolen, studieviolen enatelierviolen, Stradivarius en Guarnerius, nagemaakte etiketten,gevlamde achterbladen, patineren en schwarzen, houtsoorten,ebbenhout, Franse en Belgische kammen, de stapel (de ziel!) en debasbalk en wat ze doen, Parijse ogen, Hill en andere staartstukken,fijnstemmers en stemsleutels met versnellingsbak, frets enstroppen, gebruikte violen, de waarde van je viool, stalen snaren,kunststof snaren en darmsnaren, omwikkelde snaren, het kiezen vaneen strijkstok, hars, het beoordelen van een viool, het testen vaneen strijkstok, vioolstandaards, koffers en kisten, sourdines,speciale stemapparaten, tuner-apps, sleutelzeep, snaren vervangen,zomer- en winterkammen, rammels, violen bouwen, de viola da gambaen de elektrische viool, de Hardanger fele en nog veel meer.The must-have app for allviolinists: the familiar Tipboek guide for your instrument! Withfree 50 pages of the new eTipboek violin and viola (224 pages),direct access to the paid version and soon also to informativerich-media brochures!ALL YOU WANT TO KNOWKnow everything about your instrument? Tipboek Violin and Violatells you the whole story, from purchase to maintenance. Learn thedifferences between one violin and the other and hear, read whatyou have to look at and listen to, and understand what neck angle,scale, string height, a keel own, you tailpiece and even finetuners can do for the sound and playability of a violin. Also onsticks, resin, string selection and tuning and maintaining yourinstrument is given ample attention.FROM BEGINNER TO PROTipboek Violin and Viola is ideal for use with your instrument,plus four chapters about the history, construction, builders, andthe family of the violin. A book for every (alto) violinist, frombeginner to pro, with numerous practical tips of more than twentydomestic and foreign violinists, builders, teachers and otherexperts, and with enthusiastic recommendations of Isabelle vanKeulen, Nello Mirando and Theo Olof.TIPCODES AND PHOTOSAs extras, the new book two extended chapters with training tipsand hints to deal with stage fright, and more than one hundredcolor photographs next to the familiar, clear line art.RECOMMENDATIONS"An absolute must; not only for amateurs, but also forprofessionals! "Isabelle van Keulen"Very good, very complete, very clear and very simple. And aboveall very useful. "Nello Mirando"Amazing, and in few words encompassing. Compliments! "TheoOlofTHE PRESS ABOUT TIPBOEK VIOLIN"The compliment of Theo Olof says more than enough." Music &Art"... A Tipboek for any violinist, from beginner to pro, so forme. I feasted on all the facts and things that I did not know."Music & Education"... Packed with good information. Despite these criticismswould every (alt) violin lover must have it. "ARCO"As a quick easy reference for violin & viola students andteachers, for general trouble-shooting or simply to add on one'sstore of knowledge, Tipbook this is an excellent resource." StringEndo"An extremely useful resource." Music Educators Journal"... I found myself drawn into the articles on buying aninstrument and determining how to build from the sound qualities ofthe instrument ..." European String Teachers Association"Interesting sections on the history and manufacture; Really,it's all here; Tips on maintenance are excellent. "Fiddle OnMagazineTOPICSIn Tipboek Violin and viola read about violins and violas, childrenviolins, the main components of a violin, learn to play the violin,violin buy violin hire, Chinese violins, German violins, masterviolins, study violins and workshop violins, Stradivarius andGuarnerius, counterfeit labels, flamed back sheets, patination andschwarzen, wood, ebony, French and Belgian combs, the stack (thesoul) and the basbalk and what they do, Parisian eyes, Hill andother outdrives, tuners and tuning keys with gearbox, frets andslings, used violins, the value of your violin, steel strings,synthetic strings and gut strings, wound strings, choosing a bow,rosin, judging a violin, testing a bow, violin stands, cases andboxes, sourdines, special tuners, tuner apps, key soap, replacestrings, summer and winter combs, beatings, build violins, theviola da gamba and electric violin, Hardanger fele and more.
eTipboek Saxofoon 1.1 APK
Dé app voor saxofonisten: een gratis 50+pagina’s dikke preview van het gloednieuwe eTipboek Saxofoon,direct toegang tot de 230 pagina’s tellende betaalde versie, eninformatieve rich-media brochures. Voor tablets en smartphones!ALLES OVER JE INSTRUMENTWat is het verschil tussen een saxofoon van 500 en eentje van 5.000euro? Met Tipboek Saxofoon in je hand kun je dat horen, voelen enzien. Geschreven in samenwerking met saxofonisten, reparateurs,docenten en andere deskundigen, in glasheldere taal, voor beginnersen profs.VAN PLAKKERS TOT BINDERSHet boek vertelt je alles wat je moet weten om de beste sax voorjouw budget, stijl en smaak te kopen, en alles eruit te halen waterin zit. Extra kleppen, polsters, materiaalkeuze; alles komt aanbod, en dat geldt ook voor rieten (types, selectie, rietbewerking),mondstukken en halzen. Zelfs het klinkende effect van rietbinderswordt niet vergeten. En met de direct vanuit de app af te spelenTipcodes kun je zelfs horen wat je leest!GREPENTABELLEN EN MEER...Verder biedt het boek informatie over stemmen en onderhoud, over degeschiedenis, de familie, de productie en de makers van jeinstrument, en dertig pagina’s met grepentabellen, samengestelddoor saxofoongoeroe Leo van Oostrom.IN PRINT EN DIGITAALeTipboek Saxofoon is de digitale versie van het gedrukte boek, datin zeven talen te koop is. Belangrijkste verschillen? In hetvernieuwde digitale boek zijn de meeste illustraties vervangen doorinformatieve kleurenfoto’s, de Tipcodes zijn direct vanuit de appaf te spelen, je krijgt er informatieve rich-media brochures bij,en je bespaart ook nog een handvol euro’s.WAT ZEGGEN DE PROFS?• Handig, doordacht, makkelijk leesbaar en heel compleet. (HansDulfer)• Normaal wil m’n vader nog wel eens wat overdrijven, maar over ditTipboek heeft hij helemaal gelijk. (Candy Dulfer)• Dit boek hoort in elke saxkoffer thuis: praktisch, informatief enoverzichtelijk. (Leo van Oostrom)WAT ZEGGEN DE LEZERS?• ... duidelijk antwoord op alle vragen...• Zeer duidelijk omschreven en simpel te begrijpen; ook gevorderdenkunnen er nog nuttige dingen uit halen.• .... duidelijke uitleg en tips die mijn leraar niet geeft.Tipboek is Top!WAT ZEGT DE PERS?• Zinvolle aanvulling op het saxofoononderwijs. Eindelijk: degebruiksaanwijzing bij mijn instrument! (LVSD-Bulletin)• Een aanrader, zowel voor beginners als voor profs! (MusicMaker)• Good, sound, well-written advice that is free of equipment orstylistic politics. Recommended for saxophone teachers andstudents, regardless of level. (The Saxophone Journal)• Excellent for either quick reference, trouble-shooting or top-upinformation for the most hardened saxophone devotee. (Winds)• A really delightful surprise. (Sax on the Web)ONDERWERPENIn Tipboek Saxofoon lees je onder meer over sopraansaxofoons,altsaxofoons, tenorsaxofoons en baritonsaxofoons, het mechaniek ofde applicatuur van de sax, kleppen, naaldveren, de octaafklep,pearl keys en pinkplateaus, zijkleppen en trillerkleppen, JeanMarie Londeix, de quick F of de front F, toptones, transponerendeinstrumenten, Bes-instrumenten, Es-instrumenten, saxofoon lerenspelen, Adolphe Sax, polsters en resonansplaatjes, rolledtoneholes, rieten, rietbinders en ligaturen, rib construction,ribbed construction, de Gis-automaat en de articulated G-sharp,palm key risers en spatula keys, thumb savers, kangoeroeleer, deSelmer Mark VI en andere vintage saxofoons, ebonieten (hardrubber)en metalen mondstukken, tipopeningen en kamergroottes, tip en siderails, baffles, baanlengtes en facings, zware en lichtemondstukken, French files cuts en Amerikaanse rieten,carborundumsteentjes, reed rush, schuurbies of Dutch rush enrietknippers, klevende polsters, de Sax-o-phone, de C-melody en desaxello, de EWI en andere windcontrollers, midi, Arundo Donax ennog veel meer.The app for saxophonists:a free 50+ page thick preview of the brand new eTipboek Saxophone,direct access to the 230-page paid version, rich-media andinformational brochures. For tablets and smartphones!ALL ABOUT YOUR INSTRUMENTWhat is the difference between a saxophone 500 and one of 5,000euros? With Tipboek Sax in your hand, you can hear, feel and see.Written in collaboration with saxophonists, repairers, teachers andother experts in crystal-clear language, for beginners andpros.With stickers TO BINDERSThe book tells you everything you need to know to buy the best saxfor your budget, style and taste, and everything to get what youcame for. Additional valves, pads, materials; everything comes intoplay, and the same goes for wicker (types, selection, caneprocessing), mouthpieces and necks. Even the resounding effect ofligatures is not forgotten. And play with the app directly from theTipcodes you can even hear what you read!HANDLES TABLES AND MORE ...Furthermore, the book provides information on tuning andmaintenance, the history, the family, the production and the makersof your instrument, and thirty pages with fingering charts,compiled by sax guru Leo Oostrom.IN PRINT AND DIGITALeTipboek Sax is the digital version of the printed book, which isavailable in seven languages. Main differences? In the new digitalbook most informative illustrations have been replaced by colorphotos, the Tipcodes directly from the app to play, you getinformative brochures with rich media, and you also save a handfulof euros.WHAT THE EXPERTS SAY?• Convenient, smart, easy to read and very complete. (HansDulfer)• Normal want my father sometimes to exaggerate, but this Tipboekhe's absolutely right. (Candy Dulfer)• This book belongs in every home saxkoffer: practical, informativeand clear. (Leo van Oostrom)WHAT READERS SAY?• ... clear answer any questions ...• Very clearly defined and easy to understand; also advanced skierscan get out there useful things.• .... clear explanations and tips that gives not my teacher.Tipboek's Top!WHAT DOES THE PRESS?• Useful addition to the saxophone education. Finally: the manualfor my instrument! (LVSD-Bulletin)• Highly recommended for both beginners and pros! (MusicMaker)• Good, sound, well-written advice that's free or equipment orstylistic politics. Recommended for saxophone teachers andstudents, regard less or level. (The Saxophone Journal)• Excellent for upkeep quick reference, trouble-shooting or top-upinformation for the most hardened devotee saxophone. (Winds)• A really delightful surprise. (Sax on the Web)TOPICSIn Tipboek Saxophone look includes soprano saxophones, altosaxophones, tenor saxophones and baritone saxophones, the mechanicsor the applicatuur the sax, valves, needle springs, the octave key,pearl keys and little plateaus, side flaps and trill flaps, JeanMarie Londeix, the quick F or front F, capped ones, transposinginstruments, Berry instruments, Es instruments, saxophone learn toplay, Adolphe Sax, pads and resonansplaatjes, rolled tone holes,reeds, ligatures and ligature, rib construction, ribbedconstruction, the Gis automatic and articulated G -Sharp, palm keyrisers and spatula keys, thumb savers, kangaroo leather, the SelmerMark VI and other vintage saxophones, ebonite (hard rubber) andmetal mouthpieces, tip openings and room sizes, tip and side rails,baffles, facings and veneers, heavy and light nozzles, French jamscuts and American branches carborundumsteentjes, reed rush, reedrush of Dutch rush and cane cutters, adhesive pads, theSax-o-phone, the C-melody and Saxello, the EWI and other windcontrollers, midi, Arundo Donax and much more.
eTipbook Violin and Viola 1.1 APK
This must have app for violinists features afree 50+ page preview of the 225+ page book, direct access to thefull digital version of Tipbook Violin and Viola, and informativerich media brochures. Designed for tablets and smartphones!INSPIRING RESOURCETipbook Violin and viola is a book for musicians who want tounderstand and get the most out of their instrument. The combinedexperience and knowledge of more then thirty violin makers, bowmakers, string manufacturers and musicians helps you to buy theperfect instrument for your style and budget. Written withbeginners in mind, and an inspiring resource for advanced players -even for pros!CREATING YOUR SOUNDTipbook Violin and viola helps you to see, hear, and appreciate thedifference between one violin and the next, allowing you to focuson how it sounds and plays. The book offers extended information onthe different types of strings and their windings, on bows and onrosin, providing you with everything you need to know to make yourinstrument sound like you. And with the interactive Tipcodes youcan even hear what you're reading about.EXTRASLike all other Tipbooks, Tipbook Violin and viola has briefsections on the history, family, and making of the instrument, aswell as a glossary and an extended index. Looking for the manualfor your instrument? Here it is, with no less than a hundredfull-color photos!PRESS QUOTES“As a quick easy reference for violin & viola students andteachers, for general trouble-shooting or simply to add on one'sstore of knowledge, this Tipbook is an excellent resource.” MaryNemet, Stringendo“An extremely useful resource.” Music Educators Journal“… I found myself drawn into the articles on buying aninstrument and how to determine sound qualities from the build ofthe instrument...” European String Teachers Association“Interesting sections on the history and manufacture; Really,it’s all here, and the tips on maintenance are excellent.” FiddleOn Magazine“Comprehensive approach; easy-to-follow layout makes theseTipbooks a joy to read.” Music TradesREADER RECOMMENDATIONS“… provides valuable information about violin history, anatomy, andconstruction. […] tips on buying and maintaining a violin, bow,case, and accessories. This section alone is worth the cost of thebook, if only because you'll understand the technical jargon thatthe luthier throws at you.” Aaron“This book is an excellent thing to tuck into your case for whenyou have a question about something or need a reference.” KirstenH.“Really great. Starts out explaining the anatomy of a violin andviola, a chapter on history and ends the book with some inspirationon how to make practice fun, without drugs.” Bryn S.“… a valuable resource. I am sure will refer to it often oneverything.” KBurley“Excellent.” Carolann RSUBJECTSTipbook Violin and viola tells you about violins and violas,children’s instruments, fractional sizes, learning the violin,violin lessons, violin teachers, practicing, metronomes, recordingyour lessons, master violins, student violins and workshop violins,Stradivarius and Guarnerius, fake labels, flamed backs, bookmatchedplates, antiquing violins, types of wood, French and Belgianbridges, the sound post and the bass bar, the influence of scale,string height, neck angle and other elements on the sound andplayability of your violin, Parisian eyes and eyelets, Hill,tailpieces, practice mutes, wire mutes and other types of mutes,frets, pre-owned violins, the value of your violin, choosing violinstrings, steel strings, synthetic strings and gut strings, woundstrings and string windings, fine-tuners and fine-tuning pegs,auditioning violins, testing bows, rosin, violin stands, buzzingviolins, making a violin, the viola da gamba, electric violins, andmuch more.
eTipboek Muziek op Papier 1.1 APK
Dé app voor iedere muzikant: gratis 50pagina’s preview van het gloednieuwe eTipboek Muziek op Papier,direct toegang tot de betaalde versie van 260 pagina’s, eninformatieve rich-media brochures. Alom geprezen, nu digitaalbeschikbaar voor tablets en smartphones!Muziektheorie makkelijk? Wel met Tipboek Muziek op Papier! Eenideale gids om noten te leren lezen of om even na te kijken wat eentritonus of growling ook alweer was, en hoe je een vermeerderdakkoord speelt. Voor beginners en gevorderde muzikanten in elkestijl. Geen droge theorie, maar lekker leesbare teksten met tallozemuzikale voorbeelden die je direct vanuit de app kunt beluisteren,geschreven door twee enthousiaste muzikanten die het nu eindelijkeens zo wilden vertellen dat iedereen het snaptMAKKELIJKNaast het notenschrift wordt ook het systeem achter die notenuitgelegd, je leert transponeren in een handomdraai, je krijgtinzicht in akkoorden en maakt kennis met harmonieleer, muziekschrijven en notatiesoftware ¬– en nog veel meer.HOOR WAT JE LEESTDe uitgebreide index en de woordenlijst maken het boek tot eenperfect naslagwerk, en met de 63 Tipcodes kun je de meestenotenvoorbeelden uit het boek beluisteren: zo hoor je wat jeleest!AANBEVOLEN DOOR LEZERSZeer waardevol; wordt regelmatig geraadpleegd.Dit boek is fantastisch, het legt super simpel en duidelijk uithoe de muziektheorie in elkaar steekt. Je komt hier dingen tegendie je eigenlijk nooit hebt gesnapt, maar opeens is het heelduidelijk.Ik vind dit boek echt geweldig!AANBEVOLEN DOOR PROFSZelden is zoveel informatie over dit lastige onderwerp zo compleet,zo compact en vooral zo helder in één boek terechtgekomen.(John van der Veer – gitarist, componist, arrangeur)Bondig, duidelijk en veelomvattend. Van harte aanbevolen vooriedere muziekliefhebber - van pop tot klassiek. (Theo Olof –violist, concertmeester Concertgebouworkest 1985-1986)Het heeft lang geduurd, maar het blijkt toch te kunnen: eenmakkelijk leesbaar, overzichtelijk boek over muziektheorie. (HeskeBerkenkamp ¬– docent muziektheorie, Utrechts conservatorium)AANBEVOLEN DOOR DE PERSVerhelderend, nuttig en zeer compleet (Music Maker)Zelden kom je een zo onderhoudend muziektheorieboek tegen alsTipboekMuziek op Papier, dat zijn lezers nieuwsgierig maakt naar elkenieuwe bladzijde. (Kunstzone)Uiterst helder geformuleerd (Muziek & Onderwijs)Een aanrader! Toegankelijk, helder en fraai vormgegeven.(Preludium)Tipbook Music on Paper has got to be the best of the books onmusic theory available on the market – in more ways than one.(Canadian Clarinet Resources)Without a doubt, Tipbook Music on Paper – Basic Theory is oneI’d highly recommend to ALL songwriters. (American Songwriter)The app for everymusician: free 50-page preview of the brand new eTipboek music onpaper, direct access to the paid version of 260 pages, rich-mediaand informational brochures. Widely acclaimed, now availabledigitally for tablets and smartphones!Music Theory easy? But with Tipboek Music on Paper! An idealguide to learning to read music or to just look after what was atritone or growling that again, and how you play a chord plus. Forbeginners and advanced musicians in any style. No dry theory, butnice readable texts with numerous musical examples that you canlisten directly from the app, written by two enthusiastic musicianswho now finally wanted to tell so that everyone understands itEASYBesides the notation is also explained the system behind the notes,you learn to transpose in a snap, you can understand chords andlearn about harmony, music, writing and notation software asplasticizers and more.HEAR WHAT YOU READThe extensive index and glossary the book as a perfect referencebook, and with the 63 Tipcodes you can hear the most musicalexamples from the book: you will hear what you read!RECOMMENDED BY READERSVery valuable; is regularly consulted.This book is fantastic, it puts super simple and clear how themusic theory works. You come here of things that you've neverreally caught but suddenly it is very clear.I think this book really great!RECOMMENDED BY EXPERTSRarely has so much information on this tricky subject as complete,compact and above all as clear fallen into one book.(John van der Veer - guitarist, composer, arranger)Concise, clear and comprehensive. Highly recommended for everymusic - from pop to classical. (Theo Olof - violinist,concertmaster Concertgebouw Orchestra 1985-1986)It took a while, but it appears to be: an easy to read,well-organized book about music theory. (Heske Berkenkamp asplasticizers teacher of music theory, Utrecht Conservatory)RECOMMENDED BY THE PRESSEnlightening, useful and very complete (Music Maker)Rarely do you as an entertaining music theory book as againstTipboekMusic on paper, that his readers curiosity for every new page. (ArtZone)Extremely bright formulated (Music & Education)Recommended! Accessible, clear and beautiful. (Prelude)Tipbook Music on Paper HAS got to be the best of the books onmusic theory available on the market - in more ways than one.(Canadian Clarinet Resources)Without a doubt, Tipbook Music on Paper - Basic Theory is oneI'd highly recommend to ALL songwriters. (American Songwriter)
eTipboek Klarinet 1.1 APK
Dé app voor klarinettisten: gratis 50 pagina’spreview van het gloednieuwe eTipboek Klarinet, direct toegang totde betaalde versie van 240 pagina’s, en informatieve rich-mediabrochures. Voor tablets en smartphones!‘Een zeer compleet en prettig te lezen boek voor iedereen diealles over de klarinet wil weten. Een regelrechte aanrader!’ (LuteHoekstra)HET BESTE UIT JE INSTRUMENTAlles weten over jouw instrument? Tipboek Klarinet vertelt je hethele verhaal, van aanschaf tot onderhoud en stemmen. Houten enkunststof klarinetten, speciale tonnetjes en tussenringen, deboring en de beker, offset en in-line zijkleppen, ondersnedentoongaten, verstelbare duimsteunen en speciale mechanieken? Hetkomt allemaal aan bod. Geschreven in glasheldere taal, voorbeginnende en gevorderde klarinettisten: dé gebruiksaanwijzing bijje instrument!MONDSTUKKEN EN RIETJESLees hoe je je instrument kunt verbeteren met een ander mondstuk,speciale tonnetjes en zelfs met een betere rietbinder. Rietjesspelen natuurlijk een belangrijke rol, dus ook daar wordt eenhoofdstuk aan gewijd. Leer je meteen hoe je je rietjes heeleenvoudig zelf kunt bijwerken. De interactieve Tipcodes laten jedaar zelfs korte filmpjes van zien.GREPENTABELLEN EN MEERNatuurlijk besteedt Tipboek Klarinet ook aandacht aan het stemmenen het onderhoud van je instrument, en er zijn korte hoofdstukkenover de geschiedenis, de familie, de productie en de makers van jeinstrument. Met de uitgebreide index vind je alles wat je zoekt, enmet de grepentabellen achter in het boek kun je direct aan deslag.AANBEVOLEN DOOR DE PROFSEen zeer compleet en prettig te lezen boek voor iedereen die allesover de klarinet wil weten. Een regelrechte aanrader! (LuteHoekstra)Een uitstekend en noodzakelijk boek dat klarinettisten in elkestijl en op elk niveau helpt de weg te vinden in de wereld van deklarinet. (Herman Braune)Beknopt, nuttig en vlot geschreven; warm aanbevolen voor elkeklarinettist. (Walter Boeykens)DE PERS OVER TIPBOEK KLARINETVoor wie nog overtuigd moet worden: op de achterkant van het boekjevind je aanbevelingen van niemand minder dan Herman Braune, LuteHoekstra en Walter Boeykens. (De Klarinet)Alles komt aan bod, van heel elementair tot de verschillendeklarinetscholen, boringen en het bewerken van rieten. (LVSD)Goed en actueel; aanbevolen door topmusici. (De Dirigent)Ongetwijfeld het beste Nederlandstalige klarinetboek dat op ditmoment verkrijgbaar is. De Klarinet… a revolutionary book on the instrument. (Canadian ClarinetResources)Technical information presented in commendably easy tounderstand language; Totallyrecommended; amazingly comprehensive. (Jazz Journal)This book will enlighten players of all standards and teacherswill find it an invaluable resource. (Australian Music TeacherMagazine)INHOUDTipboek Klarinet vertelt je alles over klarinetstemmen,Bes-klarinetten, Es-klarinetten, altklarinetten en basklarinetten,het mechaniek, ringen, ringkleppen en extra kleppen, deregisterklep of de duodecimeklep, het chalumeauregister en andereklarinetregisters, de Bes-verbinding, klarinet kopen, klarinethuren, tweedehands klarinetten, houten klarinetten, kunststofklarinetten, klarinetboringen, cilindrische boringen, conischeboringen, de reverse cone, dual tapers en polycilindrischeboringen, bekerringen en tapringen, tussenringen, de registerhuls,wipkleppen, ergonomische duimsteunen, offset trill keys, Fransekleppen, Fis-trillers, full-Boehm klarinetten, polsters,kangoeroeleer, A-klarinetten en Duitse klarinetten, mondstukken,eboniet, baffles en boringen, de snavelhoek, mondstukplakkers,tonnetjes en halzen, rietbinders, rieten selecteren, rietenbijwerken, rietknippers, klarinet stemmen, klarinetonderhoud, groteen kleine beurten, en nog veel meer.The app for clarinetists:free 50-page preview of the brand new eTipboek Clarinet, directaccess to the paid version of 240 pages, rich-media andinformational brochures. For tablets and smartphones!"A very complete and enjoyable read for anyone who wants to knoweverything about the clarinet. An outright winner! "(LuteHoekstra)THE MOST OF INSTRUMENTKnow everything about your instrument? Tipboek Clarinet tells youthe whole story, from purchase to maintenance and votes. Wooden andplastic clarinets, barrels and special washers, the bore and thecup, offset and side-line, undercut tone holes, adjustable thumbrest and special mechanisms? It's all covered. Written incrystal-clear language, for beginning and advanced clarinetists:the ideal manual for your instrument!MOUTH PIECES AND STRAWSLearn how you can improve your instrument with a different nozzle,special barrels and even better ligature. Straws of course play animportant role, so too there is a chapter devoted to. You learnright away how you easily can update your own straws. Theinteractive Tipcodes show you even short movies from there.TABLES AND HANDLES MOREOf course devotes Tipboek Clarinet also focus on tuning andmaintenance of your instrument, and there are short chapters aboutthe history, the family, the production and the makers of yourinstrument. With the extended index you'll find everything you'relooking for, and the fingering charts back of the book you canstart immediately.RECOMMENDED BY THE PROSA very complete and enjoyable read for anyone who wants to knoweverything about the clarinet. An outright winner! (LuteHoekstra)An excellent and necessary book that clarinetists in any styleand at every level help to find their way in the world of theclarinet. (Herman Braune)Concise, useful and written fluently; highly recommended for anyclarinetist. (Walter Boeykens)THE PRESS ABOUT TIPBOEK KLARINETFor those who still believe to be: on the back of the booklet youwill find recommendations from none other than Herman Braune, LuteHoekstra and Walter Boeykens. (Clarinet)Everything is covered, from very basic to the various clarinetschools, drilling and processing cane. (LVSD)Good and timely; recommended by top musicians. (TheConductor)Arguably the best Dutch clarinet book that is currentlyavailable. Clarinet... A revolutionary book on the instrument. (Canadian ClarinetResources)Technical information presented in commendably easy tounderstand language; Totallyrecommended; amazingly comprehensive. (Jazz Journal)This book will enlighten players of all standards and teacherswill find it an invaluable resource. (Australian Music TeacherMagazine)CONTENTTipboek Clarinet tells you all about the clarinet voices, Bbclarinet, E-flat clarinets, altklarinetten and bass clarinets, themechanics, rings, ring valves and additional valves, the registercover or duodecimeklep, the chalumeauregister and other clarinetregisters Berry connection, buy clarinet, clarinet rent, usedclarinets, wooden clarinets, plastic clarinets, clarinet drilling,cylindrical bores, taper bores, the reverse cone, dual tapers andpolycilindrische bores cup rings and tapringen, washers, theregistry sleeve, wipkleppen, ergonomic thumb rests, offset trillkeys, French valves , Fis-trills, full-Boehm clarinets, pads,kangaroo leather, A-clarinets and German clarinets, mouthpieces,hard rubber, baffles and drilling, the beak angle, nozzle patches,barrels and necks, ligatures, select reed, cane update, canecutters, clarinet vote clarinet maintenance, major and minorintervals, and much more.
eTipbook Clarinet 1.1 APK
This must have app for all clarinet playersfeatures a free 50+ page preview of the 240 page book and directaccess to the full digital version of Tipbook Clarinet. Designedfor tablets and smartphones!“In terms of broadening one’s outlook on the clarinet, I thinkthis book is an excellent buy.” Clarinet & SaxophonemagazineBEGINNERS AND PROSThe more you know about your instrument, the easier it is to selectthe clarinet that perfectly suits your sound, your style, and yourbudget. Tipbook Clarinet is the ultimate source of information foraspiring clarinetists, advanced players, and even pros. No wonder:the book brings you the combined expertise and knowledge of overthirty clarinet makers, barrel and mouthpiece experts, reedprofessionals, and musicians. The result is an easy read on thisfascinating instrument. Educational basics for beginners, aninspiring resource for advanced players, and a handy reference forpros.MAKING THE DIFFERENCETipbook Clarinet tells you all about the differences between woodand plastic instruments, and French and German clarinets. Itexplains the influence of bore size and shape on the sound, ithelps you to see and appreciate different types of toneholes, keys,and levers – and much more. Separate chapters are dedicated onmouthpieces, ligatures and barrels, and on reeds and reedadjustment. The included Tipcodes even allow you to hear whatyou’re reading about.FINGERING CHARTSThe final chapters shed a light on the history, the family, and themaking of the instrument. A glossary and a extended index turn thisowner's guide into a handy reference book. A complete set offingering charts is the icing on this musical cake.PRESS QUOTES… a revolutionary book on the instrument. (Meri Dolevski, CanadianClarinet Resources)Technical information presented in commendably easy tounderstand language. (Jazz Journal)A truly thorough source of information for beginners, advancedplayers, and teachers. (Music Educators Journal)This book will enlighten players of all standards and teacherswill find it an invaluable resource. (Australian Music TeacherMagazine)READER RECOMMENDATIONSNice reference book with fingering charts. Well worth the money.(Veritas)This is a great introduction to the clarinet and should be amust read for all new clarinet players. Clearly written andillustrated. Would definitely recommend. (G. Donnald)This is a very easy to read, and covers the most importantaspects on Clarinet themes. A must to read. When is the Editorgoing to publish the Organ tipbook? (Juan B. Rosales Raya)SUBJECTSTipbook Clarinet tells you about the different clarinet voices,E-flat clarinets, B-flat clarinets, alto clarinets, bass clarinets,contra bass clarinets, the basset horn and other woodwindinstruments, the key mechanism, transposing instruments, theclarinet register, the clarion register, the acute register, the12th key or speaker key, concert pitch, French and Germanclarinets, junior clarinets, metronomes, renting clarinets, woodand plastic clarinets, ebony and grenadilla, clarinet bores, dualtapers and polycilindrical bores, polyconical bores, tenon rings,raised toneholes and register tubes, undercut toneholes, ventholes, ergonomic thumb rests, French-style keys, power-forged keys,the crow foot, offset trill keys and in-line trill keys, forkedfingerings, articulated trill keys, pads, German clarinets, the Aclarinet, full Boehm clarinets, mouthpieces and mouthpiecematerials, mouthpiece comparison charts, tip openings, facings,beating reeds, chambers, bores and baffles, mouthpiece cushions,adjustable barrels, ringless barrels, clarinet necks, ligatures,clarinet reeds, German reeds, Austrian reeds, French cut reeds,adjusting reeds, reed trimmers, plastic reeds, tuning yourclarinet, clarinet maintenance, clarinet history, making aclarinet, and more.
eTipboek Keyboard en dig piano 1.1 APK
Dé onmisbare app voor iedere toetsenist:gratis 50 pagina’s preview van eTipboek Keyboard en digitale piano,direct toegang tot de betaalde versie van 224 pagina’s, eninformatieve rich-media brochures. Voor tablets en smartphones!Van plan om een keyboard of een digitale piano te kopen? Wil jealles uit je instrument halen wat erin zit? Tipboek Keyboard endigitale piano vertelt je alles wat je weten moet. Zo kies jemoeiteloos het keyboard of de digitale piano die het best bij jouen je budget past. Cor Bakker zei het al: 'Op dit boek heb ik langgewacht.' Een ideale gids voor beginners, en een handig naslagwerkvoor iedereen die al langer speelt. Tip: in toekomstige editieswordt de inhoud van het eTipboek opnieuw geactualiseerd.HOOR WAT JE LEESTAan Tipboek Keyboard en digitale piano werkten niet minder dantwintig toetsenisten mee. Samen vertellen ze je alles wat je wiltweten over het instrument zelf, over hoe je begeleidingsautomatenen klanken beoordeelt, over alle mogelijke aansluitingen en wat jeermee kunt doen, over midi en over het onderhoud van je instrument.Interactieve Tipcodes laten je bovendien horen wat je leest!SPELENNet als alle andere Tipboeken biedt ook deze editie jeachtergrondinformatie over de geschiedenis, de familie, deproductie en de makers van je instrument. Met de woordenlijst en deuitgebreide index vindt je alles wat je zoekt razendsnel terug. Alsextraatje vind je in dit Tipboek bovendien meer dan dertig pagina’smet een glasheldere uitleg over de opbouw van akkoorden en tallozeakkoorddiagrammen. Veel plezier ermee!AANBEVOLEN DOOR PROFSPrima Tipboek. Een goede gids die je stap voor stap door dejungle van de elektronische toetsinstrumenten leidt. Hier heb ikzelf ook jaren op gewacht. (Cor Bakker)Eindelijk een boek dat je duidelijk vertelt welk toetsinstrumenthet best bij je past en wat er allemaal mee kan. (Jasper van ’tHof)Wat wil je nog meer... Alles over toetsen: zwart op wit, en opeen rijtje! (Robert Jan Stips)AANBEVOLEN DOOR DE PERSEen niet te missen gids voor iedereen die toetsen speelt.(Interface)Bomvol met alle mogelijke tips; veel informatie voor weiniggeld. (Keyboards & MIDI)Onverminderd actueel; waar voor je geld! (Keys & Chords)Leesbaar, uiterst begrijpelijk (knap!) en kundig. Een must voorelke toetsenist! (Music & Art)This guide has successfully achieved the difficult task of beingrelevant for both beginners and experts. (Music EducatorsJournal)A comprehensive and superbly organized effort; comfortable tohandle, visually attractive, and eminently readable.(Pianoeducation.org)A short, "how-to" manual always runs the risk of being shallow;Tipbooks avoid that pitfall adroitly and consistently. We highlyrecommend this series. (Dr. William Leland)INHOUDTipboek Keyboard en digitale piano vertelt je alles overtoetsinstrumenten, verschillen soorten toetsen (waterfall keys,pianotoetsen, synthesizertoetsen), upper manuals, lower manuals,multitimbrale keyboards, polyfone instrumenten, pianopedalen,expressiepedalen, baspedalen of basklavieren, sequencers, splits enlayers, aanslaggevoelige toetsen (velocity sensitivity), touchsensitivity, release sensitivity, polyfone aftertouch, physicalmodeling, gewogen klavieren (graded hammer actions, weightedkeyboards, semi-weighted keys), transponeren, ribbon controllers,assignable controllers, controller keyboards, recorders ensequencers, pitchbend- en modulatiewielen, begeleidingsautomaten,regsitratiegeheugens, aansluitingen, midi-protocollen, drawbars,oplossend vermogen (resolutie), multitracking, standard midi files,samplers, effecten, vocoders, keyboardversterkers, concentrischespeakers en nog veel meer.The indispensable app forevery keyboardist free 50-page preview of eTipboek keyboard anddigital piano, direct access to the paid version of 224 pages,rich-media and informational brochures. For tablets andsmartphones!Planning to buy a keyboard or digital piano? Want to get themost out of your instrument what's inside? Tipboek Keyboard anddigital piano tells you everything you need to know. So you caneffortlessly choose the keyboard or digital piano that best suitsyou and your budget. Cor Bakker said it: "In this book I havewaited a long time." An ideal guide for beginners, and a handyreference for anyone who has been playing longer. Tip: in futureeditions of the contents of the eTipboek be updated again.HEAR WHAT YOU READOn Tipboek Keyboard and digital piano worked no less than twentykeyboardists it. Together, they tell you everything you want toknow about the instrument itself, guidance on how to assessmachines and sounds, all possible connections and what you can dowith it, about midi and maintenance of your instrument. InteractiveTipcodes let you additionally hear what you read!PLAYLike all Tipboeken This edition also provides backgroundinformation on the history, the family, the production and themakers of your instrument. The glossary and an extensive index willfind everything you're looking for in a snap. As a bonus, inaddition you will find in this Tipboek more than thirty pages witha crystal clear explanation about the structure of chords andnumerous chord diagrams. Have fun with it!RECOMMENDED BY EXPERTSPrima Tipboek. A good guide that leads you step by step throughthe jungle of electronic keyboards. Here also I have waited yearsfor. (Cor Bakker)Finally a book that tells you clearly what key instrument bestsuits you and what can be done with it. (Jasper van't Hof)What more could you want ... All about keys: black on white, andone by one! (Robert Jan Stips)RECOMMENDED BY THE PRESSAn unmissable guide for anyone who plays keys. (Interface)Loaded with all possible tips; lots of information for money.(Keyboards & MIDI)Without date; value for your money! (Keys & Chords)Readable, highly intelligible (clever!) And knowledgeable. Amust for every keyboardist! (Music & Art)This guide HAS successfully Achieved the Difficult task or beingrelevant for both beginners and experts. (Music EducatorsJournal)A comprehensive and superbly organized effort; comfortable tohandle, visually attractive, and eminently readable.(Pianoeducation.org)A short "how-to" manual always runs the risk of being shallow;That pitfall Tipbooks avoid adroitly and consistently. We highlyrecommend this series. (Dr. William Leland)CONTENTTipboek Keyboard and digital piano tells you all about keyboards,different types of keys (waterfall keys, piano keys, keyboardkeys), upper manuals, lower manuals, multi-timbral keyboards,polyphonic instruments, piano pedals, expression pedals, basspedals or basklavieren, sequencers, splits and layers, velocitysensitive keys (velocity sensitivity), touch sensitivity, releasesensitivity, polyphonic aftertouch, physical modeling, weightedkeyboards (graded hammer actions, weighted keyboards, semi-weightedkeys), transpose, ribbon controller, assignable controllers,controller keyboards, recorders and sequencers, pitch bend - andmodulation wheels, automatic accompaniment, regsitratiegeheugens,connections, midi protocols, drawbars, resolving power(resolution), multi-tracking, standard midi files, samplers,effects, vocoders, keyboard amplifiers, concentric speakers andmore.
Loading...