2.1 / June 23, 2017
(4.8/5) (11)

Description

Η εφαρμογή Euglyca έχει ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότηταςπαιδιών και ενηλίκων με Διαβήτη τύπου 1 και 2. Απαλλάσσει τονχρήστη από το βάρος πολύπλοκων αναζητήσεων και υπολογισμών,οδηγώντας σ' ένα καλύτερο έλεγχο του διαβήτη.Μέσα από μία μεγάληλίστα τροφίμων, είναι εύκολη η εύρεση και η δημιουργία γεύματος γιατο οποίο η εφαρμογή θα υπολογίσει άμεσα τους Υδατάνθρακες και ταΛιπαρά που περιέχει.Στην συνέχεια συμπληρώνοντας τα απαραίτηταπεδία η εφαρμογή προτείνει την ενδεικτική δόση ινσουλίνης, σύμφωναμε τα στοιχεία που καταχώρησε ο χρήστης. Η εφαρμογή Euglyca έχειελεγχθεί κλινικά στην Ενδοκρινολογική μονάδα της Γ ΠαιδιατρικήςΚλινικής ΑΠΘ κι έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τηρύθμιση του διαβήτη όσο και την ποιότητα ζωής των χρηστών της.http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsΌροικαι προϋποθέσεις: Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί βοήθημα στη ρύθμισητου διαβήτη αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείταιχωρίς τη συνδρομή αρμόδιου ιατρού και χωρίς τη συγκατάθεση τωννόμιμων εκπροσώπων των χρηστών εάν είναι ανήλικοι. Οι δημιουργοίτης δηλώνουν ότι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ενδεικτική δόσηινσουλίνης που προτείνεται από την εφαρμογή. Η εφαρμογήδημιουργήθηκε και ανήκει στους Χατζάκη Χρήστο και ΦλώροΔημήτριο.The application Euglyca is to improve the everyday life ofchildren and adults with Type 1 diabetes and 2. It relieves theuser from the burden of complex queries and calculations, leadingto a better control of diabetes.Through a long list of foods, it iseasy to find and create a meal for which the application willinstantly calculate the carbohydrates and fats it contains.Thencompleting the required fields application proposes indicativeinsulin dose, according to the information the user entered.Theapplication Euglyca has been clinically tested in the C AUTClinical Pediatric Endocrinology Unit and has been shown to improveboth the management of diabetes and quality of life of itsusers. http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsTermsand conditions: This application is an aid in the management ofdiabetes but in no case should not be used without the responsiblephysician assistance and without the consent of the legalrepresentatives of users if they are minors. The authors declarethat they have no responsibility for the target insulin dosesuggested by the application. The application was created andbelongs to Hatzaki Christos and Floro Dimitrio.

App Information Euglyca

 • App Name
  Euglyca
 • Package Name
  gr.meerkat.diabetes
 • Updated
  June 23, 2017
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  Meerkat
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

Meerkat Show More...

Rotation Manager - Control 6.3.231015 APK
Meerkat
ISSUES WITH ANDROID 5.0 LOLLIPOP FIXED! :)ZERO ADS!ABOUTRotationmanager is a tool that lets you choose which application you wantto rotate or which one you don't want to rotate. It is a reallysimple app designed for the least possible power and RAMconsumption.If you want per app inverse, please download thepremium version!FREE VERSIONThe permanent notification that appearswhen you enable Rotation Manager with "Permanent Notification mode"lets you change app specific orientation while you are in an app,without going back to Rotation ManagerInverse rotation has beenimplementedBASIC FEATURES- Force the orientation of each app toyour liking- Rotate your device freely, without worrying if yourapps will change orientation- Orientation lock- Forced Auto option-Forced inverse portrait/landscape- App-specific orientation- Optionfor permanent notification, called Permanent Notification modeHOWTO USEThe floating button is the global orientation for all theapps. It is a 7-state button and gives you all the orientationpossibilities. Long click to enter inverse modes. Then you canselect from the list for every app your desired orientation. Yourselection will override the default global orientation. If you wantonly two apps to rotate and all the others to stay at theirdefault, just disable global orientation and then select bothPortrait and Landscape for the specific app in the list. After youhave selected your desired apps, just click on play and yoursettings will be in effect.Βy enabling "Permanent Notificationmode" from "Preferences" an invisible permanent notification startswhich ensures that the service will not be killed by the OS. Enableit if you have low RAM problems and the orientation servicestops.Like us on Facebook:https://www.facebook.com/meerkat.grFollowus onTwitter:https://twitter.com/intent/follow?user_id=2864689965Followus onLinkedIn:https://linkedin.com/company/meerkat-software---hardwareFollowus on GooglePlus:https://plus.google.com/104286525502427263247Comments andsuggestions alsoat:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2405849OPENSOURCE PROJECTOur project is open source and distributed underGPLv3.TRANSLATIONSHelp with the translation of theapp!http://crowdin.net/project/rotation-manager/invitePERMISSIONSTheseare the permissions are needed by the app towork:android.permission.GET_TASKS : In order to retrieve thecurrently running app.android.permission.CHANGE_CONFIGURATION : Inorder to change the orientation.android.permission.WRITE_SETTINGS :In order to change the global orientationsettings.android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED : In order tostart on boot.android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW : In order tochange the foreground orientationandroid.permission.VIBRATE : Inorder to detonate your phone...android.permission.INTERNET : Tocheck for new updated versionsandroid.permission.WAKE_LOCKSpecialThanks to:Translators: @blassKriss, @mikolaj55, @maksnogin,@Andrulko, @maksnoginDonors: David H
Rotation Manager - Control ++ 6.3.231015 APK
Meerkat
ISSUES WITH ANDROID 5.0 LOLLIPOP FIXED! :)**Woohoo! Per appinverse. Long click on the orientation icons for the app you wantto be inverse!**PREMIUM VERSIONThe premium version includes extrafeatures for each app: * brightness adjustment* screen timeout*media volume levelABOUTRotation manager is a tool that lets youchoose which application you want to rotate or which one you don'twant to rotate. It is a really simple app designed for the leastpossible power and RAM consumption.FREE VERSIONThe permanentnotification that appears when you enable Rotation Manager with"Permanent Notification mode" lets you change app specificorientation while you are in an app, without going back to RotationManagerInverse rotation has been implementedZERO ADS! So, manypermissions have been removedBASIC FEATURES- Per app inverse- Forcethe orientation of each app to your liking.- Rotate your devicefreely, without worrying if your apps will change orientation.-Orientation lock- Forced Auto option- Forced inverseportrait/landscape- App-specific orientation- Option for permanentnotification, called Permanent Notification mode- Extra options foreach app (Brigthness, Screen Timeout, Media Volume)HOW TO USEThefloating button is the global orientation for all the apps. It is a7-state button and gives you all the orientation possibilities.Long click to enter inverse modes. Then you can select from thelist for every app your desired orientation. Your selection willoverride the default global orientation. If you want only two appsto rotate and all the others to stay at their default, just disableglobal orientation and then select both Portrait and Landscape forthe specific app in the list. After you have selected your desiredapps, just click on play and your settings will be in effect.If youwant to enable extra features, just click on the 3 dots next to theapp's icon and select which features you want to override in eachapp.Long click on the orientation icons for the app you want to beinverse!Βy enabling "Permanent Notification mode" from"Preferences" an invisible permanent notification starts whichensures that the service will not be killed by the OS. Enable it ifyou have low RAM problems and the orientation service stops.Like uson Facebook:https://www.facebook.com/meerkat.grFollow us onTwitter:https://twitter.com/intent/follow?user_id=2864689965Followus onLinkedIn:https://linkedin.com/company/meerkat-software---hardwareFollowus on GooglePlus:https://plus.google.com/104286525502427263247Comments andsuggestions alsoat:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2405849OPENSOURCE PROJECTOur project is open source and distributed underGPLv3.TRANSLATIONSHelp with the translation of theapp!http://crowdin.net/project/rotation-manager/invitePERMISSIONSTheseare the permissions are needed by the app towork:android.permission.GET_TASKS : In order to retrieve thecurrently running app.android.permission.CHANGE_CONFIGURATION : Inorder to change the orientation.android.permission.WRITE_SETTINGS :In order to change the global orientationsettings.android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED : In order tostart on boot.android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW : In order tochange the foreground orientationandroid.permission.VIBRATE : Inorder to detonate your phone...android.permission.INTERNET : Tocheck for new updated versionsandroid.permission.WAKE_LOCKSpecialThanks to:Translators: @blassKriss, @mikolaj55, @maksnogin,@Andrulko, @maksnoginDonors: David H
Pulp: Focus - Work - Study v1.2:13022016 APK
Meerkat
Pulp is an app that helps you concentrate, focus and maximize yourperformance. It uses the well-known Pomodoro method(https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique). This method isbased on the idea that frequent breaks can improve mentalagility.What makes Pulp better is that it prevents you from usingall the applications that distract you. It creates an overlay atyour screen with a beautiful indicator to count your focustime.Pulp allows you to white-list any of your applications, so youcan use them while you use it.At any case, you can force Pulp tostop, by chasing the "flying" tomato at the overlay. This is foremergency only purposes.So set a task, pick your preferences andstart working!Icons made by Meerkat and Freepik(http://www.freepik.com) from www.flaticon.com.Licensed by CreativeCommons BY 3.0
Euglyca 2.1 APK
Meerkat
Η εφαρμογή Euglyca έχει ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότηταςπαιδιών και ενηλίκων με Διαβήτη τύπου 1 και 2. Απαλλάσσει τονχρήστη από το βάρος πολύπλοκων αναζητήσεων και υπολογισμών,οδηγώντας σ' ένα καλύτερο έλεγχο του διαβήτη.Μέσα από μία μεγάληλίστα τροφίμων, είναι εύκολη η εύρεση και η δημιουργία γεύματος γιατο οποίο η εφαρμογή θα υπολογίσει άμεσα τους Υδατάνθρακες και ταΛιπαρά που περιέχει.Στην συνέχεια συμπληρώνοντας τα απαραίτηταπεδία η εφαρμογή προτείνει την ενδεικτική δόση ινσουλίνης, σύμφωναμε τα στοιχεία που καταχώρησε ο χρήστης. Η εφαρμογή Euglyca έχειελεγχθεί κλινικά στην Ενδοκρινολογική μονάδα της Γ ΠαιδιατρικήςΚλινικής ΑΠΘ κι έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τηρύθμιση του διαβήτη όσο και την ποιότητα ζωής των χρηστών της.http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsΌροικαι προϋποθέσεις: Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί βοήθημα στη ρύθμισητου διαβήτη αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείταιχωρίς τη συνδρομή αρμόδιου ιατρού και χωρίς τη συγκατάθεση τωννόμιμων εκπροσώπων των χρηστών εάν είναι ανήλικοι. Οι δημιουργοίτης δηλώνουν ότι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ενδεικτική δόσηινσουλίνης που προτείνεται από την εφαρμογή. Η εφαρμογήδημιουργήθηκε και ανήκει στους Χατζάκη Χρήστο και ΦλώροΔημήτριο.The application Euglyca is to improve the everyday life ofchildren and adults with Type 1 diabetes and 2. It relieves theuser from the burden of complex queries and calculations, leadingto a better control of diabetes.Through a long list of foods, it iseasy to find and create a meal for which the application willinstantly calculate the carbohydrates and fats it contains.Thencompleting the required fields application proposes indicativeinsulin dose, according to the information the user entered.Theapplication Euglyca has been clinically tested in the C AUTClinical Pediatric Endocrinology Unit and has been shown to improveboth the management of diabetes and quality of life of itsusers. http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2017.2525.abstractsTermsand conditions: This application is an aid in the management ofdiabetes but in no case should not be used without the responsiblephysician assistance and without the consent of the legalrepresentatives of users if they are minors. The authors declarethat they have no responsibility for the target insulin dosesuggested by the application. The application was created andbelongs to Hatzaki Christos and Floro Dimitrio.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered