2.1 / June 23, 2017
(4.8/5) (11)

Description

Η εφαρμογή Euglyca έχει ως στόχο τηνβελτίωση της καθημερινότητας παιδιών και ενηλίκων με Διαβήτη τύπου1 και 2. Απαλλάσσει τον χρήστη από το βάρος πολύπλοκων αναζητήσεωνκαι υπολογισμών, οδηγώντας σ' ένα καλύτερο έλεγχο τουδιαβήτη.

Μέσα από μία μεγάλη λίστα τροφίμων, είναι εύκολη η εύρεση και ηδημιουργία γεύματος για το οποίο η εφαρμογή θα υπολογίσει άμεσατους Υδατάνθρακες και τα Λιπαρά που περιέχει.

Στην συνέχεια συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία η εφαρμογήπροτείνει την ενδεικτική δόση ινσουλίνης, σύμφωνα με τα στοιχείαπου καταχώρησε ο χρήστης.

Η εφαρμογή Euglyca έχει ελεγχθεί κλινικά στηνΕνδοκρινολογική μονάδα της Γ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ κι έχειαποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τη ρύθμιση του διαβήτη όσοκαι την ποιότητα ζωής των χρηστών της.

http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

Όροι και προϋποθέσεις: Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί βοήθημα στηρύθμιση του διαβήτη αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ναχρησιμοποιείται χωρίς τη συνδρομή αρμόδιου ιατρού και χωρίς τησυγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων των χρηστών εάν είναι ανήλικοι.Οι δημιουργοί της δηλώνουν ότι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τηνενδεικτική δόση ινσουλίνης που προτείνεται από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε και ανήκει στους Χατζάκη Χρήστο και ΦλώροΔημήτριο.
The applicationEuglyca is to improve the everyday life of children and adultswith Type 1 diabetes and 2. It relieves the user from the burden ofcomplex queries and calculations, leading to a better control ofdiabetes.

Through a long list of foods, it is easy to find and create a mealfor which the application will instantly calculate thecarbohydrates and fats it contains.

Then completing the required fields application proposes indicativeinsulin dose, according to the information the user entered.

The application Euglyca has been clinically tested in the C AUTClinical Pediatric Endocrinology Unit and has been shown to improveboth the management of diabetes and quality of life of itsusers.

 http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

Terms and conditions: This application is an aid in the managementof diabetes but in no case should not be used without theresponsible physician assistance and without the consent of thelegal representatives of users if they are minors. The authorsdeclare that they have no responsibility for the target insulindose suggested by the application.

 The application was created and belongs to Hatzaki Christosand Floro Dimitrio.

App Information Euglyca

 • App Name
  Euglyca
 • Package Name
  gr.meerkat.diabetes
 • Updated
  June 23, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  Meerkat
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Meerkat Show More...

Rotation Manager - Control ++ 6.3.231015 APK
Meerkat
ISSUES WITH ANDROID 5.0 LOLLIPOP FIXED!:)**Woohoo! Per app inverse. Long click on the orientation icons forthe app you want to be inverse!**PREMIUM VERSIONThe premium version includes extra features for each app:* brightness adjustment* screen timeout* media volume levelABOUTRotation manager is a tool that lets you choose which applicationyou want to rotate or which one you don't want to rotate. It is areally simple app designed for the least possible power and RAMconsumption.FREE VERSIONThe permanent notification that appears when you enable RotationManager with "Permanent Notification mode" lets you change appspecific orientation while you are in an app, without going back toRotation ManagerInverse rotation has been implementedZERO ADS! So, many permissions have been removedBASIC FEATURES- Per app inverse- Force the orientation of each app to your liking.- Rotate your device freely, without worrying if your apps willchange orientation.- Orientation lock- Forced Auto option- Forced inverse portrait/landscape- App-specific orientation- Option for permanent notification, called Permanent Notificationmode- Extra options for each app (Brigthness, Screen Timeout, MediaVolume)HOW TO USEThe floating button is the global orientation for all the apps. Itis a 7-state button and gives you all the orientationpossibilities. Long click to enter inverse modes. Then youcan select from the list for every app your desired orientation.Your selection will override the default global orientation. If youwant only two apps to rotate and all the others to stay at theirdefault, just disable global orientation and then select bothPortrait and Landscape for the specific app in the list. After youhave selected your desired apps, just click on play and yoursettings will be in effect.If you want to enable extra features, just click on the 3 dots nextto the app's icon and select which features you want to override ineach app.Long click on the orientation icons for the app you want to beinverse!Βy enabling "Permanent Notification mode" from "Preferences" aninvisible permanent notification starts which ensures that theservice will not be killed by the OS. Enable it if you have low RAMproblems and the orientation service stops.Like us on Facebook:https://www.facebook.com/meerkat.grFollow us on Twitter:https://twitter.com/intent/follow?user_id=2864689965Follow us on LinkedIn:https://linkedin.com/company/meerkat-software---hardwareFollow us on Google Plus:https://plus.google.com/104286525502427263247Comments and suggestions also at:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2405849OPEN SOURCE PROJECTOur project is open source and distributed under GPLv3.TRANSLATIONSHelp with the translation of the app!http://crowdin.net/project/rotation-manager/invitePERMISSIONSThese are the permissions are needed by the app to work:android.permission.GET_TASKS : In order to retrieve the currentlyrunning app.android.permission.CHANGE_CONFIGURATION : In order to change theorientation.android.permission.WRITE_SETTINGS : In order to change the globalorientation settings.android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED : In order to start onboot.android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW : In order to change theforeground orientationandroid.permission.VIBRATE : In order to detonate yourphone...android.permission.INTERNET : To check for new updatedversionsandroid.permission.WAKE_LOCKSpecial Thanks to:Translators: @blassKriss, @mikolaj55, @maksnogin, @Andrulko,@maksnoginDonors: David H
Emergency SMS: Alert Secretly 2.3.310114 APK
Meerkat
☆ ★ THE ONLY FREE APP THAT SENDS SMS USINGPOWER BUTTON ANYTIME - ANYWHERE ★ ☆THIS APP MAY CAUSE CHARGES ON YOUR MOBILE ACCOUNTABOUT:This application lets you send an emergency SMS in case of trouble.You click the power button the preferred amount of times and yourSMS is sent. You can send SMS' to multiple phone numbers.It supports Localization (sends your current position) andpermanent notification for low RAM devices.Your sent sms won't be visible from messages. It will be sent'Incognito'. (Except on KitKat 4.4)There is an option to disable/enable vibration when sending anSMS.PERMISSIONS:-- READ CONTRACTS: In order to select someone from yourcontracts.-- SEND SMS: ...-- VIBRATE: There is an option to notify when SMS is sent.-- ACCESS_FINE_LOCATION: In order to send your location-- READ_PHONE_STATE: In order not to send SMS when receiving a calland your screen turns on and off (Samsung's feature)-- RECEIVE_BOOT_COMPLETED: In order to enable the service uponreboot-- INTERNET: In order to translate your position into humanreadable address.TRANSLATIONS:Help us with the translation of the app:http://crowdin.net/project/emergency-sms/inviteSPECIAL THANKS TO (the least we can do...):+ All BETA testers+ Translators: User_99, echelon, mrcarlos+ donors: -Designed by SpyDiKoDistributed under GPLv3tags: emergency, sms, alert, trouble, instant, help,incognito,
Pulp: Focus - Work - Study v1.2 APK
Meerkat
Pulp is an app that helps youconcentrate, focus and maximize your performance. Ituses the well-known Pomodoro method(https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique). This method isbased on the idea that frequent breaks can improve mentalagility.What makes Pulp better is that it prevents you from usingall the applications that distract you. It creates anoverlay at your screen with a beautiful indicator to countyour focus time.Pulp allows you to white-list any of your applications, soyou can use them while you use it.At any case, you can force Pulp to stop, by chasing the "flying"tomato at the overlay. This is for emergency onlypurposes.So set a task, pick your preferences and start working!Icons made by Meerkat and Freepik (http://www.freepik.com) fromwww.flaticon.com.Licensed by Creative Commons BY 3.0
Euglyca 2.1 APK
Meerkat
Η εφαρμογή Euglyca έχει ως στόχο τηνβελτίωση της καθημερινότητας παιδιών και ενηλίκων με Διαβήτη τύπου1 και 2. Απαλλάσσει τον χρήστη από το βάρος πολύπλοκων αναζητήσεωνκαι υπολογισμών, οδηγώντας σ' ένα καλύτερο έλεγχο τουδιαβήτη.Μέσα από μία μεγάλη λίστα τροφίμων, είναι εύκολη η εύρεση και ηδημιουργία γεύματος για το οποίο η εφαρμογή θα υπολογίσει άμεσατους Υδατάνθρακες και τα Λιπαρά που περιέχει.Στην συνέχεια συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία η εφαρμογήπροτείνει την ενδεικτική δόση ινσουλίνης, σύμφωνα με τα στοιχείαπου καταχώρησε ο χρήστης.Η εφαρμογή Euglyca έχει ελεγχθεί κλινικά στηνΕνδοκρινολογική μονάδα της Γ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ κι έχειαποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τη ρύθμιση του διαβήτη όσοκαι την ποιότητα ζωής των χρηστών της.http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsΌροι και προϋποθέσεις: Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί βοήθημα στηρύθμιση του διαβήτη αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ναχρησιμοποιείται χωρίς τη συνδρομή αρμόδιου ιατρού και χωρίς τησυγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων των χρηστών εάν είναι ανήλικοι.Οι δημιουργοί της δηλώνουν ότι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τηνενδεικτική δόση ινσουλίνης που προτείνεται από την εφαρμογή.Η εφαρμογή δημιουργήθηκε και ανήκει στους Χατζάκη Χρήστο και ΦλώροΔημήτριο.The applicationEuglyca is to improve the everyday life of children and adultswith Type 1 diabetes and 2. It relieves the user from the burden ofcomplex queries and calculations, leading to a better control ofdiabetes.Through a long list of foods, it is easy to find and create a mealfor which the application will instantly calculate thecarbohydrates and fats it contains.Then completing the required fields application proposes indicativeinsulin dose, according to the information the user entered.The application Euglyca has been clinically tested in the C AUTClinical Pediatric Endocrinology Unit and has been shown to improveboth the management of diabetes and quality of life of itsusers. http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsTerms and conditions: This application is an aid in the managementof diabetes but in no case should not be used without theresponsible physician assistance and without the consent of thelegal representatives of users if they are minors. The authorsdeclare that they have no responsibility for the target insulindose suggested by the application. The application was created and belongs to Hatzaki Christosand Floro Dimitrio.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344